LEARNING FROM THE ONE YOU ARE TEACHING

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Learning From The One You Are Teaching

Học Hỏi Từ Người Mà Bạn Đang Dạy Đạo

Moses had not always felt empowered as a leader.  There was never any question about whom God wanted to be the leader. Even when it was apparent that Moses was resistant to the call of leadership, God continued to affirm Moses as His man to lead His people out of Egypt. But, there were many times when Moses did not seem confident in his leadership.

Không phải lúc nào Môi-se cũng cảm thấy mạnh mẽ trong cương vị của một nhà lãnh đạo. Không còn nghi ngờ gì nữa về người mà Đức Chúa Trời muốn lập lên làm lãnh đạo. Ngay cả khi chúng ta thấy rõ ràng là Môi-se đã từ chối sự kêu gọi ấy, Đức Chúa Trời vẫn khẳng định rằng Môi-se là người mà Ngài chọn làm lãnh đạo để đưa dân Ngài ra khỏi Ai-cập. Nhưng, có rất nhiều lần Môi-se dường như không tự tin nơi vai trò lãnh đạo của mình.

Eventually, God miraculously delivered the people of God from the dominion of the Egyptians, under the leadership of Moses. While the Israelites were camped in the desert, fresh from their victory over the Amalekites, Jethro, the father-in-law of Moses, sent word that he was coming to visit and was bringing Moses’ wife and two sons. (Moses had sent them back to stay with Jethro). Moses gave Jethro a glorious report of all that God had done.  Then Jethro testified that he now knew that the Lord was greater than any other god, and he even offered sacrifices himself to God (Exodus 18:1-12). This is our first indication that Jethro was acknowledging the God of Abraham, Isaac and Jacob.

Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã làm phép lạ để giải cứu dân Ngài khỏi quyền thống trị của Ai-cập, dưới sự lãnh đạo của Môi-se. Trong khi dân Y-sơ-ra-ên đang cắm trại trong đồng vắng, cảm thấy được tươi mới vì vừa mới đánh thắng dân A-ma-léc, thì Giê-trô ông gia của Môi-se cho người đến báo là ông sắp đến thăm Môi-se và dẫn vợ của Môi-se cùng hai con trai đến thăm. (Vì trước đó Môi-se gởi vợ con của ông ở với Giê-trô). Môi-se kể cho Giê-trô nghe một cách đầy thú vị về tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm. Thế là Giê-trô chứng thực rằng giờ đây ông nhận biết rằng Giê-hô-va vĩ đại hơn bất cứ một thần nào khác, và thậm chí ông còn dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời nữa. (Xuất hành 18:1-2) Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Giê-trô đã nhận biết Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.

This spiritual high and celebration, along with the visit by Jethro preceded another day in the life of Moses with his management of the people and their disputes. The Bible says (Exodus 18:13), “On the next day Moses sat to judge the people, and the people stood around Moses from morning until evening.”

Sự ăn mừng và kinh nghiệm thuộc linh cao cả này, cùng với cuộc viếng thăm của Giê-trô đã mang đến một sự thay đổi trong cuộc đời Môi-se liên quan công tác quản lý của ông với dân chúng và những tranh chấp của họ.  Kinh Thánh nói (Xuất hành 18:13), “Qua hôm sau, Môi-se ra ngồi tòa xét đoán toàn dân, và họ đứng xung quanh ông từ sáng đến chiều.”

If I let my imagination take over, I can imagine that Jethro, since he had not seen his son-in-law for a longtime, was looking forward to a day of relaxation, talking, maybe a little camel riding or fishing; anything that would be relaxing and fun. Instead he found Moses sitting in the camp all day long attempting to pass judgment on each and every big and little dispute between his people. Jethro could quickly see that handling the disputes in this manner would soon wear Moses down. Jethro could not hold his tongue any longer and said to Moses, (Exodus 18:14b), “What is this that you are doing for the people? Why are you sitting by yourself and all the people stand around you from morning until evening?”

Nếu tôi được phép tưởng tượng, tôi có thể sẽ hình dung ra cảnh Giê-trô vì rất lâu rồi ông mới gặp con rể của mình, nên ông có thể đã mong ngày gặp mặt này là một ngày của sự nghỉ ngơi, trò chuyện, có lẽ là thời gian để cởi lạc đà hay đi câu cá; bất cứ thứ gì thỏa mái và vui thích. Nhưng không phải thế, ông thấy Môi-se ngồi trong trại quân suốt cả ngày để xét xử tất cả các vụ tranh chấp của dân chúng. Giê-trô có thể nhanh chóng nhận thấy rằng, xử lý các vụ tranh chấp kiểu này có thể khiến Môi-se kiệt sức mất thôi. Giê-trô không thể kiềm chế được nữa, ông đã nói cùng Môi-se rằng, (Xuất hành 18:14b) “Có phải điều đó là điều con làm cho dân chúng không? Tại sao chỉ một mình con ngồi ghế thẩm phán còn toàn dân đứng chung quanh con từ sáng đến chiều như vậy?”

Jethro continued to advise Moses, (Exodus 18:17b-18) “What you are doing is not good! You will surely wear out, both you and these people who are with you, for this is too heavy a burden for you; you are not able to do it by yourself.” Jethro was coming at it with two insightful questions; one had to do with his priorities, and the other had to do with the people he was responsible to. Both issues worked together and both issues weakened him as the leader. Right now the issues of the day created the entire agenda for the day and the people were becoming more and more dependent. It was fast becoming a vicious cycle and soon no one would be healthy, everyone would wear out; leader and people.

Giô-trê tiếp tục cố vấn cho Môi-se, (Xuất hành 18:17b-18), “Con làm như vậy không tiện. Cả con lẫn những người đến với con cũng đều mệt nhoài. Công việc quá nặng nề cho con, một mình con gánh không xuể. Con sẽ kiệt quệ mà dân cũng mỏi mòn.” Giê-trô đã đưa ra giải pháp cho vấn đề này với hai câu hỏi thông thái, câu hỏi thứ nhất liên quan đến thứ tự ưu tiên của Môi-se, và câu hỏi thứ hai liên quan đến dân sự mà ông đang chịu trách nhiệm. Cả hai vấn đề này liên quan đến nhau và hai vấn đề này khiến cho ông mệt mõi trong cương vị là một lãnh đạo. Bây giờ các vấn đề hiện tại đã choán toàn bộ lịch làm việc và dân chúng thì ngày càng phụ thuộc nhiều hơn. Nó đã nhanh chóng trở thành một vòng luẩn quẩn và chẳng bao lâu không còn ai được khỏe mạnh, tất cả mọi người sẽ mỏi mòn; người lãnh đạo và cả dân sự.

What happens next is a miracle. Jethro told Moses to divide up the people in such a way that they handle their own disputes. (Exodus 18:19 – 23) This advice is coming from a man (Jethro) who just one day earlier worshipped God for the first time in his life.

Điều xảy ra sau đó là một phép lạ. Giê-trô bảo Môi-se chia dân sự ra theo cách mà họ có thể xử lý các vụ tranh chấp của chính họ. (Xuất hành 18:19-23) Lời khuyên này đến từ một người (Giê-trô) mà chỉ một ngày trước đó mới thờ phượng Đức Chúa Trời lần đầu tiên trong đời mình.

The greatest gift one can give to another is an introduction to God. But if you, as a Disciple Maker, give the gift to another with the attitude that they have nothing to give in return, your gift is hindered. Real friends give to and receive from each other. The importance of introducing a friend to God does not make the friend’s gift to us insignificant. Actually, we become doubly blessed; because as we receive the gift from our newly enlightened friend, we increase our own awareness of God.

Món quà lớn nhất mà một người có thể ban tặng cho người khác là giới thiệu cho người đó đến với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bạn, trong cương vị là một người Đào Tạo Môn Đồ, ban tặng cho người khác một món quà nào đó với thái độ rằng họ không có gì để cho lại, thì món quà của bạn đã bị cản trở. Những người bạn thật cho và nhận của nhau. Tầm quan trọng của việc giới thiệu một người bạn đến cùng Chúa không khiến cho món quà của người bạn đó tặng lại cho chúng ta không quan trọng. Thực ra, chúng ta được phước gấp đôi; bởi vì khi chúng ta nhận quà từ người bạn được soi sáng của chúng ta, chúng ta đang đang gia tăng sự ý thức của chúng ta về Đức Chúa Trời.

How many of us who consider ourselves mature believers, would accept advice from a person who was just beginning to recognize the presence of God. The recommendations of Jethro not only blessed the people of God, but it developed these same people into the leaders God would need as they settled into the Promised Land. As you and I go about Making Disciples, may we have this same wisdom to recognize Godly teaching when it is presented to us and the humility to accept it, no matter who the speaker may be. Also, may we have the courage to challenge those we are discipling to become leaders.

Bao nhiêu người trong chúng ta xem mình là những tín hữu trưởng thành, sẵn sàng lắng nghe lời khuyên từ một người mà người đó chỉ vừa mới nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Lời khuyên của Giê-trô không chỉ mang đến phước hạnh cho dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng nó còn phát triển một đội ngũ lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đang cần khi chuẩn bị tiến vào Đất Hứa. Khi bạn và tôi ra đi và Môn Đồ Hóa, nguyện chúng ta có cùng một sự khôn ngoan này để nhận ra sự dạy dỗ tin kính khi nó được trình bày cho chúng ta và khiêm nhường để chấp nhận nó, cho dù ai nói điều đó đi chăng nữa. Và nguyện chúng ta cũng có sự can đảm để thách thức những người chúng ta đang huấn luyện để họ có thể trở thành