Empower Your Co-Workers

 

Career Boosters

Thúc Đẩy Nghề Nghiệp

EMPOWER YOUR CO-WORKERS

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ĐỒNG NGHIỆP

The natural tendency ever since we were children is to compete with other people. But the key to success in working with others is to empower them. We want to help them find their voices, develop their talents and skills, discover their purpose, develop a passion for their vision and then encourage them to do the same for others.

Khuynh hướng tự nhiên từ khi chúng ta còn con trẻ là cạnh tranh với người khác. Chìa khóa thành công để làm việc với người khác là tạo điều kiên cho họ. Chúng ta muốn giúp họ có tiếng nói riêng, phát triển khả năng và kỹ năng của họ, khám phá mục đích của họ và phát triển đam mê cho tầm nhìn của họ và khuyến khích họ làm như vậy cho người khác.

If we empower our team members to take ownership and give them a voice in the whole process of achieving the common goals, then our efforts together will succeed in ways we could never have achieved on our own. This is one way to go from being a good leader to an exceptional one.

Nếu chúng ta tạo điều kiện cho những thành viên trong đoàn tự làm chủ và lên tiếng trong suốt quá trình để đạt được mục tiêu chung, thì những nỗ lực chung sức của chúng ta sẽ thành công theo cách mà chúng ta không bao giờ tự mình đạt được. Đây là một cách thay đổi từ một người lãnh đạo tốt thành một lãnh đạo xuất chúng.

Listed below are six strategies to develop the potential of others:

Liệt kê dưới đây là sáu chiến lược phát triển tiềm năng của những người khác:

1.      Ask questions. By doing this, you create meaningful and purposeful dialogue, which leads to better discussions and ultimately to better decisions.

Đặt câu hỏi: Bằng cách đặt câu hỏi, bạn tạo ra một hội thọai ý nghĩa và mục đích để dẫn đến những cuộc thảo luận tốt hơn và cuối cùng là những quyết định tốt hơn.

2.      Listen closely. Once you start asking questions, you will see the most reserved people of your team come forward with ideas.

Lắng nghe cẩn trọng. Một khi bạn bắt đầu đặt câu hỏi, bạn sẽ thấy nhiều người trong đoàn đã dự bị đưa ra những ý tưởng.

3.      Identify characteristics. Look for the motivation behind the actions of each team member in order to understand the way they make decisions. By doing this, you can find the right person for the right job.

Nhận dạng những tính cách. Tìm kiếm động lực đằng sau những hành động mà mỗi thành viên trong đoàn làm để hiểu cách họ quyết định. Bằng cách làm điều này, bạn sẽ tìm đúng người cho đúng việc.

4.      Challenge people. The best teachers are those who challenge our assumptions and develop our minds.

Thách thức con người. Những giáo viên tốt nhất là những người thách thức sự giả định của chúng ta để phát triển trí não chúng ta.

5.      Focus on solutions. Do not allow your team to continue to talk about why they cannot solve a problem. Instead, focus on what you can do now.

Tập trung vào giải pháp. Đừng cho phép đoàn của bạn tiếp tục nói về lý do họ không giải quyết một vấn đề, thay vào đó, hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm bây giờ.

6.      Reflect. Set aside time to think about new discoveries and answers to the problems before you. Sometimes we just need to be quiet to figure things out.

Phản ảnh: Để thời gian suy nghĩ về những khám phá mới và những giải quyết cho những nan đề trước mắt. Đôi khi chúng ta chỉ cần yên lặng để nghĩ ra giải pháp.

It will be hard to shift from a leader who does it all. Most of us we trained that way by our parents. We just need to rid ourselves of the attitude that it is easier to do it myself and invest in people now in order to mentor them as leaders.

Sẽ khó chuyển dịch cho một nhà lãnh đạo hay làm mọi việc. Hầu hết trong chúng ta đã được ba mẹ nuôi dạy theo cách này. Chúng ta cần loại bỏ thái độ cho rằng làm một mình thì dễ hơn và hãy đầu tư vào người khác ngay lúc này để hướng đạo họ thành những người lãnh đạo.