Chapter 4

LISTEN TO CHAPTER 4-5: THE PATH TO COMPLETION

Download: Chapter 4

The Path to Completion

Đường Đến Hoàn Thành

Developing a Resume

Phát Triển một Lý Lịch

The purpose of a resume, also known as a curriculum vitae, is to give a prospective employer an indication of the kind of work you can do, and the skills you have learned. A resume is the first thing any employer will see from you. So, you will want to take time to write an effective resume. A good resume is a marketing tool that will make you look like the most attractive candidate for an employer to hire.

Mục đích của một bản lý lịch, còn được biết là lý lịch bản thân, nhằm để người chủ sắp tới biết bạn có thể làm công việc nào và những kỹ năng bạn có. Lý lịch là thứ đầu tiên người chủ nhìn thấy từ bạn. Vì thế, bạn nên để thời gian soạn một bản lý lịch có hiệu quả. Một bản lý lịch tốt là một công cụ tiếp thị khiến bạn trở thành một ứng viên thu hút nhất để chủ tuyển dụng.

When you are writing a resume to land that perfect job, there can be a strong temptation to include things in your resume that aren’t true in order to make yourself look better. This can be a fatal flaw. If you falsely claim to have attended a certain school on your resume and the employer finds out that this statement is not true, you will be immediately disqualified from the job search. If you are hired and your employer finds out later that you lied on your resume, you could be fired. Companies are looking for strong academic credentials and relevant work experience, but more importantly they are looking for honest workers they can trust. The best thing to do is to present your actual experience and education in the best possible light without adding anything to your resume that you didn’t actually do.

Khi bạn viết một bảng lý lịch xin vào công việc tốt, có một cám dỗ lớn là muốn thêm vào lý lịch những điều không thật để làm cho bạn có vẻ tốt hơn. Đây có thể là một sai lầm chết người. Nếu bạn khai gian là đã học một trường nào đó trong lý lịch và người chủ phát hiện lời khai đó không thật, thì ngay lập tức bạn bị loại. Nếu bạn được tuyển dụng và chủ của bạn sau này phát hiện bạn đã nói dối trong lý lịch, thì bạn có thể bị sa thải. Các công ty tìm kiếm những người có khả năng học vấn ưu tú và những kinh nghiệm phù hợp công việc, nhưng quan trọng hơn, họ đang tìm kiếm những nhân viên chân thật mà họ có thể tin cậy. Điều tốt nhất bạn cần làm là trình bày kinh nghiệm và học vấn thật của bạn càng rõ ràng nhất càng tốt mà không thêm vào lý lịch những điều mà bạn thực sự không có.

In this chapter we will take you through each section of a typical western style resume and give you some practical guidance to help you write the best possible resume for your job search.

Trong chương này, chúng tôi sẽ đưa bạn qua từng phần của một lý lịch đặc trưng theo kiểu người phương tây và đưa ra một số hướng dẫn thực tiễn giúp bạn viết lý lịch tốt nhất có thể cho sự tìm việc của bạn.

Contact Information

Thông Tin Liên Lạc

The first section of any resume is the contact information. You will want to include your name, address, phone number, and email address. Center this information on the page and use a larger font than the rest of your resume. If you have more than one contact phone number, where you can be reached during different times of the day, include that information. You want to make it as easy as possible for an employer to make contact with you. Sometimes if an employer attempts to contact you a couple of times and cannot reach you, they will move on to other job candidates because there are often many applicants for a single job.

Phần thứ nhất trong mỗi lý lịch là thông tin liên lạc. Bạn sẽ liệt kê gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Để thông tin này ở giữa trang và dùng phông chữ lớn hơn những phần còn lại trong lý lịch. Nếu bạn có nhiều số điện thoại có thể liên lạc bất cứ lúc nào trong ngày thì nên ghi các số này vào. Bạn nên trình bày sao cho người chủ dễ liên lạc với bạn càng tốt. Đôi khi, nếu một người chủ cố liên lạc với bạn đôi lần mà không được, thì họ sẽ chuyển sang ứng viên khác vì thường có nhiều người nộp đơn xin vào cùng một công việc.

Purpose Statement

Tôn Chỉ Mục Đích

The second section of a resume is a purpose statement. This is usually a sentence or two describing what you want to accomplish with your job search. For example:

Seeking fulltime employment in the hotel and restaurant industry, with a specific focus on food preparation. It is not necessary to write in complete sentences, it is more important to get your point across succinctly.

Phần thứ hai của một lý lịch là một tôn chỉ mục đích. Phần này thường là một hoặc hai câu mô tả đìều bạn muốn hoàn thành với công việc bạn đang tìm.

Ví dụ:

Tìm việc trọn thời gian tại trong ngành kinh doanh nhà hàng và khách sạn, chú trọng cụ thể đến phần chuẩn bị thực phẩm. Không nhất thiết phải viết những câu hoàn chỉnh, quan trọng hơn là trình bày ý định của bạn cách súc tích.

If you are looking for jobs in two different areas it may be a good idea to make two different resumes that have two different purpose statements and highlight different aspects of your experience. You may really want a sales job, but you are willing to take a job as a floor sweeper if the sales job doesn’t work out. This is not how you want to write your purpose statement. When you are applying for a janitorial job, you want to make that employer feel that this is your first choice position, because they want to hire someone who really wants to work for them. Employers have to spend a lot of time looking for people to hire; they do not want to hire someone who is still looking for something else.

Nếu bạn tìm việc trong hai ngành khác nhau, thì tốt nhất nên soạn hai bản lý lịch khác nhau có hai tôn chỉ mục đích khác nhau và nhấn mạnh đến những các khía cạnh khác nhau trong kinh nghiệm của bạn. Có lẽ bạn thật sự muốn một công việc bán hàng, nhưng bạn sẵn lòng nhận việc quét dọn sàn nhà nếu không xin được việc bán hàng. Đây không phải là cách bạn viết tôn chỉ mục đích. Khi xin việc phụ giúp gia đình, bạn muốn cho chủ cảm thấy rằng đây là vị trí chọn lựa thứ nhất của bạn, vì họ muốn thuê người nào thật sự muốn làm việc cho họ. Những người chỉ phải dành nhiều thời gian thuê người làm; họ không muốn thuê một ai đó mà vẫn đang tìm việc khác.

The next section to include in your resume depends upon what experience you have. If you have completed some education or training, but do not have very much job experience, you will list the education and training first. If you have already been working several years, your job experience is more important than your education, so you should list it first. Also, if you don’t have much formal education, but you have some good job experience or have started your own business, this would be another reason to include your job experience first.

Phần kế tiếp trong lý lịch tùy thuộc vào những kinh nghiệm bạn có. Nếu bạn đã hoàn tất chương trình học vấn hay đào tạo nào đó, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, thì bạn nên liệt kê chương trình học và đào tạo trước. Nếu bạn đã làm việc nhiều năm, thì kinh nghiệm làm việc của bạn sẽ quan trọng hơn trình độ học vấn của bạn, thế thì bạn nên liệt kê kinh nghiệm trước. Hơn nữa, nếu bạn không có nhiều trình độ học vấn chính quy, nhưng bạn có một số kinh nghiệm làm việc tốt hay đã khởi nghiệp làm ăn riêng, thì đây cũng là một lý do nữa để liệt kê kinh nghiệm làm việc trước.

Education and Training

Học Vấn và Đào Tạo

In this section of your resume you will want to list the schools you have attended, the years that you attended, the major course of your studies and some indication of the grades you received. Western companies will be accustomed to seeing a grade point average on a 4-point scale, where 4 is perfect and 0 is failing. If you have grades on some other scale, it may be useful to show your grades converted to a 4-point scale. For example 75% would be 3.0 on a 4-point scale. If you graduated first in your class or received some type of academic honors, this is a good place to include that sort of information.

Trong phần lý lịch này, bạn muốn liệt kê những trường bạn đã học, các năm học, khoá học chính và vài điểm số bạn có được. Các công ty phương tây quen nhìn điểm trung bình trên thang điểm 4 - 0, trong đó 4 là hạng ưu và 0 là rớt. Nếu bạn có điểm theo những thang điểm khác, thì tốt hơn bạn nên chuyển thành thang điểm từ 4 - 0. Ví dụ: 75% sẽ là 3.0 trên thang điểm từ 4 - 0. Nếu bạn tốt nghiệp hạng nhất trong lớp hay nhận chứng nhận thủ khoa nào đó, đây là chỗ thích hợp liệt kê thông tin này.

If the major for your degree is not directly related to the job you are seeking, you may want to point out specific courses that are more related to the job. If you were an art major in university, but have decided to pursue a sales job, you may want to talk about the courses you completed in economics or business.

Nếu chuyên ngành của bạn không liên quan trực tiếp đến công việc bạn đang tìm, thì bạn nên nêu những khoá học cụ thể liên quan nhiều hơn đến công việc đó. Nếu bạn học chuyên ngành nghệ thuật tại đại học, nhưng đã quyết định xin việc bán hàng, thì bạn nên nói về những khoá học đã học về kinh tế hay kinh doanh.

Perhaps you did not attend a college or university, but you have received some other type of job training. For example, you were an apprentice welder and learned to become skilled in welding. You would want to list this as training that you have received and include the company were you served your apprenticeship. Also, today there are many on-line training courses that you can take to learn job skills and get some type of certification. These are all good things to include in the training section of your resume.

Có lẽ bạn không học cao đẳng hay đại học, nhưng bạn đã trải qua các khoá đào tạo nghề. Ví dụ: Nếu bạn là thợ hàn thực tập và đã trang bị để trở có kỹ năng trong nghề hàn. Bạn nên liệt kê điều này để thấy đã được đào tạo và liệt kê công ty mà bạn đã phục vụ trong khi học nghề. Hơn nữa, ngày nay có nhiều khoá học đào tạo trực tuyến mà bạn có thể học những kỹ năng nghề và nhận một vài loại giấy chứng nhận. Đây là những điều tốt để liệt kê trong phần đào tạo trong lý lịch của bạn.

In both the Education and Training section and the Experience section of your resume, list the most recent education first followed by earlier education in reverse chronological order.

Trong phần Học Vấn, Đào Tạo và Kinh Nghiệm của lý lịch, hãy liệt kê học vấn gần nhất, sau là những học vấn xa hơn theo thứ tự ngược thời gian.

Experience

Kinh Nghiệm

While this section should contain a list of the jobs you have held, it is not about the jobs, it is about your accomplishments in those jobs. List each job in reverse chronological order starting with your current job and show the name of the company, job title and years / dates of employment. Under each job list a few major accomplishments that you achieved in that job. You don’t need to use complete sentences, but make a few points with bullets to set the text apart. If you are applying for different types of jobs, this is another section where you may want to highlight different accomplishments that are related to the different jobs for which you are applying.

Trong khi phần này gồm một danh sách các công việc bạn đang nắm giữ, nhưng đây không nói về công việc, mà nói về những thành tích đạt được trong các công việc này. Hãy liệt kê mỗi công việc theo thứ tự ngược thời gian, bắt đầu với công việc gần đây và cho biết tên công ty, chức danh, ngày, tháng, năm làm việc. Dưới mỗi công việc, nên liệt kê một số thành tích lớn mà bạn đã làm được trong công việc đó. Bạn không cần dùng những câu hoàn chỉnh, nhưng đưa ra một vài điểm nổi bật với những dấu gạch đầu dòng. Nếu bạn xin những loại công việc khác, thì đây là một phần khác nữa cho bạn nhấn mạnh đến những thành tích khác liên quan đến những công việc khác bạn đang xin.

There are two important principles for writing these job accomplishments. The first principle is action; you want to use action words to describe your accomplishments. Action words help paint a mental picture for the employer that you can get things done. Examples of action words for resumes: Sold, Built, Developed, Created, Designed.

Có hai nguyên tắc quan trọng khi viết các thành tích công việc. Nguyên tắc thứ nhất là hành động; bạn nên dùng những từ chỉ hành động để mô tả các thành tích của bạn. Những từ ngữ hành động giúp vẽ lên một bức tranh trong trí người chủ rằng bạn có thể làm được việc. Ví dụ: Đã bán, Xây dựng, Phát triển, Sáng tạo, Thiết kế.

The second principle for job accomplishments in a resume can be taken from Chapter 2 on goal setting (S.M.A.R.T.). Any time you possibly can include specific, measurable, and time bound examples of your performance. For example:

Nguyên tắc thứ hai để mô tả những thành tích công việc trong lý lịch có thể trích từ chương 2 nói về thiết lập mục tiêu (S.M.A.R.T). Bất cứ khi nào có thể được, bạn nên nêu ra những thành tích cụ thể, có thể đo lường được và mốc thời gian ràng buộc. Ví dụ:

  • Increased sales by 20%     in the first year

Tăng doanh số bán 20% trong năm đầu tiên

  • Designed a process to     reduce cycle time by 15%

Lập ra một quy trình giảm thời gian chu kỳ đến 15%

  • Created training     materials used by more than 200 sales people

Biên soạn tài liệu huấn luyện cho hơn 200 nhân viên bán hàng sử dụng.

When you include statements like this in your resume, these are the kinds of things that really stand out and impress a hiring manager. Also, these accomplishments are unique to you. Many people may have attended the same university or worked for the same company, but you are the only one who has achieved your specific accomplishments. When I am hiring someone to work for me, this is the section of the resume that I spend the most time reading.

Khi bạn liệt kê những phát biểu như thế này trong lý lịch của bạn, thì đây là những điều thật sự nổi bật và gây ấn tượng cho giám đốc tuyển dụng. Hơn nữa, những thành tích này là độc nhất với bạn. Nhiều người có thể đã học cùng một trường đại học hay đã làm việc cùng một công ty, nhưng bạn là người duy nhất đã đạt được những thành tích cụ thể. Khi tôi tuyển một ai đó làm việc cho tôi, đây là phần lý lịch mà tôi dành nhiều thời gian hơn hết để đọc.

If you do not have much work experience, you can use this section to highlight relevant projects that you have completed in college. If you haven’t had a sales job, but you wrote a paper for a class on how to expand the market share of a particular product, you may want to include that as experience in this section of your resume.

Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, bạn có thể dùng phần này để nêu nổi bật những dự án liên quan mà bạn đã hoàn thành ở đại học. Nếu bạn chưa làm việc bán hàng, nhưng bạn đã viết bài cho lớp học về cách thể nào mở rộng thị phần cho một sản phẩm cụ thể nào đó, bạn nên đưa vào như kinh nghiệm trong phần lý lịch này của bạn.

Perhaps you have not held a paid job with relevant experience, but you have some experience as a volunteer; include that experience here. Maybe your family owned a restaurant and you didn’t have a paid job at the restaurant, but part of your family responsibilities included washing the dishes at the restaurant. You can include that kind of experience to show that you know what it is like to work in a restaurant and serve customers in that environment.

Có lẽ bạn đã chưa làm việc có lương với kinh nghiệm thích hợp, nhưng bạn có một số kinh nghiệm trong vai trò là một tình nguyện viên, thì nên liệt kê kinh nghiệm này ở đây. Có lẽ gia đình bạn sở hữu một nhà hàng và bạn đã làm việc không lương tại nhà hàng này, thì bạn nên liệt kê phần trách nhiệm của bạn như rửa chén đĩa tại nhà hàng. Bạn có thể liệt kê loại kinh nghiệm này để cho thấy rằng bạn biết cách làm việc cho một nhà hàng và phục vụ khách hàng trong môi trường này.

Optional Sections

Những Phần Tùy Chọn

There are some additional sections that you may or may not choose to include in your resume: Awards, Hobbies, and References. The key to include or exclude these sections is if you think it helps make the case of why you are the best person for the job.

Có một số phần thêm mà bạn có thể  chọn đưa hoặc không đưa vào lý lịch của bạn: Phần thưởng, thú vui và sở thích. Điều then chốt để thêm vào hay loại ra những phần này là nếu bạn nghĩ phần này sẽ giúp cho thấy vì sao bạn là ứng viên tốt nhất cho công việc này.

If you have won some type of award that has relevance to the position you are seeking it is a good idea to include some information about the award: First Place in Science Fair, 2007 or Top Sales Person of the Month for January 2008. If you are applying to be an auto-mechanic and you have a hobby of restoring old motorcycles, this would be a relevant hobby, but the fact that you like to go fishing isn’t relevant.

Nếu bạn đã giành được giải thưởng nào đó liên quan với vị trí bạn đang tìm, thì đây là một ý hay nên đưa vào một số thông tin về giải thưởng đó. Hạng Nhất trong Hội Chợ Khoa Học 2007 hoặc Nhân Viên Kinh Doanh Hạng Nhất của Tháng Giêng năm 2008. Nếu bạn đang xin một công việc thợ máy ô tô và bạn có sở thích phục hồi những xe mô tô cũ, thì đây là một sở thích phù hợp, nhưng sự kiện bạn thích câu cá thì không thích hợp.

All employers will do some sort of reference check, like calling your past companies to verify that you really worked there or contacting your university to make sure that you graduated with your stated major. Some hiring managers like to call upon references you have listed in a resume, while others don’t find this valuable because people will only include a reference in the resume who will give a good report. If you choose to include references, first make sure you have the person’s permission to be included as a reference. Then also talk to your reference about the qualities and characteristics that you want to mention if an employer calls them. Finally, make sure you have an accurate phone number for your reference. Good references are past managers, teachers and leaders from organizations where you are a volunteer. Parents and friends are not good references. It is almost always good to include a reference if you have a relationship with someone who already works in the company or is respected in the industry. So, if your soccer coach is a manager at the company where you are applying, include your coach as a reference. Lots of hiring decisions are based upon personal relationships more than the details of your resume.

Tất cả những người chủ sẽ kiểm tra với những tham chiếu, như gọi điện thoại đến những công ty cũ của bạn để làm rõ bạn thật sự có làm việc ở đó không hoặc liên lạc với trường đại học của bạn để biết chắc rằng bạn đã tốt nghiệp với hạng ưu như bạn đã khai không. Một số giám đốc tuyển dụng thích gọi đến những tham chiếu viên mà bạn đã nêu trong lý lịch, trong khi những người chủ khác không nhận thấy điều này có giá trị vì người ta sẽ liệt kê tham chiếu viên nào nói tốt về họ. Nếu bạn chọn ghi tên tham chiếu viên, trước hết hãy bảo đảm rằng bạn được đồng ý của người đó. Sau đó cũng nói chuyện với tham chiếu viên của bạn về phẩm chất và những đặc tính mà bạn muốn đề cập nếu người chủ có gọi đến họ. Cuối cùng, phải chắc rằng bạn có đúng số điện thoại của tham chiếu viên. Những tham chiếu viên tốt là những giám đốc, giáo viên và nhà lãnh đạo trước đây trong tổ chức bạn làm việc như một tình nguyện viên. Ba mẹ và bạn bè không phải là những tham chiếu viên thích hợp. Hầu như luôn là điều tốt khi nêu tên một tham chiếu viên là người có quan hệ với một người nào đó đã làm việc trong công ty và được tôn trọng trong ngành có liên quan. Vì thế, nếu huấn luyện viên bóng đá của bạn là giám đốc của công ty tại công ty mà bạn đang xin việc, thì hãy nêu tên huấn luyện viên đó làm tham chiếu viên. Nhiều quyết định tuyển dụng dựa trên các mối quan hệ cá nhân hơn là những chi tiết trong lý lịch.

In closing I have listed some of the key points of building a resume, as stated by Yana Parker, a resume expert:

Để kết thúc, tôi đã liệt kê một số điểm then chốt để soạn thảo một lý lịch, đã được Yana Parker, một chuyên gia về lý lịch soạn:

Choose a target job

Chọn công việc mục tiêu

Find out what skills, knowledge, and experience are needed to do that target job.

Tìm ra những kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm nào cần thiết để làm công việc mục tiêu này.

Make a list of your 2, 3, or 4 strongest skills or abilities or knowledge that make you a good candidate for the target job.

Lập một danh sách 2, 3, hoặc 4 kỹ năng, khả năng hay kiến thức nào giỏi nhất của bạn khiến bạn trở thành một ứng viên tốt cho công việc mục tiêu.

For each key skill, think of several accomplishments from your past work history that illustrate that skill.

Đối với mỗi kỹ năng then chốt, hãy nghĩ đến một số thành tích từ lịch sử công tác trước đây để minh hoạ cho kỹ năng đó.

Describe each accomplishment in a simple, powerful, action statement that emphasizes the results that benefited your employer.

Hãy mô tả mỗi một thành tích bằng một câu phát biểu hành động đơn giản nhưng mạnh mẽ để nhấn mạnh đến những kết quả có lợi cho người chủ của bạn.

Make a list of the primary jobs you've held, in chronological order. Include any unpaid work that fills a gap or that shows you have the skills for the job.

Lập một danh sách những việc chính mà bạn đã làm theo thứ tự thời gian. Liệt kê bất kỳ công việc không lương nào đó để làm đầy khoảng trống hoặc để cho họ biết rằng bạn có kỹ năng cho công việc đó.

Make a list of your training and education that's related to the new job you want.

Liệt kê phần học vấn và đào tạo liên quan đến công việc mới bạn muốn.

Choose a resume format that fits your situation

Chọn mẫu lý lịch thích hợp với tình huống của bạn

Arrange your action statements according to the format you choose.

Sắp xếp những câu phát biểu hành động của bạn theo định dạng bạn chọn.

Summarize your key points at the top of your resume

Tóm tắt những điểm then chốt của bạn ở phần trên cùng của lý lịch.

There are many different resources that you can use to help build your resume; I found this web site to be practical: http://jobstar.org/tools/resume/index.php

Có nhiều nguồn khác nhau mà bạn có thể tham khảo để giúp cho việc soạn thảo lý lịch của bạn. Tôi thấy trang web này rất thực tiễn: http://jobstar.org/tools/resume/index.php.

On the following page I have included a sample resume.

Ở trang sau, tôi đã đính kèm một bản lý lịch mẫu.
Sample Resume:

Lý Lịch Mẫu

Your Name:

            Họ và Tên Bạn:

Your Address 1

Địa chỉ 1

Your Address 2

Địa chỉ 2

Phone: 010-31-555-1212

            Số điện thoại: 010-31-555-1212

Email: your.email@email.com

Email: your.email@email.com

Purpose: Seeking fulltime employment in the hotel and restaurant industry, with a specific focus on food preparation. I will be an excellent candidate for this type of job, because I am a good cook, and I have been serving customers in the hospitality industry for nearly eight years.

Mục đích: Tìm một công việc trọn thời gian trong ngành kinh doanh khách sạn và nhà hàng, trọng tâm cụ thể là bộ phận chuẩn bị thực phẩm. Tôi sẽ là một ứng viên xuất sắc cho công việc này, vì tôi là một đầu bếp giỏi, và tôi đã phục vụ khách hàng trong ngành gần tám năm.

Education & Training:

Học Vấn & Đào Tạo:

            High School       2000-2004          GPA: 3.4 General Studies

            University          2004-2008          GPA: 3.3 B.A. Hotel

and Restaurant Management

Trung Học         2000-20004        GPA: 3.4 Những Môn Học

Đại  Cương

            Đại Học             2004-2008          GPA: 3.3 B.A. Quản lý Khách

Sạn và Nhà Hàng.

Experience:

Kinh Nghiệm

            2007 – 2008       University Dining Hall – Assistant Cook

            2007 – 2008       Phòng Ăn Đại Học – Trợ Lý Đầu Bếp       

Duy trì Lượng Khách Hoàn Hảo

Chuẩn bị các bữa ăn cho 2000 sinh viên mỗi  ngày

the   head chef

Đạt thành tích hạng xuất sắc theo đánh của bếp trưởng.

            2004 – 2008       Custom Tours – Owner & Tour Guide

            2004 – 2008       Du Lịch truyền thống – Làm chủ & Hướng dẫn viên

Thành lập công ty du lịch riêng để phục vụ du khách nước ngoài

Triển khai kế hoạch tiếp thị để hướng tới tất cả những khách sạn sang trọng trong thành phố.

      Đạt doanh số bán  $5.000 năm 2007

            2000 – 2004       Family Restaurant – Dish Washer

            2000 – 2004       Nhà hàng Gia đình – Rửa chén đĩa

Tham gia tích cực trong kinh doanh nhà hàng gia đình 20 năm

Thể hiện đạo đức làm việc tốt, duy trì điểm cao.

Hobbies:                        President – University Cooking Club

Sở thích:                        Chủ tịch – Câu Lạc Bộ Nấu Ăn Tại Trường Đại Học

Awards:                         Best Traditional Dish – 2007 Culinary Arts Show

Giải Thưởng:                  Món Ăn Truyền Thống Ngon Nhất – Chương Trình Biểu Diễn Nghệ Thuật Ẩm Thực 2007

References:                     William Reff –Director of Catering Services – Hai Phong Marriott

                                    Phone: 555-1414

Tham Chiếu:                  William Reff – Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng – Hai Phong Marriott

                                    Điện thoại: 555-1414.

Writing Your Resume