ENCOURAGE-CHALLENGE-AFFIRM

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Encourage – Challenge – Affirm

Khích Lệ - Thách Thức – Xác Nhận

Just as Paul did with Timothy, it is always good for us to talk with those whom we mentor about such things as character, righteousness, and spiritual vibrancy. Then Paul gave instructions about devoting oneself to the task as hand.

Như điều Phao-lô đã làm với Ti-mô-thê, thật tốt khi chúng ta trò chuyện với những người mà chúng ta môn đệ họ về những vấn đề như phẩm chất, sự công chính, và sự cộng hưởng thuộc linh. Sau đó, Phao-lô đã dạy dỗ về đời sống tận hiến cho chức vụ.

Encourage

Just as Paul told Timothy “do not neglect your gift,” believers need to know that if they do not exercise the spiritual gift God gave them, the church will suffer. All believers are to be involved in ministry. Blessed is the man or woman who has someone in their life to encourage them in their ministry efforts and help them sharpen their gift skills. Part of a mentor’s investment in people is giving them the opportunity to use their gifts. However, most people will need help from you to discover what their gift actually is, in order to fulfill their God-given role in the church. Please begin by helping them discover their spiritual gift. Like Timothy, all of us want someone in our life to believe in us, to believe in who we are, and to remind us of the person we really need to become. All of us want to be reminded that despite our human limitations, God will use us if we are obedient. That is what Paul did for Timothy.

Khích Lệ

Giống như Phao-lô đã nói với Ti-mô-thê “đừng bỏ quên ân tứ đã ban trong lòng con” mỗi tín hữu cần phải biết rằng nếu họ không thực hành ân tứ thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho họ, hội thánh sẽ bị ảnh hưởng. Mọi tín hữu đều phải dự phần vào chức vụ. Thật phước hạnh cho một người nam hay người nữ nào có ai đó trong cuộc đời khích lệ họ trong nỗ lực làm công tác chức vụ và giúp họ mài dũa các kỹ năng, ân tứ của họ. Một phần trong việc đầu tư của một người cố vấn vào những môn đồ của họ là cho họ cơ hội để sử dụng ân tứ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ cần sự giúp đỡ từ bạn để khám phá ra đâu thực sự là những ân tứ của họ, để hoàn tất vai trò mà Đức Chúa Trời ban cho họ trong hội thánh. Hãy bắt đầu bằng cách giúp họ khám phá ra ân tứ thuộc linh của họ. Giống như Ti-mô-thê, tất cả chúng ta đều muốn một ai đó trong cuộc đời mình tin tưởng chúng ta, tin tưởng vào việc chúng ta là ai, và để nhắc nhở chúng ta về mẫu người mà chúng ta thực sự cần phải trở thành. Tất cả chúng ta đều muốn được nhắc nhở rằng mặc dù chúng ta có giới hạn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta nếu chúng ta biết vâng lời Ngài. Đó là những gì Phao-lô đã làm cho Ti-mô-thê.

Challenge

Part of investing in people is giving them opportunities to use their gifts. Challenge the ones you are mentoring by assigning them some task using their spiritual gift for the kingdom of God. Faithful ministry in the service to our Lord is bittersweet. It brings suffering and joy, and it brings disappointment and gratitude. However, suffering is a small price to pay when you can help a brother or a sister grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, because you have taken the time to challenge them. Many of you are serving God in ways in which you are persecuted; sometimes by authorities and at other times by believers. But the satisfaction of having a mentoring relationship with someone will always outweigh any discouragement that might come to you.

Thách Thức

Một phần của việc đầu tư vào con người là cho họ cơ hội để sử dụng ân tứ của họ. Thách thức những người bạn đang cố vấn bằng cách giao cho họ một số nhiệm vụ mà đòi hỏi sử dụng ân tứ thuộc linh của họ cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Một chức vụ trung tín trong công tác phục vụ Chúa có cả buồn vui lẫn lộn. Chúng ta có thể gặp đau khổ lẫn vui mừng, thất vọng lẫn lòng biết ơn. Tuy nhiên, đau khổ chỉ là một sự trả giá nhỏ để bạn có thể giúp một anh chị em lớn lên trong ân sủng và sự nhận biết Chúa và là Cứu Chúa chúng ta, bởi vì bạn đã có thời gian để thách thức họ. Nhiều người trong các bạn đang phục vụ Chúa theo nhiều cách mà bạn bị bắt bớ; đôi khi là bởi các nhà chức trách và đôi khi lại là bởi những tín hữu khác. Nhưng sự thỏa lòng của việc có người cố vấn sẽ luôn luôn lớn hơn bất kỳ sự nản lòng nào có thể sẽ đến với bạn.

Affirm

What I am talking about is selfless, godly service. There is a story of a woman who daily had to carry a bucket of water on her head from the well to her home. It was a heavy load and a long trip. The task was hard and not one to which she looked forward. However, at the end of the day, she would dive into the ocean and while completely under the water, she may have had a thousand buckets of water on her head. She never perceived the weight of all the water while she was in the ocean, because the water entirely surrounded her. Once we totally engage in our work of making disciples, we forget the persecution and the hardship that is around us because we are consumed by the joy of making an impact in the lives of those we mentor. The frustrations from any who would persecute or discourage us are counter-balanced by being refreshed by those we serve.

Xác Nhận

Vị tha, phục vụ trong niềm tin kính là những gì tôi đang nói đến. Có một câu chuyện kể về một phụ nữ hàng ngày phải mang nước từ giếng nước về nhà. Thùng nước thì nặng mà đường đi thì dài. Công việc thì nặng nhọc và cô không thể nhờ ai giúp được. Tuy nhiên, đến lúc chiều tối, cô nhảy vào biển nước, và khi hoàn toàn ở dưới nước, cô có thể đã mang trên đầu một ngàn thùng nước. Nhưng cô không còn cảm nhận được trọng lượng của tất cả những thùng nước đó trong khi cô ở trong biển nước, vì nước hoàn toàn bao quanh cô. Một khi chúng ta hết mình tham gia vào công tác môn đệ hóa, chúng ta sẽ quên đi sự bắt bớ và những khó khăn xung quanh chúng ta, vì chúng ta đang được ở trong niềm vui của việc tác động đến đời sống của những người chúng ta cố vấn. Những nỗi thất vọng từ những người sẽ bắt bớ hoặc ngăn cản chúng ta sẽ được cân bằng bởi việc được làm cho tươi mới từ những người chúng ta phục vụ.