Relational Influence

Career Boosters

Thúc Đẩy Nghề Nghiệp

 

Relational Influence

Ảnh Hưởng Qua Quan Hệ

 

Since leadership is influence and the tool to influence others is relationships, then the best leaders are relational people. They understand that the greatest way to lead others is to recognize the natural value of each and every human being as one created in the image of God. Leaders move conversations forward with intention and understand the power of investing in people wisely and strategically. The best leaders work to influence people who will strive for a different and better tomorrow.

Vì lãnh đão là ảnh hưởng và công cụ ảnh hửơng người khác là các mối quan hệ, thế thì những người lãnh đạo tốt nhất là những người quan hệ. Họ hiểu rằng cách vĩ đại nhất lãnh đạo người khác là nhận ra giá trị tự nhiên của mỗi người và mỗi hữu thể nhân được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Lãnh đạo lèo lái những cuộc trò chuyện theo ý định nầy và họ hiểu được sức mạnh đầu tư vào con người một cách khôn ngoan và chiến lược. Những lãnh đạo tốt nhất làm việc để ảnh hưởng người khác để vươn đến một ngày mai khác hơn và tốt hơn.

1.  Leaders have the potential to encourage people in a way that strengthens them or diminishes them, and it all happens primarily through relationships.

Lãnh đạo có tiềm năng khích lệ người khác, hoặc là làm vững mạnh họ hoặc làm suy giảm họ và tất cả đều xảy ra qua những mối quan hệ.

2.  It is of upmost importance to be able to connect with a new employer/employee on a relational basis; more so than the financial benefit, the work environment, or the position/qualifications.

Thật vô cùng quan trọng khi có thể liên kết với chủ nhân/nhân viên mới dựa theo mối quan hệ, còn quan trọng hơn nữa đối với lợi ích tài chính, môi trường làm việc hoặc địa vị/trình độ chuyên môn.

3.  The building of relationships requires a lot of time and sacrifice; because every human being is unique, complex, and worthy of understanding.

Xây dựng quan hệ đòi hỏi nhiều thời gian và hy sinh vì mỗi con người là cá biệt, phức tạp và xứng đáng được hiểu.

4.  The building of relationships requires us to establish trust and urge others forward despite the uncertainty of what lies ahead.

Xây dựng quan hệ đòi hỏi chúng ta thiết lập sự tin cậy và giục người khác tấn tới bất kể khi không biết chắc những gì nằm phía trước.

5.  In order to guide and even urge others forward as a leader, we must have been in the position we are attempting to lead others to.

Để dẫn và giục người khác tấn tới với tư cách là một lãnh đạo, chúng ta phải từng ở trong chỗ mà chúng ta đang nỗ lực dẫn họ đến.

6.  To build and develop true relational influence, we have to be invited into someone’s relational space, rather than invade someone’s relational space. [Relational space is that dynamic whereby someone becomes open to your advice]

Để xây dựng và phát triển ảnh hưởng thật qua quan hệ, chúng ta phải được mời vào không gian quan hệ của ai đó, hơn ra xâm phạm không gian quan hệ của người đó.

7.  Since intelligence is the ability to understand, then Relational Intelligence is the ability to comprehend the value of current relationships and improve them for greater influence.

Vì tình báo là khả năng hiểu biết, còn Tình Báo Qua Quan Hệ là khả năng thấu hiểu giá trị của những quan hệ hiện tại và cải thiện chúng để được ảnh hưởng lớn hơn.

To accomplish the above traits, you will need to reprioritize your emphasis on the quality of your relationships in order to expand your ability to influence others more effectively. God chose to reveal Himself through ordinary and extraordinary acts of love, the greatest being the gift of His son, Jesus Christ. Jesus taught us not to dominate with power, but to serve others. Most examples we see of leadership are people leading from a position of authority. Leading others by serving them can be a hard concept to learn because we are to lead out of a desire to encourage and promote others.  Jesus taught us to place the very highest value on relationships, beginning with our relationship with God and then with others. Most leaders tend to focus on the quantity of relationships that can be established, rather than the quality of current relationships we have. Your leadership ability can go viral by improving the current relationships you have, rather than spending all your energy on establishing new relationships.

Để hòan tất những điều ở trên, bạn cần tái ưu tiên hóa lại điểm nhấn của bạn vào giá trị của mối quan hệ của bạn để mở rộng khả năng ảnh hưởng người khác hiệu quả hơn. Đức Chúa Trời chọn bày tỏ Chính  Ngài qua những hành động bình thường và phi thường của tình yêu, là một món quà vĩ đại nhất của con Ngài, Jesus Christ. Chúa Jesus dạy chúng ta không thống trị bằng quyền lực, nhưng hãy phục vụ người khác. Những gương lãnh đạo chúng ta thường thấy là những người lãnh đạo có địa vị thẩm quyền. Lãnh đạo người khác bằng cách phục vụ họ có thể là một khái niệm khó hiểu vì chúng ta có khuynh hướng lãnh đạo với ước muốn khích lệ và động viên người khác. Chúa Jesus dạy chúng ta xem trọng nhất mối quan hệ, bắt đầu quan hệ với Đức Chúa Trời, rồi với người khác. Hầu hết những người lãnh đạo có khuynh hướng tậm trung vào số lượng những mối quan hệ cần được thiết lập, hơn là vào chất lượng của những mối quan hệ hiện có. Khả năng lãnh đạo của bạn có thể lan truyền bằng cách cải thiện những mối quan hệ hiện có, hơn là dành tất cả năng lực của bạn để thiết