Taking Decisive Actions

Career Boosters

Thúc Đẩy Nghề Nghiệp

Taking Decisive Actions

Đưa Ra Những Hành Động Mang Tính Quyết Định

 

Your personality will have a lot to do with how you make decisions. But, as a leader, you cannot afford to remain silent when your employees need direction in order to work effectively. How can you take the right kind of action in an uncertain Business World? How can you be certain you are not directing your people to do something that will turn out to be a problem. Here are some principles to help guide your decision making.

Cá tính của bạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cách bạn đưa ra quyết định. Nhưng, với tư cách là  một người lãnh đạo, bạn không thể giữ im lặng khi nhân viên của bạn cần sự hướng dẫn để làm việc hiệu quả hơn. Làm thế nào để bạn có thể có những động thái hợp lý trong một thế giới kinh doanh không lường trước được điều gì? Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng bạn không chỉ đạo nhân viên của mình làm một điều gì đó mà cuối cùng điều ấy mang lại rắc rối. Dưới đây là một số nguyên tắc để giúp hướng dẫn việc đưa ra quyết định của bạn.

1.      Realize you cannot be 100 % certain all the time. But, cannot wait around for a perfect, risk free answer or course of action. Every decision is a calculated risk.

Bạn cần nhận ra rằng mình không thể lúc nào cũng chắc chắn 100%. Nhưng, không thể nào chờ đợi mọi thứ xung quanh cho một câu trả lời hoàn hảo hoặc một tiến trình của hành động mà không có rủi ro. Mọi quyết định đều là một rủi ro có tính toán.

 2.      Realize you make mistakes. Do not let mistakes hold you back. Expect mistakes, analyze them and determine your next decision.

Bạn cần nhận ra rằng mình có thể phạm sai lầm. Đừng để sai lầm khiến bạn chùn bước. Lường trước những sai lầm, phân tích chúng và đưa ra quyết định tiếp theo của bạn.

 3.      Stay updated. It will always be tempting to sit back and look at past successes; to review the accomplishments of the past. Fight against this this trend of laziness by looking for new challenges.

 Liên tục cập nhật. Bạn luôn bị cám dỗ để ngồi lại và nhìn vào những thành công trong quá khứ; xem lại những gì đã đạt được trong quá khứ. Để chống lại xu  thế lười biếng này, hãy tìm kiếm những thách thức mới.

 4.      Network like crazy. Get involved with people and organizations that can help you grow and develop in the areas where you need the most help. When in the company of others, resist the temptation to talk about yourself and give away your business card. Be the first to offer a helpful idea to others before you start looking for them to help you.

 Kết nối hăng say. Hãy kết nối với những người và tổ chức có thể giúp bạn mở mang và phát triển trong các lĩnh vực mà bạn cần sự giúp đỡ nhất. Khi ở trong  những công ty của người khác, đừng bị cám dỗ để chỉ nói về bản thân mình và tặng danh thiếp. Hãy là người đầu tiên đưa ra một ý tưởng hữu ích cho những người khác trước khi bắt đầu mong đợi sự giúp đỡ từ nơi họ.

 5.      Work harder. You have heard it said, the main thing is to work smart. However, working hard is working smart. Combine them both and you will gain real advantage.

 Làm việc chăm chỉ hơn. Bạn đã từng nghe người ta nói rằng, điều chính yếu là làm việc có tài trí. Tuy nhiên, làm việc chăm chỉ là điều tạo nên sự tài trí đó. Kết hợp cả hai và bạn sẽ đạt được ưu thế thực sự.

 All past successes in life came about as a result of a decision. If your decision caused problems, admit it and go on working. Others will respect you. If your decision went good, complement others on their involvement in executing the plan of implementing your decision. Others will respect you.

 Tất cả những thành công trong quá khứ trong cuộc sống đều có được như là kết quả của một quyết định. Nếu quyết định của bạn gây ra rắc rối, hãy nhìn nhận và tiếp tục làm việc. Người ta sẽ tôn trọng bạn. Nếu quyết định của bạn dẫn đến những điều tốt đẹp, hãy khuyến khích người khác đóng góp vào trong việc thực hiện các kế hoạch triển khai theo quyết định của bạn. Người ta sẽ tôn trọng bạn.