Creating Your Personal Brand

Career Booster

Creating Your Personal Brand

Tạo dựng thương hiệu bản thân

How do you want to be known in your workplace?  Just as businesses seek to be thought of in a certain light in the marketplace, so do we as individuals want to be thought of in a certain way in our workspace environment.  There are many different potential answers and the key to this is that the answer is determined by others and not yourself.  In other words, how do others perceive you?  That’s not to say its completely out of your hands.  Here are some things you can do to influence your personal brand.

Bạn muốn trong nơi làm, bạn được mọi người biết đến như thế nào? Giống như việc một công ty mong muốn tìm được sự chú ý của khách hàng ở một góc độ nào đó trên thị trường, những cá nhân như chúng ta cũng muốn được người khác nghĩ đến ở một góc nhìn nào đó trong môi trường làm việc.

1.       Be Authentic – Allow the things that are important to you to be reflected in your conduct and actions.  However, don’t pretend about what is or isn’t important to you because you think it will gain you favor with others.  People can spot a fake and it will negatively impact the way others see you. 

 Đích thực - cho phép những điều quan trọng về bạn được toát ra trong những cử chỉ và hành động. Tuy nhiên, đừng giả vờ tỏ ra điều gì quan trọng hay không đối với bạn vì nghĩ rằng nó sẽ chiếm được ưu ái của người khác. Mọi người có thể nhận biết được điều giả dối và nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cách họ nhìn nhận bạn.

 2.      Be Consistent –   This doesn’t mean that we don’t change, adapt and grow over time.  It means that in today’s technology driven environment the lines between your professional and personal lives is increasingly blurred.  Your behavior in both areas of your life needs to be consistent because this consistency, or lack thereof, will affect the way others see you.

 Kiên định - Điều này không có nghĩa là chúng ta không thay đổi, thích nghi và lớn lên theo thời gian. Nó nghĩa là trong môi trường được định hướng công nghệ ngày nay, ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và công việc của bạn ngày càng mờ. Thái độ của bạn ở hai khía cạnh này cần phải luôn nhất quán bởi vì tính nhất quán , hoặc thiếu tính nhất quán, sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của người khác đến bạn.

 3.      Act with Integrity – This means conducting yourself in the same way even when you think no one is watching.  This is important both because it brings you personal peace but also because the truth is that whether you know it or not, someone is always watching.

 Liêm chính - Điều này nghĩa là luôn hành động đúng dù khi bạn cho rằng không ai đang quan sát. Điều này rất quan trọng vì nó mang cho bạn được sự bình an nhưng cũng vì sự thật là vẫn có ai đó đang quan sát bạn dù bạn có nhận ra hay không.

No matter the answer to the question, “What is your personal brand?” following these steps will help lead to greater influence within your business and personal circles.  This in turn allows you to bring more value to both business and personal interactions. 

Bất cả câu trả lời nào cho câu hỏi, “Thương hiệu bản thân của bạn là gì?”, làm theo những bước này sẽ giúp bạn tạo được sự ảnh hưởng lớn mạnh hơn trong công việc và trong cuộc sống cá nhân của bạn. Điều này dẫn đến việc bạn sẽ mang tới nhiều giá trị hơn cho cả công ty và những mối quan hệ cá nhân.