One Last Shot

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

One Last Shot

Một lần cuối

 

 Has there been a time in your life when you said no to God or perhaps you just ignored an opportunity that you later realized was God inviting you to join Him in His work?  Did you feel like a failure? Did you want to quit attempting anything for God? Failure never has to be final. Actually, it could be a call from God to make some changes in our life.

 

Đã bao giờ trong đời khi bạn nói không với Chúa hoặc có thể là bỏ qua một cơ hội mà sau đó bạn mới nhận ra là Chúa đang mời gọi bạn tham gia vào công việc của Ngài? Bạn đã từng cảm thấy bạn là một kẻ thất bại? Bạn đã bao giờ muốn từ bỏ những nỗ lực của mình cho Chúa? Thất bại không bao giờ là một dấu chấm hết. Mà thật ra, đó có thể là một lời kêu gọi từ Chúa để tạo ra những thay đổi trong của đời của chúng ta.

 

King David had some big failures when it came to mentoring his sons. Amnon raped his half-sister, and David did not discipline him. Absalom then murdered Amnon, and David overly disciplined him. Then to get David’s attention, Absalom publically humiliated his father and was later killed by one of David’s generals. Adonijah attempted to steal the throne away from his brother.

 

Vua Đa-vít đã mắc những sai lầm lớn trong việc dạy dỗ các con của ông. Am-non đã cưỡng hiếp người em gái cùng cha khác mẹ của mình, nhưng Da-vít đã không giáo huấn con mình. Sau đó, Áp-sa-lôm giết hại Am-non, và Đa-vít lại giáo huấn Áp-sa-lôm một cách nặng nề. Sau đó, để gây sự chú ý của Đa-vít, Áp-sa-lôm đã làm ô nhục ông trước nhiều người và rồi bị giết chết dưới tay một vị tướng của Đa-vít. Và rồi, A-đô-ni-gia mưu đồ cướp ngôi từ em trai mình.

 

Now, King David had an opportunity to train up his son Solomon. This would be his last shot at making a difference in the life of one of his sons; a son chosen to not only be the new King, but who also was to build the Temple. David had failed to do the job with his other sons, but he was ready for a mid-course correction. He would pour all of his energies into mentoring Solomon to take the leadership for the next generation of Israelites.

 

Bấy giờ, Đa-vít còn một cơ hội để rèn giũa và giáo huấn con trai Sa-lô-môn của mình. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để làm thay đổi cuộc sống của một trong các con của ông; người không chỉ được chọn là người kế vị mới mà còn là người sẽ xây dựng đền thờ của Chúa. Đa-vít đã không thể trao quyền và việc đó cho những người con trai khác của ông, nhưng nay ông đã sẵn sàng để giáo huấn con đường đúng đắn cho người con này của mình. Ông đã dốc hết sức lực vào việc dạy dỗ Sa-lô-môn để nắm quyền lãnh đạo cho một thời đại mới của dân I-sơ-ra-ên.

 

David has been described as a man after God’s own heart. Yes, he had sinned greatly; adultery, murder, deceit, etc. He had failed to train up his other sons. But he was not about to let these past failures keep him from doing what he needed to do now to fully prepare Solomon.

 

Đa-vít được miêu tả là người đẹp lòng Chúa. Vâng, dù cho đã vấp phạm nhiều tội lớn; gian dâm, giết người, gian dối,.. Ông cũng không thể rèn giũa những người con khác nên người. Nhưng Đa-vít không để những thất bại trong quá khứ kìm kẹp ông trong việc mà ông cần phải làm bây giờ là chuẩn bị cho Sa-lô-môn toàn vẹn nhất.

 

Notice how open, transparent, and honest that David is with Solomon about the sins David had committed in the past. (I Chronicles 22) How about the people you are personally mentoring right now? Do you open up to them?  Are you transparent with others about your past life? Or are you fearful of mentoring your new converts, because you do not want them to know about your personal life?

 

Hãy chú ý đến cách mà Đa-vít đã cởi mở, rõ ràng với Sa-lô-môn về những vấp phạm của ông trước đây (I Sử ký 22). Còn những người mà cá nhân bạn đang hướng dẫn thì như thế nào? Bạn có thật sự cởi mở với họ? Bạn có nói rõ với họ về đời sống trước đây của mình? Hay bạn còn đang sợ việc dạy dỗ những người mới tin vì bạn không muốn họ biết về đời sống cá nhân của mình?

 

David goes on to encourage Solomon to depend on God and to be obedient. He desires for Solomon to have the discretion and understanding it takes to successfully lead and challenges Solomon to “keep the law of the Lord your God”. It is beginning to look like the first chapter of the book of Joshua where Moses is passing on the charge of leadership to Joshua. The challenge is to be strong and courageous; trust God and do not be fearful.

 

Đa-vít vẫn khuyên Sa-lô-môn nương cậy nơi Chúa và biết vâng lời. Ông mong muốn Sa-lô-môn sẽ có sự cẩn trọng và sự hiểu biết để dẫn dắt tốt và kêu gọi Sa-lô-môn “vâng giữu luật pháp của Chúa, Đức Chúa trời của I-sơ-ra-ên”. Điều này bắt đầu giống như chương đầu tiên của sách Giô-sua khi mà Mô-sê giao quyền lãnh đạo cho Giô-sua. Thách thức là để mạnh mẽ và can đảm; để tin Chúa và không run sợ.

 

David has just given us an example of what is needed as we attempt to disciple those God gives us. What do we fear in getting involved in the lives of those we can encourage in the Lord. We may not be a leader (like David or Solomon), but we can and should be an influence in the life of young converts. Let’s not allow past failures or fear of future failures to keep us from making an impact in the life of someone else. If King David can humble himself to do mentoring, certainly we can also.

 

Đa-vít đã vừa cho chúng ta một ví dụ về những gì cần làm khi chúng ta muốn đào tạo người được Chúa mang đến. Chúng ta lo sợ điều gì khi dấn thân mình vào những người mà ta có thể khuyến khích họ trong Chúa? Chúng ta có thể không là một nhà lãnh đạo (như Đa-vít hay Sa-lô-môn) nhưng chúng ta có thể và nên là một người gây nên tầm ảnh hưởng cho đời sống của những người trẻ mới tin. Đừng để những thất bại trong quá khứ hay nỗi sợ về thất bại trong tương lai hãm chúng ta trong việc tác động đến đời sống của người khác. Nếu vua Đa-vít đã có thể khiêm mình để làm công việc dạy dỗ, chúng ta chắc chắn cũng có thể làm được.