Chapter 9

LISTEN TO CHAPTER 9: THE HILL TO RESPONSIBILITY

The Hill to Responsibility

Đường Đồi Trách Nhiệm

Values, Ethical Based Decisions

Những Nhận Thức, Quyết Định Dựa Trên Đạo Đức

Let’s say you are riding along on your motor bike and you encounter a steep hill, one so steep you cannot see the road on the other side.  Upon getting to the very top of the hill, you make a discovery.  Maybe there is a tree that has blown down and it crosses the roadway, or the bridge is out, or maybe there is just some loose gravel on the road in a curve.  You have to make a quick decision, and you alone can make it.

Giả sử bạn đang lái xe máy và bạn gặp một đồi dốc cao, đến nỗi bạn không thể thấy sườn dốc phía bên kia. Khi lên đến đỉnh dốc bạn mới biết. Có lẽ có một cái cây đã ngã chắn ngang đường, hay cây cầu đã bị sập, hoặc có đá lở trên đường tại khúc quanh. Bạn phải quyết định nhanh và chỉ bạn mới có thể làm điều đó.

There are times when you are at work and have to make a quick decision.  It may not be as quick as being on the motor bike and approaching an obstacle in the road, but your decision will affect a lot of people.  You are working and have a responsible job, but you don’t consider yourself to be a leader.  There is no time to discuss the situation with your boss, there is no policy manual to consult, but to ignore the opportunity to make a decision would not be ethical.  Your thoughts may be: Why bother?  No one will know the difference!  Why get involved?  They don’t pay me enough to make this type of decision!

Có nhiều lúc tại công sở, bạn phải đưa ra quyết định nhanh. Có lẽ không cấp bách như đang ở trên xe máy và gặp một chướng ngại vật trên đường, nhưng quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Bạn đang làm việc và có trách nhiệm với công việc, nhưng không xem mình là một lãnh đạo. Không có thời gian thảo luận tình huống với người chủ của bạn, không có sách hướng dẫn để tham khảo, nhưng bỏ qua cơ hội đưa ra quyết định thì chẳng có đạo đức chút nào. Suy nghĩ của bạn có lẽ là: “Tại sao phải bận tâm? Không ai biết sự khác biệt cả đâu! Tại sao phải dự phần vào? Họ không trả đủ tiền cho mình để ra quyết định như thế kia mà!”

In most all corporations there is a protocol for making decisions.  The process will no doubt include other people, and the more complex the decision, generally the more people who are needed to bring about a decision.  Identifying and analyzing a problem is almost always the starting point.  Usually multiple courses of action are proposed, followed by an analysis of those options.  Once the course of action is agreed upon, you implement the action(s) to correct the situation.  All of this assumes that you have the time to complete the process before you must implement the resolution.  However, what if there is not enough time to consult and analyze?

Hầu hết trong nhiều công ty đều có chính sách quyết định. Không nghi ngờ gì, quá trình này bao gồm nhiều người và quyết định càng phức tạp chừng nào, thì nhìn chung càng cần nhiều người dự phần để đưa ra quyết định. Nhận biết và phân tích một vấn đề luôn là điểm khởi đầu. Thường thường người ta sẽ đề nghị nhiều hướng hành động, kế đến là phân tích những lựa chọn. Một khi đã đồng ý, thì bạn thực thi hành động để sửa chữa vấn đề. Tất cả điều này cho thấy rằng bạn có thời gian hoàn tất quá trình trước khi bạn phải thực thi giải pháp. Tuy nhiên, điều gì xảy ra nếu không có đủ thời gian tham vấn và phân tích?

There is a real temptation to make convenient or easy decisions when there is insufficient time to make a corporate decision or when there is not a policy in place for decision making. When you lack the time or the defined process for such decisions, you should take the opportunity to make decisions and base them on the values and mission of your employer.   Actually, this is your opportunity to display your skills, abilities, and loyalty to the integrity and purpose of your supervisor, as well as to fellow workers.  Your employer will take notice, especially if the decision shows you have made a sacrifice in personal time, and/or resources in order to enhance the position of your company. The following three illustrations serve as examples of decision making instances when there is no time for the normal analyzing process.

Thật sự có sự cám dỗ để đưa ra một quyết định dễ dàng hay dễ chịu khi không có đủ thời gian đưa ra một quyết định tập thể hay khi không có chính sách để đưa ra quyết định. Khi bạn thiếu thời gian hay quy trình đã được vạch rõ cho những quyết định như thế, thì bạn nên nắm cơ hội đưa ra quyết định căn cứ trên những nhận thức và sứ mệnh của người chủ của bạn. Thực ra, đây là cơ hội cho bạn để thể hiện kỹ năng, khả năng, sự trung thành của bạn với sự chính trực và với mục đích của cấp trên, cũng như đồng nghiệp của bạn. Người chủ của bạn sẽ để ý, đặc biệt nếu quyết định cho thấy bạn đã hy sinh thời gian cá nhân, hay tài vật để nâng cao vị thế của công ty. Ba sự minh họa sau là những ví dụ về việc đưa ra quyết định ngay khi không có đủ thời gian cho quá trình phân trích thông thường.

Making Focused Decisions with Integrity During a Crisis

Đưa Ra Những Quyết Định Chính Trực Khi Bị Khủng Hoảng.

It is often said that a crisis brings out the best in people.  When faced with a crisis, there is barely enough time to make decisions as an individual much less to make a group decision. Often there is fear of personal injury or long-lasting consequences if the decision goes bad. Yes, it is sort of like facing an obstacle in the road. What do you do? Do you take your chances by driving off into the ditch, or do you attempt to stop? There are possibilities and consequences with either decision.

Người ta thường nói rằng khủng hoảng đem lại sự tốt nhất trong con người. Khi bị đối diện với khủng hoảng, thì hiếm khi có đủ thời gian đưa ra quyết định trong vai trò của một cá nhân so với một nhóm. Thông thường, có nỗi sợ bị tổn thương cá nhân hay những hậu quả lâu dài nếu quyết định tệ hại. Vâng, nó giống như đối diện với một chướng ngại vật trên đường đi. Bạn phải làm gì? Bạn có nắm lấy cơ hội lái xe lách sang một bên đường xuống mương để đi tiếp hay cố gắng dừng lại? Có những khả năng và nhiều hậu quả tương ứng với từng quyết định.

I read a story about an Allied military leader who had the responsibility of working with a local council of leaders in a village in Afghanistan to establish a local government.  His squad of men had developed a good working relationship with the people.  They were located in a mountainous region so remote that the daily supplies had to come in by helicopter. In the late afternoon and at the exact same time each day, food, mail, and other necessities were flown in.

Tôi đọc một câu chuyện về một người lãnh đạo quân đội Liên Quân có trách nhiệm làm việc với hội đồng lãnh đạo địa phương tại một làng ở Afghanistan để thiết lập chính quyền điạ phương. Đội của ông đã phát triển một mối quan hệ làm việc tốt với người dân. Họ đóng quân tại một vùng núi hiểm trở đến nỗi quân nhu hằng ngày phải chuyển đến bằng máy bay trực thăng. Vào mỗi chiều tối tại một thời gian nhất định thì lương thực, thư từ và các nhu yếu phẩm khác được thả xuống.

One day he and the leaders of his squad were involved in a meeting with the local Afghan leaders to determine who would receive the tax revenue.  It seems that since peace had come to the region, the local economy had generated taxes for the first time in 20 years.  The decisions before the council were how to divide the revenue between schools, digging wells, establishing law and order, emergency medical needs, etc.  Even though the meeting was lasting a long time, everyone felt it was going well because at least now they were getting a voice in how to self govern.  The meeting, however, was interrupted by a heavily armed group of men.  The leader of the group walked into the meeting and claimed he was the newly appointed governor of this village.  He further announced that any decision about tax revenues would be made by him.  Finally, he demanded all the monies be given to him. Immediately, the local Afghan leaders became quiet.  Everyone knew something was wrong, but no one seemed to offer any solutions.

Một ngày kia ông và những người lãnh đạo trong đội tham dự một cuộc họp với những người lãnh đạo địa phương để quyết định ai sẽ nhận tiền thuế thu nhập. Dường như từ khi hoà bình trở lại vùng này, kinh tế địa phương đã phát sinh thuế lần đầu tiên trong vòng 20 năm. Quyết định trước hội đồng là làm thế nào để chia thu nhập giữa trường học, đào giếng, thiết lập luật pháp, trật tự và nhu cầu cấp cứu y tế…vân vân. Dù buổi họp diễn ra một thời gian dài, nhưng mọi người đều cảm thấy dễ chịu vì ít ra họ cũng có tiếng nói chung trong việc làm thế nào để tự trị. Tuy nhiên, buổi họp bị gián đoạn bởi một nhóm người có trang bị vũ khí. Người lãnh đạo nhóm bước vào buổi họp và tuyên bố ông ta là một người trưởng vùng vừa được bổ nhiệm của làng này. Ông ta còn thông báo thêm rằng bất cứ quyết định nào về tiền thuế thu nhập sẽ do ông quyết định. Cuối cùng, ông ra lệnh phải giao hết tiền cho ông. Ngay lập tức, các lãnh đạo Afghanistan ở địa phương trở nên im lặng. Ai ai cũng biết có gì không ổn, nhưng dường như không ai đưa ra giải pháp nào.

The Allied leader knew the ultimate mission was to enable the people of Afghanistan to govern themselves. So to reject this new guy who just walked in would not only risk a possible fire fight, but might even create a situation where it would appear that leadership by anyone from Afghanistan would be rejected. For all he knew, the quiet mood of the people he was working with might even mean acceptance of this newly self-proclaimed leader.  Therefore giving in to this new leader or accepting him was not an option.  He knew that the intruder must be challenged.

Người lãnh đạo Liên Quân biết sứ mệnh tối hậu là giúp cho chính người dân Afghanistan có thể tự trị. Vì thế, khước từ người mới bước vào không chỉ có nguy cơ xảy ra một cuộc đọ súng, mà có thể còn tạo ra một tình huống mà sự lãnh đạo bởi bất cứ người Afganistan nào cũng sẽ bị khước từ. Với những gì ông biết được, trạng thái im lặng của người dân mà ông đang cùng làm việc, đồng nghĩa chấp nhận người lãnh đạo mới tự xưng này. Do vậy, nhượng bộ người lãnh đạo mới này hay thừa nhận ông không còn là một chọn lựa. Ông biết ông phải thách thức kẻ xâm nhập này.

The military leader first attempted to establish the identity of this newly -proclaimed leader. But he knew that would take time. His challenge was to respect the leaders with whom he had been working and also respect the newly self-proclaimed leader at the same time. Their mission was to prevent activity that had not been authorized, but not damage the loyalty that was being developed by the leaders with whom he had been meeting.

Trước tiên người lãnh đạo quân đội nỗ lực thiết lập sự công nhận của vị lãnh đạo mới tự xưng này. Nhưng ông biết rằng điều đó phải cần có thời gian. Thách thức của ông là phải tôn trọng các lãnh đạo mà ông đã từng cùng làm việc và đồng thời ông cũng tôn trọng vị lãnh đạo mới tự xưng này. Sứ mệnh của họ là phải ngăn chặn hành động không được uỷ quyền này, nhưng không phá hủy sự trung thành mà đã phát triển bởi những lãnh đạo với những người mà ông đã từng gặp.

He decided to confront this man and insist that he and his men needed to surrender their weapons until their identity could be confirmed.  When this request was met with resistance, the Allied leader immediately replied by saying if their weapons were not surrendered, he would be forced to call in a helicopter assault team. At that point he made a mock call for helicopter support in full view of the intruders.

Ông quyết định đối đầu với người này và quả quyết rằng ông ta và những người của ông ta cần giao nộp vũ khí cho đến khi sự công nhận của họ được khẳng định. Khi yêu cầu này gặp sự kháng cự, vị lãnh đạo Liên Quân ngay lập tức đáp lại rằng: nếu họ không giao nộp vũ khí thì ông buộc phải gọi đội trực thăng không kích đến. Vào lúc đó, ông đánh điện xin tiếp cứu của trực thăng ngay trước mắt của những kẻ xâm nhập.

In a very short amount of time, the intruders heard the sound of helicopter blades coming over the mountains (It was actually the normal regularly scheduled supply helicopters!). Since the intruders thought it to be an assault team, they placed their weapons on a pile in the floor and left the village.  This was a risk for the Allied leader to take, but it was successful.  It was later determined that the new self proclaimed leader was a member of the Taliban who had previously attempted to rule by intimidation.

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, những kẻ xâm nhập nghe tiếng ồn của cánh quạt trực thăng tiến đến trên núi (Thực ra đó là máy bay chu cấp quân nhu theo lịch trình bình thường!) Vì những kẻ xâm nhập nghĩ đó là đội không kích, nên họ đặt vũ khí thành đống trên đất và rời ngôi làng. Đây là một sự mạo hiểm đối với vị lãnh đạo Liên Quân, nhưng đã thành công. Sau này người ta xác nhận rằng kẻ lãnh đạo tự xưng đó là thành viên Taliban, trước đây đã từng cố gắng cai trị bằng sự đe doạ.

The officer was fortunate to find such a solution to his dilemma.  The decision was made based on the shared values and mission between the Allied military, the Afghan military, and the people of the Afghanistan village. He needed to respect all the people of Afghanistan, but also prevent any insurgency.  By creating a situation where the imposters disqualified themselves, he was able to implement his mission to win the hearts of the people as well as protect them and rebuild the villages.

Vị sĩ quan này may mắn tìm được một giải pháp như thế cho tình huống tiến thoái lưỡng nan. Quyết định đã được đưa ra dựa trên những nhận thức và sứ mệnh chung giữa quân đội Liên Quân, quân đội Afganistan và dân chúng. Ông cần tôn trọng hết thảy người dân Afganistan, nhưng cũng để ngăn chặn bất cứ sự nổi dậy nào. Nhờ tạo ra một tình huống làm cho những kẻ mạo danh tự loại, ông đã có thể thực thi sứ mệnh để chinh phục tấm lòng của nhân dân cũng như bảo vệ họ và tái thiết làng mạc.

Hopefully the crises you face in life will not involve the potential for danger. However, during your career, you will be faced with making critical decisions quickly. By making those decisions in a way that supports the mission and the integrity of your employer, you will not only help your company prosper, but you will develop leadership and integrity skills for yourself.

Hy vọng, những khủng hoảng bạn đương đầu trong cuộc đời sẽ không liên quan sự hiểm nguy tiềm ẩn. Tuy nhiên, trong nghề nghiệp bạn sẽ đối diện với việc đưa ra những quyết định quan trọng cách nhanh chóng. Nhờ đưa ra những quyết định hỗ trợ sứ mệnh và sự chính trực của người chủ, bạn sẽ không chỉ giúp công ty thịnh vượng, mà còn phát triển kỹ năng lãnh đạo và sự chính trực cho chính bạn.

Making Focused Decisions

with Integrity During an Ethical Dilemma

Đưa Ra Những Quyết Định Chính Trực Trong Thế Tiến Thoái Lưỡng Nan về Mặt Đạo Đức.

It was one of those lazy Sunday afternoons when I was enjoying a relaxing time with my family.  I received a phone call that would change my life forever. The call came from a friend whom I admired tremendously and respected his leadership and integrity. He asked me if I could meet with him later that evening and made a point to tell me that it would be good if I did not discuss our meeting with anyone, particularly my boss.

Đó là một trong những buổi chiều Chúa Nhật uể oải khi tôi đang tận hưởng thời gian thư giãn với gia đình. Tôi nhận một cuộc điện thoại đã làm thay đổi đời tôi mãi mãi. Cuộc gọi đến từ một người bạn mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng sự lãnh đạo cùng sự chính trực của ông. Ông hỏi tôi có thể gặp ông trễ hơn vào tối đó được không và nhấn mạnh với tôi rằng thật tốt nếu tôi không thảo luận cuộc gặp của chúng tôi với bất cứ ai, đặc biệt là với chủ của tôi.

Later that evening I met my friend and his wife.  I was surprised that the wife of my boss was also there.  At that point, my friend said that my boss’s wife had something to share.  She poured out her heart as to how her husband had been unfaithful to her; he had made attempts in his past to end the affair and had sought her forgiveness.  But she had now come to the realization that he would not change.

Chiều tối đó tôi gặp bạn tôi và vợ của ông. Tôi ngạc nhiên là vợ của chủ tôi cũng ở đó. Đến lúc này, bạn tôi nói rằng vợ của chủ tôi có điều gì đó muốn chia sẻ. Bà trút bầu tâm sự thể nào chồng của bà đã từng không chung thủy với bà, ông đã từng cố gắng trong quá khứ để kết thúc mối tình vụng trộm và đã tìm được sự tha thứ nơi bà – nhưng bây giờ bà nhận ra rằng ông đã không thay đổi.

You may be asking by now, why she was telling her story to me.  We worked for a Christian organization.  To have the right to be employed by it, we had to conduct ourselves in such a way that builds trust: trust in our homes and in our Christian community.  Committing adultery totally destroys trust.  Actually, the destruction in trust almost always leads to resignation from employment by Christian organizations.

Đến bây giờ, có lẽ bạn đang hỏi tại sao bà này lại kể chuyện này cho tôi. Chúng tôi đã làm việc cho một tổ chức Cơ Đốc. Để có quyền được tổ chức tuyển dụng, chúng tôi phải hành xử theo cách xây dựng sự tin cậy: Tin gia đình của chúng tôi và cộng đồng Cơ Đốc của chúng tôi: Phạm tội tà dâm hoàn toàn huỷ phá sự tin cậy. Thực ra, hủy hoại sự tin cậy gần như lúc nào cũng dẫn đến việc từ chức do những tổ chức Cơ Đốc đưa ra.

This information was being passed on to me because I was the next ranking officer in the corporation. I was faced with an ethical dilemma.  Christian teaching would say that this man no longer qualified to be a leader.  At the same time, Christian teaching says we should forgive one another, especially if forgiveness is sought.   I knew the members of our organization would be highly disappointed once they received the news. They would expect him to step down from his leadership position.  At the same time and because of their love and appreciation for his many years of service, they would want to do all they could to restore him in his relationship to God, his wife, and to his vocational calling in life.

Thông tin này được truyền đến tôi vì tôi là một chức viên ở hàng thứ hai trong tổ chức. Tôi đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức. Sự dạy dỗ Cơ Đốc nói rằng người đàn ông này không còn đủ phẩm hạnh làm lãnh đạo nữa. Đồng thời, sự dạy dỗ Cơ Đốc cũng nói rằng chúng tôi nên tha thứ cho nhau, đặc biệt nếu sự tha thứ được tìm thấy. Tôi biết các thành viên tổ chức của chúng tôi sẽ rất thất vọng một khi họ nhận tin này. Họ sẽ mong ông rời khỏi vị trí lãnh đạo. Đồng thời, vì tình yêu đối với ông và vì sự ngưỡng mộ ông trong nhiều năm phục vụ, họ muốn làm tất cả có thể để phục hồi ông trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, với vợ, và với sự kêu gọi nghề nghiệp trong cuộc đời ông.

A meeting was set with a handful of trusted Christian friends for my boss to face his accuser, his wife (They had been separated for two weeks.). He immediately confessed and once again asked to be forgiven.  He also resigned his position saying that he had been unfaithful to his wife and to his calling.

Cuộc họp được định với sự có mặt của một số người bạn Cơ Đốc đáng tin cậy để cho chủ tôi đối diện với người vợ của ông (Họ đã ly thân hai tuần.) Ông ngay lập tức xưng tội và một lần nữa xin được tha thứ. Ông cũng từ chức, nói rằng ông đã từng không chung thuỷ với vợ và với sự kêu gọi của ông.

Now my job was to change dramatically. My dilemma was that many of the members of the organization would want him to resign, many would want to forgive him, and many wanted it both ways, meaning restoration to leadership.  Another big problem I knew I would encounter was some of the people wanting to keep the reason for his resignation a secret because of the embarrassment it would bring to the organization that employed him, and of course the embarrassment to his family.  But not telling the whole story was telling a lie.  In addition to this, many people would demand to know the reason he had resigned or they would go to him and ask him to reverse his resignation.  The decision I had before me was how to communicate my boss’ decision.  Some people deserved to be told ahead of time, while some needed to be told at a time when others could help them understand what was taking place.

Việc của tôi bây giờ là phải thay đổi cách đáng kể. Tình huống tiến thoái lưỡng nan của tôi là nhiều thành viên trong tổ chức muốn ông từ chức, nhiều người khác muốn tha thứ ông và nhiều người khác nữa muốn cả hai đường, nghĩa là phục chức lãnh đạo. Một vấn đề lớn khác mà tôi biết tôi sẽ đối diện là một số người muốn giữ bí mật lý do từ chức của ông vì sự hổ thẹn mà nó có thể gây ra cho tổ chức đã tuyển dụng ông và dĩ nhiên là sự hổ thẹn cho gia đình ông. Nhưng không nói toàn bộ câu chuyện là nói dối. Hơn nữa, nhiều người sẽ đòi biết lý do ông đã từ chức hoặc họ sẽ đến tìm ông và yêu cầu ông rút lại đơn từ chức. Quyết định trước mắt tôi là làm thế nào truyền thông quyết định của chủ tôi. Một số người đáng biết trước, trong khi số khác nên biết một lúc khác khi những người khác có thể giúp họ hiểu những gì đang xảy ra.

I decided to tell the rest of the staff first.  In this way, I would be respecting their position and commitment to their former boss.  Secondly, we told the balance of the leadership.  By this, they were privileged to know ahead of the public announcement, could ask questions for clarification, and would be very valuable in helping the others to understand what had happened once the announcement of the resignation went public.  The public announcement was made and it went well.

Tôi quyết định nói cho những nhân sự còn lại trước nhứt. Theo cách này, tôi tôn trọng vị trí và sự kết ước của họ với chủ trước của tôi. Thứ hai, chúng tôi đã nói về sự cân bằng lãnh đạo. Bởi điều này, họ được quyền phải biết trước thông báo công khai, họ có thể hỏi những câu hỏi làm sáng tỏ vấn đề và có giá trị giúp những người khác hiểu những gì đã xảy ra một khi thông báo từ chức đến với công chúng. Thông báo công khai đã đưa ra và mọi thứ đều ổn.

In the very next meeting for the organization, an opportunity was given for anyone to express appreciation, forgiveness, sorrow, or support for our former leader. By doing this, we all could forgive and call attention to how important it is to forgive and then allow the restoration to take place on God’s schedule.  Other meetings were called whereby we took time to examine ourselves and our own shortcomings.  This took the focus off of our former leader and allowed each of us to see that we were all capable of such a grievous act toward our spouse and our friends.  We came away with a renewed vigor to grow both as individuals and as an organization, and do it all to the glory of God. The dilemma between the two schools of thought (resignation or resignation and restoration) was satisfied because both concepts were dealt with and the organization was able to go forward by not focusing on the problems/challenges of the past.

Trong buổi họp kế tiếp của tổ chức, mỗi người được cho một cơ hội bày tỏ sự cảm kích, tha thứ, nỗi buồn, hay ủng hộ cho vị lãnh đạo tiền nhiệm của chúng tôi. Nhờ làm điều này, tất cả chúng tôi có thể tha thứ và chú ý đến tầm quan trọng của sự tha thứ, rồi cho phép sự phục hồi diễn ra theo hoạch định của Đức Chúa Trời. Những buổi họp khác được triệu tập là lúc chúng tôi dành thời gian để kiểm điểm bản thân và những yếu kém. Điều này cất đi sự tập trung khỏi vị lãnh đạo tiền nhiệm của chúng tôi và cho phép mỗi chúng tôi thấy rằng tất cả chúng tôi có thể phạm hành động đau buồn này với người phối ngẫu và bạn bè của chúng tôi. Chúng tôi ra về với một sức sống mới để phát triển trong vai trò của mỗi cá nhân lẫn cả tổ chức và làm tất cả điều này vì vinh hiển Đức Chúa Trời. Tình huống tiến thoái lưỡng nan giữa hai trường phái tư tưởng (từ chức hay từ chức và phục chức) đã được giải quyết thỏa đáng vì cả hai khái niệm đã được mổ xẻ và tổ chức có thể tiến lên nhờ không chú trọng đến những nan đề/thách thức của quá khứ.

A poor decision by me and other leaders of our organization at this time would have had the potential to devastate the organization. But, because we were guided by our mission and our values and agreed as to what those values were, we averted the potential downfall. Timely communication, full disclosure of the truth, acknowledgement of the overall mission of the organization, and personal introspection all led to a time of healing and release for the entire group rather than defeat and disgruntled members.

Một quyết định kém cõi của tôi và những vị lãnh đạo khác của tổ chức vào lúc này cũng có thể đưa đến khả năng hủy hoại tổ chức. Nhưng vì chúng tôi được dẫn dắt bởi sứ mệnh, nhận thức của mình và chúng tôi đã đồng ý dựa trên những nhận thức đó, nên chúng tôi đã tránh được sự suy sụp tiềm ẩn này. Sự truyền thông đúng lúc, phơi bày hết sự thật, nhận biết sứ mệnh chung của tổ chức và sự xem xét nội tâm của từng cá nhân, tất cả đã dẫn đến một thời gian chữa lành, giải phóng cả nhóm thay vì dẫn đến thất bại và các thành viên bất bình.

A saying that I have heard many times goes like this, “You shall know the truth, and the truth shall set you free.” What person does not want to live in freedom? The opposite of that statement must mean that if you do not know the truth, you live in some state of captivity. I have often heard it said that it is alright to lie to someone if it makes them happy. I can think of a lot of questions related to that statement. Consider the questions listed below and answer them honestly. Don’t you deserve to know the truth from other people?

Có một câu nói mà tôi đã từng nghe nhiều lần thế này: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi.” Người nào lại không muốn sống trong tự do? Đối lập với câu nói đó nghĩa là nếu bạn không biết lẽ thật, thì bạn sẽ sống trong tình trạng giam cầm nào đó. Tôi thường nghe người ta nói rằng không sao khi nói dối với ai đó miễn là làm cho họ hạnh phúc. Tôi có thể nghĩ đến nhiều câu hỏi liên quan đến câu nói này. Hãy xem xét những câu hỏi liệt kê dưới đây và trả lời cách thành thật. Bạn há không đáng biết sự thật từ những người khác sao?

Hạnh phúc là gì?

Điều gì cho một người khác cái quyền quyết định bạn sẽ hạnh phúc hay không?

Có ai đó nói dối với bạn để làm bạn hạnh phúc không?

Ai quyết định lời nói dối nào thì được chấp nhận và lời nào không?

Làm sao bạn biết được ai đó đang nói thật với bạn?

Ethical decisions are constantly before you in your career. The more responsibility your job has, the more opportunities you will have to decide on ethical and moral issues. Take the high road in your career. Decide that you will always tell the truth. You will know you have done the right thing, and you will be thought of as a person with integrity who can be trusted in difficult situations.

Những quyết định đạo đức thường ở phía trước trong nghề nghiệp của bạn. Công việc của bạn càng nhiều trách nhiệm chừng nào, thì bạn càng phải có nhiều quyết định về những vấn đề mang tính luân lý và đạo đức. Hãy chọn chánh lộ trong nghề nghiệp của bạn. Hãy quyết định rằng bạn sẽ luôn nói sự thật. Bạn sẽ biết bạn đã làm điều đúng và người ta sẽ nghĩ về bạn là một con người có sự chính trực, có thể tin cậy trong những tình huống khó khăn.

Making Focused Decisions

with Integrity in an Ambiguous Situation

Đưa Ra Những Quyết Định Chính Trực Trong Tình Huống Mập Mờ.

My very first career was that of a home builder. I would purchase small building lots, hire contractors to do the various construction needed, and then offer the house for sale.  When I first got started, being a relatively small builder, I was only able to purchase left over building lots, mostly because no one else wanted them.  One day when just driving around looking for building lots for sale, I discovered what I thought to be the perfect lot. It had many trees, was in a well established neighborhood, and the price was affordable.

Nghề nghiệp đầu tiên của tôi là xây dựng nhà. Tôi mua những lô đất xây dựng nhỏ, thuê các nhà thầu sửa chữa những phần xây dựng cần thiết và rồi rao bán lại. Lần đầu tiên khi tôi khởi nghiệp, là một thợ xây dựng tương đối nhỏ, tôi chỉ có thể mua những lô nhà bị bỏ hoang, phần lớn là vì không ai muốn chúng. Một ngày kia, khi đang lái xe vòng quanh tìm những lô đất xây dựng đang để bán, tôi phát hiện lô đất mà tôi nghĩ sẽ trở thành một lô hoàn hảo. Lô đất này có nhiều cây, ở trong một khu vực bề thế và giá thì có thể mua được.

I made the purchase and began envisioning the very best possible house to complement this building site.  Because of all the trees on the lot, I took my time in determining the type of house I would build, so I could keep the best trees and only have to cut down the less desirable ones.  Construction began in the early summer, and I was excited to see my creation taking place.

Tôi đã mua lô đất và bắt đầu hình dung đến ngôi nhà tốt nhất có thể hình thành trên vị trí xây dựng này. Do có nhiều cây trong lô đất, tôi phải dành thời gian quyết định kiểu nhà nào phải xây, vì thế tôi có thể giữ lại những cây tốt nhất và chỉ chặt bỏ những cây ít được ưa thích hơn. Việc xây dựng khởi công vào đầu mùa hè và tôi rất phấn khởi nhìn thấy sự sáng tạo của tôi đang diễn ra.

After about one month of work, I drove up to the job site one morning and could sense something was wrong.  I had not even gotten out of my vehicle when I determined that two teams of workers whom I expected to be there were not, and there was a large yellow piece of paper on one of the windows that I had never seen before on any of my other houses.  Now, workers not showing up for work I was used to, so I was naturally attracted to the yellow piece of paper. When I got close enough to read, I couldn’t believe what I read: It was an order to stop construction on the house immediately.

Sau khoảng một tháng xây dựng, vào một sáng nọ tôi lái xe đến công trường và có cảm giác điều gì đó không ổn. Thậm chí chưa ra khỏi xe tôi có thể xác định rằng có hai tổ công nhân xây dựng mà tôi mong đợi có mặt ở công trường đã không đến và có một tờ giấy lớn màu vàng trên một cửa sổ mà trước đây tôi chưa từng thấy trên bất cứ ngôi nhà khác nào của tôi cả. Bây giờ, những công nhân không có mặt để làm việc mà tôi quen làm, vì thế, tôi tự nhiên bị thu hút vào tờ giấy màu vàng kia. Khi tôi đến gần để đọc, tôi không thể tin những gì mình đang đọc: Đó là một lệnh ngưng xây dựng nhà ngay lập tức.

The reason given for the Stop Work Order was that there was no building permit. (Now I knew why there were no workers on the job that morning.)  But, I knew that I had obtained a building permit like I had always done in the past, so I was hoping they had just misplaced the paperwork. The yellow notice that had been posted on the house went on to say that a meeting would take place at the City Hall of the small town about one mile away.  That was strange to me because I had always gone to the county court house to get my building permits in the past.

Lý do đưa ra trong Lệnh Ngưng Xây Dựng là do không có giấy phép xây dựng. (Bây giờ tôi biết tại sao không có công nhân làm việc vào sáng hôm đó.) Nhưng, tôi biết rằng tôi đã có giấy phép xây dựng như tôi đã luôn làm trong quá khứ, vì thế, tôi hy vọng họ chỉ dán tờ giấy sai chỗ mà thôi. Lưu ý trên tờ giấy màu vàng nói thêm rằng một buổi họp sẽ diễn ra tại tòa thị chính ở một thị trấn nhỏ cách đó khoảng một dặm. Điều này hơi lạ với tôi vì tôi luôn đến trụ sở toà án quận để xin giấy phép xây dựng trong quá khứ.

I attended the meeting and right away the mayor of the small city started talking about my house and what the city should do to it.  I was totally unprepared for this type of discussion.  Here I had taken a building lot that was an eyesore to the community, since it had not had any maintenance for years, cleaned up all of the undergrowth, and began the construction of a nice house that would bring tax revenue to this city.  Now they were talking like I was their enemy for attempting to improve the property.  Not only that, but the discussion moved to the possibility of tearing down my house.

Tôi tham dự buổi họp và ngay sau đó vị thị trưởng của thành phố nhỏ bắt đầu nói đến ngôi nhà của tôi và điều thành phố sẽ làm với trường hợp này. Tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho việc thảo luận này. Tại đây tôi đã sở hữu lô đất xây dựng đã từng là vật chướng mắt cho cộng đồng, vì nó đã không được bảo dưỡng nhiều năm, đã không được tỉa sạch những tầng cây thấp và đã khởi công xây một ngôi nhà đẹp và sẽ đem đến thuế thu nhập cho thành phố này. Bây giờ họ nói như thể tôi là kẻ thù của họ vì đã cố cải thiện phần đất sở hữu. Không chỉ thế thôi, cuộc thảo luận này có thể đưa đến khả năng phá bỏ ngôi nhà của tôi.

Finally, one of the council members asked if anyone wanted to speak to the issue.  I immediately rose to address the governing body.  I realized quickly that there was a lot about this situation I did not know. I felt like the law should be on my side, since I did have a permit.  However, I did not want to antagonize the community leaders, especially since I had hoped to be completing the house soon and attempting to sell it.  I sure did not want the people of the neighborhood saying that I had treated the city leaders in a heavy handed way.  It all seemed so ambiguous to me – Who was really in charge here?

Sau cùng, một trong những thành viên hội đồng hỏi xem có ai muốn nói đến vần đề này không. Tôi lập tức đứng dậy chào ban quản lý. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng có nhiều điều về tình huống này mà tôi đã không biết. Tôi cảm thấy như luật pháp nên đứng về phía tôi, vì tôi có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, tôi không muốn đối kháng với những vị lãnh đạo cộng đồng, đặc biệt vì tôi đã hy vọng hoàn tất căn nhà sớm để bán. Tôi chắc chắn không muốn người dân của khu phố nói rằng tôi đã đối xử với những vị lãnh đạo thành phố nặng tay. Tất cả dường như đều mờ mờ ảo ảo với tôi – ai thật sự là người phụ trách ở đây?

My first thought was to fight back.  But I really wanted to stay with my mission and purpose of

Suy nghĩ đầu tiên của tôi chống lại. Nhưng tôi thật sự muốn giữ đúng với sứ mệnh và mục đích:

(l) creating an attractive and functional house,

                  Tạo ra một căn nhà hấp dẫn và đầy đủ chức năng,

(2) upholding my reputation as a businessman,

      Nâng cao danh tiếng là một thương gia

(3) making a profit on the house,

                  Kiếm lời từ ngôi nhà

(4) improving the neighborhood,

                  Cải thiện khu phố,

(5) and leaving a trail of goodwill. 

      Và để lại thiện ý của tôi.

So, I needed to stay calm. I decided to just tell my story and let them figure it out.

Vì thế, tôi cần phải giữ bình tĩnh. Tôi quyết định chỉ kể câu chuyện của tôi và để cho họ suy nghĩ.

It turned out that the person who gave me the building permit at the county court house was the one who was in the wrong. He should have sent me to this small city to get the permit. Then I would do the construction under their supervision and not the county’s.

Hóa ra rằng người giao cho tôi giấy phép xây dựng tại trụ sở toà án quận chính là người đang ở sai vị trí. Ông ta lẽ ra đã không bảo tôi đến thành phố nhỏ này để xin giấy phép. Thế là tôi đã xây dựng dưới sự giám sát của họ, không phải sự giám sát của quận.

I was grateful I had taken the time to consider the bigger picture before the meeting. It included all of those involved, not just me.  Perhaps the attitude and value I had displayed toward the people who made the mistake would influence them to treat others in the same way. The challenge of making a big change in the house or even tearing it down would have been chaotic. Our world is complex enough as it is. We can only expect others to make decisions that are best for the community if we are the initiators. By focusing on what we are attempting to accomplish by way of our mission and values and not emphasizing the mistakes others have made, we can create a culture of shared values that will have influence on leaders of the future.

Tạ ơn Thượng Đế vì tôi đã dành thời gian hình dung một bức tranh lớn hơn trước cuộc họp. Nó bao gồm tất cả những ai liên quan, không chỉ tôi. Có lẽ thái độ và nhận thức tôi đã trình bày với những người phạm sai lầm sẽ ảnh hưởng khiến họ đối xử với những người khác theo cách như vậy. Thách thức khiến tạo nên một thay đổi lớn cho căn nhà hoặc việc đập phá nó ắt đã trở nên lẫn lộn. Thế giới của chúng ta đã phức tạp đủ rồi. Chúng ta chỉ mong đợi những người khác đưa ra quyết định tốt nhất cho cộng đồng nếu chúng ta là những người khởi xướng. Bằng cách tập trung vào những gì chúng ta đang cố gắng hoàn thành đúng theo sứ mệnh và nhận thức mà không nhấn mạnh đến lỗi lầm mà những người khác đã phạm, chúng ta có thể tạo ra một văn hoá có những nhận thức chung, sẽ ảnh hưởng trên những người lãnh đạo tương lai.

It all starts with a clear mission and what you value to accomplish your purpose. Ideally, the mission and intent should be simple to understand and not create conflicts within the organization.  The mission needs to be shared often. There will always be ambiguous situations developing in the workplace for which you do not have an action plan. But when the mission is clear and affirmed, then any level employee or leader within your company will feel confident to make the right decision in similar circumstances.

Tất cả đều bắt đầu với một sứ mệnh rõ ràng và những gì bạn nhận thức để hoàn thành mục đích. Lý tưởng là sứ mệnh và ý định phải đơn giản dễ hiểu và không tạo ra những xung đột trong tổ chức. Sứ mệnh cần được chia sẻ thường xuyên. Sẽ luôn có những tình huống mập mờ xảy ra trong nơi công sở, là nơi bạn không có kế hoạch hành động. Nhưng khi sứ mệnh đã rõ và được xác  nhận, thì bất cứ nhân viên hay lãnh đạo ở bậc nào trong công ty của bạn cũng sẽ cảm thấy tự tin đưa ra quyết định đúng trong những hoàn cảnh tương tự.

Many of us want to live in a perfect world where decisions come easy; where there is a large policy booklet listing every possible option. There are places of employment like that, but you will find they are generally lower paying jobs with companies that have been established a long time. The older the company, the longer they have had to develop policy manuals. Newer and younger companies will not have as many policies in place. But these same start-up companies tend to grow faster.  Faster growth provides more opportunities for rapid advancement and responsibility in the organization. So if you shy away from decision making opportunities, the opportunity to develop your career will be less. The decision is yours; know your personality as you decide how much responsibility to assume.

Nhiều người trong chúng ta muốn sống trong một thế giới hoàn hảo, có những quyết định đến cách dễ dàng, có một cuốn sách lớn về chính sách liệt kê tất cả những chọn lựa có thể. Có nhiều chỗ làm như thế, nhưng bạn sẽ thấy rằng những công việc này nhìn chung là những việc trả lương thấp, với những công ty đã thành lập lâu rồi. Công ty càng lâu năm chừng nào, thì họ càng phát triển sách chỉ dẫn chính sách càng dài chừng đó. Những công ty mới thành lập sẽ không có nhiều chính sách chủ trương có sẵn. Nhưng những công ty mới thành lập này có khuynh hướng phát triển nhanh hơn. Phát triển càng nhanh chừng nào, thì càng có nhiều cơ hội cho sự tiến triển nhanh và càng nhiều trách nhiệm trong tổ chức chừng đó. Vì thế, nếu bạn rụt rè trước những cơ hội mang tính quyết định chừng nào, thì cơ hội phát triển nghề nghiệp của bạn sẽ ít hơn chừng đó. Quyết định thuộc về bạn, phải biết cá tính của bạn khi bạn quyết định phần trách nhiệm bạn đảm nhận là bao nhiêu.

The key to being an effective decision maker when you face a crisis, a dilemma, or an ambiguous situation is to have internalized the organizational values and the mission of your company. In this way, you have the opportunity to act in the best interest of your organization. Be prepared to receive the praise if it goes well, or be totally transparent and honest if it goes bad or you make a mistake. Either way you will be appreciated and respected!

Chìa khoá để trở thành một người đưa ra quyết định hiệu quả khi đối diện với khủng hoảng, tình huống tiến thoái lưỡng nan hay một tình huống mập mờ là phải tiếp thu nhận thức mang tính tổ chức và sứ mệnh của công ty của bạn. Theo cách này, bạn sẽ có cơ hội hành động vì lợi ích tốt nhất của tổ chức. Chuẩn bị đón nhận lời khen tặng nếu quyết định là tốt hoặc hãy hoàn toàn minh bạch và thành thật nếu quyết định là sai hay bạn phạm lỗi. Dù cách này hay cách kia, bạn cũng được đánh giá cao và được tôn trọng!

Making The Right Decision - What You Need To Do