The Happy Office

Career Boosters

Thúc Đẩy Nghề Nghiệp

The Happy Office

Văn Phòng Vui Vẻ

Not everyone who is employed works in an office. But for those who do, it would be good to take a moment to think about how much of your time is spent in the office. When you evaluate it, you may be in your office as much as 25% of your time. With that kind of time investment in one location, wouldn’t it be good to make sure your work environment helps you or even encourages you to be happy in your job. Here are some ways to make your office/work space work for you instead of you feeling like it is a place of confinement.

 

Không phải mọi người đều đang làm việc trong văn phòng. Nhưng đối với những người làm việc ở văn phòng, thì dành một chút thời gian để suy nghĩ về lượng thời gian mà bạn ở đó là điều rất tốt. Bạn sẽ nhận ra rằng thời gian bạn ở trong văn phòng chiếm 25% thời gian của bạn. Với sự đầu tư thời gian tại một địa điểm như vậy, việc đảm bảo rằng môi trường làm việc của bạn sẽ giúp bạn hay thậm chí khuyến khích bạn trở nên vui vẻ hơn trong công việc của mình không phải là điều tuyệt lắm sao. Dưới đây là một số cách để làm cho văn phòng / không gian làm việc trở nên ích lợi cho bạn thay vì bạn cảm thấy như nó là một nơi giam giữ.

1.      Neat desk; messy wall. Keeping things neat and orderly in your working environment is important to your ability and your motivation to get things done. But, it is virtually impossible to have everything always neat and in order. I recommend that you keep your working space, your desk top orderly and then find a small bulletin board to place on a wall to put all your little notes. In that way, what you see the majority of your time, your desktop, will not be a distraction.

 Bàn làm việc ngăn nắp; tường lộn xộn. Giữ mọi thứ gọn gàng và có trật tự trong môi trường làm việc của bạn là quan trọng đối với khả năng và động lực của bạn để hoàn thành công việc. Nhưng, để mọi thứ luôn luôn gọn gàng và trật tự dường như là điều không thể. Tôi khuyên bạn nên giữ cho không gian làm việc, mặt bàn làm việc của bạn thật ngăn nắp và sau đó tìm một bảng thông báo nhỏ đặt trên tường và để tất cả các ghi chú nhỏ của bạn trên đó. Bằng cách đó, những gì bạn nhìn thấy phần lớn thời gian của bạn, máy tính để bàn của bạn, sẽ không có một sự xao lãng.

 2.      Light it right. Natural sunlight is the most energizing, but windows may not be a possibility. Do your research and choose lighting that will simulate the sun’s rays. And whenever possible, go to a window to see actual sunshine when you can take a break.

 Hướng sáng. Ánh sáng mặt trời tự nhiên cung cấp nhiều năng lượng nhất, nhưng chỉ cửa sổ là không đủ. Hãy nghiên cứu và chọn hướng sáng thu hút các tia nắng mặt trời. Và chọn nơi mà bất cứ khi nào bạn cũng có thể đi đến một cửa sổ để nhìn thấy ánh nắng mặt trời thật sự trong giờ giải lao.

 3.      Get a plant. Studies have shown that plants have helped to significantly increase mental productivity by workers. And if you choose a live plant, make it a bamboo plant. Tests have shown that bamboo plants help to filter out harmful odor and helps keep the office from that stuffy feeling.

 Trồng một cây xanh. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng cây xanh giúp làm tăng đáng kể tinh thần làm việc của người lao động. Và nếu bạn chọn một loại cây sống, hãy chọn một cây tre (trúc). Các thử nghiệm đã cho thấy rằng cây tre (trúc) giúp lọc các mùi độc hại và giữ cho văn phòng khỏi cảm giác ngột ngạt.

 4.      Sitting is important, but what about standing. Most of the complaints coming from office workers is their chair. Buy a chair with an armrest and a lumbar support that is a fully adjustable chair and take the time to get it right. But take every opportunity you can to work while standing, especially when taking a phone call.

Ngồi là quan trọng, nhưng còn đứng thì sao. Hầu hết các khiếu nại từ nhân viên văn phòng là về chiếc ghế của họ. Hãy mua một chiếc ghế với một tay vịn và một thắt lưng hỗ trợ đó là một chiếc ghế có thể điều chỉnh ở nhiều bộ phận và dành thời gian để làm quen với nó. Nhưng tận dụng mọi cơ hội để bạn có thể làm việc trong khi đứng, đặc biệt là khi gọi điện thoại.

 The current trend is for work spaces and offices to get smaller and smaller. But the items I have highlighted above have very little to do with the amount of square meters you have to work in. But these items can have a huge impact on your motivation to be productive each and every day.

 Xu hướng hiện nay là cho không gian làm việc và văn phòng trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. Những điều tôi nhấn mạnh ở trên không chiếm nhiều không gian nơi bạn làm việc. Tuy nhiên, những điều này có thể có một tác động rất lớn thúc đẩy bạn làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày.