About


 Conversation with the Editor

resume picture-norman (2).jpg

A Conversation with Norman Coe

Compiler and Editor of The Road to Success

Một cuộc đối thoại với Norman Coe

Người tổng hợp và Biên soạn sách Đường Đến Thành Công

Q.        Why did you compile the book?

Vì sao ông đã tổng hợp sách này?

A.        In each of my many visits to Vietnam I would encounter students who enjoyed talking to foreigners in order to practice their English. As we would talk, it seemed like the same topics were shared and the same questions were being asked by each student. My wife Anita had the same experience as well as others traveling with us. Basically I saw a need and felt like a book would be the best way to communicate the very answers the students were and still are looking for. Also, by putting the book in English, as well as Vietnamese, the readers who enjoy improving their English would find help with that, but also find the topics discussed in the book a bonus.

Trong nhiều lần viếng thăm Việt nam, tôi đã gặp các sinh viên thích thú đàm thoại với những người ngoại quốc để thực hành môn tiếng Anh của mình. Khi trò chuyện, chúng tôi dường như thường bắt gặp cùng những “topic” và những câu hỏi đã được các sinh viên hỏi. Vợ tôi, Anita và những người khác đi chung cũng có cùng kinh nghiệm tương tự. Cơ bản mà nói, tôi đã thấy có một nhu cầu và cảm thấy rằng một cuốn sách sẽ là cách tốt nhất để truyền đạt chính những câu trả lời mà các sinh viên đang tìm kiếm. Cũng vậy, khi sách được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh sẽ giúp các đọc giả tìm thấy sự hữu ích khi thưởng thức việc trao dồi tiếng Anh, đồng thời cũng gặp được những đề tài thảo luận trong sách như một phần thưởng.

Q.        Tell me about the title.

Ông có thể cho biết tựa đề cuốn sách.

A.        The two key words in the title are road and success. I chose the word success, because there appears to be a high level of anxiety in the lives of students about being successful. Vietnam is one of the fastest growing economies in the world today. There are a lot more job opportunities, but at the same time, there are a lot more people being trained for those jobs. There are also more foreigners who may be competing for those same jobs as well. I also see success as a process. People just don’t become successful overnight. First of all, they need to define for themselves what it is to be successful, which may require some time. That is why I chose the word road. It implies a journey which may have a multitude of connecting roads.

Hai chữ chìa khóa trong tựa đề là đườngthành công. Tôi chọn chữ thành công, vì xuất hiện một sự độ lắng cao độ về việc thể nào để thành công trong đời sống sinh viên. Việt nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới ngày nay. Có nhiều cơ hội việc làm, nhưng đồng thời có nhiều người được huấn luyện trong các ngành nghề hơn. Cũng có nhiều người ngoại quốc có lẽ cũng đang cạnh tranh tìm cùng công việc đó hơn. Tôi cũng thấy sự thành công là một quá trình. Người ta không thể trở nên thành công chỉ sau một đêm. Trước tiên, chính họ cần phải định nghĩa cho mình thành công là điều gì đó đòi hỏi phải có thời gian. Đó là lí do tôi chọn chữ đường. Nó ngụ ý một cuộc hành trình mà có lẽ thể có một chuỗi kết nối của các con đường.

Q.        Why would a college student or a young professional in Vietnam want to read your book?

Vì sao một sinh viên hay một người còn trẻ trong nghề nghiệp ở Việ nam cần đọc sách của ông?

A.        The book is all about the topics that students and young professionals are discussing in the coffee shops and English Clubs all over Vietnam. These students have been trained to not just accept what someone else says about a subject. They want to discover the answers for themselves and to have some input in their future. The book is designed to help with the process of finding the answers wanted about career, as well as many other important issues. The topics in the book provide a foundation from which any career can be built.

Sách nói về tất cả các đề tài mà sinh viên và những người còn non trẻ trong nghề nghiệp đang thảo luận tại các quán cafê và các câu lạc bộ tiếng Anh trên khắp Việt nam. Những sinh viên này được huấn luyện không chấp nhận điều người khác nói về một đề tài. Họ muốn khám phá những câu trả lời cho riêng mình và có những trang bị cho tương lai của mình. Cuốn sách này nhằm giúp cho quá trình đi tìm những câu trả lời cần thiết cho nghề nghiệp cũng như những vấn đề quan trọng khác. Các đề tài trong sách cung cấp một nền tảng nhằm xây dựng nghề nghiệp.

Q.        You talk a lot about creating a Vision for your life. Did you create a Personal Vision Statement for yourself when you were in college?

Ông nói nhiều về việc tạo nên một khải tượng cho cuộc đời mình. Ông có tạo ra một tôn chỉ khải tượng cho chính mình khi ông học còn ở đại học không?

A.        No, I did not, but I wish I had. For me, my Personal Vision Statement never got beyond a dream as a young man. No one told me about the concept or ever encouraged me to have the independence to develop a PVS. Also, in all honesty, I probably did not have the patience to commit to a PVS. I was so busy wanting to make money that I probably would not have taken the time to sit down and write out my thoughts. However, I have learned that there is something about writing out a vision statement that is challenging and ultimately enables a person to follow through and complete their Vision

Chưa, nhưng tôi ước muốn có được điều đó. Đối với tôi, Tôn Chỉ Khải Tượng Cá Nhân của tôi chưa bao giờ vượt xa hơn một ước mơ của một người thanh niên. Chưa ai nói với tôi về khái niệm hay khích lệ tôi có một sự độc lập để phát triển một Tôn Chỉ Khải Tượng Cá Nhân cả. Cũng thật lòng mà nói, tôi có lẽ không có đủ kiên nhẫn để cam kết với một Tôn Chỉ Khải Tượng Cá Nhân. Tôi cũng quá bận rộn để làm kiếm tiền nên có lẽ không có thời gian để ngồi viết xuống những ý nghĩ của mình. Tuy nhiên, tôi biết rằng có điều gì đó liên quan đến việc viết ra một Tôn Chỉ Khải Tượng là thách thức và hơn hết nó giúp một người theo đuổi và hoàn thành khải tượng của mình.

Q.        Do you currently have a Personal Vision Statement?

Hiện tại ông có Tôn Chỉ Khải Tượng Cá Nhân không?

A.        Yes, I do. Actually, it was the experience of sitting down and rewriting my PVS that challenged me to complete this book. In order to put together this book, I saw that I needed to quit a lot of other things I was doing. As a student or as a young person just getting started in your career, you are already thinking about your future. Just think how much more focused you could be in your career if you developed your PVS now.

Vâng, tôi có, thực sự nó là kinh nghiệm của việc ngồi xuống và viết lại tôn chỉ khải tượng cá nhân của tôi là điều đã thách thức tôi hoàn thành cuốn sách này. Để có thể tổng hợp nên cuốn sách này, tôi thấy rằng tôi cần phải bỏ bớt nhiều việc khác mà tôi đang làm. Khi còn là một sinh viên hay là một người trẻ tuổi thì bạn chỉ mới khởi đầu trong sự nghiệp của mình, bạn đã nghĩ đến tương lai của mình rồi. Nếu bạn đã phát triển tôn chỉ khải tương cá nhân của mình lúc này, hãy suy nghĩ bạn phải tập trung thêm bao nhiêu nữa vào nghề nghiệp của mình.

Q.        Why is it so hard to be successful?

Tại sao quá khó thành công vậy?

A.        I am firmly convinced that the main reason so many people think they are not successful is because of their attitude. People have a habit of allowing other people to determine what success will be for them. That is why I put Chapter 3 in the book. Only the individual can define their success journey. They start by defining what success is not, and then start to work on their vision.

Tôi tin chắc rằng lí do chính mà nhiều người nghĩ họ không thành công là vì thái độ của họ. Người ta có thói quen để cho người khác xác định điều gì là thành công đối với họ. Đó là lí do tôi tại sao tôi đề cập đến điều đó trong chương 3 của sách. Chỉ có mỗi người mới có thể định nghĩa hành trình thành công của mình. Họ bắt đầu bằng việc định nghĩa thành công không phải là, thế rồi bắt đầu làm việc theo khải tượng của họ.                                                                             

Q.        You talk a lot about being a person of character in order to an effective leader. Assuming I am a person of character, what are some actions I can take today to develop followers?

Ông nói nhiều về việc trở thành một người có cá tính để trở thành một lãnh đạo hiệu quả. Giả sử tôi là một người có cá tính, hôm nay tôi cần phải làm những điều nào để phát triển những người đi theo?

A.        There are four basic ingredients in becoming a leader. They are character, people, initiative, and communication. I start with character because it is a trait and not a skill. The other three ingredients are skills which can be improved by attending a school, a workshop, or a conference. But the individual decides to either be a person of character or not. There are no degrees of character. It does not work to say I am a person of character 75% of the time. The person is both honest and truthful or they are not. The other ingredients are things a person can make gradual improvements on. They can become skillful in working with people. The place to start is by viewing people of all levels in life as worthy of their attention. Leaders lead people. A person may have great ideas, but if the people around him are not convinced they want him on their team, they will find another leader. The second thing a person needs to do is initiate relationships with people whom they trust as a leader and ask that person to mentor them. Older and more mature men and women meeting with younger men and women is a way to learn how to be a leader from a relational experience. Thirdly, become skillful in all aspects of communication. It is impossible to articulate and affirm a vision and delegate the tasks and authority to others to carry out the vision, unless followers are able to clearly understand what the person is trying to communicate.

Có bốn thành phần cơ bản để trở thành một người lãnh đạo. Đó là tính cách, con người, sự chủ động, và truyền thông. Tôi bắt đầu với tính cách vì đó là một nét tiêu biểu chứ không phải là một kỹ năng. Ba thành phần kia là những kỹ năng, những thứ có thể cải thiện được khi học tại một trường học, một buổi hội thảo hay một hội nghị. Nhưng mỗi cá nhân phải quyết định liệu họ có phải là con người có tính cách không. Không có mức độ của tính cách. Sẽ không đúng khi nói tôi là một người có tính cách của 75% thời gian. Một người có thể chân thành và thật lòng hay không. Những thành phần kia là điều mà một người có thể cải thiện dần dần. Họ có thể trở nên một người có kỹ năng làm việc với người khác. Điểm xuất phát là việc nhìn mọi người ở mọi cấp độ trong cuộc sống với giá trị mục đích của họ. Lãnh đạo là dẫn dắt người khác. Một người có thể có những ý tưởng lớn, nhưng nếu mọi người xunh quanh người ấy không bị thuyết phục rằng họ cần anh trong đội của mình, thì họ sẽ tìm lãnh đạo khác.

Điều thứ hai mà một người cần là khởi xướng các mối quan hệ với những người tin tưởng mình và muốn mình làm người dìu dắt họ. Những người lớn tuổi và trưởng thành gặp những người trẻ tuổi hơn là cách để học làm lãnh đạo từ một kinh nghiệm có liên hệ.

Thứ ba, trở nên có kỹ năng trong mọi khía cạnh của việc truyền thông. Không thể nói rõ ràng, khẳng định một khải tượng và ủy thác nhiệm vụ cùng uy quyền cho những người khác để thực hiện khải tượng, trừ khi những người đi theo hiểu rõ ràng điều người ấy đang muốn truyền thông.

Q.        Since your book is about being successful in business, why did you put a chapter in the book about religion?

Vì cuốn sách của ông nói về thành công trong kinh doanh, tại sao ông lại có một chương trong sách nói về tôn giáo?

A.        This chapter is really about the concept of truth. It is highly related to the concept of character. But, it is much more than that, because character is a product of truth. Some people want to believe that there is no such thing as absolute truth. I even heard one professor say that the only thing he was absolutely sure of was that there was no such thing as absolute truth. Well, if he is absolutely sure of that, then he does believe in absolute truth. Secondly, to be successful people will make changes in their lives. If I am going to make adjustments in my life, I want those changes based on truth and not on someone’s concept or philosophy. I want to live my life in the confidence that my work is based on what is true.

Chương này thực sự là về khái niệm chân lý. Vì nó có sự liên hệ cao đến tính cách một người. Nhưng còn hơn thế nữa, vì tính cách là sản phẩm của chân lí. Một số người muốn tin rằng không có điều nào gọi là chân lý tuyệt đối cả. Thậm chí có lần tôi đã nghe một giáo sư nói rằng điều duy nhất mà ông chắc chắn là không có điều gì là chân lý tuyệt đối cả. Thứ hai, trở thành những người thành công sẽ khiến tạo ra những thay đổi trong cuộc đời họ. Nếu tôi muốn có những điều chỉnh trong cuộc đời mình, tôi muốn những thay đổi đó phải dựa trên lẽ thật chứ không phải trên khái niệm hay triết lý của một người nào cả. Tôi muốn sống cuộc đời mình trong niềm tin rằng công việc của tôi dựa trên điều đúng.

Q.        Why do you say so much about family?

Tại sao ông nói quá nhiều về gia đình?

A.        From the beginning, there has always been three organizations in every civilization; family, government, and religion. When we are born, we are automatically, a part of a family. This is how we learn about relationships. If we cannot make the grade in our family, we will also struggle in other areas of life. There will never be a time that we will not be a part our family. Employers, governments, and spiritual alliances come and go, but family knows us best and we must all work hard at a successful relationship with our family.

Từ buổi ban đầu, luôn có ba tổ chức trong mỗi nên văn minh, gia đình, chính quyền và tôn giáo. Khi được sanh ra, tự nhiên chúng ta là một phần của một gia đình. Đây là cách chúng ta học về các mối quan hệ. Nếu chúng ta không tạo được điểm trong gia đình, chúng ta cũng sẽ khó khăn trong những lĩnh vực khác của cuộc sống. Sẽ không có lúc nào mà chúng ta cho rằng mình không thuộc một phần của gia đình mình. Các ông chủ, chính quyền, liên mình tinh thần đến và đi, nhưng gia đình biết chúng ta rõ nhất và tất cả chúng ta phải nổ lực để có mối quan hệ thành công với gia đình mình.