Maximum Leadership

Career Boosters

Thúc Đẩy Nghề Nghiệp

Maximum Leadership

Lãnh Đạo Tối Ưu

Good leadership is not a popularity contest. Leading well is more important than being well liked. Trying to get everyone to like you is a sign of mediocrity. You will have a tendency to avoid tough decisions, delay confronting people who need your wisdom, and you will avoid needed change within the organization for the sake of not “possibly” offending someone. Below are some key procedures to follow for leaders in order to keep the team working toward the stated goal.

Lãnh đạo tốt không phải là một cuộc thi để nổi tiếng. Lãnh đạo giỏi quan trọng hơn là giỏi được nhiều người thích. Cố làm cho mọi người thích bạn là một dấu chỉ của sự bình thường. Bạn sẽ có khuynh hướng tránh những quyết định khó, trì hoãn đối đầu với những người cần sự khôn ngoan của bạn và bạn sẽ không chịu thay đổi cần thiết trong tổ chức vì cớ không muốn làm phẫn nộ ai đó. Dưới đây là một số bước quan trọng cho những lãnh đạo làm theo để giữ nhóm làm việc hướng đến mục tiêu đặt ra. Raise awareness of potential situations that require changes. Tell the truth, share the facts, no matter how troubling the situation may be, and trust your people to be able to work with you to handle any impending crisis. No problem was ever solved by ignoring it or refusing to acknowledge it exists. Use every available means to discover the truth.

1. Raise awareness of potential situations that require changes. Tell the truth, share the facts, no matter how troubling the situation may be, and trust your people to be able to work with you to handle any impending crisis. No problem was ever solved by ignoring it or refusing to acknowledge it exists. Use every available means to discover the truth.

Hãy nhận biết những tình trạng cần thay đổi. Hãy nói thật, chia sẻ sự thật, bất kể hoàn cảnh có khó như thế nào chăng nữa và hãy tin cậy người của bạn có thể làm việc với bạn để giải quyết khủng hoảng sắp xảy ra. Lãng đi hay từ chối thừa nhận nan đề tồn tại sẽ không bao giờ giải quyết nan đề. Hãy dùng mọi phương tiện có sẵn để nhận ra sự thật của vấn đề. 

2. Build consensus and a majority of support among the team as you implement major decision and policy changes. Do not focus on fixing the blame, but focus on fixing the problem. Strong support from those who are affected as well as accountability for the leadership are necessary.

Hãy xây dựng sự đồng tâm và sự ủng hộ đa số của nhóm khi bạn thực hiện quyết định lớn và thay đổi chính sách. Đừng chú tâm giải quyết sự đổ lỗi, nhưng hãy giải quyết nan đề. Hỗ trợ từ những người chịu ảnh hưởng và chịu trách nhiệm lãnh đạo là cần thiết. 

3. Clear and accurate communication is necessary, but it is not enough. You need to tell your ideas and your plans with Passion, Vision, and Purpose. And the story you are telling will need to be told more than once. The future of your organization is dependent on your perseverance to communicate.

Truyền thông rõ ràng và chính xác là cần thiết, nhưng chưa đủ. Bạn cần trình bày ý kiến và kế hoạch bằng Nhiệt Quyết, Tầm Nhìn và Mục Đích. Chuyện bạn đã kể cần được kể lại nhiều lần. Tương lai tổ chức của bạn phụ thuộc vào sự kiêng trì truyền thông của bạn.

4. There is no substitute for commitment. If you are not committed to this task, you will find out quickly. Leadership is hard work. Most leaders want to think that resistance is personal. Actually, resistance is natural. It is human nature for followers to resist change by the leader. So, embrace it as a way to learn humility and to develop your leadership skills.

Không có sự thay thế cho sự kết ước. Nếu bạn không kết ước với công tác này, bạn sẽ sớm phát hiện rằng lãnh đạo là một việc khó. Hầu hết những lãnh đạo nghĩ rằng kháng cự là cá nhân, nhưng thực ra kháng cự là tự nhiên. Thật tự nhiên cho những người theo mình kháng cự sự thay đổi từ lãnh đạo. Vì vậy, hãy tiếp nhận sự thay đổi như một cách học sự khiêm nhường và để phát triển những kỹ năng lãnh đạo của bạn. 

5. Celebrate often, but not regularly. By this I mean, take time with your team to celebrate when you have something to celebrate. But, do not set regular schedules to celebrate and then have to look around for something to get happy about. This will teach the team that you are more about perception than reality. But genuine celebrations of improvements will create momentum and establish credibility.

Hãy ăn mừng thường xuyên, nhưng đừng đều đặn. Tôi có ý hãy dành thời gian cho nhóm của bạn để ăn mừng khi cần ăn mừng, nhưng đừng đặt ra lịch ăn mừng đều đặn để tìm cớ vui mừng. Việc này sẽ cho nhóm biết rằng bạn là người ảo tưởng hơn thực tế. Ăn mừng chính đáng vì sự tiến triển sẽ tạo ra động lực phát triển và xây dựng uy tín. 

All of the above steps will be useless unless we learn to “give thanks in all circumstances”. We are not born with a thankful attitude. As parents, we must teach our children to say thank you. In the same way, when leaders humble themselves and say thank you, it will reduce the natural tendency toward bitterness and create an atmosphere of rejoicing in the task that is before us.

Hết thảy những bước trên sẽ vô dụng cho đến khi chúng ta học biết “cảm ơn trong mọi hoàn cảnh”. Chúng ta sinh ra đã không có thái độ biết ơn. Là cha mẹ, chúng ta phải dạy con cái chúng ta nói cảm ơn. Cũng một thể ấy, khi lãnh đạo khiêm nhường nói cảm ơn, thì sẽ làm giảm khuynh hướng tự nhiên dẫn đến sự cay đắng và tạo ra một môi trường ham thích công tác đặt ra trước mắt chúng ta.