Chapter 11

LISTEN TO CHAPTER 11: THE DRIVE TO REAL LIFE

Download: Chapter 11

The Drive to Real Life

Thúc Đẩy Cuộc Sống Thực

 

Transforming Your Ideas into Your Personal Vision

Chuyển Đổi Ý Tưởng Của Bạn Thành Tầm Nhìn Cá Nhân

I have often heard it said that if a person keeps on doing the same things in life in the very same way, they will get the same results. In other words, if tomorrow you go about your daily activities and decisions in much the same way you did in the last week, last month, or even the last year, it can be predicted that the results will be pretty much the same. So, how do people make changes in their lives in order to yield different results?

Tôi thường nghe người ta nói rằng trong cuộc sống nếu một người cứ mãi làm cùng một điều theo cùng một cách thì họ sẽ gặt hái cùng một kết quả. Hay nói cách khác, nếu ngày mai bạn làm những công việc bạn vẫn thường làm và ra quyết định giống cách mà bạn đã làm tuần trước, tháng trước, hay thậm chí năm ngoái, thì có thể đoán trước kết quả có được sẽ y như cũ. Vậy thì làm thế nào người ta tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của họ để có những kết quả khác đi?

In Chapter 1 of this book, I talked about vision in a very generic way. Now we are ready to develop the idea more and make it personal. It is only when a vision becomes personal and a priority in our life, that we can make change in society.

Trong Chương 1 của quyển sách này, tôi có bàn một cách khái quát về tầm nhìn. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để triển khai ý tưởng đó và cá nhân hóa nó. Chỉ khi nào một tầm nhìn được mang tính cá nhân và là thứ tự ưu tiên trong đời sống chúng ta, thì chúng ta mới có thể tạo ra sự thay đổi trong xã hội.

In the first chapter, I also talked about vision beginning with a concern. A concern is developed when the circumstances one finds oneself in leads to an idea for something better. These circumstances may seem overwhelming at first, because you don’t feel like you have the resources to make the changes. You may have a tendency to magnify your limitations, and this will limit what you can accomplish in life. The secret here is to not allow the circumstances you find within yourself to create limits on you, but rather to prepare you to accomplish much in the future. The future of the world belongs to those who are willing to challenge the present.

Ở chương đầu tôi có nói rằng tầm nhìn khởi đầu bằng một nỗi bận tâm. Một nỗi bận tâm trở thành vấn đề khi người ta thấy mình đang rơi vào hoàn cảnh buộc họ phải đi đến một ý tưởng tạo ra điều tốt hơn. Những hoàn cảnh này mới đầu có vẻ áp đảo bạn, vì bạn thấy mình không đủ lực để thay đổi nó. Có thể bạn có xu hướng thổi phồng những giới hạn của mình, và chính điều này sẽ giới hạn những gì bạn có thể đạt được trong cuộc sống. Bí quyết ở đây là đừng cho phép những bất lợi bạn nhận ra trong chính bản thân mình giới hạn bạn, thay vì vậy hãy sẵn sàng để gặt hái nhiều điều trong tương lai. Tương lai của thế giới thuộc về những ai sẵn lòng thách thức hiện tại.

 

Living with Purpose

Sống có Mục Đích

 

It is easy to get an idea of what could be done in order to improve life, standard of living, make life more meaningful, or just help others have a better life.  People with a vision or visionaries are people who determine what could be done is what should be done. Once you determine that it should be done, you commit your life to seeing that it gets accomplished. Suddenly, your idea is:

Thật dễ để đưa ra một ý tưởng về những điều có thể làm để cải thiện cuộc sống, chất lượng sống, khiến cuộc sống ý nghĩa hơn, hoặc chỉ đơn giản là giúp người khác có cuộc sống tốt hơn. Người có tầm nhìnhoặc những người nhìn xa trông rộng là những người quyết định điều có thể làm là những điều phải làm. Một khi bạn quyết định đó là điều phải làm, bạn mới cam kết chính mình để nhìn thấy điều đó được thành tựu. Bất chợt, ý tưởng của bạn:

 • More to you than a dream
 • More than making money or having a high salary,
 • More than having a high position in a company or the government
 • Hơn cả một giấc mơ đối với bạn,
 • Hơn cả việc kiếm tiền hoặc có thu nhập cao,
 • Hơn cả việc có địa vị cao trong công ty hoặc chính phủ

It suddenly becomes your purpose for living.

Bất chợt điều đó trở nên mục đích sống của bạn.

 The problems in the world are easy to see. The entire world is available to almost all of us through television and the internet. More and more information is available about how problems are solved around the world. A natural desire is to want to rid ourselves of these same problems where we live. But in spite of all the problems we may know about, we are truly living in the greatest time ever in the history of the world. 

Những nan đề trên thế giới thật dễ nhìn thấy. Toàn thế giới hiện ra cho hầu hết mọi người trong chúng ta nhìn thấy qua truyền hình và mạng internet. Ngày càng có nhiều thông tin được đưa ra về cách giải quyết những nan đề trên thế giới. Một khao khát tự nhiên đó là muốn giải thoát chính mình khỏi các nan đề tại nơi chúng ta sống. Nhưng dù mọi nan đề mà chúng ta biết đang diễn ra, chúng ta thật sự đang sống trong một thời kỳ vĩ đại nhất chưa từng có trong lịch sử thế giới.

 

           You have to admit that there is

            Bạn phải thừa nhận rằng thời đại này có

 • Better education,
 • Better technology,
 • Better nutrition,
 • Better communication,
 • Better health care,
 • And better transportation;
 • than ever before.
 • Nền giáo dục tốt hơn,
 • Công nghệ kĩ thuật tiên tiến hơn,
 • Dinh dưỡng tốt hơn,
 • Liên lạc truyền thông tiến bộ hơn,
 • Chăm sóc y tế tốt hơn,
 • Và phương tiện vận chuyển tân tiến hơn;
 • bất cứ thời đại nào trước đây.

But even with all these improvements, that does not keep you from seeing the problems around you and your own circumstances. You may talk about the things you could improve and have an idea for something better. If so, perhaps you are developing into a visionary person. 

Nhưng mặc cho tất cả những tiến bộ này, nó cũng không ngăn bạn khỏi việc nhìn thấy những nan đề xung quanh mình và chính hoàn cảnh của mình. Bạn có thể nói về những điều mình có thể cải thiện và đưa ra một ý tưởng làm điều gì đó tốt hơn. Nếu vậy có lẽ bạn đang tăng trưởng thành một người có tầm nhìn.

Right now you may be thinking about an idea that you have to improve life for many people. It is natural for you to be asking the question, “When does my idea become my Personal Vision?” There are a lot more ideas in the world than there are people who are willing to develop and implement their Personal Vision. Getting from the idea stage of your Personal Vision to the development stage to ultimately the implementation stage takes time. There are several things for you to consider.

Ngay lúc này có thể bạn đang suy nghĩ đến một ý tưởng rằng mình phải cải thiện cuộc sống cho nhiều người. Thật là bình thường nếu bạn đặt câu hỏi: “Vậy khi nào ý tưởng của tôi mới trở thành Tầm Nhìn của Cá Nhân tôi?” Trên thế giới có nhiều ý tưởng hơn là có những người sẵn sàng phát triển và thực hiện Tầm Nhìn Cá Nhân. Đi từ chỗ ý tưởng về Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn sang chỗ phát triển rồi cuối cùng là thực hiện nó cần phải mất thời gian. Có một số điều bạn cần phải cân nhắc.

Vision carries with it a sense of conviction. Many leaders can tell you stories of how they know an idea can be accomplished. But with a Personal Vision, it is different. It is not only the fact that something could be done, but the visionary has determined that something should be done. Actually, it becomes something of such great conviction to you that you determine something must be done. This is the point where men and women turn their concern into action.

Tầm Nhìn luôn kèm theo lòng tin quyết. Nhiều nhà lãnh đạo có thể kể cho bạn nghe những câu chuyện về cách làm thế nào họ biết một ý tưởng có thể thành công hay không. Nhưng với một Tầm Nhìn Cá Nhân thì khác. Nó không chỉ là vấn đềcó thể làm, nhưng người có tầm nhìn quyết định rằng phải làm nó. Thực tế mà nói, nó trở nên một sự tin quyết vô cùng lớn với bạn rằng bạn quyết tâm buộc phải làm một điều gì đó. Đây là thời điểm mà những người nam người nữ chuyển nỗi bận tâm của họ thành hành động.

In the 1940’s, in a small town in the USA, there was a man who had a very successful restaurant. His name was Harlan Sanders, and the name of his restaurant was Sanders Café. Even though people who knew him thought of him as being a very successful businessman, this man had a big problem. People from other cities kept coming to Sanders Café to enjoy his famous fried chicken. When they were getting ready to leave the restaurant, these customers would ask Mr. Sanders to come to their city and cook chicken in a restaurant near them in the very same way he currently prepared it in Corbin, Kentucky.

Vào thập niên 40, tại một thị trấn nhỏ thuộc Hoa Kỳ, có một người đàn ông sở hữu một nhà hàng rất ăn khách. Tên của ông là Harlan Sanders, còn tên nhà hàng của ông là Sanders Café. Thậm chí mặc dù những người biết ông đều nghĩ về ông như một nhà kinh doanh rất thành đạt, nhưng người đàn ông này lại gặp một nan đề lớn. Mọi người từ những thành phố khác cứ đến với Sanders Café để thưởng thức món gà rán nổi tiếng của ông. Khi họ chuẩn bị rời nhà hàng, những thực khác này sẽ lại yêu cầu Ngài Sanders đến thành phố của họ và làm món gà này ở một nhà hàng gần chỗ họ ởtheo cùng phương cách chế biến mà ông hiện đang làm ở Corbin, thuộc tiểu bang Kentucky.

Now, it was very obvious that the man had only one restaurant. But he also had other limitations that were not as visible. He was the only one who cooked his famous fried chicken. He also had developed a formula of 11 herbs and spices in which to fry his chicken, and these seasonings gave his chicken that great flavor to make it famous. He did not want anyone else to get what he called his secret formula. All of these circumstances made it very difficult for him to provide his appetizing chicken in another location. But, his circumstances and the desire of the people from other cities to eat his chicken gave him an idea.

Rõ ràng là người đàn ông này chỉ có duy nhất một nhà hàng. Nhưng ông cũng có những giới hạn khác không thể thấy được. Ông là người duy nhất chế biến món gà rán nổi tiếng của mình. Ông cũng phát triển một công thức gồm 11 loại thảo dược và hương vị để rán món gà của mình, và những gia vị này khiến cho món gà của ông có một hương vị tuyệt vời làm cho nó trở nên nổi tiếng. Ông không muốn bất kỳ ai nắm được cái mà ông gọi là bí quyết gia truyền này. Tất cả những tình huống này khiến nó trở nên vô cùng khó khăn cho ông khi cung cấp món gà khoái khẩu của mình đến khu vực khác. Nhưng hoàn cảnh của ông và khao khát mọi người từ những thành phố khác cũng được ăn món gà của mình đã mang lại cho ông một ý tưởng.

What if he could provide the very same quality food in another restaurant in another city? If he could do that, many more people would enjoy his chicken, many more people could have jobs, and life would be improved for others. Harlan Sanders found a way to provide the same food and service to customers in another city. By providing the training himself and the resources, he could duplicate the same quality food and service in other cities all across the USA. This was the very beginning of his franchising concept.

Sẽ ra sao nếu ông có thể phân phối thực phẩm với cùng chất lượng như thế tại một nhà hàng khác ở một thành phố khác? Nếu ông có thể làm được, thì có nhiều người hơn sẽ được thưởng thức món gà của ông, nhiều người hơn có thể có việc làm, và cuộc sống của những người khác sẽ được cải thiện. Harlan Sanders đã tìm ra cách để đem cùng một loại thức ăn và dịch vụ đó tới những thực khách ở một thành phố khác. Bằng cách đưa ra những buổi tập dượt cho bản thân và nhân viên, ông có thể nhân đôi lượng thức ăn và dịch vụ với cùng chất lượng tại những thành phố khác trên khắp Hoa Kỳ. Đây là nơi hệ thống đại lý của ông bắt đầu.

By acting upon his idea, Mr. Sanders discovered some things as he developed his Personal Vision. First of all, he had to give up something for his ideas to become a reality. Prior to his expansion to other cities, he had done all the cooking.  He wanted all the cooking to be done a certain way and with his secret formula. He needed to find a way for others to cook and use the same seasonings without them knowing what the contents were. For others to do the cooking, he had to give up personal control over every meal. As he did this, he started to develop a trust of other people and their ability to perform and to take care of the private knowledge of the contents (secret formula).

Bằng cách thực hiện ý tưởng của mình, Ngài Sanders đã khám phá ra vài điều khi ông phát triển Tầm Nhìn Cá Nhân của mình. Trước hết, ông phải từ bỏ một điều gì đó để những ý tưởng của ông trở thành hiện thực.Trước khi mở rộng ra những thành phố khác, ông đã phải làm mọi việc liên quan đến nấu ăn. Ông muốn mọi việc nấu nướng được thực hiện theo một cách thức nhất định và giữ được bí quyết gia truyền của mình. Ông cần tìm ra cách để người khác có thể chế biến và sử dụng cùng loại gia vị như vậy mà vẫn không biết được bên trong được nêm nếm thế nào. Để người khác có thể chế biến được thì ông đã phải từ bỏ sự kiểm soát cá nhân trên mỗi bữa ăn. Như điều ông đã làm, ông bắt đầu nâng cao lòng tin cậy những người khác và khả năng chế biến của họ cũng như quan tâm đến việc bảo quản tính riêng tư của nguyên liệu (bí quyết gia truyền).

Secondly, he learned that to follow your Personal Vision, it may not require immediate action. It took time to research the various options he had, to see if others were working on the same idea, and to determine the best way to communicate his ideas. When he first started cooking and selling his fried chicken, he had to serve it from his house which was next to another business he operated. The restaurant grew while the other business did not, and he eventually had a 142 seat restaurant. It would be 22 years though before he would develop the franchise concept to fully implement his Personal Vision of selling fried chicken in multiple locations.

Thứ hai, ông biết rằng để theo đuổi Tầm Nhìn Cá Nhân, không nhất thiết phải hành động ngay tức khắc. Phải mất thời gian nghiên cứu những lựa chọn khác nhau, phải xem xét liệu có ai khác đang có cùng ý tưởng như vậy không, và phải xác định xem cách tốt nhất để nói ra ý tưởng của mình là gì. Khi ông mới khởi nghiệp nấu nướng và bán món gà rán của mình, ông đã phải phục vụ từ chính ngôi nhà của mình trước khi chuyển sang kinh doanh tại nơi khác. Nhà hàng thì phát triển trong khi công việc kinh doanh khác lại không, và cuối cùng ông mở được một nhà hàng với 142 ghế ngồi. Phải mất 22 năm trước khi ông triển khai hệ thống đại lý để thực thi trọn vẹn Tầm Nhìn Cá Nhân của mìnhvề việc bán món gà rán tại nhiều khu vực khác nhau.

At an age when the majority of people in the USA are retiring from their careers, Harlan Sanders communicated and implemented his Personal Vision for a multitude of restaurants, cooking the same quality chicken at each one. He called his new venture; Kentucky Fried Chicken [KFC]. He was 62 years old when KFC became a reality in Salt Lake City, Utah, USA.

Ở thời điểm mà đại đa số người dân sống tại Hoa Kỳ dần rút lui khỏi công việc của họ, thì Harlan Sanders lại truyền tải Tầm Nhìn Cá Nhân của mình và thực hiện mở vô số nhà hàng, chế biến món gà rán với cùng chất lượng tại mỗi nhà hàng đó. Ông gọi dự án mới của mình là Gà Rán Kentucky [KFC]. Ông được 62 tuổi khi KFC trở nên hiện thực tại Thành Phố Salt Lake, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ.

The third thing we learn from his initiative is that you are never too old to implement your Personal Vision. It takes time to develop ideas. The ideas must mature and patience needs to be displayed, but, when the time is right, you need to begin. 

Điều thứ ba chúng ta học được từ sáng kiến của ông đó là bạn không bao giờ là quá già để thực hiện Tầm Nhìn Cá Nhân của mình. Cần có thời gian để triển khai những ý tưởng. Ý tưởng phải chín mùi và cần có lòng kiên nhẫn, nhưng khi thời điểm đến, bạn cần phải bắt đầu ngay.

What was the ultimate result of the above example? Mr. Sanders never envisioned that KFC would become a reality all over the USA, not to mention the world. Now this fast food restaurant is very common in Vietnam, as well as many other parts of the world. Much of this expansion happened after Mr. Sanders had died. Other people had caught the vision, and they had followed his lead to expand his restaurants more and more. A great vision will actually outlive the Visionary.

Vậy kết quả cuối cùng của ví dụ trên là gì? Ngài Sanders chưa bao giờ hình dung được rằng KFC sẽ trở thành hiện thực trên khắp Hoa Kỳ, chứ chưa nói đến khắp thế giới. Hiện nay nhà hàng thức ăn nhanh này đang rất phổ biến tại Việt Nam, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Hệ thống nhà hàng này mở rộng nhiều hơn sau khi Ngài Sanders qua đời. Những người khác đã nắm lấy tầm nhìn đó, và họ đã bước theo sự tiên phong ông đã làm để nới rộng hệ thống nhà hàng của ông ngày càng nhiều hơn nữa. Một tầm nhìn lớn thực chất sẽ sống lâu hơn người mang tầm nhìn đó.

Develop Your Idea

Triển Khai Ý Tưởng Của Bạn

It would be very natural for you to question any idea you have as to whether it may become your Personal Vision. As we mentioned before, you will have many ideas floating around in your head from time to time. But, to determine what may become your Personal Vision, you need to do a few things. First of all define your idea. Gather all the facts and then write it down. Find out if anyone else is working on your idea, or if anyone else has worked on your idea previously. What was their experience? Next you will want to talk to appropriate people. It is always good to talk to your friends, but also talk to some people whom you trust as advisors. Your friends may have a tendency to want to always agree with you. It would be good to get some very objective opinions. Find someone who is willing to be your mentor.

Thật là bình thường khi bạn thắc mắc liệu ý tưởng của mình có thể trở thành Tầm Nhìn Cá Nhân được hay không. Như chúng ta đã nói trước đây, bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng trong đầu khi này hoặc khi khác. Nhưng, để xác định điều nào có thể trở thành Tầm Nhìn Cá Nhân của mình, bạn cần làm một vài điều. Trước hết là vạch rõ ý tưởng của bạn. Thu thập mọi thông tin rồi viết chúng xuống. Tìm xem liệu có ai khác cũng đang thực hiện ý tưởng của bạn không, hoặc giả có ai khác đã thực hiện ý tưởng của bạn trước đây hay chưa. Nếu có thì kinh nghiệm của họ là gì? Tiếp theo bạn cần bàn với đúng người. Bàn luận với bạn bè của mình thì lúc nào cũng tốt, nhưng cũng nên trò chuyện với vài người mà bạn tin cậy như người cố vấn. Có thể bạn bè thường có xu hướng luôn muốn tán đồng với bạn. Nên sẽ rất tốt nếu có được vài ý kiến khách quan. Hãy tìm ai đó sẵn lòng làm cố vấn cho bạn.

Eventually, you will want to begin to communicate your idea. Notice I used the word idea at this point in the process.While you are still making adjustments, it is preferred to talk about your vision in small circles and call it an idea. Then when you are ready to share your idea in a public way, you should call it your Personal Vision.

Cuối cùng, bạn cần bắt đầu truyền tải ý tưởng của bạn. Lưu ý tôi đã dùng từ ý tưởng ở chỗ này. Trong lúc bạn vẫn còn đang phải xem xét vấn đề, tốt hơn nên nói về tầm nhìn của bạn trong khuôn khổ nhỏ và gọi nó là một ý tưởng. Rồi khi nào bạn đã sẵn sàng để chia sẻ ý tưởng của mình trước mọi người, thì bạn nên gọi nó là Tầm Nhìn Cá Nhân của mình.

When communicating your Personal Vision, you will want to be able to share it in a short concise statement. In this way, you will be able to maintain the attention of your listeners. People tend to remember sentences, not paragraphs. At the same time, you will want to give them enough information to enable them to understand your idea. Remember, if you want your Personal Vision to stay in the minds of people, it must be memorable. There are three areas you will want to address as you communicate your Personal Vision:

Khi truyền tải Tầm Nhìn Cá Nhân của mình, bạn cần có khả năng chia sẻ điều đó trong một câu súc tích. Bằng cách này, bạn mới có thể giữ được sự chú ý của người nghe. Người ta có xu hướng nhớ được những câu chữ, chứ không phải những đoạn văn. Cùng lúc đó, bạn cần cho họ đủ thông tin để có thể hiểu được ý tưởng của bạn. Hãy nhớ rằng nếu bạn muốn Tầm Nhìn Cá Nhân của mình đọng lại trong tâm trí của người khác, thì nó phải thật dễ nhớ. Có ba lĩnh vực mà bạn cần phát biểu khi bạn truyền tải Tầm Nhìn Cá Nhân của mình:

 • Define the problem (concern)
 • Offer a solution
 • Present a reason
 • Vạch rõ vấn đề (nỗi bận tâm)
 • Đưa ra giải pháp
 • Trình bày lý do

To convincingly share your Personal Vision, you have to define the problem that your vision addresses. Every vision is a solution to a problem. This is what grabs at the heart of the people you are to bring with you on this journey of finding a solution. Your ability to convince them that the problem needs to be addressed and can be solved will get more people to follow you. One thing you will want to keep in mind, the problem is not the vision. The problem is the motivation for developing the vision. Your audience must be able to see the problem in the same way that you see the problem. The more you can clearly define the problem, the more obvious the solution becomes.

Để chia sẻ Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn cách thuyết phục, bạn phải vạch rõ vấn đề mà tầm nhìn của bạn đang muốn chuyển tải. Mọi tầm nhìn là một giải pháp cho một vấn đề. Điều này sẽ giữ chặt trái tim của những người bạn sắp đem đến với mình trong chuyến hành trình tìm giải pháp này. Khả năng thuyết phục họ rằng vấn đề đó cần được trình bày và có thể được giải quyết sẽ giúp nhiều người đi theo bạn hơn. Một điều mà bạn cần phải nhớ trong đầu đó là bản thân vấn đề không phải là tầm nhìn. Vấn đề chỉ là động lực để phát triển tầm nhìn mà thôi. Thính giả của bạn cần phải nhìn thấy vấn đề theo cách mà bạn đang nhìn thấy vấn đề đó. Bạn càng vạch rõ vấn đề tường tận bao nhiêu, giải pháp càng trở nên rành mạch bấy nhiêu.

Secondly, to make your vision casting convincing, you have to present your Personal Vision as a solution to a problem. When you identify a problem that people are convinced needs to be solved and you give them a solution, you have the opportunity to capture their hearts. At this point in time, do not worry about the details; do not attempt to answer all the questions of how, who, where, and what. There will be another time for this (see Chapter 2).  

Thứ hai, để khiến tầm nhìn của bạn được truyền tải thuyết phục, bạn phải trình bày Tầm Nhìn Cá Nhân như một giải pháp cho một vấn đề. Khi bạn xác định một vấn đề mà người nghe thấy thuyết phục rằng nó cần được giải quyết và bạn cho họ một giải pháp, thì bạn đang có cơ hội giữ lấy trái tim họ. Vào lúc này, đừng lo lắng về chi tiết; đừng cố gắng giải đáp mọi thắc mắc như ai, làm thế nào, ở đâu, và cái gì. Sẽ có thời điểm khác để làm điều đó (xem Chương 2).

The third part of your vision statement is the reason something must be done and why now. Both parts of this are important, the reason and why now. When you think about the problem you are addressing, there is always a tendency to let your mind wonder and think, “Why hasn’t someone else already done something about this?” But others may have been content to ignore the problem or the need. Many may have thought of a solution. What is needed is someone to give them a reason to get active. Simply put, a leader sees the need and takes action. A leader not only points the way, but also leads the way by his actions.

Phần thứ ba trong lời tuyên bố tầm nhìn của bạn đó là lý do phải làm điều gì đó và tại sao là ngay bây giờ. Cả hai phần này đều quan trọng cả, lý do và tại sao ngay bây giờ. Khi suy nghĩ về vấn đề mình đang trình bày, bạn sẽ luôn có xu hướng để cho tâm trí mình tự hỏi và suy nghĩ: “Tại sao lại chưa có ai khác làm gì đó về điều này nhỉ?” Thực ra, những người khác có thể đã bằng lòng làm ngơ vấn đề hoặc nhu cầu này. Nhiều người có thể đã từng nghĩ đến một giải pháp. Nhưng điều họ cần là có ai đó cho họ một lý do để hành động. Nói cách dễ hiểu, người lãnh đạo là người nhìn thấy nhu cầu và hành động. Người lãnh đạo không chỉ là người chỉ đường cho đi, nhưng còn dẫn đường bằng hành động của mình.

The final thought in your vision statement will be related to the timing of the vision. You will need to answer the question of why should we pursue this vision at this time? Why is there a sense of urgency? Of all the elements of the vision, this will probably be the most difficult to define. The people around you may say, “We have had this problem for years”. Why should we do something about it now? That very question may be one of your first challenges about implementing your Personal Vision. State the reason the timing is now?

Suy nghĩ cuối cùng trong câu tuyên bố tầm nhìn của bạn sẽ liên quan đến thời điểm của tầm nhìn đó. Bạn cần trả lời thắc mắc tại sao chúng ta phải đeo đuổi tầm nhìn đó vào lúc này? Tại sao lại có sự cấp bách ở đây? Trong mọi yếu tố của tầm nhìn, có thể lắm đây là phần khó vạch rõ nhất. Những người xung quanh bạn có thể nói: “Chúng tôi đã gặp vấn đề này hàng nhiều năm rồi”. Vậy tại sao chúng ta lại phải làm điều gì đó ngay bây giờ? Chính câu hỏi đó có thể là một trong những thách thức đầu tiên của bạn trong việc thực hiện Tầm Nhìn Cá Nhân của mình. Hãy nói rõ lý do tại saothời điểm là ngay bây giờ?

Earlier it was mentioned that your circumstances create your vision, as well as mature your vision. This may seem too simple, but your circumstances will also have a part in developing the timing of implementing your Personal Vision. Harlan Sanders reached a point in his life when he was ready to do more.

Trước đây có đề cập rằng những hoàn cảnh của bạn tạo ra tầm nhìn cho bạn, cũng như nuôi dưỡng tầm nhìn của bạn. Điều này nghe dường như đơn giản, nhưng những hoàn cảnh của bạn cũng sẽ góp phần phát triển thời điểm thực hiện Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn. Harlan Sanders đã đi đến một thời điểm trong đời mà ông đã sẵn sàng làm nhiều hơn thế nữa.

Develop Your Skills

Phát Triển Những Kỹ Năng Của Bạn

You have been reading the chapter on creating a Personal Vision for your life, and may be thinking you just want to start implementing your vision (idea) now. As you read this chapter, it is telling you that you need to be a visionary person. Then you read that you need to be a communicator. As you move along in the process, you will also discover that you need to be a leader. All of these soft skills will be needed if you are to develop your Personal Vision from the idea stage, to the implementation stage.

            Bạn đã đọc qua chương nói về việc tạo ra Tầm Nhìn Cá Nhân cho cuộc đời mình, và ngay lúc này bạn chỉ muốn sao thực hiện được tầm nhìn (ý tưởng) của mình. Khi đọc đến chương này, bạn biết rằng mình cần trở thành người có tầm nhìn. Rồi bạn đọc thấy mình cần trở thành một người truyền tải. Tiếp tục đọc, bạn cũng sẽ khám phá được rằng bạn cần trở thành một người lãnh đạo.Tất cả những kỹ năng mềm này đều là cần thiết nếu bạn muốn phát triển Tầm Nhìn Cá Nhân của mình từ bậc thang ý tưởng, đến bậc thang thực hiện.

When you think about it, a created vision that is not shared is a wasted vision. You will not only want to share your vision, but you will want to share it in a very convincing way. Just giving people your idea, and a few facts to back it up will not create the emotion you need for people to join you in your Personal Vision. Once the problem is shared, and the solution to the problem; a compelling reason must be shared as to why it must be done and why it must be done now.

Hãy nghĩ về điều này, một tầm nhìn đã được thiết lập nếu không được chia sẻ ra là một tầm nhìn bị bỏ phí. Bạn sẽ không chỉ muốn chia sẻ tầm nhìn của mình, mà bạn còn muốn chia sẻ nó ra một cách vô cùng thuyết phục nữa. Việc đem ý tưởng của bạn đến với người khác, cùng với một ít lập luận củng cố cho điều đó sẽ không tạo ra đủ cảm xúc bạn cần để người khác tham gia vào Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn. Một khi vấn đề được chia sẻ ra, thì giải pháp cho vấn đề đó, và một lý do thuyết phục cũng phải được chia sẻ ra như tại sao phải thực hiện điều đó, và tại sao phải làm điều đó ngay bây giờ.

It would have been very easy for Harlan Sanders of KFC to tell the people from the other cities around his town to just keep coming to his city and enjoy the chicken in his restaurant. In other words, ignore the problem. Make it their problem and not his problem. That is why sometimes the circumstances do not require immediate action. However, the people kept coming to Sander’s Café, and the relationship he had developed with the people of the other cities gave him the desire to see their problem as his problem. Then he realized he was the very one to do something about the concern these people had.

Sẽ thật dễ cho Harlan Sanders của KFC nói với những người từ các thành phố khác quanh thị trấn của ông rằng hãy cứ tiếp tục đến thành phố của ông và thưởng thức món gà rán tại nhà hàng của ông. Hay nói cách khác, cứ bỏ mặc vấn đề ở đó. Đó là vấn đề của họ chứ chẳng phải của ông. Đó là lý do tại sao đôi lúc hoàn cảnh xảy ra lại chẳng cần phải có hành động kịp thời. Tuy nhiên, việc người ta cứ tiếp tục đến Sanders Café, và mối quan hệ ông xây dựng với những người tại các thành phố khác làm ông khao khát biến vấn đề của họ thành vấn đề của ông. Sau đó ông nhận ra rằng ông chính là người phải làm một điều gì đó để giải quyết nỗi bận tâm mà họ đang có.

With the problem and the solution identified, it is time to focus on the reason something must be done.  Just pointing out the problem and the solution is not enough. Leadership was mentioned earlier in this chapter. What is leadership? In its simplest form, leadership is influence. Basically, your job now becomes that of communicating the reason other people are to join you, not only in developing a solution to the problem, but also to help you in correcting the very concern that was there to create your vision in the first place.

Khi vạch rõ vấn đề và giải pháp thì đã đến lúc phải tập trung vào lý do thực hiện việc đó. Đơn giản chỉ ra vấn đề và giải pháp thôi vẫn chưa đủ. Chúng ta có đề cập đến sự lãnh đạo trong những phần đầu của chương này. Vậy sự lãnh đạo là gì? Nói đơn giản nhất, lãnh đạo là ảnh hưởng. Về cơ bản, công việc của bạn bây giờ trở thành việc truyền tải lý do tại sao người khác cần gia nhập với bạn, không chỉ là việc xây dựng giải pháp cho vấn đề, mà còn là giúp bạn giải quyết chính nỗi bận tâm đã tạo ra tầm nhìn cho bạn ngay từ ban đầu.

There will be enemies to your Personal Vision. It will be this voice that says only important people in life have great visions. This may come in the form of an inner (non vocal) voice, a jealous person who does not want you to succeed, or a trusted friend or family member who is genuinely concerned about your future, but not knowledgeable of the facts. These voices will be saying you need to wait until a better time to communicate your Personal Vision. You need to wait until you have a high position in the government or a company before you share these ideas. Or, you need to wait until you have a high salary and plenty of resources before spending time on something that does not give back to you. Research does not agree with those concepts. Your influence is far more critical to the success of your vision than your position. Again, what is influence? Influence is leadership. Your desire and your ability to lead people is much more important to accomplish your Personal Vision than any title you may have, any position you may hold, or any career you may have from your previous or current place of employment.

Sẽ có những kẻ thù đối với Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn. Nó sẽ nói rằng chỉ có những người quan trọng trên đời mới có những tầm nhìn vĩ đại. Điều này xảy đến dưới dạng tiếng nói bên trong (không bằng lời), một kẻ ganh tị không muốn bạn thành công, hoặc một người mà bạn tin cậy hay người trong gia đình thật lòng quan tâm đến tương lai của bạn, nhưng lại không am hiểu vấn đề. Những tiếng nói này bảo bạn cần phải đợi đến khi thời điểm thuận lợi hơn mới chuyển tải Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn. Bạn cần phải đợi đến khi có một địa vị cao trong chính phủ hoặc một công ty mới chia sẻ những ý tưởng này. Hoặc bạn cần đợi đến khi có lương bổng cao và dư thừa nguồn lực mới dành thời gian vào những thứ chẳng bù đắp lại cho bạn điều gì. Nghiên cứu không tán đồng với những quan niệm này. Ảnh hưởng của bạn mang tính quyết định đến sự thành công trong tầm nhìn của bạn hơn rất nhiều lần địa vị của bạn. Một lần nữa, ảnh hưởng là gì? Ảnh hưởng là lãnh đạo. Khao khát của bạn và khả năng bạn lãnh đạo người khác quan trọng đối với sự thành bại trong Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn hơn rất nhiều lần bất cứtước vị nào bạn có, bất cứ địa vị nào bạn nắm giữ, hoặc bất cứ sự nghiệp nào bạn có từ chỗ làm hiện tại hoặc trước đây.

When the lives of most of the people who have had a huge impact on the world are reviewed; there are two common traits. First of all, they became leaders. Secondly, they came from very humble backgrounds. Men and women of Great Position generally do not give birth to Great Vision. Why this is true is a question that has been asked many times. Perhaps, they are too busy with administrative details, or too concerned with making decisions that please people rather than lead them. Perhaps, when we let the cares of the world affect us negatively; we no longer are able to think creatively.

Khi xem lại cuộc đời của hầu hết những người có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới, đều có hai đặc điểm chung. Trước hết, họ đã trở thành những nhà lãnh đạo. Thứ hai, họ xuất thân từ những bối cảnh hết sức khiêm tốn. Những người nam người nữ ở Địa Vị To Lớn thường không sản sinh ra Tầm Nhìn To Lớn. Tại sao lại như vậy đang là một câu hỏi được đặt ra khá nhiều lần. Có lẽ vì họ quá bận rộn với những chi tiết hành chính, hoặc quá bận tâm đến việc đưa ra quyết định làm hài lòng người khác hơn là lãnh đạo họ. Có lẽ khi chúng ta để cho những bận tâm của thế giới tác động đến chúng ta cách tiêu cực, chúng ta sẽ không thể suy nghĩ tích cực được nữa.

Learn from Others

Học Hỏi từ Người Khác 

Here are a few things to consider when attempting to persuade others to join you in your Personal Vision. Why should this be attempted? What difference will it make if you are successful? What is there to gain? What difference will it make in your personal life? What difference will it make in your community?

Đây là một vài điều cần lưu ý khi nỗ lực thuyết phục người khác gia nhập Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn. Tại sao phải nỗ lực làm điều này? Sẽ có khác biệt gì không nếu bạn thành công? Có gặt hái được gì không? Sẽ có khác biệt gì trong đời sống cá nhân của bạn không? Sẽ có khác biệt gì trong cộng đồng của bạn không?

Now is a great time to begin a conversation about money. Does having a Personal Vision help you to make money? The answer can be yes, and it can be no. There are people who implement their vision and make a lot of money, such as Harlan Sanders. Another person almost everyone knows who has made a lot of money is Bill Gates of Microsoft. Mr. Gates has so much money that he employs many people to help him figure out how to give away his money to charity work all around the world. Mr. Sanders also became wealthy with his business, and he too started an organization to do charity work.

Giờ là thời điểm thuận tiện nhất để bắt đầu nói về tiền bạc. Việc có một Tầm Nhìn Cá Nhân có giúp bạn kiếm ra tiền hay không? Câu trả lời có thể là có, và cũng có thể là không. Có những người thực hiện tầm nhìn của họ và kiếm được rất nhiều tiền, chẳng hạn như Harlan Sanders. Một người khác mà hầu như mọi người đều biết ông là người kiếm được rất nhiều tiền đó là Bill Gates nhà sáng lập Microsoft. Ngài Gates có nhiều tiền đến nỗi ông thuê nhiều người giúp ông tìm cách cho đi số tiền của mình cho công việc từ thiện trên khắp thế giới. Ngài Sanders cũng trở nên giàu có với công việc làm ăn của mình, và ông cũng bắt đầu một tổ chức để làm việc từ thiện.

Other visionaries may never attain great wealth. However, that does not mean that their accomplishments are not as great, or that they have not made a huge impact upon the world. Louis Pasteur is one example of a visionary scientist whose discoveries have made an impact on the lives of billions of people. He lived in France during the 1800’s. One day he encountered a young boy who had been bitten by a rabid dog. Because no doctor was willing to treat the young boy, the boy’s mother begged Louis Pasteur to treat him. Pasteur knew he could treat the boy (based on some experiments he had been conducting in his lab), but since Louis Pasteur was not a doctor, he could get into serious trouble for treating the boy. This is a great example of how vision works. The concern was the boy, and Pasteur felt like what could be – should be, and he decided to treat the boy. The boy did well and recovered. Pasteur went on to not only discover many more medicines, but he also discovered how to pasteurize milk and wine, and had many other significant discoveries in chemistry. He never attained great wealth, but there are streets named after him in 6 different continents, including the cities of Ho Chi Minh City, Vietnam and Phnom Penh, Cambodia. Louis Pasteur was a visionary who decided that what could be done, should be done (at great risk to him professionally) and vaccines all around the world are used today because of him.

Những người có tầm nhìn khác có thể chẳng bao giờ thu được một gia sản kếch sù. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng những thành tựu của họ là không vĩ đại, hoặc họ đã không tạo ra sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Louis Pasteur là một ví dụ về một nhà khoa học có tầm nhìn, những phát hiện của ông đã mang lại ảnh hưởng trên hàng tỉ sinh mạng. Ông sống tại Pháp suốt thập niên 1800. Một ngày kia ông gặp một cậu bé bị chó dại cắn. Vì không có người bác sĩ nào sẵn lòng chữa cho cậu bé, nên mẹ cậu ấy nài nỉ Louis Pasteur chữa cho cậu. Pasteur biết ông cho thể chữa cho cậu bé (dựa trên một vài thí nghiệm ông đang thực hiện tại phòng nghiên cứu của mình), nhưng bởi vì Louis Pasteur không phải là một bác sĩ, nên ông có thể gặp rắc rối nghiêm trọng khi chữa cho cậu bé này. Đây là một ví dụ rất tốt về cách hoạt động của tầm nhìn. Nỗi bận tâm đó là cậu bé, và Pasteur cảm thấy đó là điều có thể làm – phải làm, và ông quyết định chữa cho cậu bé. Cậu bé khỏe lại và hồi phục. Pasteur không chỉ tiếp tục phát hiện ra nhiều phương thuốc hơn, mà ông còn phát hiện ra cách thanh trùng sữa và rượu, và đạt được nhiều phát hiện quan trọng trong lĩnh vực hóa học. Ông chưa bao giờ thu được một tài sản kếch sù, nhưng có nhiều con đường mang tên ông trong 6 lục địa khác nhau, kể cả những khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam và thủ đô Phnom Penh, ở Cam-pu-chia. Louis Pasteur là một người có tầm nhìn biết quyết định có thể làm điều gì, phải làm điều gì (gây nguy hiểm cho ông bởi những người trong nghề) và ngày nay người ta sử dụng vắc-xin trên khắp thế giới là nhờ có ông.

Let’s assume that you do make money with your Personal Vision. What should be your plans for the money you acquire in excess of what you will need for you and your family to live on? Now would be the best time to begin to think about that. Is this part of having vision? What is meant by that is, since your Personal Vision will be to improve upon a concern that you have – can the income you may get from your new initiative also be used to work on a concern you may have that is outside your vision or a concern that someone else may have?

Giả sử bạn thật sự kiếm được tiền bằng Tầm Nhìn Cá Nhân của mình. Vậy kế hoạch của bạn sẽ là gì đối với số tiền mà bạn kiếm được trội hơn những nhu cầu căn bản bạn cần cho mình và gia đình? Bây giờ là thời điểm tốt nhất để bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Có phải đây là một phần của việc có tầm nhìn không? Điều mà ở đây muốn nói đó là bởi vì Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn được triển khai dựa trên một nỗi bận tâm mà bạn có –vậy thì thu nhập bạn kiếm được từ sáng kiến của mình có thể nào cũng được sử dụng để tiếp tục với một nỗi bận tâm bạn đang có nhưng nằm ngoài tầm nhìn của bạn hoặc một nỗi bận tâm mà người khác đang đeo mang hay không?

There is another man in the USA who sells a lot of chicken in his fast food restaurants. His name is Truett Cathy. He has chicken restaurants in many of the 50 states in the USA. Much like Mr. Sanders, he and his wife started with one small restaurant and worked there for 21 years before expanding with the franchise concept. They came from very humble beginnings. Now his company has over 1600 restaurants. He calls his chicken restaurants Chic-fil-A.

Có một người đàn ông khác tại Mỹ bán được rất nhiều món ăn từ gà trong những nhà hàng thức ăn nhanh của ông. Tên của ông là Truett Cathy. Ông có những nhà hàng chuyên bán món ăn từ gà trong 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Khá giống với Ngài Sanders, ông cùng vợ mình khởi nghiệp với một nhà hàng nhỏ và làm việc ở đó suốt 21 năm trước khi mở rộng sang hệ thống đại lý. Họ có một khởi đầu rất khiêm tốn. Giờ đây công ty của ông đã có hơn 1600 nhà hàng. Ông gọi những nhà hàng kinh doanh gà rán của mình là Chic-fil-A.

There are many similarities between these two type restaurants; especially in the franchising concept and the business model. Business people are allowed to open up a restaurant under the name Chic-fil-A, and they and all their employees are trained in the very best methods of producing good food and providing great customer service. While the process to produce the food sold to the customer may be very similar, the development of the employee is much different.

Có nhiều sự tương đồng giữa hai hình thức nhà hàng này; nhất là hệ thống đại lý và mô hình kinh doanh. Những người kinh doanh được phép mở một nhà hàng dưới cái tên Chic-fil-A, và họ cùng với tất cả những nhân viên của mình được đào tạo theo những phương pháp tốt nhất trong việc sản xuất ra thực phẩm an toàn và thể hiện tác phong phục vụ khách hàng tuyệt vời. Trong khi tiến trình sản xuất thực phẩm được bán cho khách hàng có thể rất giống nhau, nhưng sự phát triển của người nhân viên thì phần nhiều có sự khác biệt.

The KFC business model concentrated on the control over the product (chicken), but the Chic-fil-A business model added to that concept by also concentrating on the employees. In a book published in 2002, written by Mr. Cathy entitled, “Eat Mor Chickin:Inspire More People”, he said, “Nearly every moment of every day we have the opportunity to give something to someone else – our time, our love, our resources. I have always found more joy in giving when I did not expect anything in return”. Yes, Truett Cathy was very interested in the product he produced and served, but more important was his desire to help others.

Mô hình kinh doanh KFC tập trung vào việc kiểm soát hàng hóa (gà), tuy nhiên mô hình kinh doanh của Chic-fil-A thêm vào khái niệm sự tập trung vào nhân viên. Trong một quyển sách xuất bản năm 2002 do Ngài Cathy viết với tựa đề “Ăn Thêm Gà Rán:Truyền Hứng Khởi Thêm Nhiều Người”, ông phát biểu: “Hầu như từng giây từng phút của từng ngày chúng tôi đều có cơ hội để cho cái gì đó cho một ai đó – thời gian của chúng tôi, tình yêu của chúng tôi, nguồn lực của chúng tôi. Tôi luôn tìm thấy nhiều niềm vui hơn trong việc ban cho khi tôi không mong đợi người khác đền đáp.” Vâng, Truett Cathy rất vui thích với sản phẩm mà ông làm ra và phục vụ, nhưng quan trọng hơn là khao khát được giúp đỡ người khác của ông.

It would be natural to see that he wanted to help people working for his company. After all, these people are in positions to pay him back with their anticipated hard work. But Truett Cathy reached out to a whole new set of people, to those whom he did not even know, to those who would never be able to pay him back for the kindness he would show to them.This new group of people would for the most part be people whom he would never see.

Thật là bình thường khi thấy rằng ông muốn giúp người khác vào làm việc trong công ty của ông. Dù gì những người này đang trong vị trí đền đáp lại ông bằng sự chăm chỉ làm việc của họ. Nhưng Truett Cathy đã vươn đến một tập thể hoàn toàn mới, đến với những người ông thậm chí không biết đến, những người sẽ không thể nào đền đáp lại sự nhân hậu ông tỏ cùng họ. Nhóm người mới này sẽ đại diện cho phần lớn những người ông sẽ chẳng bao giờ gặp.

Mr.Cathy had decided not to keep all the profits from his business, but instead to use them to help others. His graciousness would mean that many people would get opportunities in life that they may not ordinarily get. His organization provides money to the following:

Ngài Cathy đã quyết định không giữ lại mọi món lợi có được từ công việc kinh doanh của mình, nhưng thay vào đó ông sử dụng nó để giúp đỡ người khác. Lòng nhân ái của ông với ý muốn nhiều người sẽ có được những cơ hội trong đời mà bình thường họ có thể không có được. Tổ chức của ông chu cấp tiền bạc cho những vấn đề sau:

 • Orphanages and Foster Care Homes for Children
 • Summer Camp for College Students to teach Leadership and Integrity
 • College Scholarships for students
 • Seminars for Young Business Entrepreneurs.
 • International trips for his employees to experience other cultures
 • Trại mồ côi và Nhà Nhận Nuôi Trẻ Em
 • Trại Hè dành cho Sinh Viên Đại Học để dạy về Sự Lãnh Đạo và Tính Chính Trực
 • Học Bổng Đại Học cho sinh viên
 • Hội Thảo cho Những Nhà Doanh Nghiệp Trẻ
 • Những chuyến ra nước ngoài cho nhân viên của ông được kinh nghiệm những nền văn hóa khác.

Truett Cathy understands that a Personal Vision is much bigger than himself and his personal bank account. It is much bigger than the relationships he currently has. It is much bigger than the relationships he will develop. He has built his life on humility, hard work, integrity and love. This is why this man who is over 90 years of age continues to work every day and enjoy it. His desire to work is not for himself, but for those whom he can help. An interesting thing about Mr. Cathy, it seems that almost every time something is written about him, the article also has comments about his wife and children. And, all three of his children continue to work in the family business or some phase of it.

Truett Cathy hiểu rằng Tầm Nhìn Cá Nhân lớn hơn nhiều so với ông và tài khoản ngân hàng cá nhân của ông. Nó lớn hơn nhiều so với các mối quan hệ ông hiện đang có. Nó lớn hơn nhiều so với các mối quan hệ ông sẽ phát triển. Ông đã xây dựng cả cuộc đời mình trên sự khiêm nhường, siêng năng, tính chính trực và tình yêu thương. Đó là lý do tại sao người đàn ông này đã trên 90 tuổi vẫn còn tiếp tục làm việc mỗi ngày và vui hưởng điều đó. Ao ước của ông là được làm việc không chỉ cho bản thân ông, mà còn cho những người mà ông có thể giúp đỡ. Một điều thú vị về Ngài Cathy, dường như hầu hết mọi lần có bài viết về ông, thì bài báo đó lại có bình luận về vợ con ông. Và tất cả ba người con của ông đều tiếp tục làm việc cho công việc kinh doanh của gia đình hoặc trong một giai đoạn nào đó.

Keep it Fresh

Giữ Cho Điều Đó Luôn Tươi Mới

 

When you develop your very own Personal Vision, the goals you set for yourself will provide the passion and the motivation for you to work hard every day. These same goals also will provide direction in your daily activities and give you purpose and meaning in life, so that your daily work becomes an adventure rather than a chore.

Khi bạn phát triển chính Tầm Nhìn Cá Nhân của mình, những mục tiêu bạn đặt ra cho mình sẽ đem lại niềm đam mê và động lực để bạn làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Những mục tiêu đó cũng sẽ mang lại phương hướng trong các hoạt động hằng ngày của bạn và cho bạn mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống, vì thế công việc hằng ngày của bạn trở thành một chuyến phiêu lưu hơn là việc vặt.

Sharing your vision once is not enough to make it stay in the minds of people. Your Personal Vision should be shared repeatedly. Public presentations are needed, but you may not always have that opportunity. Look for other ways to communicate. Technology has made this so much easier in the 21st Century. Internet, Facebook, Twitter, blogs are just a few of the tools we have now that were not available in the previous century.

Chia sẻ tầm nhìn của mình một lần vẫn chưa đủ để khiến nó đọng lại trong tâm trí của người ta. Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn phải được chia sẻ lặp lại nhiều lần. Trình bày trước công chúng là điều cần thiết, nhưng có thể bạn không phải lúc nào cũng có được cơ hội đó. Hãy kiếm những cách khác để truyền tải điều đó. Công nghệ đã khiến điều đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều trong Thế Kỷ 21 này. Mạng Internet, Facebook, Twitter, blog chỉ là một số ít công cụ chúng ta có ngày nay mà trong thế kỷ trước không có được.

After getting started on the road to initiating your Personal Vision, you will want to take the time to celebrate what has been accomplished. Many leaders have the wrong idea about celebrations. Some leaders tend to think of things like birthday parties and anniversaries. In your Personal Vision, you want to celebrate actual accomplishments that illustrate what it is that you envision. And you should not do these things on a routine basis like you would a birthday. You will want to celebrate the right things, like finding the correct visual method at the right time. If done correctly, the celebration can be a teaching tool to help you communicate the vision. Celebrations can create that moment where people say, “Oh, that is what you have been talking about.” When you do a celebration, keep in mind that what is celebrated is what gets repeated; your behaviors, your decisions, your values are what people will remember. If you celebrate something that is in conflict with your vision, there is a good chance your followers will forget your vision.

Sau khi bắt đầu chặn đường khởi xướng Tầm Nhìn Cá Nhân của mình, bạn sẽ muốn dành thời gian để ăn mừng cho những gì được thành tựu. Nhiều người lãnh đạo có suy nghĩ sai về việc ăn mừng. Một vài người lãnh đạo có xu hướng nghĩ về việc này giống như tổ chức tiệc sinh nhật hoặc lễ kỷ niệm. Với Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn, bạn muốn ăn mừng những thành tựu thực tế mô phỏng cho những điều mà bạn đã hình dung ra. Và bạn không nên làm những điều này theo cách thông thường như khi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Bạn sẽ muốn ăn mừng những điều đúng đắn, giống như việc tìm ra phương pháp hiệu chỉnh hình ảnh đúng thời điểm. Nếu làm đúng, tiệc ăn mừng có thể trở thành một công cụ giảng dạy giúp bạn truyền tải tầm nhìn đó. Tiệc ăn mừng có thể tạo ra thời khắc mà người ta sẽ nói: “Ồ, đó thể hiện đúng điều anh đang nói.” Khi bạn tổ chức ăn mừng, hãy nhớ rằng những gì được ăn mừng là những gì được lặp lại nhiều lần; những hành động của bạn, quyết định của bạn, giá trị của bạn là những gì người khác sẽ ghi nhớ. Nếu bạn ăn mừng điều gì đó mâu thuẫn với tầm nhìn của mình, đó sẽ là cơ hội tốt để những người theo bạn sẽ quên mất tầm nhìn của bạn là gì. 

Living out your vision establishes credibility and makes you a leader that people trust. This type relationship gives you credibility and makes you a leader worth following. Many leaders may have certain gifts, like communication, that will enable them to gather a crowd to hear them speak. But it takes actual involvement in the vision to embrace the vision and create a following and maintain a level of excitement among your followers.

Thực hiện tầm nhìn của bạn tạo nên sự tín nhiệm và khiến bạn trở thành một nhà lãnh đạo mà người khác tin cậy. Loại hình quan hệ này đem đến cho bạn sự tín nhiệm và khiến bạn trở nên nhà lãnh đạo đáng để người khác đi theo. Có thể nhiều nhà lãnh đạo có những tài năng khác nhau, như khả năng ăn nói, sẽ khiến họ có thể quy tụ một đám đông nghe họ nói. Nhưng cần có sự tham gia thật sự vào tầm nhìn để giữ chặt tầm nhìn đó và tạo ra một nhóm người đi theo và duy trì mức độ hào hứng giữa những người đi theo.

Are you ready for the journey? Are you willing to make the sacrifice necessary to develop and implement your Personal Vision? Are you ready to embody the vision? Are you ready to live your vision? Please remember one thing; you will want the people who choose to follow you to end their journey with you having more respect for you than when they began. For that to happen, you will have to do more than speak about your vision, you must embrace and live out your Personal Vision. 

Bạn đã sẵn sàng cho chuyến hành trình chưa? Bạn có sẵn lòng để hy sinh những gì cần thiết để phát triển và thực hiện Tầm Nhìn Cá Nhân của mình không? Bạn có sẵn sàng làm hiện thân cho tầm nhìn của mình không? Bạn có sẵn sàng sống cho tầm nhìn của mình không? Xin hãy nhớ một điều; bạn sẽ muốn những người quyết định đi theo bạn sẽ kết thúc chuyến hành trình cùng bạn với sự tôn trọng bạn nhiều hơn khi họ mới bắt đầu. Để điều đó được xảy ra, bạn sẽ phải làm nhiều hơn là chỉ có nói về tầm nhìn của mình, bạn phải giữ chặt và sống cho Tầm Nhìn Cá Nhân của mình.

Again, “Are you ready for the journey?” If so, your first step is to write it down. Write out your idea. You may have to write it out several times before you get it the way you want it. This will help you define it, and get you started in communicating it to people. But your Personal Vision journey begins with you writing it down.

Một lần nữa, “Bạn đã sẵn sàng cho chuyến hành trình này chưa?” Nếu rồi, bước đầu tiên của bạn là viết nó xuống. Hãy viết xuống ý tưởng của bạn. Có thể bạn sẽ phải viết xuống một vài lần trước khi bạn chia sẻ được nó theo cách bạn muốn. Điều này sẽ giúp bạn vạch rõ điều đó, và giúp bạn bắt đầu truyền đạt cho người khác. Nhưng chuyến hành trình Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn sẽ bắt đầu khi bạn viết nó xuống.

There is one additional concept all leaders should implement. It is the idea of leaving your legacy to others when you die. By legacy, I am not talking about an inheritance of money. I am talking about transferring your convictions; your Personal Vision to the next generation. A great example of this would be Truett Cathy and Chic-fil-A Restaurants. All three of his children are on the team fulfilling the vision their parents developed. It takes conviction and determination and you can do it. Remember, when you are gone, all that remains is your legacy. And, a great vision will outlive the visionary.

Có một khái niệm thêm vào mà mọi nhà lãnh đạo nên thực hiện. Đó là ý tưởng để lại di sản của bạn cho những người khác khi bạn qua đời. Nói đến di sản, tôi không có ý nói về gia tài tiền bạc. Tôi có ý nói về việc chuyển giao lòng tin quyết của bạn; Tầm Nhìn Cá Nhân của bạn cho thế hệ kế tiếp. Một ví dụ rất tốt cho điều này là Truett Cathy và Hệ Thống Nhà Hàng Chic-fil-A. Tất cả ba người con của ông đều ở trong đội ngũ đang hoàn thành tầm nhìn mà cha mẹ họ đã phát triển. Phải có lòng tin quyết, sự quyết tâm và bạn có thể làm điều đó. Hãy nhớ rằng, khi bạn đã qua đời, tất cả những gì còn lại là di sản của bạn. Và điều cuối cùng, một tầm nhìn to lớn sẽ sống lâu hơn người mang tầm nhìn đó.

 

Making Ideas Happen