Disciple-Making Will Just Take Care of Itself?

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Disciple-Making Will Just Take Care of Itself?

Việc Môn Đồ Hóa Sẽ Tự Động Xảy Ra Chăng?

 

I was 34 years old and having a crisis of belief in my life. God had called me to a new journey and I would no longer be a self-employed businessman. I was becoming a minister on the staff of my church. Being a little older than most people who were making such a transition made it a little easier for me. But I now realize that age and maturity also has its shortcomings. Thinking I was wiser than others kept me from seeking advice on many things. I was not asking the type of questions I should have been asking.

Khi tôi 34 tuổi, tôi bị khủng hoảng về niềm tin trong cuộc sống của mình. Đức Chúa Trời đã gọi tôi đến một cuộc hành trình mới và tôi đã không còn trong công việc làm ăn của mình nữa. Tôi trở thành một người hầu việc Chúa trong ban điều hành của hội thánh. Là người lớn tuổi hơn một chút so với hầu hết những người đang trong quá trình chuyển đổi và điều đó đã làm cho tôi thấy dễ dàng hơn một chút. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng lớn tuổi và trưởng thành cũng có những hạn chế của nó. Tôi nghĩ rằng mình khôn ngoan hơn những người khác nên điều đó khiến tôi không tìm kiếm lời khuyên về nhiều điều. Tôi đã không hỏi những câu hỏi mà lẽ ra tôi cần phải hỏi.

One of those questions was about making disciples. I just thought disciple-making would take care of itself.  I assumed that if new believers were faithful in attending church, they would mature as believers on their own. I was believing a myth; the idea that disciple-making just happens naturally.

Một trong những câu hỏi đó là về việc môn đồ hóa. Tôi chỉ nghĩ rằng môn đồ hóa là điều tự nhiên. Tôi cho rằng nếu những tân tín hữu cứ trung tín trong việc đi nhóm nhà thờ, họ sẽ tự mình trưởng thành với tư cách là các tín hữu. Tôi đang tin một chuyện hoang đường; tôi cứ tưởng rằng việc môn đồ hóa xảy ra một cách tự nhiên.

I had failed to take seriously the Great Commission of Jesus, Matthew 28:19 – 20. The central command of these verses is to “make disciples.”  Those who truly follow Jesus Christ not only become “fishers of men” but are also disciple-makers. The other action words in these two verses (go-baptizing-teaching) describe certain aspects of the disciple-making process and are there to support the main verb, “make disciples.”

Tôi đã thất bại trong việc coi trọng Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu, Ma-thi-ơ 28:19 - 20. Mạng Lệnh trọng tâm của những câu này là ‘môn đồ hóa (khiến muôn dân trở thành môn đồ của Chúa - ND)’ Những ai thực sự tin theo Chúa Giê-xu Christ không chỉ trở nên “tay đánh lưới người” mà còn là người môn đồ hóa người khác nữa. Những từ ngữ chỉ hành động khác trong hai câu này là (đi – làm báp-têm - dạy dỗ ) mô tả chắc chắn những khía cạnh của quá trình môn đồ hóa và nó hỗ trợ cho động từ chính, “môn đồ hóa.

In the West, we sometimes think of the disciple-making process as a classroom environment only. There were times Jesus taught the 12 in a formal setting. But more often, the teaching from Jesus came from his review and explanations of the experiences of the disciples. The life that Jesus lived with his disciples could be best described as “class was always in session” no matter where Jesus was.

Ở phương Tây, đôi khi chúng ta nghĩ đến quá trình môn đồ hóa chỉ là môi trường của một lớp học. Có những lúc Chúa Giê-xu dạy 12 môn đồ theo cách trịnh trọng. Nhưng thông thường thì sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu đến từ việc xem xét và giải thích những kinh nghiệm của các môn đồ. Cuộc đời mà Chúa Giê-xu đã sống với các môn đồ có thể được mô tả tốt nhất là “lớp học đang diễn ra”  dù Chúa Giê-xu ở bất kỳ nơi nào.

His entire life was about demonstrating to the 12 what he wanted them to eventually do on their own, and then delegating these assignments to them. And, it did not stop there, Jesus reviewed these experiences as his way of supervising the disciples. All of this was to prepare them to reproduce themselves in His likeness, as he set them apart to become disciple-makers.

Cả đời sống của Ngài nói về việc chứng minh cho 12 môn đồ những điều mà Ngài muốn sau này họ tự làm, và sau đó Ngài ủy thác các sứ vụ này cho họ. Và nó không chỉ dừng lại ở đó, Chúa Giê-xu đã xem xét những kinh nghiệm này như là cách giám sát các môn đồ. Tất cả những điều này là để chuẩn bị cho họ trong việc sản sinh chính họ trong hình ảnh của Ngài, vì Ngài đã biệt riêng họ để làm những người môn đồ hóa.

It is hard for us to visualize the systematic way Jesus trained the 12 because He never talked about it as a plan.  But it was there all along, the strategy of Jesus “to seek and to save the lost.” Jesus knew the day was coming when he would not be there to demonstrate and delegate the work to the 12.  He did not want them to be like I once was, assuming discipleship would just happen. So, His life showed them how to intentionally live as a disciple-maker! The important thing to remember is that it all begins with intentionally selecting those you want to disciple and then reproducing who you are in Christ into them. The best book I know of on how we can live this out is entitled “The Master Plan of Evangelism” by Dr. Robert E. Coleman.

Thật khó để chúng ta hình dung ra một cách có hệ thống phương cách mà Chúa Giê-xu đã huấn luyện 12 môn đồ vì Ngài không bao giờ nói về nó như một kế hoạch. Nhưng chúng ta có thể thấy chiến lược của Chúa Giê-xu là “tìm kiếm và cứu những kẻ bị hư mất.” Chúa Giê-xu biết rằng ngày đó sẽ đến khi Ngài không có mặt để làm mẫu và ủy thác công việc cho12 môn đồ. Ngài không muốn họ giống như tôi đã từng nghĩ, việc môn đồ hóa sẽ tự động xảy ra. Vì thế cuộc đời của Ngài đã bày tỏ cho họ thấy phương cách để sống một đời sống có chủ đích của người môn đồ hóa!

Điều quan trọng cần ghi nhớ là tất cả đều bắt đầu với việc lựa chọn những người bạn muốn môn đồ hóa họ và sau đó tái sản sinh chính con người thật của bạn trong Đấng Christ vào trong đời sống họ. Cuốn sách hay nhất mà tôi biết về cách chúng ta có thể sống như thế có tựa đề là “Chiến Lược Truyền Giáo Của Đấng Christ” của Tiến sĩ Robert E. Coleman.

 

Norman Coe-Director, 2ND Mission

Norman Coe-Chủ tịch, 2ND Mission