Chapter 2

LISTEN TO CHAPTER 2: THE TRACK TO SETTING GOALS

The Track to Setting Goals

Phương Hướng Thiết Lập Mục Tiêu

Setting Goals and Plans

Thiết Lập Mục Tiêu và Kế Hoạch

At the end of the school year a professor stood at the front of his classroom with a large glass bowl. Without saying a word the professor began placing stones into the bowl.  When the stones had reached the top of the bowl he asked his students if the bowl was full.  The students were a little confused but they all answered, “Yes…of course.”

Vào cuối năm học, một giáo sư đứng trước lớp, tay cầm một cái tô thủy tinh lớn. Không nói lời nào, vị giáo sư này bắt đầu bỏ những viên sỏi vào cái tô. Khi những viên sỏi đã đầy đến miệng tô, thì ông hỏi sinh viên tô đầy chưa. Các sinh viên hơi lúng túng, nhưng tất cả họ đều trả lời: “Dĩ nhiên, đầy rồi.”

The professor then reached under his desk and pulled out some sand and began pouring it into the bowl over the stones.   He gently shook the bowl and the sand settled down between the stones until it was level with the top of the bowl. Then the professor asked his students again if the bowl was full. The students laughed a little, realizing their mistake, and then said, “Yes, the bowl is now full.”

Thế rồi vị giáo sư đưa tay xuống dưới bàn lấy ra một ít cát và bắt đầu đổ cát lên trên sỏi trong tô. Ông lắc nhẹ tô và cát lắng xuống qua những khe sỏi cho đến khi cát đầy đến miệng tô. Rồi vị giáo sư lại hỏi sinh viên tô đầy chưa. Các sinh viên cười và nhận ra sai lầm của họ và nói: “Vâng, bây giờ thì tô đầy rồi.”

Now the professor pulled out a pitcher of water and poured it into the bowl.  As the water seeped into the sand, the students knew they had been fooled again. Finally, the professor began to speak and he told them this story.

Bấy giờ, vị giáo sư lấy ra một bình nước và đổ vào tô. Khi nước rỉ qua các lớp cát, thì các em sinh viên mới biết mình đã bị đánh lừa. Cuối cùng, vị giáo sư bắt đầu nói với các sinh viên về câu chuyện này.

As the school year is finished, I want to leave you with one more lesson.  This bowl is like your life.  You have a finite amount of time and some of the most important choices you will make revolve around how you choose to spend your time. If I had filled the bowl with water first, I could not put anything else into the bowl. In the same way, if you let your life fill up with insignificant things you won’t have enough time left for anything else.  But if you put the big things in place first, you will be able to fit the smaller things into the spaces that remain. 

Năm học đã kết thúc, thầy muốn gởi đến các em một bài học nữa. Cái tô này giống như cuộc đời của các em. Các em có một khoảng thời gian hữu hạn và một số lựa chọn quan trọng nhất, các em sẽ phải chú trọng vào việc phân bổ thời gian của mình. Nếu thầy đổ nước đầy tô trước, thì thầy không thể bỏ thêm thứ gì khác vào. Cũng một thể ấy, nếu các em lấp đầy cuộc đời mình bằng những thứ không có ý nghĩa, thì các em sẽ không có đủ thời gian cho những điều khác. Nhưng nếu các em đặt những điều quan trọng trước, thì các em sẽ có thể thêm những điều  nhỏ hơn vào khoảng trống còn lại.

As you leave the classroom and begin the rest of your life, you may forget the other lessons that I have taught you, but I hope you remember this last lesson.  Decide what you truly value the most and plan to spend your time aligned with those values.  Then everything else will fall into place.

Khi các em rời khỏi căn phòng này và bắt đầu quảng đời còn lại của mình, dù các em có thể quên tất cả những bài học mà thầy đã dạy, nhưng thầy hy vọng các các em hãy nhớ bài học này. Hãy xác định điều gì có giá trị nhất và có kế hoạch phân chia thời gian cho phù hợp với những nhận thức đó. Rồi, mọi thứ khác sẽ đâu vào đấy.

This book is titled “The Road to Success,” but as this story illustrates, before you can become successful, you must first decide what it means to be successful.  For many people the first thing that comes to mind when they think of success is money.  They believe if they have a lot of money then they will be successful. 

Quyển sách này có tựa “Đường Đến Thành Công”, nhưng theo câu chuyện minh hoạ trên, trước khi các bạn thành công, bạn phải xác định xem thành công có nghĩa gì. Đối với nhiều người, điều đầu tiên xuất hiện trong trí họ đó là tiền. Họ tin rằng nếu có nhiều tiền, thì họ sẽ thành công.

I want you to imagine that you have achieved this goal for yourself and you have accumulated great wealth through the pursuit of your business or your career. But you do not have friends or family to share in your wealth because you have neglected these relationships. You don’t have any spiritual peace because you have been deceitful, taken advantage and cheated your business associates.  Would this really be success for you?

Tôi muốn các bạn hãy tưởng tượng mình đã đạt được mục tiêu này rồi và bạn rất giàu nhờ công việc hay nghề nghiệp. Nhưng bạn không có bạn bè hay gia đình để cùng chia sẻ của cải của mình vì bạn đã bỏ qua những mối quan hệ này. Bạn không có sự bình an tâm hồn vì bạn đã từng lừa dối, lợi dụng và lừa gạt những đồng nghiệp cùng làm ăn của bạn. Đây có phải là thành công đích thực đối với bạn không?

In this chapter we will give you some practical tools to help you put the big rocks in first.  We will teach you to:

Trong chương này, chúng tôi sẽ đưa ra một số công cụ thực tiễn để giúp bạn đặt những viên sỏi lớn vào trước. Chúng tôi sẽ dạy bạn:

 • Identify who you are, what you value most, and      what you want to do with your life.
 • Set goals aligned with your values and create a      time frame for achieving your goals.
 • Create weekly plans based upon your goals.
 • Create daily plans to achieve your highest      priorities.
 • Xác định bạn là ai, điều gì bạn xem trọng      nhất và điều bạn muốn làm trong cuộc đời của bạn.
 • Thiết lập mục tiêu phù hợp với những nhận thức      của bạn và tạo khung thời gian để đạt được những mục tiêu đó.
 • Lập kế hoạch hằng tuần dựa trên mục tiêu      của bạn.
 • Lập kế hoạch hằng ngày để đạt được những      ưu tiên cao nhất của bạn.

What are Values?

Nhận thức là gì?

The Webster’s dictionary defines value as follows: “A principle or quality intrinsically valuable or desirable.”

Từ điển Webster định nghĩa nhận thức như sau: “là một nguyên tắc hay một phẩm chất nội tại có giá trị hay khát khao.”

So the question that you must answer for yourself is, what principles, standards, or qualities do I consider most worthwhile or desirable. You will only be truly successful if you systematically question yourself to define that which you value most. Then put together a step-by-step plan to obtain, achieve or embody those values.

Vì thế, bạn phải tự mình trả lời câu hỏi: Nguyên tắc nào, tiêu chuẩn nào hay phẩm chất nào mà tôi xem là có giá trị hay khát khao nhất. Bạn chỉ thật sự thành công nếu chính bạn đưa ra câu hỏi một cách có hệ thống nhằm định nghĩa điều gì bạn xem trọng hơn hết. Kế đến là lập kế hoạch từng bước để đạt được, hay thể hiện những nhận thức này.

Another way to look at this fundamental concept is to ask, “What is my mission in life?” Mission is defined by Webster’s as “a continuing task or responsibility that one is destined or fitted to do or specially called to undertake,” and has historically had two major synonyms: Vocation and Calling. These terms imply God. To be given a calling implies someone who calls.

Một cách khác để xem xét khái niệm căn bản này là đặt câu hỏi: “Sứ mệnh của tôi trong cuộc đời là gì” Sứ mệnh được tự điển Webster định nghĩa là “một công tác hay trách nhiệm liên tục mà một người đã định hướng hay đặc biệt được kêu gọi làm” và lịch sử đã có hai từ đồng nghĩa chính yếu: Nghề nghiệp và Sự Kêu Gọi. Những cụm từ này ngụ ý về Thượng Đế. Được kêu gọi hàm ý về Đấng kêu gọi.

It is virtually impossible to define our values or mission without addressing questions about God.  More and more people speak about Mission as though it were simply a purpose you choose for your own life, by identifying what you like to do or what you are good at doing. This may be because we don’t tend to think about God in connection with our work.  Often these two subjects – spiritual beliefs and Work – live in separate compartments within the same person’s mind.

Hầu như không thể nào định nghĩa nhận thức hay sứ mệnh của chúng ta mà không nói đến những câu hỏi về Thượng Đế. Ngày càng có nhiều người nói về Sứ Mệnh như thể nó đơn thuần là một mục đích bạn chọn cho cuộc đời mình, bằng cách nhận diện điều bạn thích làm hay điều mà bạn làm tốt. Đây có lẽ là do chúng ta không nghĩ Thượng Đế có liên quan gì đến công việc của mình. Thường thường hai chủ đề này – niềm tin tâm linh và Công Việc – sống trong hai khoang tách biệt trong tâm trí của cùng một người.

But the fact that you are taking time to read this book, gives us a chance to think about things differently: to marry our work and our spiritual beliefs together, to talk about Calling, and Vocation, and Mission in life – to think about why we are here, and what plans God has for us.

Nhưng sự thật là bạn đang để thời gian đọc sách này, như vậy sẽ cho bạn một cơ hội suy nghĩ về nhiều thứ cách khác nhau: kết hợp công việc và niềm tin tâm linh của chúng ta với nhau, để nói về sự Kêu Gọi, Thiên Hướng và Sứ Mệnh trong cuộc đời – suy nghĩ vì sao chúng ta có mặt trên đất này và Thượng Đế có kế hoạch gì cho chúng ta.

The Bible tells us in Jeremiah 29:11-14 that God has a plan for you “ ‘…For I know the plans I have for you,’ declares the Lord, ‘plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.  Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you.  You will seek me and find me when you seek me with all your heart.  I will be found by you,’ declares the Lord.”  God wants to prosper us, in other words, He wants us to be successful.  He also promises that if we seek him with all of our hearts we will find Him. 

            Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Giê-rê-mi 29:11-14 rằng Thượng Đế có một kế hoạch cho bạn: Chúa phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Khi các ngươi kêu cầu Ta, khi các ngươi đến với Ta và nài khẩn Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.” Chúa muốn chúng ta thịnh vượng, nói cách khác, Ngài muốn chúng ta thành công. Ngài cũng hứa rằng nếu chúng ta tìm kiếm Ngài hết lòng, chúng ta sẽ tìm được Ngài.

Not only does God want us to be successful, He has created each of us with unique talents to succeed in different tasks.  In the book of Psalms we are taught, “For You created my inmost being; You knit me together in my mother's womb…When I was woven together in the depths of the earth, Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in Your book before one of them came to be.”  So as you start to think deeply about the things that matter most to you, I challenge you to think about the unique talents that God has given you from before your birth.  Ask God to show you, what plans He has for you.  For when you are confident that your mission in life is a gift from God, nothing will stop you from being successful.

Thượng Đế không chỉ muốn chúng ta thành công, mà Ngài còn tạo dựng mỗi chúng ta có những khả năng riêng biệt để thành công nhiều việc khác nhau. Trong sách Thi Thiên, chúng ta học biết: “Vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi; Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi…Khi tôi được tạo nên trong nơi bí ẩn; Được kết thành một cách tinh vi ở nơi sâu của đất. Mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi; Tất cả các ngày định cho tôi đã được ghi vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy.” Vì thế bạn bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về những gì quan trọng nhất với bạn, tôi thách thức bạn nghĩ về những khả năng riêng biệt mà Thượng Đế đã cho bạn từ lúc sinh. Hãy xin Chúa chỉ cho bạn kế hoạch nào Ngài dành cho bạn. Vì khi bạn tin rằng sứ mệnh trong cuộc đời bạn là món quà từ Thượng Đế, thì không gì ngăn bạn thành công.

Where do I start?

Tôi bắt đầu từ đâu?

One of the first practical steps toward identifying your values and ultimately your mission in life is to write it down.  Many people have some vague notion of their values that they keep in their head, but if you don’t take the time to write down your values, then it is easier to loose focus and let yourself be pulled along by the pressures of life.

Một trong những bước thực tiễn đầu tiên để nhận biết những nhận thức và sứ mệnh hệ trọng nhất trong đời là viết nó xuống. Nhiều người có những khái niệm mơ hồ về giá trị mà họ giữ trong đầu, nhưng nếu bạn không dành thời gian viết xuống những nhận thức của mình, thì bạn dễ bị mất tập trung hơn và bị cuốn theo những áp lực của cuộc sống.

So, what do you write?  Begin by writing a list of characteristics that are valuable to you. For example: Health, Family, Friends, Wealth, and Spiritual Peace. Once you have a list of values then go back and add a clarifying statement to each value.  For example,

Friends: I want to build a core group of people that I love and trust. People that I can share my life with, who will help me when I am in trouble and celebrate with me in times of joy. 

Vì thế, bạn viết điều gì? Bắt đầu bằng cách liệt kê những đặc điểm có giá trị với bạn. Ví dụ: Sức khoẻ, gia đình, bạn bè, sự giàu có, bình an tâm linh. Một khi bạn có bảng liệt kê những nhận thức rồi trở lại mô tả rõ ràng để làm sáng tỏ từng nhận thức. Ví dụ:

Hỡi các bạn: Tôi muốn xây dựng một nhóm người mà tôi yêu mến và tin cậy. Những người tôi có thể chia sẻ cuộc đời của mình, sẽ giúp tôi khi tôi gặp hoạn nạn và chia vui với tôi khi tôi vui mừng.

As you work through the exercise of writing these things down, your values will become clearer to you than they ever have before.  I also encourage you to take the paper you have written your values on and carry it around with you in your pocket for a couple of weeks.  As you reach in your pocket for coins or keys, you will be reminded of what you have written.  Take your sheet of values and make changes to it.  If something is truly a core value to you, it will still sound like a value to you a week or two later.  If it doesn’t quite sound right then mark that value off of the list or change it until it does sound right.

Khi bạn viết xuống những điều này, thì những nhận thức của bạn sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi cũng khích lệ bạn mang theo tờ giấy mà bạn đã viết những nhận thức này ở trong túi vài tuần. Mỗi khi bạn lấy tiền hay chìa khoá trong túi, bạn sẽ được nhắc nhở những gì bạn đã viết. Hãy mang theo và bổ sung những điều cần thiết. Nếu điều gì đó thật sự có giá trị với bạn, thì nó vẫn còn giá trị với bạn sau một hoặc hai tuần. Nếu không phải, thì loại bỏ nó khỏi danh sách hay thay đổi cho phù hợp.

Sometimes it may seem daunting to start writing down your values.  Maybe you have never thought about your life in these terms before. In the previous chapter you wrote out your Vision Statement. Now that you have defined the Vision that is a driving force in your life, go back and think about the values that you have that gave shape and clarity to your Vision.  Remember, your Vision has been developed from some moral or ethical dilemma you see in life and now you want to bring relief to that problem.  Everyone does not see a problem the same way that you see it, so therefore your values will create how you would deal with the cure for the situation.

Đôi khi bạn cảm thấy nản chí khi bắt đầu viết xuống những nhận thức này. Có lẽ trước đây bạn chưa từng nghĩ về cuộc đời mình như vậy. Trong chương trước, bạn đã viết xuống tôn chỉ Khải Tượng. Bây giờ bạn đã biết Khải Tượng là động lực thúc đẩy cuộc đời bạn, hãy xem lại, suy nghĩ về những nhận thức mà đã định hình và làm rõ Khải Tượng của bạn. Hãy nhớ rằng Khải Tượng của bạn đã được triển khai từ những tình huống tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức mà bạn gặp trong cuộc đời và bây giờ bạn muốn đem đến giải pháp cho nan đề đó. Mỗi người có cái nhìn khác nhau trước một vấn đề, vậy nên những nhận thức của bạn sẽ giúp bạn có cách giải quyết cho vấn đề này.

The following exercise taken from the Franklin Covey Time Management System has a set of questions to help you clarify your values and form them into a mission statement:

Bài tập sau đây được lấy từ Hệ Thống Quản Lý Thời Gian của Franklin Covey, có một loạt câu hỏi giúp bạn làm rõ nhận thức của bạn và lập chúng thành một tôn chỉ sứ mệnh.

Writing a Mission Statement

Viết Một Tôn Chỉ Sứ Mệnh

To help you get started, ask yourself the following questions:

Để giúp bạn bắt đầu, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

What would I really like to be and do in my life?

Tôi thật sự muốn trở thành điều gì và thật sự thích làm gì trong cuộc đời?

What are my greatest strengths?

Những ưu điểm lớn nhất của tôi là gì?

How do I want to be remembered?

Tôi muốn người ta nhớ đến tôi như thế nào?

Who is the one person who has made the greatest positive impact in my life?

Ai là người có ảnh hưởng tích cực nhất trong cuộc đời tôi?

What have been my happiest moments in life?

Giây phút hạnh phúc nhất của tôi trong đời là gì?

If I had unlimited time and resources, what would I do?

Nếu tôi có thời gian và tiền bạc không giới hạn thì tôi sẽ làm gì?

Because each individual is unique, a mission statement will reflect that uniqueness, both in content and form. An effective mission statement may consist of a few words or several pages. Mission statements can be written in poetry, prose, music, or art, and written for individuals, couples, families, or organizations.

Vì mỗi cá nhân là độc nhất vô nhị, thì bảng tôn chỉ sứ mệnh sẽ phản ảnh sự độc nhất này, cả về nội dung và hình thức. Một bảng tôn chỉ sứ mệnh hiệu quả có thể bao gồm vài từ hay vài trang. Bảng tôn chỉ sứ mệnh có thể viết theo thể thơ, văn xuôi, nhạc hay nghệ thuật và có thể viết cho các cá nhân, cặp vợ chồng, gia đình hoặc các tổ chức.

Writing a mission statement is not a “to do” list to be checked off. To be empowering, it has to become a living document. You must ponder it, memorize it, review it, update it, and write it into your heart and mind.

Một bảng tôn chỉ sứ mệnh không phải là một danh sách những điều “phải làm” để rồi kiểm tra làm xong chưa. Để thêm hiệu lực, nó phải trở thành một bản văn sống. Bạn phải suy nghĩ, ghi nhớ, ôn lại, cập nhật nó và ghi khắc vào lòng và tâm trí bạn.

This mission statement workshop may be used to help you create a mission statement or to examine your current mission statement. The following questions are designed to help you think deeply about your life and to help you clarify your values.  Your values are ideas that you already strongly believe in, but perhaps you have never taken the time to identify them and write them down.

Hội thảo tôn chỉ sứ mệnh này thường có thể giúp bạn tạo ra một tôn chỉ sứ mệnh hay để kiểm tra tôn chỉ sứ mệnh hiện tại. Những câu hỏi sau được lập ra để giúp bạn suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời bạn và giúp làm rõ những nhận thức của bạn. Những nhận thức của bạn là những ý tưởng mà bạn tin chắc, nhưng có lẽ bạn chưa bao giờ dành thời gian nhận dạng chúng và viết xuống.

What Matters Most to You?

Điều Gì  Quan Trọng Nhất Với Bạn?

List those things that are most important in your life.

Liệt kê những điều quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

How effective are you at keeping these things first in your life? Why?

Hiệu quả thế nào khi bạn đặt những điều này trước nhất trong đời sống? Tại sao?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Two Important Questions

Hai câu hỏi quan trọng

Now that you have identified what matters most, take a few minutes to answer the following questions. Your responses will assist you in the continual exploration of your mission statement.

Bây giờ bạn đã nhận ra điều quan trọng nhất, hãy để ít phút trả lời những câu hỏi sau. Câu trả lời của bạn sẽ giúp bạn tiếp tục khám phá tôn chỉ sứ mệnh của bạn.

If you were to do one thing in your professional life that would have the most positive impact, what would that one thing be?

Nếu bạn phải làm một việc có ảnh hưởng tích cực nhất trong sự nghiệp của bạn, thì đó là việc gì?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

If you were to do one thing in your personal life that would have the most positive impact, what would that be?

Nếu bạn phải làm một điều có ảnh hưởng tích cực nhất trong đời sống cá nhân của bạn, thì đó là điều gì?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Influential People

Những người có ảnh hưởng

Who are the people who have most influenced your life?

Ai là những người có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời bạn?

_____________________________________________________________

What outstanding characteristics or attributes do you admire in these people?

Bạn ngưỡng mộ những đặc điểm hay tính cách nổi bật nào của những người này?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Which of these qualities do you value enough to include in your mission statement?

Phẩm chất nào mà bạn xem có giá trị đủ để đưa vào bảng tôn chỉ sứ mệnh của mình?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Record your mission statement, philosophy, or creed. Your mission statement is your personal constitution and represents the deepest and best within you.

Hãy ghi lại tôn chỉ sứ mệnh, triết lý, hay phương châm. Bảng tôn chỉ sứ mệnh của bạn là định chế cá nhân của bạn và nó đại diện cho những gì sâu sắc nhất và tốt nhất trong bạn.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

If you have never completed an exercise like this it can be emotionally exhausting to examine yourself this thoroughly, but I think you will find it even more rewarding. The simple act of writing down your values and forming that into a personal mission statement can bring clarity to your life that you may have never experienced. Now you can articulate what are the “Big Rocks” in your life.  As we progress into the next section we will explore how to make sure you are putting the Big Rocks in first.

Nếu bạn chưa từng hoàn tất một bài tập nào như thế này thì bạn có thể đuối sức khi tra xét cách toàn diện chính mình, nhưng tôi nghĩ bạn sẽ thấy phần thưởng xứng đáng. Hành động đơn giản viết xuống những nhận thức của bạn và lập thành một tôn chỉ sứ mệnh đem lại sự sáng tỏ cho cuộc đời bạn mà bạn chưa từng kinh nghiệm trước đây. Bây giờ bạn có thể nói rõ ràng rằng những “Viên Đá Lớn” trong đời bạn là gì. Khi qua phần kế tiếp, chúng ta sẽ khám phá cách thể nào để chắc rằng bạn bỏ những viên Đá Lớn vào trước.

Setting Goals

Lập Mục Tiêu

You could say that setting goals is what gives your ideas wings.  If you want to be successful, it is not enough to merely understand your values and articulate a mission statement – you must accomplish something.  The critical link that you must maintain between your values and your goals is that you must set goals to help you accomplish things that you truly value.  This is the only way to be successful.  You can set your mind to achieve almost any goal, but if that goal is not in line with your values, then the accomplishment will be empty.  You will have achieved your goal, but you will not have achieved success. 

Có thể nói rằng việc lập mục tiêu chắp cánh cho các ý tưởng của bạn. Nếu bạn muốn thành công, hiểu những nhận thức của mình và lập thành một tôn chỉ sứ mệnh thôi thì chưa đủ, bạn cần phải hoàn thành điều gì đó. Sự liên kết quan trọng mà bạn phải duy trì giữa những nhận thức và mục tiêu của bạn là bạn phải thiết lập mục tiêu để giúp bạn hoàn thành những gì thật sự có giá trị với bạn. Đây là cách duy nhất để thành công. Bạn có thể quyết tâm để đạt được tất cả các mục tiêu, nhưng nếu mục tiêu đó không phù hợp với những nhận thức của bạn, thì sự hoàn thành đó sẽ trở nên vô nghĩa. Bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình, nhưng bạn sẽ không đạt được thành công.

Long-range goals are dreams with deadlines. They provide a link between your core values and your weekly and daily activities. By organizing long-range goals into smaller, more manageable steps, you consistently accomplish what matters most in your life. Weekly planning helps you incorporate these smaller steps into your week and day. Daily planning enables you to prioritize your daily tasks and stay focused.

Các mục tiêu dài hạn là những ước mơ có thời hạn cuối cùng. Chúng tạo sự liên kết giữa những nhận thức quan trọng với những hoạt động hằng tuần và hằng ngày của bạn. Bằng cách sắp xếp những mục tiêu dài hạn này thành những bước nhỏ hơn và dễ quản lý hơn, thì bạn chắc chắn hoàn thành những gì quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Lập kế hoạch hằng tuần giúp bạn thực hiện những bước nhỏ này trong tuần và trong ngày. Lập kế hoạch hằng ngày giúp bạn chia thứ tự ưu tiên cho những công việc thường nhật và giúp bạn tập trung.

To set an effective long-range goal, ask yourself three vital questions:

Để đặt mục tiêu dài hạn, hãy tự hỏi ba câu hỏi quan trọng sau:

What do I want to accomplish?

Tôi muốn hoàn thành điều gì?

Why do I want to do it?

Tại sao tôi muốn hoàn thành điều này?

How will I do it?

Tôi sẽ hoàn thành nó như thế nào?

A sample Goal Planning form is provided on the following page.

Dưới đây là bảng Mẫu Lập Mục Tiêu.

Goal Planning

Lập Mục Tiêu

Value/Mission (why?):

Nhận thức/Sứ mệnh (tại sao?):

I am creative

Tôi có sáng tạo

Goal (what?/when?):

Mục tiêu (cái gì?/khi nào?):

Six months from today, I will submit an article to Writer’s Magazine.

Sáu tháng sau kể từ hôm nay, tôi sẽ nộp bài viết cho Tạp Chí Tác Giả.

Steps (how?) Deadlines

Các bước (thế nào?) thời hạn cuối cùng

Research subject matter March 15

Chủ đề nghiên cứu quan trọng ngày15 tháng 3

Evaluate personal ideas on subject matter March 31

Đánh giá những ý tưởng cá nhân về chủ đề quan trọng ngày 31 tháng 3

Write personal draft May 4

Viết bản thảo cá nhân ngày 04 tháng 5

Value/Mission (why?):

Nhận thức/Sứ mệnh (tại sao?):

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Goal (what?/when?):

Mục tiêu (cái gì?/khi nào?):

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Steps (how?) Deadlines

Các bước (thế nào?) thời hạn cuối cùng

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

You can begin your goal setting by re-stating your values into actions.  In the previous example, the value of creativity is re-stated into a specific action to write an article for a magazine.  A test that you can use for your goals is to ask yourself if your goals are

Bạn có thể bắt đầu việc thiếp lập mục tiêu bằng cách khởi động lại những nhận thức bằng hành động. Trong ví dụ trước, nhận thức về tính sáng tạo được khởi động lại bằng hành động cụ thể là viết một bài báo cho một tạp chí. Một thử nghiệm để kiểm tra các mục tiêu của bạn là hãy tự hỏi các mục tiêu của bạn là.

S.M.A.R.T.:

 • Specific                 Cụ thể
 • Measurable            Có thể đo lường
 • Attainable             Có thể đạt được
 • Realistic               Có thực (thực tế)
 • Time Bound          Có thời gian qui định 

In our example, the goal of submitting an article to a writer’s magazine within six months is specific.  There is no ambiguity about what we plan to achieve.  It is measurable because we can clearly tell that we submitted an article or we didn’t.  By contrast, if our goal were to be more creative, we would not have any way to tell if we were more creative or not.  Our goal is also attainable.  There is no formula for attainability, but if you have convinced yourself and a close friend that you can do it, it is probably attainable.  Our goal is also realistic.  There is no physical reason or other barrier that would make it impossible for us to write an article.  By stating that we will complete the article within six months we have made it time bound. 

Trong ví dụ trên, nộp bài viết cho tạp chí tác giả trong vòng 6 tháng là mục tiêu cụ thể. Không có sự mơ hồ về điều chúng tôi dự tính đạt được. Mục tiêu này có thể đo lường được vì chúng tôi nói rõ ràng rằng chúng tôi đã nộp bài viết hay chưa. Trái lại, nếu đã nói mục tiêu của chúng tôi cần phải sáng tạo hơn, mà không có cách nào chứng tỏ điều đó thì làm sao biết chúng tôi có sáng tạo hay không. Mục tiêu của chúng tôi có thể đạt được. Thành công thì không có công thức nào cả, nhưng nếu bạn tin vào chính mình và có một người bạn thân bên cạnh thì bạn có thể đạt được. Mục tiêu của chúng tôi cũng thực tế. Không có lý do hay sự cản trở nào khiến chúng tôi không thể viết được bài. Bằng cách tuyên bố rằng chúng tôi sẽ hoàn thành bài báo trong vòng sáu tháng thì chúng tôi đã đạt được theo thời gian qui định.

This last step is a critical step that many people leave out of their goals.  If we say that we would like to write an article someday, it is very likely that the pressures of everyday life will invade and we will never write an article for a magazine. This is one of the key differences between someone who is successful and someone who is not.  When you understand what is valuable to your life and you set goals with specific time lines, it helps you to stay focused and achieve more things that are meaningful to you.

Bước cuối cùng là bước chủ chốt mà nhiều người thường bỏ qua trong mục tiêu của họ. Nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn viết bài ngày nào đó cũng được, thì có thể lắm áp lực đời sống hằng ngày sẽ xâm chiếm và chúng tôi sẽ không bao giờ viết bài cho tạp chí. Đây là một trong những khác biệt then chốt giữa một người thành công và một người không thành công. Khi bạn hiểu điều gì có giá trị cho cuộc đời bạn và bạn thiết lập mục tiêu với thời gian cụ thể, thì nó giúp bạn tập trung, và đạt được nhiều điều có ý nghĩa hơn.

Finally, WRITE IT DOWN.  If a goal is not written down, it is not really a goal at all.  Many people say they have goals, but that they just keep the goal in their mind.  When we do this, it is just too easy to cheat ourselves out of achieving the goal, because we let other less important things get in the way.  When you have something written down, you can carry it around with you and be reminded of the goal.  You can use your own written notes to hold yourself accountable.  When nothing is written down, it is human nature to let yourself say that you will get to it later, and later never comes.

Cuối cùng, VIẾT XUỐNG. Nếu một mục tiêu không được viết xuống, thì chưa hẳn là mục tiêu thật sự. Nhiều người nói họ có mục tiêu, nhưng họ chỉ giữ trong đầu. Khi làm thế, chúng ta dễ đánh lừa chính mình khiến không đạt được mục tiêu, vì chúng ta để những thứ khác ít quan trọng hơn xen vào. Khi bạn viết ra mục tiêu, mang theo bên mình và tự nhắc nhở về mục tiêu. Bạn có thể dùng những tờ giấy ghi chép để giữ bạn chịu trách nhiệm. Khi không viết xuống, thì theo bản tính con người thì bạn ngầm nói rằng mình sẽ làm sau và rồi không bao giờ đạt được.

Another key step of the goal setting process is to break the goal down in the monthly and weekly steps.  If you have set a big goal, something that you have never done before, it can be overwhelming.  That overwhelmed feeling can prevent you from getting started, due to a fear of failure.  If you take that big goal and break it down into smaller steps with specific, measurable actions that you can complete each week or month, each smaller step is more easily accomplished than the end goal. As you achieve each step toward the goal, you will begin to enjoy your success and can take pride in your sense of accomplishment.  These small successes along the way help to keep you motivated.  If you only focus on the end goal, it may seem that you are not making any progress, and when things get difficult you can become disillusioned and give up.

Một bước then chốt nữa của tiến trình thiết lập mục tiêu là phải chia mục tiêu thành những bước nhỏ theo tháng và tuần. Nếu thiết lập một mục tiêu lớn mà bạn chưa bao giờ làm trước đây, thì điều đó có thể dẫn đến đuối sức. Cảm giác đuối sức có thể ngăn cản bạn bắt đầu do sợ thất bại. Nếu bạn chia mục tiêu lớn thành những bước nhỏ hơn với những hành động cụ thể, ước chừng được để bạn có thể hoàn thành theo mỗi tuần hay mỗi tháng, thì mỗi bước nhỏ này dễ hoàn thành hơn mục tiêu cuối cùng. Khi bạn hoàn thành từng bước trong quá trình tiến đến mục tiêu, bạn sẽ bắt đầu thưởng thức thành công và có cảm giác tự hào của sự hoàn tất. Những thành công nhỏ này sẽ giúp bạn tiếp tục được thúc đẩy. Nếu bạn chỉ tập trung vào mục tiêu cuối cùng, thì có vẻ như bạn không có tiến triển nào cả và khi gặp khó khăn, bạn có thể vỡ mộng và bỏ cuộc.

Now that you have identified some long-term goals, I recommend that you plan some time each year to get away from your daily responsibilities to re-evaluate your goals and make new goals.  Then make it a discipline each month to plan the intermediate steps that should be goals for the month.  Layout a plan for each week and set aside the time that you will need to accomplish your goals. When something urgent comes up you will be able to evaluate if it really should take priority over achieving your goals.  Sometimes it will and sometimes it won’t, but now you have some tools to guide your decision.  If you didn’t have a time specific goal that you were working toward, then you wouldn’t have any guideline to help you decide how to best spend your time.

Bây giờ bạn đã xác định một vài mục tiêu dài hạn, tôi đề nghị nên để một ít thời gian mỗi năm tránh xa những trách nhiệm hằng ngày của bạn để đánh giá lại mục tiêu của bạn và thiết lập những mục tiêu mới. Kế đến, đặt ra kỷ luật mỗi tháng để lập kế hoạch cho những bước trung chuyển có thể là những mục tiêu cho tháng. Phát thảo kế hoạch mỗi tuần và dành thời gian cần thiết để hoàn thành mục tiêu. Khi có việc cấp bách xảy đến, bạn có thể đánh giá xem liệu có nên ưu tiên để đạt được mục tiêu không. Đôi khi có và đôi khi không, nhưng bây giờ bạn có một số công cụ hướng dẫn quyết định của mình. Nếu bạn không có một mục tiêu về thời gian cụ thể để làm việc, thì bạn sẽ không có sự hướng dẫn nhằm giúp bạn quyết định cách phân bổ thời gian tốt nhất.

Each day, one of the first things that you should do is to make a daily task list of the things that you have to do that day. Then based upon your goals and values, set a priority for each task. If your list is anything like mine, you will have many more things on the list that you can accomplish on a given day.  Go though the list and write an, ‘A’ next to each task that must be completed today.  Write a ‘B’ next to each task that must be completed this week and a letter ‘C’ next to tasks that can be completed later. Then put the ‘A’ tasks in priority order with numbers.

Một trong những điều đầu tiên bạn nên làm mỗi ngày là phải lập danh sánh những việc bạn phải làm trong ngày đó. Rồi dựa trên mục tiêu và nhận thức của bạn, thiết lập ưu tiên cho mỗi việc. Nếu danh sách của bạn giống của tôi, thì bạn sẽ có nhiều việc mà bạn có thể hoàn thành mỗi ngày. Xem qua danh sách và viết chữ “A” bên cạnh mỗi việc phải được hoàn thành mỗi ngày. Viết chữ “B” bên cạnh mỗi việc phải được hoàn thành trong tuần này và chữ “C” bên cạnh việc sẽ được hoàn thành sau. Rồi đặt những nhiệm vụ “A” vào vị trí ưu tiên theo số thứ tự.

Grouping the tasks into A, B, and C categories helps to clarify what you must focus on for the day, without worrying about numbering every task.  Then you only need to number a few tasks in priority order for the day.

Phân nhóm công việc A, B và C theo từng mục sẽ giúp bạn làm sáng tỏ điều bạn phải tập trung trong ngày mà không phải lo về số thứ tự mỗi công việc. Sau đó, bạn chỉ cần đánh số cho một vài công việc theo thứ tự ưu tiên trong ngày đó.

Example:

Ví dụ:

A1        Make sales call to John

A2        Invite Steve to dinner

A3        Write first draft of new product proposal

A4        Take laundry to the cleaners

B          Read article on sales tactics

B          Send thank you note to Mary

B          Complete expense report

C          Clean off my desk

A1        Gọi điện bán hàng cho John

A2        Mời Steve đến ăn tối

A3        Viết bản thảo thứ nhất của bản đề xuất sản phẩm mới

A4        Đem quần áo ra tiệm giặt ủi

B          Đọc bài báo về chiến lược bán hàng

B          Gửi thư cảm ơn cho Mary

B          Hoàn thành báo cáo chi tiêu

C          Lau chùi bàn làm việc

Now that you have your daily task list in priority, start with task ‘A1’ then move on to ‘A2’ and so forth. This may sound obvious, but many people fail to stick to it.  It is in our human nature to desire to do the easy or most familiar tasks first.  If you set your daily priorities in line with your values and goals, then you will be putting the “Big Rocks” in first.  You will be spending your time doing the most important things first and the less important things will be the tasks that get delayed to another day.

Giờ bạn đã có danh sách công việc hằng ngày theo thứ tự ưu tiên, bắt đầu với công việc “A1”, rồi đến “A2” và cứ tiếp tục như vậy. Điều này nghe có vẻ rõ ràng, nhưng nhiều người không làm theo. Bản chất con người chúng ta muốn làm những việc dễ và quen thuộc trước. Nếu bạn đặt thứ tự ưu tiên hằng ngày phù hợp với nhận thức và mục tiêu, thì bạn đang bỏ những viên “Đá Lớn” vào trước. Bạn sẽ phân bổ thời gian để làm những việc quan trọng nhất trước và để những việc kém quan trọng hơn sang ngày khác.

“One of the most powerful methods to cultivate a life of purpose is to create and live by a Personal Mission Statement, philosophy, or creed. Such statements capture what you want in life—qualities you want to develop, what you want to accomplish, and what contributions you want to make. Clarity on these issues is critical. It affects the goals you set, the decisions you make, the views you hold, and the way you spend your time.

“Một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để nuôi dưỡng một đời sống có mục đích là phải có sáng tạo và sống theo Bảng Tôn Chỉ  Sứ Mệnh, triết lý hay phương châm. Những tôn chỉ như thế hướng bạn theo những điều bạn muốn trong đời – phẩm chất bạn muốn phát triển, những điều bạn muốn hoàn thành và những đóng góp bạn muốn chia sẻ. Làm sáng tỏ những vấn đề này là quan trọng. Nó ảnh hưởng mục tiêu mà bạn đặt ra, quyết định bạn có, quan điểm và cách bạn chi tiêu thời gian.

A mission statement based on correct principles becomes a standard for an individual. It is the basis for making life-directing decisions as well as daily decisions in the midst of circumstances and emotions that affect your life.

Một tôn chỉ sứ mệnh dựa trên những nguyên tắc đúng sẽ trở nên một tiêu chuẩn cho mỗi cá nhân. Nó là nền tảng cho những quyết định lèo lái cuộc đời cũng như những quyết định hằng ngày trong những hoàn cảnh và cảm xúc ảnh hưởng đến cuộc đời bạn.

 

 

How to Write a Mission Statement

How to Write a SMART Goal