Time Management

Career Boosters

Thúc Đẩy Nghề Nghiệp

Time Management

Quản Lý Thời Gian

There are two basic facts about time that will never change; (1.) everyone has the exact same amount of time in each day, (2.) and once it is gone, you can never get it back. Therefore, it would be good to find ways to be very productive with our time. Highly successful people have done a good job at managing their time wisely. Your ability to think strategically about your work day will make a big difference on your productivity. In order to be more productive with your time, try these simple practices.

Có hai sự thật căn bản không bao giờ thay đổi về thời gian: (1.) Mọi người đều có cùng số thời gian mỗi ngày, (2.) và một khi thời gian đã qua, bạn không bao giờ lấy lại. Vì vậy,  phải tìm cách để thời gian của bạn hiệu quả. Những người thành công lớn đã làm tốt việc quản lý thời gian của họ cách khôn ngoan. Khả năng suy nghĩ có chiến lược về ngày làm việc của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về hiệu qủa làm việc. Để thời gian được hiệu quả hơn, hãy thử những bước thực hành sau:

1.   Plan your day before it starts. It takes only a few minutes, but proper planning can save hours in wasted time and effort. In planning, focus on the main event you have for the day.

Hoạch định thời gian trước khi bắt đầu. Chỉ cần mất vài phút nhưng hoạch định đúng sẽ tiết kiệm nhiều thời gian và sức lực lãng phí. Khi kế hoạch, hãy chú trọng đến sự kiện chính trong ngày.

2.  Schedule your priorities first. Identify your top priority for the day. Then work on it early in your work day when your ability to focus and your energy level is high.

Đặt những ưu tiên trước. Hãy nhận ra ưu tiên hàng đầu trong ngày. Rồi hãy làm việc đó sớm trong ngày khi khả năng tập trung và mức năng lực còn cao. 

3.   Sometimes you need to say no. We all understand the need to complete the tasks that our boss/supervisor wants us to complete. But occasionally there are demands on our time placed there by personal friends, family members, co-workers who want someone else to do their job for them; and we just need to say no. If you are frustrated, exhausted or overwhelmed; there is a good chance you are not saying no often enough.

Đôi khi bạn cần nói không. Tất cả chúng ta cần hoàn thành công tác chủ chúng ta muốn chúng ta hoàn tất. Đôi khi thời gian của chúng ta bị chi phối bởi bạn thân, thành viên gia đình, cộng sự là những người muốn người khác làm thay việc cho họ, thì chúng ta nên nói không.  Nếu bạn thất vọng, chán chường và đuối sức, thì có khả năng bạn đã không nói không đủ.  

4.    Expect the unexpected. There will be interruptions in your work day no matter how well you plan. Try and find ways to block off some time when you cannot be interrupted and always allow for some unscheduled events as you plan your day. The main thing is to not allow the unexpected to get you away from your main focus of the day.

Mong đợi điều không mong đợi. Sẽ có những gián đoạn trong ngày làm việc của bạn bất kể bạn kế hoạch tốt như thế nào. Hãy tìm cách tránh để không bị gián đoạn và luôn dành thời gian cho  một số sự kiện chưa lên lịch. Điều chính yếu là không để những việc bất thường kéo bạn khỏi trọng tâm chính trong ngày.

5.   Reflect. Do not be afraid to adopt the habits listed above. But once you do make these habits a regular part of each day, spend some time at the end of the day evaluating how your day was spent.

Phản ánh. Đừng sợ làm theo những thói quen trên. Một khi bạn có những thói quen này là một phần thường xuyên của mỗi ngày, thì hãy dành một ít thời gian cuối ngày để đánh giá thời gian bạn dùng trong ngày như thế nào. 

 

Remember, at the end of the day, it isn’t what you think about, it isn’t what you talk about, or what you intended to do that shapes your life. It is what you actually do each day that determines your future.

Hãy nhớ, cuối mỗi ngày, không phải điều bạn nghĩ, cũng không phải điều bạn nói đến hoăc điều bạn định làm định hình đời sống bạn, nhưng chính những gì bạn thật sự làm mỗi ngày quyết định tương lai của bạn.