Mentor Someone

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY
Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Mentor Someone?-I Could Never Ask Them!
Cố Vấn Cho Ai Đó Ư? – Tôi Không Thể Nào Hỏi Họ!

It all started by Jesus calling a few men to follow him. Yes, Jesus was concerned with the multitudes, but he was more concerned with the ability of those who were to lead the masses of people in the future. Before any programs were started, Jesus enlisted men to carry on his work when he was no longer with them.

Tất cả bắt đầu khi Chúa Giê-xu kêu gọi một vài người bước theo Ngài. Vâng, Chúa Giê-xu quan tâm đến những đám đông, nhưng Ngài quan tâm đến khả năng của những người sẽ lãnh đạo những đám đông trong tương lai hơn. Trước khi bắt đầu thực hiện bất cứ kế hoạch nào, Chúa Giê-xu lên danh sách những người sẽ làm công việc của Ngài khi Ngài không còn ở với họ nữa.

It seems like the biggest trait that all of the 12 had was a willingness to learn. None of them held a prominent position in the synagogue. They were common men of labor, no academic degrees and none were considered wealthy. They seemed to be very sincere in their relationship with God and did not want any part of the hypocrisy of the current religious leaders.

Có vẻ như đặc điểm lớn nhất mà tất cả 12 môn đồ có đó là sự sẵn sàng học hỏi. Không ai trong số họ nắm giữ vị trí nổi bật trong nhà hội. Họ là những người lao động bình thường, không có trình độ học vấn và không được coi là giàu có. Họ có vẻ rất chân thành trong mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời và không muốn dự phần vào thói đạo đức giả của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó.

As a disciple of Jesus Christ, our ultimate goal in making disciples is a transformed world. This can only be done as individuals around us are changed and molded to become like Jesus. So instead of majoring on the masses, Jesus risked his entire ministry, his remaining life on earth; on a few men.

Là một môn đồ của Chúa Giê-xu Christ, mục tiêu tối hậu của chúng ta trong việc môn đệ hóa người khác là đem lại một thế giới được biến đổi. Điều này chỉ có thể được thực hiện khi những cá nhân xung quanh chúng ta được thay đổi và được khuôn đúc để trở nên giống như Chúa Giê-xu. Vì vậy, thay vì chú tâm vào những đám đông, Chúa Giê-xu đã đánh cược toàn bộ chức vụ, cuộc đời còn lại của Ngài trên đất cho một vài người.

It is interesting to note that Jesus selected men and not women. In this way he was demonstrating the proper way in which mentors and mentees are to relate to each other; men leading men and women leading women. This is necessary because of the close relationships formed and the amount of time spent together. It would be improper for a married man to be spending this much time with a woman who is not his wife.

Thật thú vị khi thấy rằng Chúa Giê-xu đã chọn những người nam chứ không phải những người nữ. Bằng cách này, Ngài đã bày tỏ quy cách đúng đắn trong mối liên hệ giữa người cố vấn và người được cố vấn; người nam dẫn dắt người namngười nữ dẫn dắt người nữ. Điều này là quan trọng vì cớ các mối quan hệ gần gũi sẽ được hình thành qua lượng thời gian dành cho nhau. Thật không đúng đắn tí nào khi một người nam đã lập gia đình dành quá nhiều thời gian với một người phụ nữ không phải là vợ mình.

As one who is to be a disciple maker, how deeply do you sense God’s calling on you to select someone to invest your time in? A more important question is,who are you investing in? For you see, it is the desire of Jesus for us to select people who will in turn have the desire to ultimately select someone else to mentor in the future.

Là một trong những người sẽ trở thành người môn đệ hóa người khác, làm thế nào để bạn cảm nhận sâu sắc sự kêu gọi của Chúa trên bạn để chọn ai đó để đầu tư thời gian của bạn vào? Một câu hỏi quan trọng hơn là, ai là người bạn sẽ đầu tư vào? Bạn thấy đó, mong muốn của Chúa Giê-xu đối với chúng ta là chọn những người mà đến lượt họ sẽ có mong muốn cuối cùng là chọn một người khác để cố vấn trong tương lai.

You may be thinking, I could never ask someone if they wanted to be mentored by me. Then perhaps once you select someone in your mind, you could start by finding some reason to spend time together. I recommend doing some act of kindness together. In this way, you can intentionally create an environment whereby the one you hope to mentor will trust you and have a desire to learn and experience more. The newly created relationship is more natural this way. The important thing is to select the right person; one who is teachable and has a heart for God.

Có thể bạn nghĩ rằng: Tôi không thể nào hỏi ai đó rằng liệu họ có muốn được tôi cố vấn hay không. Sau đó, có lẽ một khi bạn nghĩ đến một người nào đó trong tâm trí của mình, bạn có thể bắt đầu bằng cách tìm một số lý do để dành thời gian với nhau. Tôi khuyên bạn nên thực hiện một số hành động thể hiện lòng tốt với nhau. Bằng cách này, bạn có thể cố tình tạo ra một môi trường mà trong đó người bạn hy vọng cố vấn cho họ sẽ tin tưởng bạn và có mong muốn học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn. Các mối quan hệ mới được tạo ra theo cách này là rất tự nhiên. Điều quan trọng là phải chọn đúng người; một người chịu học hỏi và có một tấm lòng cho Đức Chúa Trời.

Living as a mentor is God’s idea. It is God’s way of changing the world one person at a time. As a follower of Christ, we are called to, (Mark 12:30) “Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength.” It takes your whole person to be a mentor, to help others grow intentionally and specifically in the likeness of Jesus.

Sống như một người cố vấn là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Cách thức thay đổi thế giới của Đức Chúa Trời đó là thay đổi một con người tại một thời điểm. Là một tín đồ của Đấng Christ, chúng ta được mời gọi để (Mác 12:30) “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời.” Phải đánh đổi tất cả để trở thành một người cố vấn, để giúp đỡ người khác phát triển một cách có chù đích, cụ thể trong ảnh tưởng của Chúa Giê-xu.