Investing Intentionally

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY
Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH


Investing Intentionally - It all Begins with Relationship
Sự Đầu Tư Có Chủ Ý – Mọi Sự Bắt Đầu Từ Mối Quan Hệ

In the secular world, people use the word investment as a process in hoping to get gain; to make a profit, get something back personally from their efforts. But this is not true in the spiritual world. Our investments in people are for the Kingdom of God, not to be done in a self-serving

Ngoài đời, người ta sử dụng từ ngữ đầu tư để nói về một tiến trình mà qua đó họ có thể đạt được một điều gì đó; tạo ra lợi nhuận, nhận lại một điều gì đó mang tính cá nhân từ những nổ lực của chính mình. Nhưng sự đầu tư về phương diện thuộc linh thì không phải vậy. Những sự đầu tư của chúng ta trong con người là vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời, chứ không phải để phục vụ cho tư lợi của cá nhân.

It is a humbling reality to know that as a follower of Christ, other believers are looking to us to learn how to follow Christ themselves. The reputation we have previously established for godliness as an effective minister is our first resource to mentor and disciple others. Other resources include our time, our knowledge, and our emotions. All of these resources require a relationship in order to make an impact on the life of someone. The apostle Paul mentioned this when he used the metaphor of a letter to describe the faith community in Corinth.

Thật là một thực tế khiêm tốn để biết rằng với tư cách là một người theo Chúa, những tín hữu khác đang nhìn vào chúng ta để biết phải theo Chúa như thế nào. Danh tiếng về sự tin kính mà chúng ta đã xây dựng được trước đây với tư cách là một người hầu việc Chúa có hiệu quả là nguồn lực đầu tiên của chúng ta để cố vấn và môn đồ hóa người khác. Những nguồn lực khác bao gồm: thời gian, kiến thức, và tình cảm của chúng ta. Tất cả các nguồn lực trên điều cần dựa trên một mối quan hệ để qua đó chúng ta có thể tác động đến đời sống của một ai đó. Sứ đồ Phao-lô đã đề cập điều này khi ông đã sử dụng phép ẩn dụ trong một thư tín để mô tả cộng đồng đức tin tại Cô-rinh-tô.

The apostle Paul said (2 Corinthians 3:2-3),the results of our ministry to mentees would be like a letter from Christ. Paul went on to say that it is a letter not written in ink or set in stone, but on tablets of the human heart. The lifestyle of the people from the church at Corinth was all the proof that Paul needed to know that discipleship was taking place within the church. There was no need for an actual written letter of commendation, because their lives were their testimony.

Sứ đồ Phao-lô nói (2 Cô-rinh-tô 3: 2-3), kết quả chức vụ của chúng ta để lại trong những người được chúng ta môn đồ hóa (dẫn dắt) như một bức thư đến từ Đấng Christ. Phao-lô tiếp tục nói rằng đó là một lá thư không được viết bằng mực hoặc trên những bảng đá, nhưng được viết trên những bảng lòng con người. Lối sống của mọi người trong hội thánh tại Cô-rinh-tô là tất cả những bằng chứng mà Phao-lô cần để rằng biết việc môn đồ hóa đang được diễn ra bên trong hội thánh. Không cần thiết là một lá thư khen thưởng được viết ra thành lời, bởi vì đời sống của họ là lời chứng của họ.

The false teachers all around us are more interested in what is written in ink or on stone, rather than what is written on our hearts. When you think about it, the people we are to lead and teach would not need us as mentors if all we needed to do was to show them what was already written on paper or stone. They could just read it for themselves. But to communicate from the heart, it takes a person, a mentor who is vitally concerned for the spiritual welfare of the person they are investing in.

Các giáo sư giả xung quanh chúng ta quan tâm đến những gì được viết bằng mực hay trên bảng đá hơn là những gì được viết trong tấm lòng của chúng ta. Khi bạn để ý đến điều đó bạn sẽ thấy rằng, những người mà chúng ta dẫn dắt và dạy dỗ sẽ không cần chúng ta với tư cách là những người cố vấn nếu tất cả đều chúng ta cần làm là chỉ cho họ thấy những gì đã được viết trên giấy hoặc trên bảng đá. Họ chỉ cần tự đọc lấy là được rồi. Nhưng để tương giao từ tấm lòng, thì cần một người, một người cố vấn là người thực sự quan tâm đến lợi ích tâm linh của những người mà họ đang đầu tư vào.

Perhaps we should ask ourselves some questions before we ask someone about mentoring them. What does it take to be effective? What if I feel inadequate or incompetent? However, when observing people of great influence, the story always repeats itself. First of all they are obedient, and then God gives them all the resources they need to accomplish the objective. God desires to use every single one of us to invest in others and help people grow as the person God designed them to be

Có lẽ chúng ta nên hỏi chính mình một số câu hỏi trước khi chúng ta đề nghị tư vấn cho một ai đó. Để trở nên hiệu quả thì phải làm gì? Giả sử tôi cảm thấy mình thiếu hụt hay không đủ năng lực thì sao? Tuy nhiên, khi quan sát những con người có tầm ảnh hưởng lớn, thì những câu chuyện của họ luôn luôn lặp đi lặp lại cùng một nguyên tắc. Trước hết là họ vâng lời, và sau đó Chúa ban cho họ tất cả các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu. Chúa muốn sử dụng mỗi một người trong chúng ta để đầu tư vào người khác và giúp mọi người tiến đến chổ mà ĐứcChúaTrời định cho họ.

We must begin like Jesus did. It will be slow, somewhat tedious and unnoticed by others; recruiting people who are willing and teachable. However, think about all of the people you can invest in during your lifetime. And think about the fact that these people will be investing in others while you are asleep at night, and even when we are gone. Becoming a mentor starts by choosing to invest in the lives of others with intentionality.

Chúng ta phải bắt đầu giống như Chúa Giê-xu. Tiến trình sẽ chậm, không hấp dẫn lắm và không được nhiều người chú ý; tuyển chọn những người sẵn lòng và chịu học hỏi. Tuy nhiên, hãy nghĩ về tất cả những người mà bạn có thể đầu tư trong suốt cuộc đời bạn. Và nghĩ về việc những người này sẽ đầu tư vào những người khác trong lúc bạn đang bận rộn một vấn đề khác, và ngay cả khi bạn đã ra đi. Trở thành một người cố vấn bắt đầu bằng cách chọn để đầu tư một cách có chủ ý vào cuộc đời của những người khác.