Networking

Career Boosters

Thúc Đẩy Nghề Nghiệp

 

Business Networking

Nối Mạng Kinh Doanh

 

Business Networking is a type of social network whose reason for existence is business activity. Networking for economic reasons allows groups of like-minded businesspeople to recognize, create, or act upon business opportunities. Like relationships, networking is an ever-changing art. Listed below are some updated approaches/ideas to enhance your abilities.

Mạng Kinh Doanh là một hình thức mạng xã hội và lý do sinh tồn của nó là họat động kinh doanh. Nối mạng vì những lý do kinh tế cho phép những nhóm thương nhân cùng chí hướng nhận ra, tạo ra hoặc hành động dựa trên những cơ hội kinh doanh. Như những mối quan hệ, nối mạng là một nghệ thuật hay thay đổi. Liệt kê dưới đây là một số cách tiếp cận/ý kiến cập nhật để tăng trưởng những khả năng của bạn.

1.  Do not relate to all of your prospects in the same manner. What you are looking for is entry into their network. Create your presentation/relationship to each fit the profile of the group you are engaging.

Đừng quan hệ với hết thảy những ứng viên tiềm năng của bạn theo một cách giống nhau. Điều bạn cần tìm là nhập mạng của họ. Hãy tạo ra cách trình bày/quan hệ của bạn để thích hợp với bối cảnh của từng nhóm bạn đang liên kết.

2.  Take advantage of social media to create an appealing, inspiring presence for yourself.  Use this opportunity to express your VISION for your life; your purpose and the goals you are setting to get you to the point of accomplishing your mission; and how accomplishing your mission relates back to your Personal Life Vision. You will want to constantly update this, especially as you accomplish your mission and create a new Mission Statement.

Hãy tận dụng truyền thông xã hội để tạo ra sự hiện diện ấn tượng và hào hứng cho chính bạn. Hãy dùng cơ hội này bày tỏ KHẢI TƯỢNG cho đời sống bạn, mục đích và những mục tiêu mà bạn đang đặt ra để đưa bạn đến điểm hòan thành sứ mệnh của bạn và cách bạn hòan thành sứ mệnh như thế nào sẽ phản hồi Khải Tượng Đời Sống Cá Nhân của bạn. Bạn nên thường xuyên cập nhật điều này, đặc biệt khi bạn hòan thành sứ mệnh và tạo ra Tuyên Ngôn Sứ Mệnh

3.  As you recruit new team members or as you are recruited by others, learn about their networks. This will do two things for you; it can open new networks for you and will send a signal to your subordinates/boss that networking is serious with you.

Khi bạn tuyển thành viên mới hoặc khi bạn được người khảc tuyển, hãy học biết về mạng lưới của họ. Điều này sẽ có ích cho bạn hai điều: Nó có thể mở ra những mạng mới cho bạn và nó sẽ gửi một dấu hiệu đến cấp dưới/cấp trên rằng bạn rất nghiêm túc với việc nối mạng.

4.  Emphasize Teamwork in your organization. Master the concept; learn about it; model it. Companies are lean, fast moving organizations today. They pride themselves on being flexible. Teamwork allows you to inspire a network of people all at one time instead of one on one

Hãy nhấn mạnh đến làm việc theo đội trong tổ chức của bạn. Hãy làm chủ khái niệm; hãy học biết nó; hãy làm gương về nó. Những công ty ngày nay là những cơ cấu tổ chức chuyển động nhanh. Họ tự hào vì uyển chuyển. Làm theo đội cho phép bạn tạo cảm hứng cho một mạng lưới của tất cả mọi người cùng một lúc, thay vì chỉ vì của một nguời.

5.  Look forward:  one year and five years. Whom do you need to be networking with today in order to prosper and excel in the future? Develop those relationships. Note: There will always be a tendency to overestimate what you can accomplish in one year and to underestimate what you can accomplish in five years. Use this as a guideline as you set your one year and five year goals.

Hãy trông mong: một năm và năm năm. Ai bạn cần nối mạng hôm nay để phồn vinh và xuất sắc trong tương lai? Hãy phát triển những khả năng này. Chú ý: Luôn có một khuynh hướng đánh giá quá mức những gì bạn có thể hòan thành trong một năm và đánh giá hạ mức những gì bạn có thể hòan thành trong năm năm. Hãy dùng hướng dẫn này khi đặt những mục tiêu một năm và năm năm.

6.  Networking is a two way street. The tendency will be to always look toward obtaining the ideas of others. But remember, prospective employers are looking for people who develop and mentor others. Be free with your information and showcase your developmental ability.

Nối mạng là đường hai chiều. Khuynh hướng là mong đạt được ý kiến của người khác, nhưng hãy nhớ rằng những chủ nhân tiềm năng đang tìm kiếm những người phát triểnhướng đạo người khác. Hãy tự do với những thông tin của bạn và chứng tỏ khả năng phát triển của bạn.

7.  Always be respectful with your relationships, but do not let familiarity and sentimentality keep you from making new relationships; find new people to mentor and to mentor you.

Luôn tôn trọng những mối quan hệ của bạn, nhưng đừng để sự quen biết và cảm tình giữ bạn khỏi những quan hệ mới; hãy tìm những con người mới để hướng đạo được hướng đạo.

Since networking is a low-cost activity that involves more personal commitment than money, many businesspeople believe Business Networking is a more cost effective method of generating business activity than advertising.

Vì nối mạng là một họat động ít tốn kém cần có kết ước của cá nhân hơn là tiền, nên nhiều thương nhân tin rằng Mạng Kinh Doanh là một phương pháp tạo ra họat động kinh doanh tíêt kiệm chi phí hơn quảng cáo.