Life Begins at the End of Your Comfort Zone

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Life Begins at the End of Your Comfort Zone

Đời sống mới bắt đầu khi bước ra khỏi vùng an toàn

 

In the early days of the ministry of Jesus, it had been mostly a single-handed labor. His teaching was on the basics of the Kingdom, and his miracles provided the interest and curiosity to keep the masses coming. Now Jesus was going up on a mountain (Mark 3:13-15), and he was making a decision that would change the way the balance of his earthly ministry would function. This decision was the main reason as to why Christianity ultimately spread around the entire world.

 

Trong những ngày đầu khi Chúa Giê-xu thực hiện nhiệm vụ của mình, hầu hết các công việc là do một mình Ngài làm. Bài giảng của Ngài dựa trên nền tảng cơ bản về Vương quốc Đức Chúa trời, và các phép màu của Ngài đã tạo được tính tò mò và thú vị nhằm giữ đám đông luôn đến. Bấy giờ, Chúa Giê-xu lên núi (Mác 3:13-15), và Ngài quyết định thay đổi sự cân bằng trong cách thực hiện những nhiệm vụ trên đất của mình. Quyết định này là lý do chính khiến cho Cơ đốc giáo có thể lan truyền ra khắp thế giới.

 

First of all, notice that Jesus personally selected the 12 men who were to become apostles. They were selected from the large group of followers. He selected them in order to send them out. We have a tendency to want to select people for our own inner circle, to keep them around, to be a part of our group, and hopefully stay in our group.

 

Đầu tiên, hãy chú ý đến cách mà Chúa Giê-xu đã đính thân chọn ra 12 người để trở thành sứ đồ của Ngài. Họ được chọn từ đám đông những người theo Ngài. Họ được chọn để đi rao giảng lời Chúa. Chúng ta có xu hướng sẽ chọn những người với mục đích củng cố vòng liên kết nội tại có sẵn của mình, để giữ họ bên cạnh, để là một phần của một nhóm đó, và hy vọng họ sẽ ở lại cùng mình.

 

But Jesus was declaring these men to be more than disciples, he now called them apostles. Suddenly, they are more than followers/attenders, they are more than disciples, they now will act and teach on behalf of Jesus. As apostles, their entire being would be this new life of preaching, teaching, and healing with authority.

 

Nhưng Chúa Giê-xu đã công bố những người được chọn này còn hơn cả môn đồ, Ngài gọi họ là sứ đồ. Một cách nhanh chóng, họ còn hơn cả những người theo Ngài/ những người tham gia các buổi thuyết giảng, họ còn hơn cả các môn đồ, bây giờ họ sẽ làm nhiệm vụ và giảng dạy trong danh Chúa Giê-xu. Là những sứ đồ, toàn thể đời sống họ sẽ trở nên mới với những những công việc truyền giảng, dạy dỗ và chữa lành cùng quyền năng Chúa ban cho.

 

To prepare them for this greater responsibility, Jesus associated with the 12 more by spending a greater amount of time with them. Yes, he continued to spend time with the masses of people such as the feeding of the 5,000, he continued to relate to the bigger body of disciples as he sent out the 70, but the desire of Jesus for these 12 men was for them to learn everything he knew and be able to do everything he could do. For this to happen, the size of this group of men had to be restricted to 12 people.

 

Để trang bị cho họ với những sứ mệnh lớn lao hơn, Chúa Giê-xu đã dành một khoảng thời gian dài cùng đồng lao với họ. Vâng,  Ngài vẫn tiếp tục dành thời gian với những đám đông như việc cho ăn 5000 người, Ngài sai 70 môn đệ khác đến những thành và nơi Ngài sẽ đến, nhưng điều mong muốn của Chúa Giê-xu cho 12 người nam này là họ sẽ học mọi thứ Ngài biết và sẽ làm được những điều Ngài làm. Để làm điều đó, số lượng nhóm người được chọn đã được giới hạn là 12 người.

 

Jesus gathered the 12 in order to send them out. He delegated to them the assignment to preach and teach. At first the location of their tasks was in nearby Galilee, but ultimately the 12 were scattered all over the world.

 

Chúa Giê-xu tập hợp 12 người để gửi họ đi truyền sứ điệp. Ngài giao cho họ sứ mệnh để giảng và để dạy. Nơi đầu tiên trong nhiệm vụ của họ là vùng ven Ga-li-lê, nhưng sau cùng thì 12 người này đã đi khắp xứ trên thế gian.

 

Think about these 12 men for a moment. From a worldly point of view, they seem to be a very insignificant group. They were not highly educated, did not have a lot of money, not much social standing, but Jesus chose them. He chose the very men who had no authority on earth to go out and preach and teach with authority. These sincere men were chosen by Jesus, and their authority came from their willingness and obedience.

 

Hãy dành chút thời gian nghĩ về 12 sứ đồ này. Từ quan điểm của thế gian, họ dường nhưng là một nhóm người không có gì đáng chú ý. Họ không được giáo dục cao, không có nhiều tiền của, không có gì xuất chúng, nhưng Chúa Giê-xu vẫn chọn họ. Ngài chọn những người nam không có quyền năng gì trên đất để đi rao giảng và dạy dỗ trong quyền năng Chúa ban. Những con người thành thật này được Chúa chọn, và quyền năng của họ đến từ sự sẵn lòng và vâng lời.

 

In this short passage, we discover the strategy change that empowered 12 men to turn the world up-side-down. Jesus knew that for the world to be brought into the Kingdom, others must be empowered to work with authority. To attempt to minister to the large crowds by himself would have been a restriction to the movement known as The Way. Jesus is now making a watershed decision that would empower these 12 men to live a life that they never dreamed possible.

 

Trong đoạn vắn tắt này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự thay đổi mang tính chiến lược mà 12 người nam được trao quyền này đã thay đổi thế gian hoàn toàn. Chúa Giê-xu biết rằng để những người thế gian này bước vào nước thiên đàng, những người khác phải được trao quyền bởi Chúa để thực hiện công việc đó. Việc chỉ bản thân mình nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cho những đám đông có thể sẽ là một sự hạn chế cho Ngài trong việc mở đầu một cuộc cách mạng truyền giáo mang tên “Con đường”. Chúa Giê-xu đã đưa ra một quyết định cực kì quan trọng rằng sẽ trao quyền cho cho 12 người nam này để sống một đời sống họ chưa từng mơ ước sẽ có thể xảy ra.

 

Life begins at the End of Your Comfort Zone. At some point in time, the believers that God has given to you must be challenged to attempt things beyond their area of comfort. We call that working outside our Comfort Zone. The selection of the 12 to be more than disciples depended on their obedience, and 11 out of 12 completed the challenge.

 

Đời sống mới bắt đầu khi ta bước ra khỏi vùng an toàn. Trong những lúc nào đó, những người đã tin được Chúa đặt để cho bạn phải được thử thách để nỗ lực trong mọi thứ ngoài vùng an toàn của họ. Chúng ta gọi đó là đối diện những điều ngoài vùng an toàn. Việc chọn ra 12 người được giao nhiệm vụ hơn cả môn đệ phụ thuộc vào sự vâng phục của họ, và 11 trong 12 người đó đã hoàn thành được thử thách.

 

In the same way, 2,000 years later, these verses serve as an outline for us as believers; as church planters, as campus ministers, as church leaders, etc. to multiply ourselves. We cannot do all the work ourselves, and it is not fair to the young Timothys in your life who have the potential to serve God beyond what they currently understand. They just await your selection of them, your affirmation of their potential, your time with them, your assignment of what to do, and for you to lead them to experience the joys of life by working outside their comfort zone.

 

Tương tự vậy, 2000 năm sau, những đoạn trích trên vẫn là những hướng dẫn cho người đã tin như chúng ta; cho những người đi xây dựng hội thánh, những mục vụ huấn luyện, những lãnh đạo của hội thánh,… để nhân cấp bản thân. Chúng ta không thể làm hết mọi công việc một mình, và cũng sẽ không công bằng cho những người trẻ Ti-mô-thê trong đời sống của chúng ta, những người có đủ tiềm năng để phục vụ Chúa hơn cả những gì họ bây giờ có thể hiểu. Họ chỉ đang đợi bạn lựa chọn họ, sự công nhận của bạn về tiềm năng của họ, thời gian của bạn dành cho họ, nhiệm vụ bạn sẽ giao cho họ, để bạn có thể dẫn dắt họ trong việc trải nghiệm những điều hân hoan của cuộc sống bằng việc đối diện những điều ngoài vùng an toàn.