Epilogue

LISTEN TO EPILOGUE

Download: Epilogue

EPILOGUE

LỜI KẾT

Everyone will end up some place in life. The opportunity before you is to end up where you want to be. Just the mere reading of this book requires you to think of your life in terms of your destiny. The opposite would be to take life as it comes without making any attempt to make plans for your future.

Mọi người đều sẽ kết thúc ở một nơi nào đó trong đời. Cơ hội phía trước bạn sẽ kết thúc ở nơi bạn muốn. Để đọc sách này đòi hỏi bạn phải suy nghĩ đến cuộc đời bạn trong những điều kiện định mệnh của mình. Ngược lại đó chỉ là cuộc đời trôi qua mà không có nỗ lực để lập những kế hoạch cho tương lai của bạn.

It is true that plans fail if we fail to plan. So start planning immediately. Determine the vision for your life and set goals and action plans to accomplish your vision. You may need to obtain additional skills to complete your journey.

Sự thật đó là: những kế hoạch sẽ thất bại, nếu chúng ta thất bại trong lập kế hoạch. Vì thế, hãy bắt đầu lập kế hoạch ngay lập tức. Hãy xác định khải tượng cho cuộc đời bạn và thiết lập mục tiêu, kế hoạch hành động để hoàn thành khải tượng của bạn. Có lẽ bạn cần học thêm một số kỹ năng để hoàn thành hành trình của mình.

There will come a time when you realize that you will never finish the job of planning. Do not be anxious about this feeling. Embrace this sense of urgency as a blessing. Even though you may not feel like you have finished planning, initiate some movement in your own personal “Road to Success”. As you do this, you will discover that the planning and implementing process will now work side by side for the balance of your journey.

Sẽ có một lúc nào đó bạn nhận ra rằng bạn sẽ không bao giờ làm xong việc lập kế hoạch. Đừng bận tâm đến cảm xúc này. Hãy giữ chặt cảm nhận của sự cấp bách này như là một ơn phước. Dù bạn không cảm thấy như bạn đã làm xong kế hoạch, nên chủ động sự vận hành cho “Đường Đến Thành Công” riêng của cá nhân bạn. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ khám phá ra rằng lập kế hoạch và thực hiện quá trình này sẽ song hành bên nhau để cân bằng hành trình của bạn.

Things won’t always work out the way you expect them to. Plans often need to be revised. Alter your action plans as circumstances change. As you make adjustments, just remember to follow the values you embraced earlier when you determined the vision for your life.

Mọi thứ không phải lúc nào cũng theo như mong đợi của bạn. Kế hoạch thường phải được điều chỉnh nhiều lần. Nên thay đổi kế hoạch hành động khi hoàn cảnh đổi thay. Khi bạn đưa ra những điều chỉnh, thì hãy nhớ theo sát những nhận thức mà bạn đã ôm ấp trước đó khi bạn đã xác định khải tượng cho đời sống bạn.

The world is in constant change, but your resources are also changing. This book is a current resource and hopefully much of it will be helpful for years to come. By using the internet, we are updating this book and adding additional information. Look to:

Thế giới không ngừng thay đổi và các nguồn tư liệu của bạn cũng đang thay đổi. Sách này là một nguồn tư liệu hiện hành và hy vọng giúp ích cho bạn trong những năm kế tiếp. Chúng tôi sẽ dùng internet để cập nhật và gia thêm thông tin trong sách này. Hãy tra:

www.theroadtosuccess.vn                  

for information contained in this book, as well as continuous updates and practical helps for your success journey.

để biết thêm thông tin trong sách này, cũng như những cập nhật thường xuyên, và những sự giúp đỡ thực tiễn để bạn có một hành trình thành công.