Tools for Making Disciples

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Tools for Making Disciples

Những Công Cụ Để Môn Đồ Hoá

 

I recently built a shelf for a cabinet in my office. The shelf allowed me to keep some reference materials close by without it being scattered all over the top of my desk. Even though it was a very small job, I got out three power tools to help me cut the wood and prepare it for assembly.

 

Gần đây tôi đóng một cái kệ tủ trong văn phòng mình. Cái kệ cho phép tôi giữ một số tài liệu liên quan ở gần mà không cần phải bày bừa chúng trên bàn làm việc. Mặc dù nó là một công việc rất nhỏ, nhưng tôi đã sử dụng ba công cụ để cưa gỗ và chỉnh sửa để ráp chúng lại.

 

I thought about the time and effort to get out the power tools and set them up rather than just using a hand saw and other hand tools. But once the job was completed, it was evident I had made the right decision. The power tools had allowed me to make accurate cuts, assemble the pieces without splitting the wood, and sand off the edges for a perfect look. The accurate cuts made for ease of assembly, a strong shelf, and a perfect fit as it went into the cabinet.

 

 

Tôi chợt nghĩ đến thời gian và công sức để học và sử dụng những công cụ đó hơn là chỉ sử dụng cưa tay và một số công cụ bằng tay khác. Nhưng khi công việc hoàn tất, nó chính là bằng chứng cho thấy tôi đã có một quyết định đúng đắn. Những công cụ bằng chạy điện đã cho phép tôi thực hiện những vết cắt chính xác, ráp những mảnh gỗ lại với nhau mà không phải chia gỗ ra và những công cụ này giúp tôi đánh bóng được những đường viền để cho ra một sản phẩm bắt mắt. Những vết cắt chính xác giúp dễ lắp ráp, để có được một chiếc kệ cứng cáp và vừa vẹn khi nó được lắp vào cái tủ.

 

Have you thought about the tools you are using to make disciples? Just as the accuracy of the first cut on the shelving material affected the assembly and the installation, the accuracy of what you initially teach your disciples will have an effect on what they do in the future.

 

Đã bao giờ bạn nghĩ về những công cụ mà bạn đang sử dụng cho công tác Môn đồ hoá chưa? Giống như sự chính các của vết cắt đầu tiên trên vật liệu làm kệ đã ảnh hưởng đến việc ráp lại và lắp đặt, sự chính xác của những gì bạn dạy cho các môn đồ của bạn đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến điều họ làm trong tương lai.

 

One great example of this would be the Bible you are currently using. Accuracy from a Bible translation is extremely important. I recommend the New Vietnamese Bible (NVB 1986-2008). The NVB was: a). translated directly from the original languages, b). translated by a team of theologians under the supervision of the United Bible Society, and c). it utilizes the most modern words from the Vietnamese Language.

 

Một ví dụ tuyệt vời cho điều này là cuốn Kinh thánh bạn đang sử dụng hiện nay. Sự chính xác từ trong bản dịch Kinh thánh cực kì quan trọng. Tôi đề xuất bản Kinh thánh tiếng Việt mới (NVB 1986-2008). Bản NVB là: a). Bản dịch được dịch trực tiếp từ những ngôn ngữ gốc, b). Được dịch bởi một đội ngũ những nhà thần học dưới sự giám sát của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội và c). Nó sử dụng những từ ngữ mới nhất trong Tiếng Việt.

 

A question you may be asking right now is, why is that important? Isn’t one translation just as good as another? Anytime translation is done, the goal is to stay as close to the original meaning as possible. If you have to go through multiple languages to get to the one you desire, some of the original meaning could be lost in each translation. And for your purposes, as you are making disciples, the NVB translation gives an accurate treatment of Matthew 28:19-20 as it correctly says we as believers are to make disciples. It is not a process that will just take care of itself or a process that just comes naturally (as I emphasized in June and July). There must be a strategy on your part as you disciple the new believers into mature Christians.

 

Một câu hỏi mà bạn có thể đặt ra ngay bây giờ là “tại sao điều đó lại quan trọng?” Chẳng phải bản dịch nào cũng tốt sao? Bất cứ bản dịch nào khi hoàn thành thì đều nhằm mục tiêu là phải giống nghĩa của bản gốc nhất có thể. Nếu bạn phải xem xét nhiều ngôn ngữ để tìm được ý nghĩa chính xác, thì bạn sẽ thấy một số ý nghĩa gốc có thể bị mất trong mỗi bản dịch. Vì ích lợi của bạn, vì bạn đang môn đồ hoá, bản dịch NVB đưa ra một giải pháp chính xác cho phần kinh thánh Ma-thi-ơ 28:19-20, phần kinh thánh này nói chính xác rằng, với tư cách là các tín hữu trách nhiệm của chúng ta là phải môn đồ hoá. Đó không phải là một quá trình tự dưỡng hoặc là một quá trình tự đến (Như tôi đã nhấn mạnh trong bài của tháng sáu và tháng bảy). Phải có một chiến lược trong công tác môn đồ hóa tín hữu thành Cơ đốc nhân trưởng thành.

 

There have been some recent developments with the NVB that I want you to know about. First of all, this translation is now available as a Bible App, both for Apple and for Android devises. You can find it as Ban Dich Moi as you search at the Apple Store. Secondly, this translation is also available by audio. This audio version was done by Rev. Daniel Pham of Ho Chi Minh City and is available on both the mobile Bible App and the website;  www.nvbible.org. Start your disciples out with the most accurate and current translation available; the NVB. For hard copies of the NVB contact Hien Xuan Pham in Hanoi.  (xuhi@swissmail.org)

 

Có vài sự phát triển với bản dịch NVB mà tôi muốn bạn biết. Đầu tiên, bản dịch này hiện đã có trên ứng dụng Kinh thánh, trên cả thiết bị Apple và Android. Bạn có thể gõ tên “Ban Dich Moi” khi bạn tìm trên Apple Store. Thứ hai, bản dịch này đã có bản lồng tiếng. Bản lồng tiếng này được Mục sư. Daniel Pham thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh và nó đã có trên ứng dụng Kinh thánh điện thoại và Website; www.nvbible.org. Hãy bắt đầu công cuộc môn đồ hóa với bản dịch chính xác nhất và gần nhất có thể; bản dịch NVB. Để nhận Kinh Thánh bìa cứng bản  dịch NVB thì xin vui lòng liên lạc với Hien Xuan Pham ở Hà Nội. (xuhi@swissmail.org)

 

Norman Coe-Director, 2ND Mission

Norman Coe-Giám đốc, 2NDMission