Moral Reform or Character Transformation

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Moral Reform or Character Transformation

Sự Cải Cách về Đạo Đức hay Sự Biến Đổi về Tư Cách

A simple definition of character is doing the right thing, because it is the right thing to do. The majority of the time it is easy to tell the truth. But when you tell the truth, knowing the truth will get you in trouble, then you know you are an honest person. Character is a defining mark of a Christ-centered leader.

Một định nghĩa đơn giản của tư cách là làm điều đúng, bởi vì đó là điều đúng cần phải làm. Nhiều khi thật dễ dàng để nói sự thật. Khi bạn nói sự thật, dẫu biết rằng nói sự thật sẽ khiến bạn gặp rắc rối, thì lúc đó bạn biết rằng mình là một người chân thật. Tư cách là một dấu hiệu để xác định đâu là một lãnh đạo đặt Đấng Christ làm trung tâm.

Having character is what makes someone a leader worth following. The Kingdom of God is in desperate need of leaders who are worth following. Now this is extremely important, because your goal for the person you are mentoring right now is for them to be ready to mentor someone else soon. They will probably be thrust into leadership pretty quickly. Generally speaking, the way they begin their leadership journey is the way they will continue. The character they sense in you is something they will value and should want to model.

Sống có tư cách sẽ khiến một người lãnh đạo đáng để người khác bước theo. Vương quốc của Đức Chúa Trời đang rất cần những lãnh đạo gương mẫu để người khác bước theo. Bây giờ điều này là cực kỳ quan trọng, bởi vì mục tiêu của bạn cho những người bạn đang môn đồ hóa ngay bây giờ là để họ sẵn sàng để môn đồ hóa người khác. Họ có thể sẽ được đưa vào vị trí lãnh đạo khá nhanh chóng. Nói chung, theo cách mà họ bắt đầu cuộc hành trình lãnh đạo của họ cũng là cách họ sẽ tiếp tục. Tư cách mà họ cảm nhận được ở bạn là một điều gì đó họ sẽ trân trọng và sẽ làm mẫu cho người khác.

There are three interesting dynamics that fuel character transformation: desire, dependence, and discipline. You should live with a desire to do good deeds, to live a sinless life, and to serve and honor God. But many people fail to get their strength (dependence) in and from God. Others may desire and depend on God, but they don’t implement the discipline necessary for growth.

Có ba sức mạnh thú vị truyền nhiên liệu cho sự biến đổi tư cách của một người: ao ước, lệ thuộc, và kỷ luật. Bạn nên sống với mong muốn làm những điều tốt đẹp, sống một đời sống trong sạch, và sống để phục vụ và tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhưng nhiều người thất bại trong việc nhận lãnh sức mạnh (trong việc lệ thuộc) vào và từ Đức Chúa Trời. Những người khác có thể mong muốn và lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, nhưng họ không thực hiện kỷ luật cần thiết để tăng trưởng.

In your zeal to be a mature disciple, you may be tempted to allow discipline to overcome your desire to follow Jesus. Christianity is not an invitation to become a moral person. But sometimes programs of Bible study or the desire to reach a goal are allowed to be the main thing rather than the transformation of character that is needed. Christianity begins with a desire. True freedom in Christ and victory in your daily life and relationships begins and is sustained with a continuing desire to follow God. The real problem is when you attempt to accomplish your own spiritual growth without the dependence you should have on God.

Trong lòng nhiệt thành để trở thành một đồ trưởng thành, bạn có thể bị cám dỗ để cho phép sự kỷ luật thắng hơn những mong muốn của bạn để bước theo Chúa Giê-xu. Cơ-đốc giáo không phải là một lời mời để trở thành một người đạo đức. Đôi khi các chương trình học Kinh Thánh hoặc mong muốn đạt được một mục tiêu được cho là điều chính yếu chứ không phải là sự biến đổi tư cách mà đó mới là điều cần thiết. Cơ-đốc giáo bắt đầu với một ước muốn. Tự do thật trong Đấng Christ và đắc thắng trong đời sống và các mối quan hệ hàng ngày của bạn bắt đầu và được duy trì với một mong muốn tiếp tục bước theo Chúa. Rắc rối thực sự là khi bạn cố gắng để thực hiện sự tăng trưởng thuộc linh của chính mình mà không lệ thuộc vào Chúa.

If you want to develop your character, you must first get clarity on what your shortcomings are, so you can pursue growth in those areas. In an effort to determine where you are in some common character struggles, it would be good to look at the four main struggles of every believer. Those are envy, foolishness, greed, and self-reliance. Paul tells us to put off our old self by putting on a new self in Christ. A particular sin can be combated by engaging in the spiritual discipline that stands in opposition to that sin. If you struggle with one of the four sins listed above, then find a way to destroy that old sin nature.

Nếu bạn muốn phát triển tư cách của bạn, trước tiên bạn phải biết rõ ràng đâu là những thiếu sót của mình, vì vậy bạn có thể theo đuổi sự tăng trưởng trong những lĩnh vực đó. Trong một nỗ lực để xác định bạn đang ở đâu trong một số tranh chiến về tư cách phổ biến, thật tốt để nhìn vào bốn tranh chiến chính yếu của mọi tín hữu. Đó là ghen tị, dại dột, tham lam, và dựa vào sức riêng. Phao-lô bảo chúng ta lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới trong Đấng Christ. Một tội lỗi cụ thể có thể bị kháng cự bằng cách tham gia vào sự kỷ luật thuộc linh đối lập lại với tội lỗi đó. Nếu bạn đang tranh chiến với một trong bốn tội lỗi được liệt kê ở trên, thì hãy tìm kiếm một cách để tiêu diệt bản chất tội lỗi cũ.

If you struggle with envy, then practice celebrating the successes of the person of whom you are jealous. If you are greedy, give away something that you feel is very hard for you to depart with. If you are overconfident (prideful), ask someone for their advice on something that would be hard for you to hear about yourself. And if you tend to be self-reliant, just begin each day being aware of your dependence on God. The movement of Christianity needs people who are so transformed by Christ that their lives speak as Paul’s did: follow Jesus.

Nếu bạn đang tranh chiến với ghen tị, thì hãy tập thói quen chúc mừng những thành công của người mà bạn đang ghen tỵ. Nếu bạn tham lam, thì hãy cho đi một thứ gì đó mà bạn cảm thấy là rất khó để cho đi. Nếu bạn đang quá tự tin (kiêu ngạo), thì hãy yêu cầu ai đó cho bạn lời khuyên mà có thể những lời khuyên đó khó nghe đối với bạn. Và nếu bạn có xu hướng cậy sức riêng, thì hãy bắt đầu mỗi ngày với ý thức về sự lệ thuộc của bạn vào Chúa. Sự chuyển động của Cơ-đốc giáo cần những người được Đấng Christ biến đổi đến độ đời sống của họ có thể nói như Phao-lô đã nói: Hãy bước theo Chúa Giê-xu.