Chapter 1

LISTEN TO CHAPTER 1: THE OVERPASS TO VISION

Download: Chapter 1

 

The Overpass to Vision

 

Cầu Nối Khải Tượng

Developing a Vision for your Life

 

Phát Triển một Khải Tượng cho Đời Sống bạn

Life is a journey, and those who have the courage to look beyond what is, and dream about what the possibilities could be, will make it an exciting experience. In addition to the excitement, they will accomplish something that few people do – they will finish life strong. Have you ever thought about what you want to accomplish in your life for whatever number of years you have? Along this part of the road of life, we shouldn’t just be thinking about our profession, but we need to be considering our personal, and our spiritual lives, as well as those of our families. The decisions we make will affect many more people than just us. They will also impact our family and friends.

Cuộc đời là một hành trình, những ai có can đảm nhìn xa trông rộng và dám mơ đến những điều có thể xảy ra, sẽ khiến hành trình đó thành một từng trải thú vị. Không chỉ thú vị thôi, mà họ sẽ còn đạt được điều ít người làm được – họ sẽ kết thúc cuộc đời mình trong sự thỏa lòng. Bạn có bao giờ nghĩ đến những gì bạn muốn hoàn tất trong những năm còn lại của đời mình chưa? Trên hành trình cuộc đời, chúng ta không chỉ nghĩ về nghề nghiệp, nhưng cũng cần suy xét đến đời sống cá nhân và tâm linh của mình, cũng như của gia đình chúng ta. Quyết định của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta, mà còn đến nhiều người khác. Những quyết định này cũng ảnh hưởng gia đình và bạn bè chúng ta.

In the previous paragraph, I mentioned the word dream. A dream by itself is not what I am talking about. Dreams tend to be focused on ourselves and what we like to do, or what we want to do. However, once we accomplish what we want in life, we seem to lose our desire to go on to accomplish more. In order to get beyond the normal and continue in life to make decisions that positively affect those who are around us, we have to get beyond our dreams and desires.

Trong phần trước, tôi có đề cập từ mơ ước. Tôi không ngụ ý đến một “mơ ước” tự phát. Mơ ước có khuynh hướng tập trung vào chính chúng ta và những gì chúng ta thích làm hoặc những gì chúng ta muốn làm. Tuy nhiên, khi chúng ta đã đạt được những gì chúng ta muốn trong đời, thì chúng ta có khuynh hướng thỏa mãn. Để có đời sống trên mức bình thường này và tiếp tục có những quyết định ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh, chúng ta phải có những khát vọng lớn hơn.

There is a mythological story told in the nation of India about a prince who had just recently married the girl of his dreams – the goddess of India. As the story goes, it seems that she was attacked by a demon and had to be banished to the Island of Lanka. The prince became very depressed because he could no longer be with his bride. The people of the villages and towns felt very sorry for their prince. He had been so happy when he first married, and now to see him like this every day was very sad.

Có một câu chuyện thần thoại tại Ấn Độ, kể về một hoàng tử vừa mới thành hôn với một người con gái mà chàng từng mơ ước – nữ thần Ấn Độ. Câu chuyện kể dường như nữ thần này bị một con quỉ tấn công và bắt đến Hoang Đảo Lanka. Hoàng tử rất phiền muộn vì chàng không còn được ở với cô dâu của mình nữa. Thần dân trong các thôn làng cảm thấy thương xót cho hoàng tử của họ. Chàng thật hạnh phúc khi lần đầu kết hôn mà bây giờ lại thấy chàng thật buồn thảm như thế mỗi ngày.

The people decided to get together and do something for their prince. They all knew they had to find a way to get the prince and his bride back together. They came upon a plan to build a dike from the mainland out to Lanka. In this way the prince would be able to walk over to the Island and bring his bride back home. They started gathering the people to work and move dirt out into the ocean in order to build the dike. Much to their amazement, the monkeys in India saw what was happening, and they too started to help out. They went to nearest hill and gathered enough monkeys to surround the entire hill. Then they joined their hands as well as their tails, lifted the entire hill of dirt and rock, and moved it out on the dike in order to provide more fill material to extend it further out into the ocean.

Thần dân quyết định họp lại và làm điều gì đó cho hoàng tử. Tất cả biết rằng họ phải tìm cách đưa hoàng tử và cô dâu của chàng lại với nhau. Họ đưa ra một kế hoạch đắp một con đường từ đất liền ra đảo Lanka. Bằng cách này, hoàng tử có thể ra Đảo và rước cô dâu của chàng về nhà. Họ bắt đầu tập hợp nhiều người làm việc và lấp biển làm đường. Họ vô cùng kinh ngạc là các chú khỉ tại Ấn Độ thấy những gì đang diễn ra thì chúng bắt đầu góp tay vào. Chúng lên những ngọn đồi gần nhất và tập hợp tất cả các khỉ trên cả ngọn đồi. Thế rồi chúng chung tay, hiệp sức mang hết đất đá trên đồi ra công trường để làm vật liệu đắp con đường ra tận đại dương.

One day the prince, who was feeling quite proud of all the help and attention his cause was getting, decided he would walk out on the dike to see all that was taking place. He was so excited because of all the work and the thought of the completion of the dike. He knew that someday he would get to be with his bride once again. Then the prince saw an amazing thing. He looked out to the edge of the dike and saw this furry little animal diving into the water. After diving into the water, he would walk over to the beach and roll in the sand. After rolling in the sand, and of course getting totally covered with sand, he would walk over to the dike and shake all over – shaking the sand loose to fall onto the dike. Next he would dive right back into the water, go over to the beach, roll in the sand, and the process continued.

Hoàng tử cảm thấy rất tự hào trước mọi sự quan tâm, giúp đỡ, một ngày nọ, chàng quyết định đến xem điều gì đang diễn ra. Chàng vô cùng phấn khích vì tất cả những công việc và ý tưởng hoàn thành con đường. Chàng biết rằng ngày nào đó chàng sẽ gặp lại cô dâu của mình. Rồi hoàng tử thấy một điều kỳ diệu. Chàng nhìn xuống mé đường và thấy một con vật nhỏ đầy lông đang lặn dưới nước. Sau khi lặn trong nước, nó lại vào bãi biển lăn mình trên cát. Sau khi lăn tròn trên cát, và dĩ nhiên mình nó phủ đầy cát, nó lại ra và rũ hết cát xuống con đường. Kế đến nó lại lặn ngay xuống nước, vào bờ, lăn mình trên cát và tiến trình này cứ lặp đi lặp lại.

The prince was amazed at what he saw. He walked over to one of the little animals whom he now recognized as a squirrel and asked him what he was doing. The squirrel looked up to him and said,” We are building a dike to the Island of Lanka in order to bring our goddess back to India.” It seems that the squirrels of India had become so excited about the mission of the monkeys and the people, that they decided to join the effort to build the dike. No one had expected anything like that to happen. The chief engineer and architect of the dike were totally surprised by the addition of this squirrel team. Yes, it was a very small amount of material that they were adding to the dike, but the project was definitely impacted by the addition the squirrels were making.

Hoàng tử lấy làm lạ với những gì mình thấy. Chàng tiến lại gần một trong những con vật nhỏ này, bây giờ chàng nhận ra đó là con sóc và hỏi sóc về điều nó đang làm. Sóc nhìn lên đáp: “Chúng tôi đang xây con đường ra Đảo Lanka để rước nữ thần trở lại Ấn Độ.” Có vẻ những chú sóc Ấn Độ tỏ ra quá phấn khích với sứ mệnh của những chú khỉ và con người đến nỗi đã quyết định góp sức xây dựng con đường. Chưa từng một ai mong đợi điều như thế xảy ra. Vị kiến trúc sư trưởng của con đường vô cùng ngạc nhiên bởi sự tham gia của bầy sóc. Vâng, dù chỉ là một số lượng vật liệu rất nhỏ mà chúng góp phần đắp đường, nhưng dự án thực sự có ảnh hưởng nhờ sự tham gia của những chú sóc.

Let’s take a look at the statement made by the squirrel. The statement was simply this, “We are building a dike to the Island of Lanka to bring our goddess back to India.” This statement sums up the fact that the little guys came from nowhere and worked extremely hard without anyone even asking them to do so, without any expected reward when the project was completed. There are four things I see in this one little sentence that tell us a whole lot about life and having a vision.

Chúng ta hãy suy xét câu nói của chú sóc. Câu nói đơn giản thế này: “Chúng tôi đang xây một con đường ra Đảo Lanka để rước nữ thần trở lại Ấn Độ.” Câu nói này đúc kết sự thật rằng những anh chàng tí hon này không biết từ đâu đến đã làm việc cực kỳ chăm chỉ mà không cần ai ép buộc, không trông đợi phần thưởng khi hoàn thành dự án. Có bốn điều trong câu nói ngắn này dạy chúng ta nhiều điều về đời sống và việc có một khải tượng (tầm nhìn).

1.   Teamwork – Làm Việc Theo Đội

Notice that the very first thing out of the mouth of the squirrel was the word “we”... The question had been directed to the one squirrel only. It would have been very natural for him to say, “I am building a dike.” After all, he was the only one that was asked the question. Most squirrels that I know (I really do not know any!) would want to draw the attention to themselves in order to get all the credit. But the project brought on such a sense of pride and emotion that we see this event was bigger than the project.

Để ý lời đầu tiên ra khỏi miệng chú sóc là từ “chúng tôi”…Câu hỏi chỉ hướng đến một mình chú sóc thôi. Đáng lẽ theo tự nhiên chú sóc nói: “Tôi đang xây một con đường.” Dù gì đi nữa hoàng tử chỉ hỏi chú sóc đó thôi mà. Hầu hết những chú sóc mà tôi biết (tôi thật ra không biết chú nào cả!) đều muốn người ta chú ý mình để giành công trạng. Nhưng dự án này mang lại niềm kiêu hãnh và xúc cảm còn lớn hơn chính bản thân nó.

The activity was also about teamwork. Not only would the project accomplish the safe return of the goddess, but it would also create a sense of coming together and working together for a common goal. The squirrels were working now as a team; the squirrel team was now working with the monkey team. This was not expected and because the goal was so important, the project caused a positive behavior and brought out a trait of working together that had not been there before.

Điều này cũng nói đến sự làm việc theo đội. Dự án không chỉ giúp hoàn tất việc đưa nữ thần trở về an toàn, mà còn tạo ra một tinh thần chung tay chung sức vì một mục tiêu chung. Những chú sóc bây giờ đã làm việc theo đội; bấy giờ đội sóc làm việc với đội khỉ. Điều này nằm ngoài mong đợi của mọi người và vì mục tiêu rất quan trọng, nên dự án tạo nên một sự cư xử tích cực và cho mọi người có dịp cùng làm việc chung mà trước đây chưa từng có.

2.   Purpose – Mục Đích

Notice the next phrase in the response of the squirrel, “building a dike.”  Suddenly the squirrels of India had found another purpose in life. No longer were they just expected to collect and store up food for themselves, but now they had a purpose much bigger than themselves. They actually thought that if they did not show up, the job would not get done. Suddenly they were an important link to not only what could be, but what should be. The squirrels had a bigger reason now for their existence in life. This reason was even bigger than just a mound of dirt that goes from the nation of India to the Island of Lanka.

Để ý cụm từ kế tiếp trong câu trả lời của chú sóc: “đang xây dựng con đường.” Đột nhiên, các chú sóc Ấn Độ đã tìm thấy một mục đích khác trong đời. Chúng không còn chỉ lo gom góp thức ăn cho mình, mà bấy giờ có một mục đích lớn hơn. Thực ra, chúng nghĩ rằng nếu chúng không đến thì công việc sẽ không hoàn tất. Bỗng nhiên chúng trở thành một móc xích quan trọng, không chỉ là điều cần có mà còn là điều không thể thiếu. Những chú sóc bây giờ có một lý do lớn hơn để tồn tại trong đời. Lý do này còn lớn hơn cả một mô đất dài nối từ đất liền đến Đảo Lanka.

3.  Direction – Phương Hướng

Throughout this entire book, we have been using the analogy of being on a road. If you get on the right road and stay on it, you will get to the correct destination. However for most of us, we spend a lot of time just trying to determine our destination. Notice, the squirrels did not have a destination until they had a purpose. Once they volunteered to be on the team, they got purpose which led to their destination – the Island of Lanka.

Xuyên suốt sách này, chúng tôi liên tưởng đến việc đi trên một con đường. Nếu bạn đi đúng đường và tiếp tục ở trên đó, thì bạn sẽ đến đúng đích. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta mất nhiều thời gian chỉ để xác định đích đến của mình. Hãy để ý, các chú sóc không có một đích đến cho đến khi chúng có một mục đích. Một khi chúng tự nguyện tham gia vào đội, chúng có được mục đích dẫn chúng đến đích – Đảo Lanka.

If someone just sitting on a motorbike turns the handle bars to the right and then to the left, it is of no effect because the motorbike is not in motion. However, once the bike is put into motion, the turning of the handle bars brings about a change of direction. For many of us, this illustration has a great deal to say about life. Sometimes we just need to go ahead and get started in a profession or a movement. This step will help determine life’s direction for us. If we don’t start, we will never get started – that of course is obvious. Once we initiate something, we learn much about ourselves and therefore can much better determine direction.

Nếu ai đó ngồi trên xe máy bẻ tay lái sang phải, rồi sang trái, thì chẳng ích gì vì xe không chuyển động. Tuy nhiên, một khi xe chuyển động, bẻ tay lái sẽ làm đổi hướng. Đối với nhiều người trong chúng ta, minh hoạ này nói lên nhiều điều về đời sống. Đôi khi chúng ta chỉ cần chủ động bắt đầu một công việc hoặc một phong trào. Bước đi này sẽ giúp xác định hướng đi của cuộc đời cho chúng ta. Điều hiển nhiên là nếu chúng ta không khởi sự, chúng ta sẽ không bao giờ xuất phát. Vì vậy, tốt hơn chúng ta nên xác định hướng đi, một khi chúng ta khởi sự điều gì đó, chúng ta học được nhiều điều về bản thân mình.

4.     Motivation – Động Cơ

Once teamwork was in place, purpose defined, and direction set, all that was left was for the squirrels to have motivation. Now let’s look at the very last phrase of the response of the squirrel, “to bring our goddess back to India.” They had heard about the problem and the distress on the heart of the prince. They knew his heart’s desire was to be with his young bride, and that they could help bring hope to his situation. That provided the motivation for the squirrels, and they gladly jumped into the water to do their part in order to bring relief to the suffering prince.

Một khi đội làm việc được đặt đúng chỗ, xác định mục đích và phương hướng, thì điều còn lại các chú sóc cần có là động cơ. Bây giờ chúng ta hãy xem cụm từ cuối cùng trong câu trả lời của chú sóc: “để rước nữ thần trở lại Ấn Độ.” Chúng đã biết nan đề và nỗi khổ trong lòng hoàng tử. Chúng biết ước muốn trong lòng chàng là được ở với cô dâu trẻ của mình và chúng có thể giúp mang lại hy vọng cho chàng. Điều đó đã tạo nên động cơ thúc đẩy cho các chú sóc, chúng vui mừng nhảy xuống nước làm phần của mình để giúp cho hoàng tử đang bị đau khổ.

There was more to motivation than just completing the dike. There was more than just reuniting the prince and his bride. There was the very real principle that the situation was all wrong in life. That was just not the way life should be. The prince should be with his new bride, and helping out was just the right thing to do. Motivation comes from a purpose that is bigger than you.

Có nhiều điều hơn chỉ là động cơ hoàn tất con đường. Có nhiều việc hơn chỉ là sự đoàn tụ giữa hoàng tử với nàng dâu của chàng. Một nguyên tắc có thật, đó là hoàn cảnh luôn bất ổn trong đời sống. Cuộc đời không phải lúc nào cũng vậy. Hoàng tử phải ở với cô dâu mới của chàng, và sự giúp đỡ là điều đáng nên làm. Động cơ đến từ một mục đích cao cả hơn.

Just Do It

Hãy Làm đi

      I looked up the word vision in the dictionary to get the exact meaning. As it seems to be most of the time, the definition leaves a lot of room for interpretation. However, all definitions seem to include something related to a picture. A few years ago, it was cool to go around saying to a group of misbehaving kids, “What’s wrong with this picture?” In a very real sense, vision begins with a not-quite-right picture. To get the picture corrected, we must first ask the question, what’s wrong. Until we do that, there is no opportunity for any concerns to grow in our hearts.

Tôi tra trong từ điển từ khải tượng để tìm nghĩa chính xác. Hầu như lúc nào định nghĩa cũng dành phần lớn giải nghĩa. Tuy nhiên, tất cả định nghĩa dường như bao gồm điều gì đó liên quan tới một bức tranh. Cách đây vài năm, thật vui khi đi vòng quanh và nói với một nhóm trẻ nghịch ngợm : “Bức tranh này có gì sai?” Theo một nhận thức thật, thì khải tượng bắt đầu với một bức tranh không hoàn toàn đúng. Để chỉnh sửa bức tranh này, trước hết chúng ta phải đặt câu hỏi: Điều gì sai. Sẽ không có cơ hội để những sự quan tâm lớn lên trong lòng chúng ta cho đến khi chúng ta hỏi thế.

      All of us have concerns about life situations. The difference is, some attempt to do something about the issue, while others seem to think that those concerns are for other people to deal with. Vision comes out of concern, and it develops into an imperative that we must be the person to do something about the problem. Once we are convinced that something must be done, we have the next decision to make. Are we going to take the challenge of spending our life correcting the problem? Will we let someone else do that – or will it go undone? If we decide it is our mission to deal with the problem, then a vision is born. A vision that becomes real to us will always carry a conviction with it. Conviction will go beyond asking if it could be done. It will take us to the point of saying it should be done. Now we have the motivation and the vision to correct the concern that was identified.

Tất cả chúng ta đều quan tâm đến hoàn cảnh sống. Sự khác nhau là một số người nỗ lực làm gì đó để giải quyết vấn đề, trong khi những người khác nghĩ rằng đó là việc của ai đó. Khải tượng hình thành từ sự quan tâm, và phát triển thành một mệnh lệnh khiến chúng ta phải là người làm điều gì đó đối với nan đề. Một khi chúng ta tin có điều gì đó phải được hoàn tất, thì chúng ta sẽ có quyết định tiếp theo. Chúng ta có sẵn sàng nhận lấy thách thức giải quyết vấn đề này bằng cả đời sống mình không? Hay chúng ta để người khác làm điều đó – hoặc bỏ mặc nó dở dang? Nếu chúng ta coi việc giải quyết nan đề là sứ mệnh của mình, thì một khải tượng ra đời. Đối với chúng tôi, để một khải tượng thành hiện thực thì khải tượng đó luôn có sự tin chắc đi kèm. Lòng tin này vượt trỗi hơn hoài nghi là liệu khải tượng có thực hiện được hay không. Lòng tin sẽ đem chúng ta đến chỗ nói rằng nó phải thực hiện được. Bây giờ chúng ta có động cơ và khải tượng để điều chỉnh mối quan tâm đã được nhận diện.

      Once you have decided to do something about your vision, your life will change forever. Chances have just been increased that when you come to the end of life, you will be able to look back with a high level of satisfaction. To be able to finish life well, to live your final years with a sense that your life made a difference, and counted for something more than just an existence, is very significant. It not only provides significance during your years of looking back, but it also provides you with the needed motivation and abundant life you desire during your working years. Suddenly the task of digging up dirt and hauling it out on the dike no longer is seen as shoveling dirt, but it is viewed as a very important task to help the prince of India, -to impact the whole nation.

Một khi bạn đã quyết định làm gì đó liên quan đến khải tượng, đời sống bạn sẽ thay đổi mãi mãi. Nhiều cơ hội sẽ được gia thêm khi đến cuối cuộc đời, bạn sẽ có thể nhìn lại với mức thoả mãn cao. Để cuộc đời bạn kết thúc tốt đẹp, hãy sống những năm còn lại của đời bạn với một nhận thức rằng: cuộc đời bạn đã tạo một sự khác biệt, rất có ý nghĩa, xứng đáng với điều gì đó chứ không chỉ là sự tồn tại. Không những nó tạo nên ý nghĩa khi bạn nhìn lại những năm tháng đã qua của đời mình, mà còn cho bạn động cơ cần thiết và đời sống dư dật mà bạn ước ao trong những năm làm việc. Bỗng nhiên, nhiệm vụ đào đất làm đường không chỉ đơn thuần là công việc đào đất, nhưng là một nhiệm vụ rất quan trọng giúp hoàng tử Ấn Độ – ảnh hưởng toàn quốc gia.

      In a previous paragraph, I used the reference of your motor bike handle bars for steering the bike in the correct direction. You will find that if you attempt to live out your vision, you will need to keep your hands on the handle bars at all times. You no longer will have the luxury of coasting or veering from one side of the road to the other. There are at least three reasons to pay close attention to the direction and the course you take.

Trong đoạn trước, tôi liên tưởng đến tay lái xe máy của bạn để điều khiển xe đúng hướng. Bạn thấy rằng nếu bạn cố gắng sống với khải tượng, bạn sẽ cần giữ tay của bạn trên tay lái luôn luôn. Bạn không còn thích cho xe xuống dốc hay lạng lách từ lề đường bên này sang lề đường bên kia nữa. Có ít nhất ba lý do để bạn chú ý tập trung vào hướng đến và cuộc hành trình bạn đang đi.

      More than likely others will be needed to accomplish the vision. That means, just like the squirrels, it may have to be a team effort to make the vision a reality. If this sounds like a new phase of life, welcome to the world of leadership. Leaders in their most simple form are influencers. As an influencer, leaders are always being observed. People do not want to follow someone who is doing what they themselves do. They want to follow someone who is doing something they have only dreamed about, and either could not or would not do by themselves. The simplest definition I know of for leadership is someone who walks in front of the group, stays in front of the group, but never detaches himself from the group. It is pretty much a 24/7 responsibility.

Có lẽ cần có thêm những người khác để hoàn thành khải tượng. Nghĩa là giống như những chú sóc, cần phải có nỗ lực của đội để biến khải tượng thành hiện thực. Nếu đây là một giai đoạn mới của đời sống bạn, thì chào mừng bạn đến thế giới lãnh đạo. Những người lãnh đạo dưới hình thức đơn giản nhất là những người có ảnh hưởng. Là một người có ảnh hưởng, các lãnh đạo luôn bị quan sát. Người ta sẽ không muốn theo ai đó đang làm những gì mà chính họ đang làm. Họ muốn theo người nào đang làm điều mà chính họ ước mơ, là điều họ không thể hay sẽ không̣ bao giờ tự mình làm được. Định nghĩa đơn giản nhất tôi biết về lãnh đạo là ai đó đi trước nhóm, đứng trước nhóm, nhưng không bao giờ tách mình khỏi nhóm. Nó hơi giống như một trách nhiệm 24/7.

      Secondly, for anything to grow, it must be placed in an environment that will allow it to thrive. Rice is a perfect example of a crop that must have the correct amount of water at the correct time, as well as a lot of seasonal attention, in order to thrive. The correct environment is an absolute must. Likewise, your vision must have the correct environment. It must have the environment of unity, nurture, and encouragement among the team that has joined you. One thing about a lack of unity, ignoring it will not make it go away. It will just hang around and grow like a cancer. Unity will almost never be a problem at the beginning stages of a vision. It starts to creep in as people, who have been following your vision, start to develop their own vision. It is a good thing when they start to develop a vision for their own life, but it can turn sour if they attempt to perfect their vision and force it on you. People need to be encouraged to develop their own vision away from you and the people who are following you. You can enable them to do this by inviting them to step out and start their own vision much in the way you did.

Thứ hai, để điều gì đó phát triển, thì phải đặt nó vào một môi trường cho phép nó phát triển. Lúa là một ví dụ thích hợp về vụ mùa, cần có đúng lượng nước và đúng lúc, cũng như chăm sóc đúng thời điểm để nó lớn nhanh. Môi trường thích hợp là điều tuyệt đối cần. Cũng vậy, khải tượng của bạn phải có môi trường thích hợp. Nó phải có môi trường hiệp nhất, nuôi dưỡng và khích lệ giữa những người trong đội tham gia với bạn. Thiếu sự hiệp nhất, bỏ qua sự hiệp nhất, sẽ làm khải tượng tan biến. Nó chỉ có mặt quanh đó và phát triển như căn bệnh ung thư. Hiệp nhất hầu như không bao giờ có vấn đề gì ở giai đoạn đầu. Nan đề bắt đầu lẻn vào những người, đã từng đi theo khải tượng của bạn, họ bắt đầu phát triển khải tượng riêng của họ. Thật tốt là khi họ bắt đầu phát triển khải tượng cho đời sống riêng của họ, nhưng có thể hỏng nếu họ cố làm hoàn thiện khải tượng của họ và áp đặt nó trên bạn. Người ta cần được khích lệ để phát triển khải tượng riêng của họ, khác với khải tượng của bạn và của những người theo bạn. Bạn có thể tạo điều kiện cho họ làm điều này bằng cách kêu gọi họ bước ra và bắt đầu khải tượng riêng của họ theo cách bạn đã làm.

      Criticism will more than likely come from what you are attempting to do. Don’t worry, that is very normal. All leaders face criticisms. You can be assured that you will get your share of it. The key to criticism is how you handle it, and what you do after it occurs. It is always best to respond to critical remarks with kindness and affirmation. A harsh response will only cause distraction. The main thing is to look beyond the person voicing the criticism and determine if the criticism is valid. If it is, what will need to be done about it? Maybe some plans will need to be changed. If so, congratulations, you have successfully utilized your leadership abilities by getting input from those around you and acting upon it.

Có lẽ bạn sẽ bị chỉ trích vì những gì bạn đang nỗ lực làm. Đừng lo! Đây là bình thường. Tất cả những người lãnh đạo đều đối mặt với chỉ trích. Bạn chắc chắn rằng bạn sẽ nhận phần chỉ trích của mình. Chìa khoá loại bỏ chỉ trích là bạn phải giải quyết như nào, và bạn làm gì sau khi nó xảy ra. Tốt nhất là bạn luôn đáp lại những lời phê bình chỉ trích bằng sự tử tế và khẳng định. Sự đáp lại hấp tấp chỉ gây ra bối rối. Điều quan trọng là hãy bỏ qua người với giọng chỉ trích bạn và xác định xem chỉ trích này đáng giá không. Nếu có, thì hoan nghênh, và như thế bạn đã tận dụng thành công khả năng lãnh đạo bằng cách tiếp nhận những lời khuyên từ những người xung quanh và hãy hành động theo những lời khuyên này.

      Vision does not come with a timetable. It may take a while to clearly understand what your vision is. Once you are able to make a determination that you clearly have a vision, it may need to be refined a little from time to time, but it is never to be changed. In the next chapter you will learn about how to implement your vision statement by developing a mission statement, as well as goals and action plans. Mission statements change from time to time because they merely deal with the methods of getting the vision accomplished. Methods will always and should always change because times change. However, once you have a vision, it always stays the same.

Khải tượng không đến theo thời khóa biểu. Phải mất một thời gian để bạn hiểu rõ khải tượng là gì. Một khi bạn tin quyết bạn có một khải tượng rõ ràng, thì bạn cần lọc đi lọc lại khải tượng nhiều lần, nhưng khải tượng không bao giờ thay đổi. Trong chương tới, bạn sẽ học cách thể nào để thực hiện khải tượng bằng cách khai triển một bảng tuyên bố sứ mệnh, cũng như kế hoạch hành động và mục tiêu. Bảng tuyên bố sứ mệnh sẽ thay đổi theo thời gian vì chúng chỉ liên quan đến phương pháp hoàn thành khải tượng. Phương pháp sẽ luôn thay đổi vì thời gian thay đổi. Tuy nhiên, một khi bạn có khải tượng, thì khải tượng sẽ không bao giờ thay đổi.