It is Harvest Time

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY
Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

It is Harvest Time
Đã Đến Lúc Thu Hoạch

As a believer, we know we have been given at least one spiritual gift. As a mentor, we are not only challenged to discover our own gift(s), but we are also called to help others discover theirs. What is the best way to help others discover and live out their calling?

Là một tín hữu, chúng ta biết chúng ta đã nhận được ít nhất là một ân tứ thuộc linh. Với tư cách là một người cố vấn, chúng ta không chỉ được thách thức để khám phá ân tứ của riêng mình, nhưng chúng ta cũng được kêu gọi để giúp đỡ người khác khám phá ân tứ của chính họ. Vậy cách tốt nhất để giúp đỡ người khác khám phá và sống với ơn gọi của họ là gì?

The apostle Paul, who had a lot to say about passing on truth and wisdom to others, seems to imply that we are to pay close attention to someone we are mentoring. In 2 Timothy 2:2, Paul said, “And what you have heard from me in the presence of many witnesses, commit to faithful men who will be able to teach others also.” The Kingdom of God moves from heaven to earth one person at a time by relationships.

Sứ đồ Phao-lô, người đã có rất nhiều điều để nói về việc chuyển giao lẽ thật và sự khôn ngoan cho người khác, dường như điều này ngụ ý rằng chúng ta phải quan tâm nhiều đến người mà chúng ta đang cố vấn. Trong II Ti-mô-thê 2:2, Phao-lô nói, “Và những gì con đã nghe từ ta trước sự hiện diện của nhiều nhân chứng, hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác.” Vương quốc của Đức Chúa Trời chuyển từ trên trời xuống đất đến với một người tại một thời điểm bởi các mối quan hệ.

Jesus is the ultimate authority and example when it comes to being a mentor. What were the results of his work? Eleven of the 12 disciples went on to live Godly lives and spread the gospel; many of them were martyred because of their witness. And this work carried forward to the next generation of disciples, such as Barnabas and Paul. In his first letter to Timothy, Paul gives some excellent advice to young Timothy, because he knew the time would be coming soon when Timothy would be on his own without the presence of his teacher/mentor Paul.

Chúa Giê-xu là Đấng có thẩm quyền tối cao và là một tấm gương khi đề cập đến vai trò là một người cố vấn. Kết quả trong công tác của Ngài là gì? Mười một trong số 12 môn đồ của Ngài tiếp tục ra đi để sống đời sống tin kính và truyền bá Phúc Âm; nhiều người trong số họ đã tử đạo vì sự chứng đạo của họ. Và công tác này tiếp tục được thực hiện bởi các thế hệ môn đồ

tiếp theo, như Ba-na-ba và Phao-lô. Trong lá thư đầu tiên Phao-lô gởi cho Ti-mô-thê, Phao-lô đưa ra một số lời khuyên rất hay cho chàng trai trẻ Ti-mô-thê, bởi vì ông biết thời điểm sẽ đến là lúc Ti-mô-thê sẽ tự đứng trên chân mình vì không còn sự hiện diện của người thầy, người cố vấn là Phao-lô nữa.

Paul shared many things with his young disciple and much of what he told him is helpful for you as you look for someone to disciple. Look for someone who is Vision Focused. People are inspired by a challenge that is greater than themselves. When you can inspire someone by having great expectations of them, they will follow you.

Phao-lô đã chia sẻ nhiều điều với môn đồ trẻ tuổi của mình và phần lớn những gì ông đã nói với Ti-mô-thê đều hữu ích cho bạn khi bạn tìm một người nào đó để môn đệ. Hãy tìm kiếm người mà người đó biết Tâp Trung vào Khải Tượng. Người ta được truyền cảm hứng từ một thách thức lớn hơn chính bản thân họ. Bạn có thể truyền cảm hứng cho một người nào đó bằng cách đặt những kỳ vọng lớn lao nơi họ, và họ sẽ theo bạn.

Secondly, you will want to look for someone who is a giver and not a receiver. Jesus taught his followers that since they had freely received, they were to freely give. What do you have to give to those you are teaching? Give them your knowledge, your zeal to serve, and perhaps even your ministry. Yes, once a disciple of yours demonstrates the maturity to lead and minister on their own, perhaps this person will be better suited to take over some of what you are doing. This will free you up to disciple more or start more new work.

Thứ hai, bạn sẽ muốn tìm kiếm những người biết ban cho chứ không phải chỉ biết nhận lãnh. Chúa Giê-xu dạy các môn đồ rằng vì các con đã nhận không thì hãy cho không. Bạn phải cho những người bạn đang giảng dạy họ điều gì? Hãy cho họ tri thức, lòng nhiệt thành trong công tác phục vụ, và có lẽ ngay cả chức vụ của bạn. Vâng, một khi một môn đồ của bạn chứng tỏ mình đã trưởng thành để tự bước đi và tự làm công tác phục vụ, có lẽ, người này sẽ phù hợp hơn để đảm nhận một số việc mà bạn đang làm. Điều này sẽ khiến bạn được tự do hơn để môn đồ hóa nhiều hơn hoặc bắt đầu nhiều công tác mới hơn.

Jesus said the word Kingdom over 100 times in the Bible and mentioned the word church only two times. If we get the Kingdom right, we will get the church right. The third trait to look for in someone to disciple is a Kingdom Minded Person. The kingdom is driven by spiritual forces, not natural ones. You want someone who is confident in what the Holy Spirit is doing in God’s Kingdom, not in what they can do in their own power.

Chúa Giê-xu nói từ ngữ Thiên đàng hơn 100 lần trong Kinh Thánh và chỉ đề cập đến từ hội thánh hai lần. Nếu chúng ta nhận thức đúng về Thiên đàng, chúng ta sẽ nhận thức đúng về hội thánh. Đặc điểm thứ 3 cần tìm kiếm nơi một người để môn đồ là Một Người Có Tâm Trí Thiên Đàng. Thiên đàng được điều khiển bởi sức mạnh thuộc linh, không phải bởi sức mạnh tự nhiên. Bạn sẽ muốn chọn những người mà những người ấy vững tin nơi những gì Thánh Linh đang làm trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, chứ không phải nơi những gì họ có thể làm bằng sức riêng của họ.

This is our mandate, to select God fearing people who are trustworthy and teachable. Paul has challenged us by saying we are without excuse. He has encouraged us when he said we are not to let our youth hold us back. The harvest is truly ready.

Đây là sự ủy thác của chúng ta, lựa chọn những người kính sợ Đức Chúa Trời là những người đáng tin cậy và có thể dạy dổ người khác. Phao lô đã thách thức chúng ta bằng cách nói rằng chúng ta không có lý do gì để từ chối. Ông đã khích lệ chúng ta khi ông nói rằng chúng ta không được cho phép tuổi trẻ của chúng ta giữ chúng ta lại. Mùa gặt này thực sự đã chín vàng.