Spiritual Vibrancy - Bearing Fruit

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Spiritual Vibrancy - Bearing Fruit

Sự Rung Động Thuộc Linh – Sanh Bông Trái

Take a moment and consider with me how a farmer grows his crop. Farmers do not make anything. Actually, their job is to create an environment where life has the possibility to grow. They do their work by faith as they prepare the soil, set the plants or scatter the seed, cultivate, irrigate, and wait on the harvest. The farmer is not in control.

Hãy dành ít phút cùng với tôi xem cách một người nông dân trồng cấy mùa vụ của mình. Những người nông dân không tạo nên bất cứ điều gì cả. Thực ra, công việc của họ là tạo ra một môi trường nơi mà sự sống có khả năng để phát triển. Họ làm công việc của họ bởi niềm tin qua việc chuẩn bị đất, trồng cây hoặc gieo những hạt giống, canh tác, tưới tiêu, và đợi đến vụ thu hoạch. Người nông dân không thể kiểm soát được.

Actually while the farmer is waiting on the harvest of the grain, fruit or vegetable, there is another type of harvest going on. It is the plants that are harvesting the sunshine and rain. The rays of the sun and the drops of rain feed and nourish the plants so they will grow, mature and reproduce. Again, the farmer is not in control, he just gets it ready for God to do his work with the plant.

Trên thực tế, trong khi người nông dân đợi đến vụ thu hoạch hoa màu, rau quả, còn có một loại thu hoạch khác đang diễn ra. Đó là việc những cây trồng thu hoạch nắng và mưa. Những tia sáng của mặt trời và những giọt mưa nuôi dưỡng những cây trồng để chúng có thể phát triển, lớn lên và sinh sản. Một lần nữa, người nông dân không thể kiểm soát được, anh ta chỉ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để Đức Chúa Trời thực hiện công việc của Ngài đối với những cây trồng.  

In a similar way, as we spend time with our disciple, we must not forget that we are not the one who produces the fruit; we are not in control. It is our responsibility as a disciple maker to create an environment whereby our mentee can grow in Christ. For this to happen we must resist the temptation to associate hard work and productivity with authentic transformation.

Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta dành thời gian với các môn đồcủa mình, chúng ta không được quên rằng chúng ta không phải là người sản sinh ra kết quả; chúng ta không thể kiểm soát được. Trách nhiệm của chúng ta trong vai trò là một người môn đồ hóa đó là tạo ra một môi trường mà nơi đó người mà chúng ta môn đồ có thể lớn lên trong Đấng Christ. Để điều này xảy ra chúng ta phải chống lại sự cám dỗ trong việc kết hợp sự làm việc chăm chỉ và hiệu quả với sự biến đổi thực sự.

It is all about focus and emphasis. The focus is to be on Jesus Christ and maintaining our identity by abiding in Christ. On our own it is easy for our focus to move toward the activities with which we are involved. We want to see change in others, without giving any thought to the change that needs to take place in our life.

Đó là tất cả những gì chúng ta chú trọng và nhấn mạnh. Trọng tâm của chúng ta phải dựa trên Chúa Giê-xu và việc giữ vững vị trí của chúng ta bằng cách cứ tiếp tục ở trong Đấng Christ. Đối với riêng chúng ta, không khó để chúng ta tập trung hướng tới những hoạt động mà chúng ta có liên hệ. Chúng ta muốn nhìn thấy sự thay đổi nơi những người khác, nhưng lại không lo nghĩ gì về sự thay đổi cần phải diễn ra trong đời sống của chính chúng ta.  

What can happen when we keep the emphasis on Christ and what he is doing in our life? First of all, Christ deserves the credit for bearing the fruit. Just as the farmer may have worked hard to prepare the environment, it was actually the sunshine and rain from God that allowed this plant to mature and eventually reproduce enough for another crop. Secondly, when we stop trying to get credit for the accomplishments around us (let go of pride), we begin to see what God is doing.

Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta cứ tập chú nơi Đấng Christ và điều gì Ngài sẽ thực hiện trong đời sống của chúng ta? Trước hết, Đấng Christ đáng tin cậy trong việc sản sanh bông trái. Cũng như người nông dân có thể đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị môi trường, nhưng thực ra nắng mưa từ Đức Chúa Trời mới khiến cho cây trồng lớn lên và cuối cùng là tái sản sinh vụ mùa khác nữa. Thứ hai, khi chúng ta thôi không cố để được khen ngợi vì các thành tích của chúng ta (không kêu ngạo), thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời đang thực hiện.

I knew a pastor who had a very effective ministry of evangelism. I began to notice that if he had any prior knowledge that someone was ready to make a public decision for salvation, he would always make that visit by himself. By not taking someone with him, he was keeping others from experiencing the kind of environment in which a disciple could grow. Ultimately, this pastor was left with self-professed converts, but few disciples.

Tôi biết một vị mục sư, người có một chức vụ truyền giáo rất hiệu quả. Tôi bắt đầu nhận thấy rằng nếu ông ta biết được rằng có ai đó đã sẵn sàng để công khai tiếp nhận Chúa, ông sẽ luôn tự mình đến với người đó. Bởi vì không đem một ai theo với mình, ông đã khiến những người khác không thể kinh nghiệm được môi trường mà một môn đồ phát triển. Cuối cùng, vị mục sư này bị bỏ lại với những người tự xưng mình là người cải đạo, ngoài một vài môn đồ.

In II Corinthians 9:10 the apostle Paul says “He (Jesus) who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness.” Generous sowing means we are not to hold back experiences from others, bring the person you are mentoring with you.

Trong II Cô-rinh-tô 9:10, sứ đồ Phao-lô nói: “Đấng (Chúa Giê-xu) phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa.” Gieo cách rộng rãi có nghĩa là chúng ta không giữ lại kinh nghiệm với những người khác, hãy đem những người bạn đang môn đệ theo với bạn.