Teachable People

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY
Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

 

Connecting with Teachable People

Kết Nối Với Những Người Chịu Học Hỏi

At times you may think your goals are unattainable. True significance will always be bigger than the person with the dream. It requires a team of people working together to achieve it. But it also requires disciples who are ready to do more than just watch you and verbally support your leadership and initiatives.

Nhiều lúc bạn nghĩ rằng dường như mục tiêu của bạn là không thể đạt được. Tầm ảnh hưởng thật sẽ luôn lớn hơn giấc mơ của một người. Nó đòi hỏi một đội những người cùng nhau làm việc với nhau để đạt được nó. Nhưng nó cũng đòi hỏi các môn đồ sẵn sàng làm việc nhiều hơn là chỉ quan sát và hỗ trợ sự lãnh đạo và dẫn dắt của bạn bằng lời nói suông.

Even though the goal in life is to disciple someone in such a way that you reproduce yourself, it cannot be done correctly if you attempt it by recruiting those who only  happen to be available or those who just want to be on the journey with you. One mistake I have made in my life is to select people to mentor just because they had a good heart and appeared to make good decisions. It never occurred to me that these people would gladly join with me in a discipleship effort only to establish a needed relationship in their life. As this relationship became a reality and my disciple was trained, I quickly discovered they were now asking the question; what else can you do for me? I had expected them to look for someone to mentor as we completed our time together, but actually they were expecting me to retain them in another teaching environment.

Mặc dù mục tiêu trong cuộc sống là để môn đồ hóa những người khác trở nên giống như bạn, nhưng nó không thể được thực hiện một cách đúng đắn nếu bạn cố gắng đạt được điều đó bằng cách chiêu mộ những người ngẫu nhiên có sẵn hoặc những người chỉ muốn cùng đi với bạn. Một sai lầm mà tôi đã mắc phải trong cuộc đời mình là đã chọn người để môn đồ hóa chỉ vì họ có lòng tốt và dường như họ có những quyết định đúng đắn. Điều mà tôi thấy được là những người này vui lòng tham gia với tôi trong nỗ lực môn đồ hóa chỉ với mục đích thiết lập một mối quan hệ cần thiết trong cuộc sống của họ. Khi mối quan hệ này trở thành hiện thực thì tôi nhanh chóng phát hiện ra môn đồ mà tôi đã huấn luyện lại đặt ra câu hỏi: Thầy còn có thể làm được gì cho em nữa không? Tôi đã mong đợi họ tìm kiếm một ai đó để môn đồ hóa khi chúng tôi đã hoàn thành thời gian của chúng tôi với nhau, nhưng thực sự là họ mong đợi tôi giữ họ lại trong một môi trường giảng dạy khác.

Clearly, this is not what I had intended. I had neglected to stress the ultimate purpose of the journey into discipleship. I needed to be investing in the lives of those who actually wanted to make a difference in the lives of others; people who desire the opportunity to multiply their significance in new disciples.

Rõ ràng, đây không phải là ý định của tôi. Tôi đã quên nhấn mạnh đến mục đích cuối cùng của cuộc hành trình này là môn đồ hóa. Tôi cần phải đầu tư vào đời sống của những người thực sự muốn tạo ra sự khác biệt trong đời sống của những người khác; những người mong muốn có cơ hội để nhân cấp chính sự ảnh hưởng của họ đến những môn đồ mới.

What type people should we be looking to recruit for mentoring? People of passion, intentionality, and people who desire to achieve significance themselves are the types of potential disciples we should invest in. There will be people who will not want to join you. You will even become disappointed about some of the people who will not take up your offer. This is not a problem. It does not mean they are rejecting you, it just may mean they are not ready as of yet.

Những người nào chúng ta nên tìm kiếm để đào tạo họ trở thành môn đồ? Những người có lòng nhiệt huyết, có chủ ý, và những người mong muốn đem lại ảnh hưởng đến những người khác là những môn đồ tiềm năng mà chúng ta nên đầu tư vào. Sẽ có những người không muốn tham gia với bạn. Thậm chí bạn sẽ trở nên thất vọng về một số người không đáp ứng với những lời mời gọi của bạn. Đây không phải là vấn đề. Điều đó không có nghĩa là họ đang từ chối bạn, nó chỉ có thể là họ chưa sẵn sàng.

You do not have to be a world class leader to accomplish the task of recruiting teachable disciples. People who have made a major impact in the world were not people of high position. In fact, they were not even leaders when they began their journey. Louis Pasteur (France-1800’s) was the son (and grandson) of a leather tanner. It was highly suggested that he too should follow in the trade of his father and grandfather. But he had a dream to go to college.

Bạn không cần phải là một nhà lãnh đạo đẳng cấp thế giới để thực hiện nhiệm vụ chiêu mộ các môn đồ có tinh thần chịu học hỏi. Những người đem lại những tác động lớn trên thế giới không phải là người nắm giữ những vị trí cao. Thực ra, lúc họ bắt đầu cuộc hành trình của mình, họ thậm chí không phải là lãnh đạo gì cả. Louis Pasteur (nước Pháp - 1800) là con trai (và cháu nội) của một thợ thuộc da. Theo sự nhìn nhận của nhiều người thì thế nào ông ta cũng đi theo con đường làm ăn của cha và ông nội của ông ta. Nhưng ông đã có một giấc mơ để đi học đại học.

He followed that dream and studied biology at the university. Because he was a believer, he declared to the scientific world that everything it believed about disease was wrong. Ultimately, his passion to find the cure for over 200 diseases propelled this Man of God and Science to be one of the most significant people in the history of the world. Our prayer should be to ask God to connect us with teachable and willing people like Louis Pasteur, who have a desire to make a difference in the world.

Ông đã theo đuổi giấc mơ đó và đã theo học ngành sinh học tại trường đại học. Bởi vì ông là một tín đồ, nên ông tuyên bố với thế giới khoa học rằng những gì họ tin về bệnh tật là sai lầm. Đỉnh điểm của niềm đam mê của ông là tìm ra thuốc chữa cho hơn 200 căn bệnh, điều này khiến con người của Đức Chúa Trời và của Khoa học này trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất trong lịch sử thế giới. Lời cầu nguyện của chúng ta là cầu xin Chúa cho chúng ta kết nối được với những người chịu học hỏi và sẵn sàng như Louis Pasteur, những người có mong muốn tạo nên một sự khác biệt trên thế giới.