Good Practices for Disciple Making

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Good Practices for Disciple Making

Những Sự Thực Hành Tốt Cho Công Tác Môn Đồ Hóa

A disciple is a person who is following Jesus, being formed by Jesus, and committed to the kingdom mission of Jesus. (Matthew 4:19) That is God’s kingdom vision, the reason Jesus came, and the underlying message of the New Testament. With that in mind, I hope you will find the following 5 concepts helpful.

Môn đồ là một người đang bước theo Chúa Giê-xu, được Chúa biến đổi và kết ước với sứ mệnh vương quốc của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 4:19). Đó là khải tượng vương quốc của Đức Chúa Trời, lí do Chúa Giê-xu đến và thông điệp cơ bản của Tân Ước. Với suy nghĩ đó, tôi hi vọng bạn sẽ thấy 5 khái niệm dưới đây là hữu ích.

Faith is not only believing in God, but also earnestly seeking him (Hebrews 11:6). I want to pursue Jesus and become more like him. The more I do that, the more I want to be formed by Jesus. It is a simple process: I must first be what I want others to be. Who I am speaks louder than my words.

Đức tin không chỉ là tin nơi Đức Chúa Trời, mà còn là hết lòng tìm kiếm Ngài (Hê-bơ-rơ 11:6). Tôi muốn theo đuổi Chúa Giê-xu và trở nên giống Ngài hơn. Tôi càng làm điều đó thì tôi càng muốn được Chúa Giê-xu khuôn đúc. Đó là một tiến trình đơn giản: Đầu tiên tôi phải trở thành một người chuẩn mực – một mẫu người có tiếng nói.

 Have you ever committed to disciple someone simply because you liked them? Has that worked out well for you. Jesus had a strategy. He spent the first nine to twelve months of his public ministry with a large group of disciples. He had time to watch and observe them, then he spent the night in prayer. Only after that, did he choose 12 men to be his close disciples (Luke 6:12-16).

Bạn đã bao giờ kết ước để môn đồ hóa một ai đó đơn giản chỉ vì bạn thích họ không? Việc đó có hiệu quả không? Chúa Giê-xu có một chiến lược. Ngài dành chín tháng đến mười hai tháng đầu tiên cho chức vụ công khai của Ngài với một số lượng môn đồ lớn.  Ngài đã dành thời gian để quan sát và dõi theo họ, sau đó vào ban đêm Ngài dành thời gian trong sự cầu nguyện. Chỉ sau khi làm như vậy, Ngài mới chọn ra 12 người làm mười hai môn đồ thân thiết của Ngài (Lu-ca 6:12-16).

Jesus’ style of disciple making is highly relational. It is committing to a relationship so that you can help them to trust and follow Jesus more deeply. Relationships are costly. Yet it is in the safety of close relationships where people share the real stuff of their lives—the places where they truly need help trusting and following Jesus. Relationships are the place of real impact. Make it about relationships, make it about love.

Phong cách môn đồ hóa của Chúa Giê-xu có mối liên hệ rất chặt chẽ. Đó là kết ước với một mối quan hệ để bạn có thể giúp đỡ họ tin cậy và bước theo Chúa Giê-xu một cách sâu nhiệm hơn. Những mối quan hệ là rất quí giá. Tuy nhiên nó nằm trong sự an toàn của các mối quan hệ gần gũi nơi mà mọi người có thể thỏa mái chia sẻ những chuyện đời tư của họ - nơi mà họ thực sự cần được giúp đỡ để có thể tin cậy và bước theo Chúa Giê-xu. Mối quan hệ là nơi của sự ảnh hưởng thật. Hãy tạo dựng các mối quan hệ và tạo dựng tình yêu thương.

In disciple making, I like to ask people if Jesus was relational or intentional? It is a good question, because it forces us to realize, as we look at Jesus, that he was both.  And once we admit to that, we can see what is usually our biggest fault in disciple making: INTENTIONALITY. As a disciple maker, I am teaching, guiding, and coaching people. Intentionality is what separates really effective disciple makers from less effective disciple makers.

Trong công tác môn đồ hóa, tôi thích hỏi mọi người xem Chúa Giê-xu là có liên hệ hay có chủ đích? Đây là một câu hỏi hay, vì nó khiến chúng ta nhận biết khi chúng ta nhìn vào Ngài thì ta thấy Ngài có cả hai. Và một khi chúng ta thừa nhận điều đó, chúng ta có thể nhìn thấy sai lầm lớn nhất mà chúng ta thường xuyên mắc phải khi môn đồ hóa: SỰ CÓ CHỦ ĐÍCH. Là một người môn đồ hóa, tôi dạy dỗ, dẫn dắt và đào tạo nhiều người. Sự có chủ đích là điều phân biệt giữa những người môn đồ hóa hiệu quả và những người môn đồ hóa ít hiệu quả hơn.

This last point is simple, but important. It is where most pastors/ministers fail. Disciple makers need good, usable, and reproducible material. But sometimes we make it too difficult. But it needs to be clear and easy to use. This tool turns disciple making from a meaningless exercise of good will into a repeatable process. It provides a path on which disciples can, in turn, repeat the process with other disciples. Remember, in the end, you want REPRODUCTION!

Điểm cuối cùng là rất đơn giản nhưng cũng rất quan trọng. Đây là nơi mà hầu hết các mục sư/nhà truyền giáo thất bại. Những người môn đồ hóa cần vật liệu tốt, dùng được và có thể tái sinh sản. Nhưng đôi khi chúng ta làm cho nó trở nên quá khó. Nó cần rõ ràng và dễ sử dụng. Công cụ này biến môn đồ hóa từ một bài tập vô nghĩa với ý tốt thành một quy trình lặp đi lặp lại. Nó cung cấp con đường để trên đó, những môn đồ có thể lần lượt lặp đi lặp lại quá trình với những môn đồ khác. Cuối cùng, hãy nhớ rằng bạn muốn SỰ TÁI SẢN SINH!