Willpower

 

Career Boosters

Thúc Đẩy Nghề Nghiệp

WILLPOWER

SỨC MẠNH Ý CHÍ

Willpower is the determination and energy needed to complete a task, a project or act upon an idea. It is the conscious effort you take to control your thoughts and feeling in order to initiate direct action upon your ideas or to suppress distractions that will keep you from the task that is ahead of you. We exert willpower dozens of times each day. Therefore your ability to utilize willpower is limited.

Sức mạnh ý chí là sự quyết định và là năng lực cần thiết để hoàn thành một công tác, một dự án hoặc để thực hiện một ý tưởng. Đây là một nỗ lực có nhận thức để kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc nhằm đề ra hành động trực tiếp cho những ý tưởng của bạn hoặc để kìm hãm sự phân tâm ngăn cản bạn thực hiện công tác trước mặt bạn. Chúng ta ứng dụng sức mạnh ý chí hằng tá lần mỗi ngày. Vì thế, khả năng tận dụng sức mạnh ý chí bị giới hạn.

These simple techniques will increase your willpower reserves:

Những kỹ thuật đơn giản này sẽ gia tăng tiềm năng sức mạnh ý chí của bạn:

1.      Take on your tough tasks early in the day when your willpower is the strongest. Putting off your toughest task means working on it at your weakest moment of the day as well as the added stress of worrying about it all day.

Hãy thực hiện công tác của bạn sớm trong ngày khi ý chí của bạn mạnh nhất.

Trì hoãn công tác khó nhất của bạn đồng nghĩa thực hiện công tác đó vào lúc yếu nhất trong ngày và thêm vào đó là căng thẳng lo lắng cả ngày.

2.      Engage in self-control habits. Practice good posture, correct speech/grammar, and some exercise that gets your blood flowing to the brain in the early part of your day.

Áp dụng thói quen tự kiểm soát. Thực hiện tư thế tốt, cách nói/văn phạm đúng và thể dục để máu lưu thông đến não vào sáng sớm trong ngày của bạn.

3.      Avoid rather than resist. There may be several temptations you encounter that create roadblocks for you and prevent you from having a productive day. Food, shopping, and social acquaintances are just a few examples of activities that could prevent you from getting to your appointed place on time. Rather than face these as a temptation, avoid them. Take a different route. Distractions not seen will not be able to prevent you from staying on task.

Tránh thay vì chống. Có nhiều cám dỗ bạn đối mặt sẽ tạo ra những cản trở cho bạn và ngăn cản bạn có một ngày hiệu qủa. Ăn uống, mua sắm và bạn bè xã hội là một vài ví dụ có thể ngăn bạn đến chỗ hẹn đúng giờ. Thay vì đối mặt chúng như là một sự cám dỗ, thì hãy tránh chúng. Hãy đi con đường khác. Những sự phân tâm vô hình sẽ không thể ngăn cản bạn tập trung công việc.

4.      Do not linger in self-criticism. If you have a lapse in determination, recognize this as human and recommit to your goals.

Đừng kéo dài chỉ trích mình. Nếu bạn sai lầm trong quyết định, thì hãy xem đây là bình thường của con người và tái cam kết với những mục tiêu của bạn.

We all need to find energy and motivation, especially when we are tired and anxious. These simple techniques will enable you to keep your focus on the big picture of completing the priorities of your day.

Tất cả chúng ta cần năng lực và động lực, đặc biệt khi chúng ta mệt mỏi và lo âu. Những kỹ thuật đơn sơ này sẽ giúp chúng ta giữ tập trung vào việc hoàn thành những ưu tiên trong ngày.