The Hand-Off

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

The Hand-Off

Sự chuyển giao

The handoff of the baton in a relay race is the most crucial point of the race. In the same way, as you prepare to encourage your disciple to go out of the group and start their own group, it is an important time in their life.

Việc chuyển giao tín gậy trong cuộc đua tiếp sức là điểm quan trọng nhất của cuộc đua. Trong cùng một cách như vậy, khi bạn chuẩn bị để khích lệ môn đệ của bạn đi ra và bắt đầu thành lập nhóm riêng của họ, đó làm một thời điểm quan trọng trong cuộc sống của họ.

As you are faithful to disciple others and they are faithful to remain in the group and grow in Christ, there comes a time for you of launch your trained disciple makers out of your group. Notice I said trained disciple makers and not trained disciples. For you see, no one should leave your group unless they are ready to begin investing in others. It is at this point that I hear about two different concerns; one coming from disciple makers and the other coming from the disciples.

Khi bạn trung tín môn đồ hóa người khác thì họ cũng trung tín ở lại trong nhóm và tăng trưởng trong Đấng Christ, sẽ đến một thời điểm bạn cần phóng thích các môn đồ nhân hóa mà bạn đã huấn luyện đi ra. Nên nhớ tôi nói rằng những người đi môn đồ hóa nhân hóa chứ không phải là những môn đồ được huấn luyện mà thôi. Như bạn biết đó, không một ai nên rời khỏi nhóm của bạn mà chưa trong trạng thái sẵn sàng để đầu tư vào cuộc đời của người khác. Và tại điểm này, tôi nghe về hai sự quan ngại khác nhau; một đến từ những môn đồ nhân hóa và một đến từ những môn đồ bình thường.

First of all, some disciple makers don’t want their disciples to leave the group. For someone to leave the group means it will change the relational dynamics of the group and force the need to recruit someone else.  Thoughts start to creep in our minds like "I'm not sure they are ready." or "We have such a deep relationship, I don't want this to end."  If we aren't careful we can put off multiplying and before we know it we have a group that has been meeting together for several years.

Đầu tiên, một số môn đồ hóa nhân hóa không muốn những môn đồ của họ rời khỏi nhóm. Khi một ai đó rời khỏi nhóm thì nó đồng nghĩa với việc sẽ thay đổi động lực quan hệ của nhóm và dẫn đến việc cần phải tuyển một ai khác thế chổ. Những suy nghĩ như “Tôi không chắc họ đã sẵn sàng.” Hoặc “Chúng tôi có một mối quan hệ bền chặt, tôi không muốn nó kết thúc.” bắt đầu len lõi vào tâm trí của chúng ta. Nếu chúng ta không cẩn thẩn thì chúng ta có thể làm trì hoãn sự nhân cấp và trước khi chúng ta nhận ra, chúng ta đã nhóm lại với nhau vài năm rồi.

Secondly, there are some disciples who are just not sure they are ready to leave the group.  And if they are fearful of leaving the group, then discipling someone else is an even bigger challenge for them. So, if your disciple is asking for more time, it is time for a talk about the reason they came into the group in the first place. Gently remind them that this is what we signed up for, we invest in people so that they can invest in people, replicating the process.  Perhaps this would be a good time to pose the question to your disciple, would you like to name a time for you to leave the group so that you can disciple someone else. This puts the decision on the disciple to start their own group and is one step toward them accepting the responsibility that Jesus wants us all to take.

Thứ hai, có một số môn đồ không chắc rằng họ đã sẵn sàng rời nhóm. Và nếu họ cảm thấy sợ vì phải rời khỏi, thì việc môn đồ hóa một ai khác sau đó sẽ là một thách thức thậm chí rất lớn với họ. Vậy nên, nếu môn đồ của bạn đề nghị cần thêm thời gian, thì nó chính là thời điểm cho một cuộc nói chuyện về lí do cơ bản mà họ đến với nhóm. Hãy nhẹ nhàng nhắc rằng đó là điều chúng ta đã thống nhất với nhau, chúng tôi đầu tư cho bạn để bạn đầu tư cho người khác, quy trình đó cứ tiếp tục lặp lại. Có lẽ đây là thời điểm tốt để đặt vấn đề với môn đồ của bạn, hỏi họ xem đâu là thời điểm họ muốn rời khỏi nhóm để họ ra đi môn đồ hóa người khác. Nó sẽ đặt sự quyết định trong người môn đồ để họ bắt đầu nhóm của chính họ và là một bước tiến tới rằng họ chấp nhận trách nhiệm mà Chúa Giê-xu muốn tất cả chúng ta đều nhận lấy.

Yes, there are challenges, and doubts, but this is God's plan. Here are three thoughts to help prepare you for multiplying your group:

Vâng, sẽ có nhiều thách thức, và nghi ngờ, nhưng đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đây là ba ý tưởng có thể giúp chuẩn bị cho bạn để nhân rộng nhóm của bạn:


Re-teach a vision for multiplying. Re-cast for them a vision of being disciples who make disciples.

Dạy lại khải tượng về sự nhân cấp. Nhăn lại cho họ khải tượng trở thành những môn đồ môn đồ hóa người khác.

Make sure your group members know the principles for investing in others. Remind them that this is what the disciples of Jesus did.

Chắc chắn rằng những thành viên trong nhóm của bạn biết những nguyên tắc về việc đầu tư cho người khác. Nhắc nhở họ rằng đó là những gì mà các môn đồ của Chúa Giê-xu đã làm.


Give away responsibility. If you don't feel the people in your group are ready to multiply begin delegating more responsibility.

Giao trách nhiệm. Nếu bạn chưa cảm thấy các thành viên trong nhóm đã sẵn sàng để nhân rộng thì hãy bắt đầu giao trách nhiệm nhiều hơn.

Whatever you do, please have a mentality that says, "I am no longer going to do all the leading. Delegate, delegate, delegate. This will make for a smooth transition as you, the disciple maker pass the baton to your disciple (maker).

 

Bất cứ điều gì bạn làm, hãy luôn có một tâm lý rằng. “Tôi sẽ không lãnh đạo tất cả mọi việc. Ủy thác, ủy thác, ủy thác. Nó sẽ tạo ra một sự chuyển giao trơn tru khi môn đồ nhân hóa chuyền tín gậy cho một môn đồ khác của bạn (người sẽ tạo ra những môn đồ khác).