Mentoring is Like a Journey

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Mentoring is Like a Journey

Sự Cố Vấn Giống Như Một Hành Trình

As an adult, where were you when you began to take Jesus seriously? What were the circumstances that led you to make that determination? Was there a crisis or a major disappointment in your life that caused you to make the decision to start living for Jesus, and determine that you were never turning back. After that change in your life, what were your thoughts about the younger or less mature believers around you? Maybe, like me, you just assumed they would get to be Mature Christians on their own. I am not sure how I got that idea, but I am now convinced that is a false assumption. It is not biblical.

Là một người trưởng thành, bạn đã ở đâu trong sự cam kết với Chúa Giê-xu? Những hoàn cảnh nào đã dẫn bạn đến việc đưa ra quyết định đó? Cuộc khủng hoảng nào hay sự thất vọng lớn nào trong cuộc sống đã khiến bạn đưa ra quyết định bắt đầu sống cho Chúa Giê-xu, và quyết định không lùi bước. Sau sự biến đổi đó trong đời sống của bạn, bạn có suy nghĩ gì về những tín hữu non trẻ hoặc chưa trưởng thành xung quanh bạn? Có lẽ, cũng như tôi, bạn cho rằng họ rồi đây cũng sẽ tự mình trở thành những Cơ-đốc Nhân Trưởng Thành. Tôi không biết vì sao tôi lại nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tôi được thuyết phục rằng đó là một giả định sai lầm. Nó không đến từ Kinh Thánh.

Discipleship is a process, something like a journey. When going on a long trip, we like having directions. When we think about making any trip, we are always dependent on someone else; someone who has been to the destination previously. These directions take us from one step of the journey to another. As a mentor, you will take your new mentee on a discipleship journey, teaching and modeling the Christlikeness you have learned and now practice.

Môn đệ hóa là một tiến trình, nó cũng giống như một cuộc hành trình. Khi đi trên một chuyến đi dài, chúng ta cần có sự hướng dẫn. Khi chúng ta nghĩ đến việc lên kế hoạch cho bất kỳ chuyến đi nào, chúng ta luôn phụ thuộc vào một ai đó; vào những người đã từng đến nơi đó trước đây. Những hướng dẫn này đưa chúng ta đi từng bước một trong cuộc hành trình. Là một người cố vấn, bạn sẽ dẫn người mới mà bạn cố vấn vào hành trình môn đệ hóa, dạy dỗ và khuôn đúc theo hình ảnh của Đấng Christ mà bạn đã học và giờ đây bạn thực hành.

The discipleship process must have interconnectedness. The mentor has responsibilities as 1.)recruiter, 2.)encourager, 3.)teacher, and 4.) coach. The one being discipled also has some responsibility; learning and responding to the coach and to Jesus. The Holy Spirit is present in this process to transform lives and initiate change. All of the responsibility is not on you.

Tiến trình môn đệ hóa phải có tính tương hỗ lẫn nhau. Người cố vấn có trách nhiệm như 1.) nhà tuyển dụng, 2.) người khích lệ, 3.) thầy giáo, và 4.) huấn luyện viên. Người được môn đệ cũng có một số trách nhiệm; học tập và đáp ứng lại với người huấn luyện và với Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh hiện diện trong  tiến trình này để biến đổi đời sống và bắt đầu cho sự thay đổi. Bạn không phải chịu mọi trách nhiệm.

When we disciple someone, it requires us to walk with them through each step of the journey. We have previously talked about being intentional and relational. Next, you need to know where the person you are taking on this discipleship journey is spiritually. If this person is spiritually dead, Jesus always stands ready to redeem their broken spiritual life. (I Corinthians 15:1-8)

Khi chúng ta môn đệ một ai đó, điều này đòi hỏi chúng ta phải bước đi với họ suốt mỗi bước tiến của cuộc hành trình. Chúng ta đã bàn về việc có chủ đích có mối liên hệ. Tiếp theo, bạn cần phải biết được tình trạng thuộc linh của người mà bạn đang dẫn vào cuộc hành trình môn đệ hóa này. Nếu người này chết về tâm linh, Chúa Giê-xu luôn sẵn sàng chuộc lại đời sống tâm linh bị đổ vỡ của họ. (I Côr 15:1-8)

If they are an immature believers (still on milk), you will want to get them on solid food. They are lacking truth, care and personal attention. Your desire will be to speak biblical truth into their life and to be patient in modeling to them new habits. (Colossians 1:28)

Nếu họ là những tín hữu con đỏ (vẫn còn dùng sữa), bạn sẽ muốn giúp họ ăn thức ăn đặc. Họ đang thiếu lẽ thật, sự chăm sóc và quan tâm cá nhân. Mong muốn của bạn là công bố lẽ thật Kinh Thánh vào trong đời sống của họ và phải kiên nhẫn trong việc làm gương cho họ trong những thói quen mới. (Côl 1:28)

The next stage of any disciple will be the Christian with Knowledge. Your job will be to teach them to make right decisions for the right reasons. The goal will be for them to make the shift from being self-centered, to being God-centered, and ultimately, others centered.

Giai đoạn tiếp theo của bất kỳ môn đồ nào cũng sẽ là Sự Hiểu Biết của Cơ Đốc Nhân. Công việc của bạn sẽ là dạy họ đưa ra những quyết định đúng đắn với những lý do đúng đắn. Mục tiêu là khiến họ chuyển đổi từ việc đặt mình làm trung tâm, trở thành đặt Chúa làm trung tâm, và cuối cùng, đặt người khác làm trung tâm.

Then the disciple becomes a Mature Christian. Please help your new Mature Christian to resist the temptation to rest upon what they have learned. Discipleship is much more than an academic exercise.The work is not over, the work will never be over. It is a process, a lifelong process, and you will know that your disciple is mature when they intentionally select someone else to disciple, and they make the journey with their new mentee.

Và rồi, môn đồ trở thành một Cơ-đốc Nhân Trưởng Thành. Xin hãy giúp Cơ-đốc Nhân Trưởng Thành mới này khước từ sự cám dỗ để yên nghỉ trên những gì họ đã học được. Môn đệ hóa còn hơn cả một bài tập mang tính học thuật. Công tác này sẽ không chấm dứt, sẽ không bao giờ chấm dứt. Nó là cả một quá trình, một quá trình lâu dài, và bạn sẽ biết rằng môn đồ của bạn trưởng thành khi họ chủ tâm chọn một người khác để môn đệ hóa, và họ tiến hành cuộc hành trình với người mới của họ.