Chapter 12

LISTEN TO CHAPTER 12: THE WAY OF WISDOM

Download: Chapter 12

The Way of Wisdom

Con Đường Khôn Ngoan

Advice for Everyday Life

Lời Khuyên cho Đời Sống Hằng Ngày

As I looked back on my days in school, I started thinking about my most memorable teachers. My first surprise was that I could not name very many without taking it one year at a time. That meant a lot of the teachers I had did not leave a lasting impression. However, for those who did leave an impression, I wrote out their names and attempted to see if there were any common characteristic among them.

Khi tôi nhìn lại những ngày ở trường, tôi bắt đầu nghĩ về những thầy giáo đáng nhớ nhất. Sự ngạc nhiên đầu tiên của tôi là tôi không thể kể tên nhiều thầy giáo mà không theo từng năm một. Nghĩa là nhiều thầy giáo đã để lại trong tôi ấn tượng không phai. Tuy nhiên, đối với những thầy giáo đã thật sự để lại ấn tượng, tôi ghi lại tên của họ và cố gắng xem thử giữa họ có những đặc tính chung nào không.

The biggest common trait among my most memorable teachers was that when they spoke, they all had something important to say. In other words, when they got through lecturing, they gave time to study rather than attempting to keep speaking until the hour was complete. None of them seemed to be long winded. That made what they had to say more powerful, seem more important, and easier to remember.

Điểm chung lớn nhất tôi thấy trong những thầy giáo đáng nhớ nhất của tôi là khi họ nói, tất cả đều có điều gì đó quan trọng để nói. Nói cách khác, khi họ thuyết trình, họ dành thời gian nghiên cứu hơn là cứ nói thao thao bất tuyệt cho đến hết giờ. Không có ai trong số họ dường như kéo dài quá lâu. Điều đó khiến cho những gì họ muốn nói có sức thuyết phục hơn, dường như quan trọng hơn và dễ nhớ hơn.

Powerful teaching leads to wisdom which leads to good decision making. It supplies us with practical advice for everyday living at home, at school, and at work. Wisdom is the ability to use knowledge to the best possible end result. Wisdom helps us develop our soft skills such as teamwork, preparation, communication, and follow through. No one gives a graduation certificate for wisdom. There are no report cards for the person who is wise, but as you will see later in this chapter there are plenty of rewards for one who seeks wisdom.

Giảng dạy quyền năng dẫn đến sự khôn ngoan giúp có những quyết định tốt. Nó mang lại cho chúng ta những lời khuyên thực tiễn cho mỗi ngày sống ở nhà, ở trường và tại công sở. Sự khôn ngoan là khả năng sử dụng tri thức để có kết quả cuối cùng tốt nhất có thể được. Khôn ngoan giúp chúng ta phát triển những kỹ năng như làm việc theo đội, sự chuẩn bị, giao tiếp, và làm bệ phóng. Không ai cấp bằng tốt nghiệp cho sự khôn ngoan. Không có thẻ báo cáo nào cho một người khôn ngoan, nhưng như bạn thấy sau này trong chương này, có nhiều phần thưởng cho người tìm kiếm sự khôn ngoan.

This chapter will present to you some brief and powerful statements. I like to call them wise sayings. They are interchangeable, meaning you will find them beneficial in your family relationships, in a school setting, on the job, and even in the halls of government. Please do not interpret them as being rules. Generally, we see rules as something that benefits the rule maker. Rather, wise sayings are actions or attitudes that, if we accept them and make them a part of our lives, make us a person of foresight.

Chương này sẽ trình bày cho bạn một số câu nói ngắn gọn và đầy sức thuyết phục. Tôi thích gọi chúng là những câu châm ngôn. Những câu này có thể hoán đổi, nghĩa là bạn sẽ thấy chúng có ích trong mối quan hệ gia đình, ở trường, trong công việc và ngay cả trong chính phủ. Xin đừng xem chúng như những luật lệ. Nói chung, chúng ta coi luật lệ là luật lệ vì nó có lợi cho người làm luật. Những câu nói khôn ngoan là những hành động hay thái độ mà nếu chúng ta chấp nhận chúng và đặt chúng thành một phần của đời sống chúng ta, giúp chúng ta trở nên một người nhìn xa trông rộng.

To make them easier to remember and to analyze, I have put them into three (3) categories.

Để cho dễ nhớ và dễ phân tích, tôi đã phân chúng thành ba (3) loại.

Seeking Wisdom

Hãy Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan

 

 

 

 

 • Blessed is the one who finds wisdom, and the one who obtains understanding. For her benefit is more profitable than silver, and her gain is better than gold.
 • Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan và nhận được sự thông sáng. Vì ích lợi của nó quí hơn bạc và tốt hơn vàng.
 • The scorner seeks wisdom but finds none, but understanding is easy for a discerning person.
 • Kẻ nhạo báng tìm kiếm khôn ngoan, mà không gặp; Song sự tri thức lấy làm dễ dàng cho người thông sáng.
 • Leave the presence of a foolish person, or you will not understand wise counsel.
 • Hãy tránh mặt người ngu dại, e con sẽ không hiểu lời tri thức.
 • A wise child brings joy to his father, but a foolish person despises his mother.
 • Con khôn ngoan làm cha nó vui lòng, nhưng kẻ ngu dại khinh bỉ mẹ nó.
 • How much better it is to acquire wisdom than gold; to acquire understanding is more desirable than silver.
 • Có được sự khôn ngoan là điều tốt hơn vàng biết bao, và được sự thông sáng là điều đáng chuộng hơn bạc.
 • The discerning person acquires knowledge, and the wise person seeks knowledge
 • Người thông sáng tìm cầu sự tri thức; Người khôn ngoan tìm kiếm trí hiểu.
 • By wisdom a house is built, and through understanding it is established; by knowledge its rooms are filled with all kinds of precious and pleasing treasures.
 • Nhờ khôn ngoan nhà được xây cất, và bởi sáng suốt nó được thiết lập. Nhờ tri thức mà mọi nơi đều được đầy dẫy mọi thứ của báu.
 • The man who loves wisdom brings joy to his father, but whoever associates with prostitutes wastes his wealth.
 • Người ưa mến sự khôn ngoan làm cho cha mình vui vẻ, còn kẻ kết bạn với người kỵ nữ phá hoại của cải mình.
 • For wisdom provides protection, just as money provides protection. But the advantage of knowledge is this: Wisdom preserves the life of its owner.
 • Giống như tiền bạc, sự khôn ngoan như bóng che thân, nhưng lợi ích của sự khôn ngoan là bảo tồn mạng sống của chủ mình.

Advice from Others

Lời Khuyên Từ Người Khác

 • Give instruction to a wise person, and he will become wiser still; teach a righteous person and he will add to his learning.
 • Hãy giáo huấn người khôn ngoan thì người sẽ khôn ngoan hơn; Hãy dạy dỗ người công chính thì kiến thức của người sẽ gia tăng.
 • When there is no guidance a nation falls, but there is success in the abundance of counselors.
 • Một dân tộc sẽ sụp đổ vì thiếu sự chỉ dạy, nhưng nhờ nhiều người cố vấn mà có thành công.
 • The way of a fool is right in his own opinion, but the one who listens to advice is wise.
 • Đường lối của kẻ ngu dại là ngay thẳng theo ý mình, nhưng người khôn ngoan lắng nghe lời khuyên dạy.
 • Anxiety in a person’s heart weighs him down, but an encouraging word brings him joy
 • Lo lắng làm cho lòng người mệt mỏi, nhưng lời lành khiến lòng dạ người ta vui mừng.
 • The one who associates with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm.
 • Người nào đi với người khôn ngoan sẽ khôn ngoan, nhưng làm bạn với kẻ ngu dại sẽ bị hại.
 • Plans fail when there is no counsel, but with abundant advisers they are established.
 • Kế hoạch thất bại vì thiếu sự cố vấn, nhưng nhờ nhiều người cố vấn, sẽ thành công.
 • Listen to advice and receive discipline, that you may become wise by the end of your life.
 • Hãy nghe lời khuyên và nhận sự giáo huấn, hầu cho cuối cùng con trở nên khôn ngoan.

Work and Wages

Công Việc và Tiền Lương

 • The one who is lazy becomes poor, but the one who works diligently becomes wealthy.
 • Kẻ biếng nhác trở nên nghèo khổ, nhưng người siêng năng được giàu thêm lên.
 • The one who gathers crops in the summer is a wise son, but the one who sleeps during the harvest is a son who brings shame to himself.
 • Kẻ thâu trữ hoa màu trong mùa hè là con trai khôn ngoan; nhưng kẻ ngủ trong mùa gặt là đứa gây sự sỉ nhục cho mình.
 • The one who works his field will have plenty of food, but whoever chases daydreams lacks wisdom.
 • Kẻ nào làm việc trong ruộng mình sẽ được nhiều thực phẩm; Còn kẻ theo đuổi chuyện viển vông là kẻ thiếu trí hiểu.
 • The diligent person will rule, but the slothful will become a slave.
 • Người siêng năng sẽ cai trị, nhưng kẻ lười biếng sẽ trở thành nô lệ.
 • The appetite of the sluggard craves but gets nothing, but the desire of the diligent will be abundantly satisfied.
 • Kẻ lười biếng thèm muốn mà chẳng được gì; Ước ao của người siêng năng sẽ được mãn nguyện.
 • The one who tends a fig tree will eat its fruit, and whoever takes care of his master will be honored.
 • Ai chăm sóc cây vả sẽ ăn trái nó; Người phục vụ chủ mình sẽ được trọng đãi.

Wise sayings are like a stick that a farmer uses to make his animals move, and they are also like nails that hold things together. Life is a whole lot like that. Sometimes we must be prodded along because we need to make a decision, and sometimes we need to just hold fast when it seems like everyone else is making some type of decision. We truly need wisdom to make the correct decision. The best day to start acquiring wisdom is today. Wisdom is cumulative. It comes from instruction and from experience. It comes from books, from the classroom, from relationships, and from God. We need all of these sources.

Những câu châm ngôn giống như cây gậy mà người nông dân dùng để điều khiển vật nuôi của mình và chúng giống như đinh kết dính mọi thứ lại với nhau. Cuộc đời về tổng thể cũng giống vậy. Đôi khi chúng ta phải bị thúc đẩy vì chúng ta cần có quyết định và đôi khi chúng ta phải nắm bắt nhanh cơ hội khi dường như ai đó cũng đang đưa ra quyết định. Chúng ta thật sự cần sự khôn ngoan để quyết định đúng. Ngày tốt nhất bắt đầu tìm kiếm sự khôn ngoan là hôm nay. Sự khôn ngoan do tích lũy mà có. Nó đến từ sự giáo huấn và kinh nghiệm. Nó đến từ sách vở, lớp học, mối quan hệ và từ Thượng Đế. Chúng ta cần tất cả những nguồn này.

One relationship that will enable or hinder our ability to gain wisdom is our relationship with our parents. They are worthy of our honor. Making peace with our parents begins, not with forgiving the perceived injustices against us, but by asking their forgiveness for our injustices toward them. Continued anger and mistrust against our parents will unconsciously affect our careers, our finances, other relationships, and even our health. As our parents cared for us when we were young and helpless, we need to care for them as they grow old and helpless. We can do this no matter the past, and if we do – we will be wise and blessed.

Một quan hệ mà có thể phát huy hoặc ngăn trở khả năng có được khôn ngoan là mối quan hệ với ba mẹ chúng ta. Họ đáng được kính trọng. Làm hoà với ba mẹ chúng ta, không bằng việc tha thứ sự thiếu công bằng của họ nghịch với chúng ta, mà bằng việc xin họ tha thứ sự thiếu công bằng của chúng ta nghịch với họ. Tiếp tục tức giận, không tin tưởng ba mẹ chúng ta vô hình chung sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp, tài chính, những mối quan hệ khác và thậm chí sức khỏe của chúng ta. Như ba mẹ chăm sóc chúng ta khi chúng ta còn nhỏ và cần sự giúp đỡ, thì chúng ta cần chăm sóc ba mẹ khi họ về già và cần sự giúp đỡ. Chúng ta có thể làm điều này bất kể quá khứ và nếu chúng ta làm được vậy, chúng ta sẽ được khôn ngoan và được phước.

 

Will Smith's Wisdom