Social Media Marketing

 Career Booster

Social Media Marketing

Marketing bằng truyền thông xã hội

With the explosion of individuals using social media to interact, businesses have seen the opportunity to reach a large and diverse audience in a new way.  Here are some tips for successfully using social media to enhance your traditional marketing efforts.

Với sự bùng nổ về số người sử dụng các phương tiện truyền thông để tương tác, các doanh nghiệp đã và đang nhìn ra những cơ hội để tiếp cận tới nhóm người xem lớn và đa dạng theo một cách mới mẻ. Sau đây là một vài mẹo về việc sử dụng thành công các phương tiện truyền thông xã hội để nâng cao các cách marketing mà bạn vẫn đang sử dụng trước giờ.

1.       People engage on the different social media platforms for different reasons.  Therefore, your approach and content needs to vary accordingly.  People will expect different content on different platforms but make sure the message remains consistent.

 Người dùng đang sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội theo những lý do khác nhau. Vì vậy, cách tiếp cận và nội dung của bạn phải đa dạng theo từng loại. Người dùng sẽ kỳ vọng là được tiếp cận với nhiều nội dung khác nhau trên các nền tảng khác nhau nhưng bạn phải đảm bảo là các thông điệp phải luôn mang tính nhất quán.

 2.      Keep your content positive.  Avoid negative comments about your competitors. 

 Luôn để những nội dung truyền đạt ở dạng tích cực. Tránh bình luận tiêu cực về các đối thủ của mình.

 3.      It’s ok to use humor as long as it’s not at the expense of others.  Also remember that humor may not translate across cultures and what’s funny in one society may be considered rude in another.  Use caution.

 Có thể sử dụng các biếm hài miễn là chúng không gây tổn thất hay ảnh hưởng đến người khác. Bạn cũng nên nhớ rằng những biếm hài có thể không phù hợp với các văn hóa khác nhau và những thứ gây cười ở nơi này có thể được xem là thô lỗ ở nơi khác. Hãy cẩn trọng.

 4.      Social media is truly global.  While you can reach a large audience, language can be tricky.  Using more pictures and fewer words can improve the reception of your message.

Truyền thông xã hội thật sự mang tính toàn cầu. Trong khi bạn có thể tiếp cận đến số lượng người xem lớn, ngôn ngữ có thể sẽ phức tạp. Việc sử dụng nhiều hình ảnh và ít từ ngữ sẽ cải thiện được tính tiếp nhận của thông điệp.

 5.      If you choose to have a social media presence, eventually customers will use it as a platform to lodge complaints about your company or product.  It’s important to quickly respond to these even if it’s just an acknowledgement of the customer’s problem.  What’s important is to ensure that the person/people interacting with the customer via social media be empowered to make decisions in order to resolve the customer complaints.

 Nếu bạn có hiện diện trên các phương tiện truyền thông xã hội, khách hàng có thể sử dụng nó như một nền tảng để phàn nàn về công ty hay sản phẩm của bạn. Việc hồi đáp nhanh chóng là rất quan trọng với những lời bình luận đó nếu đó chỉ là vấn đề của khách hàng hiểu nhầm. Điều quan trọng là đảm bảo nhân viên/ người phụ trách tương tác với khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông xã hội được trao quyền để đưa ra quyết định giải quyết các phàn nàn của khách hàng.

 6.      Be helpful.  If you post about a new product or service and put a link in your post, make sure it goes straight to the product information so that the customer doesn’t have to search for it.  If customers have to work hard to engage with your company via social media, they’ll stop.

 Tính hữu ích. Nếu bạn đăng lên một sản phẩm hoặc dịch vụ mới và kèm theo đường dẫn trong bài, chắc chắn rằng nó sẽ dẫn thẳng tới thông tin sản phẩm để khách hàng không phải tìm kiếm về nó. Nếu khách hàng phải mất công để tiếp cận hiểu rõ công ty bạn thông qua truyền thông xã hội, họ sẽ ngừng quan tâm.

 7.      As with traditional marketing, always be honest.  What’s posted on the internet lasts forever.  You may delete a controversial post, but it was likely screen grabbed by someone and can never be truly removed.

 Cũng giống như marketing truyền thống, hãy thành thật. Những gì đã được đăng trên internet sẽ được lưu giữ mãi mãi. Bạn có thể xóa một bài đăng gây nhiều tranh cãi, nhưng rất có thể nó đã được ai đó chụp lại màn hình và không thể nào gỡ bỏ hoàn toàn.