Home

Don't let your strengths - become your weaknessHave you ever heard someone say, “I wish I had known ‘this’ 25 years ago.” Many times in life we have certain experiences, or read a book and discover new insights about ourselves, our families, our careers, and other people. Then we think back and ponder, if I had known this at an earlier part of my life, maybe life would be much different today.

Bạn có bao giờ nghe ai đó nói rằng: “Ước chi tôi biết “điều này” 25 năm trước.” Nhiều lần trong cuộc sống chúng ta đã có những kinh nghiệm, hoặc đã đọc sách và khám phá những “sự soi sáng” mới về chính mình, gia đình, sự nghiệp mình và về những người khác. Thế rồi chúng ta nghiệm lại và ngẫm nghĩ giá như tôi đã biết điều này sớm hơn trong đời, thì đời tôi hôm nay có lẽ sẽ khác hơn nhiều.

Profile Pic.jpg

Anita and Norman Coe

Founders

The Road to Success