Chapter 3

LISTEN TO CHAPTER 3: THE HIGHWAY OF ATTITUDE

The Highway of Attitude

Xa Lộ Thái độ

What is Success?

Thành Công là Gì?

by John C. Maxwell

bởi John. C. Maxwell

This article is used by permission from Thomas Nelson Publishers,

Nashville, TN.

It was taken from the book ATTITUDE 101.

Bài viết này được sử dụng bởi sự cho phép của Nhà Xuất Bản Thomas Nelson,

Nashville, TN.

Trích từ cuốn sách có tựa THÁI ĐỘ 101.

Attitude determines how far you can go

 on the success journey.

Thái độ quyết định bạn có thể đi xa bao nhiêu

trên con đường thành công.

Do you want to be successful? The problem for most people who want to be successful is not that they can’t achieve success. The main obstacle for them is that they misunderstand success. They don’t have the right attitude about it. Maltbie D. Babcock said, “One of the most common mistakes and one of the costliest is thinking that success is due to some genius, some magic, something or other which we do not possess.”

Bạn có muốn thành công không? Nan đề của hầu hết những người muốn thành công không phải họ không thể đạt được thành công. Trở ngại chính của họ là hiểu sai sự thành công. Họ không có thái độ đúng về thành công. Maltbie D. Babcock đã nói: “Một trong những lỗi thường gặp nhất và một trong những điều đắt giá nhất là nghĩ rằng thành công là nhờ vào thiên tài, ma thuật hay điều gì đó mà chúng ta không sở hữu.”

What is success? What does it look like? Most people have a vague picture of what it means to be a successful person that looks something like this:

Thành công là gì? Thành công trông như thế nào? Phần đông người ta có một hình ảnh mơ hồ với khái niệm về một người thành công là điều gì đó như:

the wealth of Bill Gates,

the physique of Arnold Schwarzenegger,

(or Tyra Banks),

the intelligence of Albert Einstein,

the athletic ability of Michael Jordan,

the business prowess of Donald Trump,

the social grace and poise of Jackie Kennedy,

the imagination of Walt Disney, and

the heart of Mother Teresa.

sự giàu có của Bill Gate,

vóc dáng của Arnold Schwarzenegger,

(hoặc Tyra Banks),

sự thông minh của Albert Einstein,

khả năng thể thao của Michael Jordan,

tài kinh doanh của Donald Trump,

sự duyên dáng về mặt xã hội của Jackie Kennedy,

trí tưởng tượng của Walt Disney và

tấm lòng của Mẹ Teresa.

That sounds absurd, but it’s closer to the truth than we would like to admit. Many of us picture success as looking like someone other than who we are. That’s the wrong way to think about it. If you tried to become just like even one of these other people, you wouldn’t be successful. You would be a bad imitation of them, and you would eliminate the possibility of becoming the person you were meant to be.

Điều đó nghe ngớ ngẩn, nhưng lại gần với sự thật hơn những gì chúng ta thừa nhận. Nhiều người trong chúng ta hình dung thành công là tìm cách giống một ai đó hơn chính mình. Đó là cách suy nghĩ sai lầm. Ngay cả nếu cố trở nên như một trong những người này, thì bạn sẽ không thành công. Bạn sẽ trở thành một thứ hàng nhái tồi tệ của họ và bạn sẽ loại trừ khả năng có thể trở thành một người mà bạn muốn.

The Wrong Attitude About Success

Thái độ Sai Về Thành Công

Even if you avoid the trap of thinking that success means being like some other person, you might still have a wrong attitude toward success. Many people wrongly equate it with achievement of some sort, with arriving at a destination or attaining a goal. Here are several of the most common misconceptions about success:

Cho dù bạn tránh được cái bẫy suy nghĩ rằng thành công nghĩa là giống như một ai đó, thì bạn vẫn có thể có thái độ sai về sự thành công. Nhiều người sai lầm khi coi thành công ngang hàng với việc đạt được một thành tích, đạt đến đích hay một mục tiêu. Đưới đây là một vài quan niệm sai phổ biến nhất về thành công:

Wealth

Sự Giàu có

Probably the most common misunderstanding about success is that it’s the same as having money. A lot of people believe that if they accumulate wealth, they will be successful. But wealth doesn’t eliminate current problems, and it introduces many new ones. If you don’t believe that, look at the lives of lottery winners. Wealth does not bring contentment or success.

Có lẽ hiểu lầm phổ biến nhất về thành công là thành công đồng nghĩa có tiền. Nhiều người tin rằng nếu họ tích lũy nhiều của cải thì họ sẽ thành công. Nhưng của cải không loại bỏ những nan đề hiện tại, mà còn đem đến những nan đề mới. Nếu bạn không tin thì hãy nhìn xem cuộc sống của những người trúng vé số. Sự giàu có không đem lại sự thoả lòng hay thành công.

A Special Feeling

Một Cảm Giác Đặc Biệt

Another common misconception is that people have achieved success when they feel successful or happy. But trying to feel successful is probably even more difficult than trying to become wealthy. The continual search for happiness is a primary reason that so many people are miserable. If you make happiness your goal, you are almost certainly destined to fail. You will be on a continual roller coaster, changing from successful to unsuccessful with every mood change. Life is uncertain, and emotions aren’t stable. Happiness simply cannot be relied upon as a measure of success.

Một quan niệm sai lầm phổ biến khác đó là người có được thành công khi họ cảm thấy thành công hay hạnh phúc. Nhưng cố gắng cảm thấy thành công có lẽ còn khó hơn cố gắng trở thành giàu có. Luôn tìm kiếm hạnh phúc là một lý do chính khiến nhiều người khổ sở. Nếu bạn đặt hạnh phúc là mục tiêu, thì gần như chắc là bạn đã định hướng cho sự thất bại. Bạn sẽ ở trên một con tàu lượn liên tục, thay đổi từ thành công đến thất bại với trạng thái bất thường. Đời sống không có gì chắc chắn cả và cảm xúc cũng luôn thay đổi. Hạnh phúc không đơn giản là chỉ dựa trên một chừng mực của sự thành công.

Specific and Worthwhile Possessions

Tài Sản Đáng Giá và Riêng Biệt

Think back to when you were a kid. Chances are that there was a time when you wanted something badly, and you believed that if you possessed that thing, it would make a significant difference in your life. When I was nine years old, it was a burgundy-and-silver Schwinn bicycle, which I received for Christmas. But I soon discovered that it didn’t bring me the success or long-term contentment that I hoped for and expected.

Hãy nghĩ lại lúc bạn còn con trẻ. Nhiều lúc bạn rất muốn một thứ gì đó và bạn tin rằng nếu sở hữu thứ đó, thì nó sẽ tạo ra một sự khác biệt đáng kể trong cho cuộc đời bạn. Khi tôi lên chín, tôi đã nhận được một chiếc xe đạp Schiwinn màu đỏ bạc vào dịp Giáng sinh. Nhưng chẳng bao lâu tôi khám phá ra rằng nó không đem cho tôi thành công hay sự mãn nguyện lâu dài mà tôi đã từng hy vọng và mong đợi.

That process has repeated itself in my life. I found that success didn’t come when I became a starter on my high school basketball team, when I became the student body president in college, or when I bought my first house. It has never come as the result of possessing something I wanted. Possessions are at best a temporary fix. Success cannot be attained or measured that way.

Quá trình đó đã lặp lại trong đời sống tôi. Tôi đã thấy rằng thành công không đến khi tôi trở thành một người chơi xuất phát trong đội bóng rổ của trường, khi tôi trở thành chủ tịch hội sinh viên ở trường đại học, hay khi tôi mua ngôi nhà đầu tiên của mình. Thành công chẳng bao giờ là kết quả của việc sở hữu thứ mà tôi muốn. Tài sản chỉ có giá trị nhất thời. Thành công không thể đạt được hay đo lường theo cách đó.

Power

Quyền Lực

Charles McElroy once joked, “Power is usually recognized as an excellent short-term antidepressant.” That statement contains a lot of truth because power often gives the appearance of success, but even then, it’s only temporary.

Charles McElroy có lần nói đùa: “Quyền lực thường được người ta công nhận như thuốc chống suy nhược cực kỳ ngắn hạn.” Câu nói này chứa nhiều sự thật vì quyền lực thường đem đến dáng vẻ thành công bên ngoài, dẫu vậy, nó chỉ tạm bợ thôi.

You’ve probably heard before the quote from English historian Lord Acton: “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.” Abraham Lincoln echoed that belief when he said, “Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.” Power really is a test of character. In the hands of a person of integrity, it is of tremendous benefit; in the hands of a tyrant, it causes terrible destruction. By itself, power is neither positive nor negative. And it is not the source of security or success. Besides, all dictators – even benevolent ones – eventually lose power.

Có lẽ trước đây bạn đã từng nghe câu trích của sử gia người Anh, Lord Acton: “Quyền lực có khuynh hướng băng hoại và quyền lực tuyệt đối thì băng hoại tuyệt đối.” Abraham Lincoln nhắc lại ý tưởng đó khi ông nói: “Hầu như mọi người đàn ông đều có thể chịu nổi nghịch cảnh khó khăn, nhưng nếu bạn muốn thử nghiệm tính cách một người, thì hãy cho anh ta quyền lực.” Quyền lực thật sự là một phép thử của tính cách. Quyền lực trong tay của một người chính trực, sẽ là một ích lợi lớn lao; trong tay của một kẻ độc tài, sẽ gây ra sự hủy diệt kinh khủng. Quyền lực tự nó không tích cực cũng không tiêu cực. Nó không phải là nguồn của sự an ninh hay thành công. Hơn nữa, dù mọi kẻ độc tài – ngay cả những người nhân đức – cuối cùng cũng mất quyền lực.

Achievement

Thành Đạt

Many people have what I call “destination disease.” They believe that if they can arrive somewhere – attain a position, accomplish a goal, or have a relationship with the right person – they will be successful. At one time I had a similar view of success. I defined it as the progressive realization of a predetermined worthwhile goal. But over time I realized that the definition fell short of the mark. Success isn’t a list of goals to be checked off one after another. It’s not reaching a destination. Success is a journey.

Nhiều người có cái mà tôi gọi là “bệnh thành tích.” Họ tin rằng nếu họ có thể đến được nơi nào đó - đạt được một địa vị, hoàn thành một mục tiêu, hay có một mối quan hệ với người hợp ý - thì họ sẽ thành công. Có một lần tôi đã có cái nhìn về sự thành công như vậy. Tôi định nghĩa thành công là sự nhận thức tịnh tiến tới mục tiêu có giá trị đã định trước. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng định nghĩa này có khuyết điểm. Thành công không phải là một danh sách những mục tiêu lần lược đã đạt được. Thành công không phải là đến được một cái đích. Thành công là một hành trình.

The Right Attitude About Success

Thái độ Đúng Về Thành Công

If success is a journey, how do you get started? What does it take to be successful? Two things are required: the right attitude toward success and the right principles for getting there. Once you redefine success as a journey, you can maintain the right attitude toward it. Then you’re ready to start the process. The results may be as unique as each individual, but the process is the same for everyone. Here is my definition of success:

Nếu thành công là một hành trình, thì bạn khởi đầu bằng cách nào? Để thành công thì cần những gì? Yêu cầu cần có hai điều: thái độ đúng đối với thành công và những nguyên tắc đúng để đạt đến thành công. Một khi bạn định nghĩa lại thành công như một hành trình, thì bạn có thể duy trì thái độ đúng. Rồi bạn sẵn sàng bắt đầu quá trình. Kết quả có thể là độc nhất giống như từng cá thể riêng biệt, nhưng tiến trình thì giống nhau đối với mọi người. Dưới đây là định nghĩa của tôi về thành công:

Success is…

Knowing your purpose in life,

Growing to reach your maximum potential, and

Sowing seeds that benefit others.

Thành công là…

Biết mục đích của bạn trong cuộc đời,

Phát triển để đạt đến tiềm năng tối đa, và

Gieo những hạt giống để làm lợi cho người khác.

When you think of success in this way, you can see why it must be seen as a journey rather than a destination. No matter how long you live or what you decide to do in life, as long as you have the right attitude about it, you will never exhaust your capacity to grow toward your potential or run out of opportunities to help others. When you see success as a journey, you’ll never have the problem of trying to “arrive” at an elusive final destination. And you’ll never find yourself in a position where you have accomplished some final goal, only to discover that you’re still unfulfilled and searching for something else to do.

Khi nghĩ đến thành công theo cách này, bạn có thể thấy vì sao phải xem thành công như một hành trình hơn là một đích đến. Bạn sống bao lâu hay bạn quyết định làm gì trong cuộc đời không quan trọng, miễn bạn có thái độ đúng thì bạn sẽ không bao giờ bị cạn kiệt khả năng để phát triển tiềm năng của mình hay hết cơ hội để giúp người khác. Khi bạn xem thành công như một hành trình, bạn sẽ không bao giờ gặp nan đề cố gắng “đạt đến” đích khó đạt cuối cùng; Và bạn sẽ không thấy mình đã hoàn tất mục tiêu cuối cùng nào đó, rồi nhận ra rằng mình vẫn chưa hoàn tất và đang còn theo đuổi điều gì khác.

To get a better handle on these aspects of success, let’s take a look at each one of them:

Để nắm bắt tốt hơn những khía cạnh về sự thành công, chúng ta nên xem xét từng khía cạnh của chúng:

Knowing Your Purpose

Biết Mục Đích Của Bạn

Nothing can take the place of knowing your purpose. Millionaire industrialist Henry J. Kaiser, the founder of Kaiser Aluminum as well as the Kaiser-Permanente health care system, said, “The evidence is overwhelming that you cannot begin to achieve your best unless you set some aim in life.” Or put another way, if you don’t try actively to discover your purpose, you’re likely to spend your life doing the wrong things.

Không gì có thể thay thế cho việc biết được mục đích của bạn. Nhà triệu phú công nghiệp, Henry J. Kaiser, người sáng lập Kaiser Aluminum, cũng như hệ thống chăm sóc sức khỏe Laiser-Permanente đã nói: “Bằng chứng vô cùng rõ ràng rằng bạn không thể bắt đầu đạt đến điều tốt nhất của mình trừ khi bạn có vài mục tiêu trong cuộc đời.” Hay nói cách khác: nếu bạn không tích cực khám phá ra mục đích của mình, bạn đang hoang phí cuộc đời của mình để làm những điều sai.

I believe that God created every person for a purpose. According to psychologist Viktor Frankl, “Everyone has his own specific vocation or mission in life. Everyone must carry out a concrete assignment that demands fulfillment. Therein he cannot be replaced, nor can his life be repeated. Thus everyone’s task is as unique as his specific opportunity to implement it.” Each of us has a purpose for which we were created. Our responsibility – and our greatest joy – is to identify it.

Tôi tin rằng Thượng Đế tạo dựng mỗi người vì một mục đích. Theo nhà tâm lý học Viktor Frankl: “Mọi người có công việc hay sứ mệnh cụ thể của mình trong cuộc đời. Họ phải thực hiện nhiệm vụ cụ thể, đòi hỏi sự hoàn thành. Do đó, không ai có thể thay thế được, cũng như đời sống không thể lặp lại được. Như vậy, nhiệm vụ của mỗi người là độc nhất như chính cơ hội thực thi nhiệm vụ cụ thể ấy.” Mỗi chúng ta có một mục đích, vì thế mà chúng ta đã được tạo dựng. Trọng trách và vui mừng lớn nhất của chúng ta là nhận diện nó.

Here are some questions to ask yourself to help you identify your purpose:

Dưới đây là một số câu hỏi để tự hỏi chính mình nhằm giúp bạn nhận ra mục đích:

For what am I searching? All of us have a strong desire buried in our hearts, something that speaks to our deepest thoughts and feelings, something that sets our souls on fire. You only need to find it.

Tôi đang tìm kiếm điều gì? Hết thảy chúng ta có một mong ước cháy bỏng ẩn chứa trong lòng, điều gì đó nói với suy nghĩ và cảm xúc sâu thẳm của chúng ta khiến tâm hồn chúng ta bừng cháy.

Why was I created? Each of us is different. Think about your unique mix of abilities, the resources available to you, your personal history, and the opportunities around you. If you objectively identify these factors and discover the desire of your heart, you will have done a lot toward discovering your purpose in life.

Tại sao tôi được tạo dựng? Mỗi người đều khác nhau. Hãy nghĩ đến sự pha trộn độc đáo về khả năng của bạn, các nguồn có sẵn, lý lịch cá nhân của bạn và những cơ hội quanh bạn. Nếu bạn khách quan nhận ra những yếu tố này và khám phá khát vọng của lòng bạn, thì bạn đã làm được nhiều điều trong việc khám phá ra mục đích của cuộc đời bạn.

Do I believe in my potential? If you don’t believe that you have potential, you will never try to reach it. You should take the advice of President Theodore Roosevelt, who said, “Do what you can, with what you have, where you are.” If you do that with your eyes fixed on your life purpose, what else can be expected of you?

Tôi có tin vào tiềm năng của mình không? Nếu bạn không tin rằng bạn có tiềm năng, bạn sẽ không bao giờ cố gắng đạt đến đó. Bạn nên ghi nhận lời khuyên của Tổng Thống Theodore Roosevelt đã nói: “Hãy làm những gì bạn có thể, với những gì bạn có, tại nơi bạn đang ở.” Nếu bạn làm điều đó với con mắt tập trung vào mục đích của đời bạn, thì còn điều gì khác nữa người ta có thể mong đợi ở bạn?

When do I start? The answer to that question is NOW.

Tôi bắt đầu khi nào? Câu trả lời là BÂY GIỜ.

Growing To Your Potential

Phát Triển Tiềm Năng Của Bạn

Novelist H.G. Wells held that wealth, notoriety, place, and power are no measures of success whatsoever. The only true measure of success is the ratio between what we might have been and what we have become. In other words, success comes as the result of growing to our potential.

Tiểu thuyết gia H. G. Wells cho rằng của cải, danh tiếng, địa vị và quyền lực không thể đo lường sự thành công. Sự đo lường đúng duy nhất của thành công là tỷ lệ giữa những gì bạn lẽ ra đã trải qua và những gì bạn trở nên. Nói cách khác, thành công đến là kết quả phát triển tiềm năng của bạn.

We have nearly limitless potential, yet too few ever try to reach it. Why? The answer lies in this: We can do anything, but we can’t do everything. Many people let everyone around them decide their agenda in life. As a result, they never really dedicate themselves to their purpose in life. They become a jack-of-all-trades, master of none – rather than jack-of-few-trades, focused on one.

Chúng ta có tiềm năng gần như không giới hạn, nhưng quá ít người cố gắng đạt đến đó. Tại sao? Câu trả lời là: Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, nhưng chúng ta không thể làm hết mọi thứ. Nhiều người để những người xung quanh quyết định lịch trình của cuộc đời họ. Kết quả là họ không bao giờ thật sự tận hiến chính mình cho mục đích của đời họ. Họ trở thành người đa nghề, nhưng chẳng thạo nghề nào – trái lại thà có ít nghề, nhưng thông thạo nghề ấy.

If that describes you more than you’d like, you’re probably ready to take steps to make a change. Here are four principles to put you on the road to growing toward your potential:

Nếu điều đó mô tả bạn nhiều hơn bạn muốn, thì có lẽ bạn sẵn sàng làm những bước thay đổi. Sau đây là bốn nguyên tắc để dẫn bạn trên con đường phát triển tiềm năng của mình:

1.     Concentrate On One Main Goal.

Tập Trung Vào Một Mục Tiêu Chính

No body ever reached her potential by scattering herself in twenty directions. Reaching your potential requires focus.

Chưa bao giờ có ai đạt đến tiềm năng của mình bằng cách chi phối mình theo hai mươi hướng khác nhau. Để đạt đến tiềm năng của bạn đòi hỏi sự tập trung.

2.     Concentrate On Continual Improvement.

Tập Trung Vào Sự Cải Thiện Không Ngừng.

David D. Glass, chairman of the executive committee of the Wal-Mart board of directors, was once asked whom he admired most. His answer was Wal-Mart founder Sam Walton. He remarked, “There’s never been a day in his life, since I’ve known him that he didn’t improve in some way.” Commitment to continual improvement is the key to reaching your potential and to being successful.

David D. Glass, chủ tịch Ủy Ban Điều Hành của Ban Giám Đốc Wal-Mart, có lần được hỏi ai là người ông ngưỡng mộ nhất. Câu trả lời của ông là người sáng lập Wal-Mart, Sam Walton. Ông nhận xét: “Từ khi tôi biết ông, chưa bao giờ có một ngày nào trong cuộc đời ông ngừng cải thiện.” Kết ước liên tục cải thiện là chìa khóa để đạt đến tiềm năng và thành công của bạn.

3.     Forget The Past.

Quên Đi Quá Khứ.

My friend Jack Hayford, pastor of Church on the Way in Van Nuys, California, commented, “The past is a dead issue, and we can’t gain any momentum moving toward tomorrow if we are dragging the past behind us.”

Bạn tôi, Jack Hayford, mục sư của Hội Thánh trên Đường đến Van Nuys, California, bình luận: “Quá khứ là một vấn đề chết và chúng ta không thể lấy đà tiến tới tương lai nếu kéo theo quá khứ đằng sau mình.”

If you need inspiration, think of other people who overcame seemingly insurmountable obstacles, such as Booker T. Washington, Helen Keller, and Franklin Delano Roosevelt. Each of them overcame incredible odds to achieve great things. And remember, no matter what you’ve faced in the past, you have the potential to overcome it.

Nếu bạn cần nguồn cảm hứng, hãy nghĩ đến những người khác đã vượt qua những trở ngại dường như không thể khắc phục được, như Booker T. Washington, Helen Keller, và Franklin Delano Roosevelt. Mỗi người trong số họ đã vượt qua những trở ngại khó tin để đạt được những điều vĩ đại. Hãy nhớ rằng, bất kể những gì bạn đã đối mặt trong quá khứ, bạn có tiềm năng vượt qua nó.

4.     Focus On The Future.

Tập Trung Vào Tương Lai

Baseball Hall of Fame Yogi Berra declared, “The future isn’t what it used to be.” Although that may be true, it’s still the only place we have to go. Your potential lies ahead of you – whether you’re eight, eighteen, forty-eight, or eighty. You still have room to improve yourself. You can become better tomorrow than you are today. As the Spanish proverb says, “He who does not look ahead remains behind.”

Tòa nhà kỷ niệm những người nổi tiếng bóng chày, Yogi Berra, có ghi: “Tương lai không phải những gì trước đây.” Mặc dù điều này có lẽ đúng, thì tương lai vẫn là chỗ duy nhất chúng ta phải đến. Tiềm năng nằm phía trước bạn – dù tuổi bạn lên tám, mười tám, bốn mươi tám hay tám mươi. Bạn vẫn có chỗ để cải thiện mình. Ngày mai của bạn có thể tốt hơn hôm nay. Như ngạn ngữ Tây Ban Nha nói: “Ai không nhìn phía trước thì vẫn ở đằng sau.”

Sowing Seeds That Benefit Others

Gieo Hạt Giống Hầu Có Ích Cho Người Khác

When you know your purpose in life and are growing to reach your maximum potential, you’re well on your way to being a success. But there is one more essential part of the success journey: helping others. Without that aspect, the journey can be a lonely and shallow experience.

Khi bạn biết mục đích của mình trong cuộc đời và đang phát triển để đạt đến tiềm năng tối đa của mình, thì bạn đang ổn định trên con đường đến thành công. Nhưng có một phần thiết yếu hơn của hành trình thành công đó là giúp đỡ người khác. Không có khía cạnh này, hành trình có thể là một kinh nghiệm cô đơn và nhạt nhẽo.

It’s been said that we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Physician, theologian, and philosopher Albert Schweitzer stated it even more strongly: “The purpose of human life is to serve, and to show compassion and the will to help others.” For him, the success journey led to Africa where he served people for many years.

Người ta đã từng nói rằng chúng ta kiếm sống nhờ những gì chúng ta tìm được, nhưng chúng ta làm nên cuộc sống bởi những gì chúng ta ban cho. Nhà vật lý học, thần học và triết gia, Albert Schweitzer, nói cách mạnh mẽ hơn: “Mục đích của cuộc đời con người là để phục vụ, bày tỏ lòng trắc ẩn và ý muốn giúp đỡ người khác.” Đối với ông, hành trình thành công đã dẫn ông đến Phi Châu nơi ông đã phục vụ con người nhiều năm.

For you, sowing seeds that benefit others probably won’t mean traveling to another country to serve the poor – unless that is the purpose you were born to fulfill. (And if it is, you won’t be satisfied until that’s what you’re doing.)  However, if you’re like most people, helping others is something you can do right here at home, whether it’s spending more time with your family, developing an employee who shows potential, helping people in the community, or putting your desires on hold for the sake of your team at work. The key is to find your purpose and help others while you’re pursuing it. Entertainer Danny Thomas insisted that “all of us are born for a reason, but all of us don’t discover why. Success in life has nothing to do with what you gain in life or accomplish for yourself. It’s what you do for others.”

Đối với bạn, gieo hạt giống làm ích cho người khác có lẽ không phải là đi đến một quốc gia khác phục vụ người nghèo – trừ khi đó là mục đích bạn được sinh ra để hoàn thành. (Và nếu như vậy, thì bạn sẽ không thỏa lòng cho đến khi đó là những gì bạn đang làm) Tuy nhiên, nếu giống như hầu hết mọi người, giúp đỡ người khác là điều bạn có thể làm ngay tại nơi bạn ở, hoặc là dành thời gian nhiều hơn với gia đình bạn, phát triển một nhân viên bày tỏ tiềm năng, giúp đỡ những người trong cộng đồng, hoặc hoãn lại ước muốn của bạn vì cớ đội của bạn tại nơi làm việc. Chìa khóa là tìm ra mục đích của bạn và giúp đỡ những người khác trong khi bạn đang theo đuổi nó. Diễn viên chuyên làm trò tiêu khiển Danny Thomas cho rằng: “Tất cả chúng ta được sinh ra vì một lý do, nhưng chúng ta không khám phá ra lý do vì sao. Thành công trong cuộc đời không có gì liên quan đến những gì bạn đạt được hay hoàn thành cho chính mình. Thành công là những gì bạn làm vì người khác.”

Having the right view of success can help you keep a positive attitude about yourself and life, no matter what kind of circumstances you find yourself in. And if you can help the people you lead to adopt that same view of success, you can help them to always have hope and to become successful. Why? Because all people – regardless of talent level, education, or upbringing – are capable of knowing their purpose, growing to their maximum potential, and sowing seeds that benefit others.

Có cái nhìn đúng về thành công có thể giúp bạn giữ một thái độ tích cực về chính mình và cuộc đời, bất kể hoàn cảnh bạn đang gặp. Nếu bạn có thể giúp người ta có cái nhìn về sự thành công giống như bạn, thì bạn có thể giúp họ luôn luôn có hy vọng và trở nên thành công. Tại sao? Vì hết thảy con người – bất kể mức độ tài năng, học vấn, hay sự dưỡng dục – đều có khả năng nhận biết mục đích của họ để phát triển tối đa tiềm năng đó và gieo giống làm ích cho những người khác.

 

True Happiness: Earned Success