Communicating Across Cultures

Career Booster

Communicating Across Cultures

Giao tiếp với những người thuộc văn hóa khác nhau

Communicating across cultures is much more than speaking another language.   In today’s age of a World economy, mobility and web-based audio/visual communication it’s not “if” you will communicate with others from different cultures, but “when”.  Here are a few suggestions to increase your confidence and enhance these experiences.

Giao tiếp với những người có văn hóa khác có nghĩa rộng lớn hơn nhiều so với việc nói một ngôn ngữ khác. Trong thời đại của kinh tế thế giới, của tự do đi lại và của giao tiếp bằng hình ảnh/ âm thanh dựa trên nền tảng web ngày nay, đó không còn là “liệu rằng” bạn sẽ giao tiếp với những người từ những nền văn hóa khác nữa mà sẽ là “khi nào”. Sau đây là một vài gợi ý để tăng sự tự tin và nâng cao những kinh nghiệm này.

1.      Take time to familiarize yourself with what hand gestures or postures are considered rude in the other culture.  For example, placing your hands on your hips may be perfectly normal in one culture, but considered rude in another.  Even worse, some hand gestures may be normal in your culture while having a vulgar meaning in another. 

 Dành thời gian để bản thân làm quen với những cử chỉ tay hay tư thế mà được xem là khiếm nhã ở những nơi khác. Ví dụ, việc chống tay ở hông có thể hoàn toàn bình thường ở văn hóa này nhưng được xem là khiếm nhã ở nơi khác. Thậm chí nghiêm trọng hơn, một vài cử chỉ tay có thể bình thường trong văn hóa của bạn có thể mang nghĩa thô tục ở chỗ khác.

 2.      If the communication will take place in person, remember that different cultures have different expectations about greeting and personal touches.  For example, in some cultures people may greet with a kiss while in other cultures this would make a person quite uncomfortable.  These expectations may vary by gender as well.  Shaking hands with a man may be normal in a culture but shaking hands with a woman may not.  When in doubt, a simple smile is universally understood.

Nếu gặp trực tiếp người khác, hãy nhớ rằng các văn hóa khác nhau sẽ có những kỳ vọng khác nhau về việc chào hỏi và đụng chạm trên cơ thể. Ví dụ, trong một vài văn hóa, mọi người có thể chào hỏi bằng nụ hôn trong khi ở những văn hóa khác, điều này sẽ khiến đối phương cảm thấy không thoải mái. Trong một văn hóa khác, việc bắt tay với những người nam được xem là bình thường nhưng thường không làm vậy với phụ nữ. Khi bạn đang băn khoăn, một nụ cười nhẹ có thể là một cách được chấp nhận rộng rãi.

 3.      If you will be presenting or discussing any written materials it can be helpful to provide a copy to the other party in advance.  This will give them an opportunity to translate the material in the event that it’s necessary for some of the attendees but allow them to save face by not having to admit it is necessary.

 Nếu bạn phải trình bày hay thảo luận bất cứ tài liệu văn bản nào, việc đưa trước cho những người tham gia một bản sẽ giúp ích rất nhiều. Điều này sẽ cho họ cơ hội để dịch trước tài liệu trong trường hợp cần thiết đối với một vài người tham gia nhưng cũng cứu cánh họ khi không thừa nhận là điều đó cần thiết.

 Taking the time to go beyond the spoken words will demonstrate your respect for those you communicate with, help you avoid embarrassing situations, and improve the reception of your message.

 Dành thời gian để suy ngẫm về những điều đã nói sẽ chứng tỏ sự tôn trọng của bạn dành cho đối tượng mà bạn giao tiếp, sẽ giúp bạn tránh được những tình huống khó xử và sẽ đảm bảo được tính tiếp thu thông điệp của đối phương.