Think big Picture….the Details will Follow

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

 Think big Picture….the Details will Follow

Suy nghĩ tổng quan ... Và chi tiết sẽ tự được vạch rõ

 

What appears to be your biggest concern when asking someone if you can enter into a relationship with them to mentor them? As I seek answers to this question, I continue to hear people who could be disciple makers fearful of recruiting someone when they do not have the details.

 

Điều gì dường như là mối quan ngại lớn nhất của bạn khi hỏi ai đó rằng liệu bạn có thể thiết lập một mối quan hệ để dẫn dắt họ? Khi tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, tôi liên tục nghe được từ nhiều người có khả năng làm môn đệ hoá rằng họ sợ phải hướng dẫn ai đó khi mà họ vẫn chưa có bản chi tiết phải làm các bước như thế nào.

 

Often times, we want to have full knowledge before we will commit to something. I certainly have that tendency myself. I need details and lists of either responsibilities or some schedule.  Knowing that those who you feel led to disciple may be thinking the very same thing, how do you get beyond this?

 

Nhiều lần, chúng ta thường muốn biết hết ngọn ngành điều gì đó trước khi bắt tay cam kết thực hiện. Bản thân tôi chắc chắn cũng có xu hướng như vậy. Tôi cần một bản chi tiết, và liệt kê hoặc những trách nhiệm hoặc một thời gian biểu rõ ràng nào đó. Khi biết được những người bạn cảm thấy cần được dẫn dắt có những suy nghĩ tunogw tự như vậy, làm thế nào để bạn có thể vượt qua những thách thức trên?

 

Let’s follow the example of Jesus, especially with the 12.  We know some of what Jesus said to the 12, such as “follow me” or “come and see”  as He recruited the disciples. But clearly, Jesus did not give the 12  the details in advance. He gave what they needed to know at the time, and then gave more information as it was needed.

 

Hãy cũng theo dõi cách của Chúa Giê-xu, đặc biệt với nhóm 12 môn đệ. Chúng ta đều biết rằng những điều Chúa đã nói với họ, như "hãy theo ta" hay "hãy đến xem" khi Ngài kêu gọi các môn đệ này. Nhưng rõ ràng, Chúa Giê-xu không cho họ biết chi tiết điều gì sẽ phải phải làm trước. Ngài chỉ cho họ biết điều họ cần biết ở đúng thời điểm thích hợp, và rồi cho họ nhiều thông tin cần thiết khác.

 

Jesus was looking for teachable people, people who were willing to follow him, simply trusting in him and knowing the details would follow. Jesus gave them time to observe as he demonstrated what he wanted them to do. He then delegated to them what needed to be done with the expectation that it would be completed.

 

Chúa Giê-xu đang tìm kiếm những người biết học hỏi, người sẵn lòng theo Ngài, hay đơn giản chỉ là tin tưởng ở Ngài và biết rằng những chi tiết sẽ được vạch rõ sau này. Chúa Giê-xu cho họ thời gian để quan sát khi Ngài bày tỏ ra những điều mà Ngài muốn họ phải làm. Và rồi Ngài sai phái họ làm những điều cần phải được thực hiện với kỳ vọng rằng mọi điều sẽ hoàn tất.

 

He also made sure there was time for the 12 to talk and discuss their experiences. This is known as supervision, but more importantly it also became a time whereby the disciples began to understand the purpose for the tasks they had been given. Understanding provides the motivation needed to get beyond the details.

 

Ngài cũng đảm bảo rằng có thời gian để 12 môn đệ này trò chuyện và thảo luận về những trải nghiệm của họ. Điều này được biết như là việc giám sát theo dõi, nhưng quan trọng hơn cả, đây cũng trở thành lúc mà các món đệ dần hiểu ra mục đích của những nhiệm vụ mà họ được giao phó. Việc thấu hiểu tạo động lực cần thiết để vượt qua được trở ngại cần bản thảo chi tiết.

 

Halfway into the book of Luke, one of the disciples said to Jesus, “Teach us to pray”. They had already seen Jesus pray many times. You would think it to be a question they would have already asked or it would have been something Jesus would have initiated as a teaching moment for them early on. Perhaps it could be that Jesus was just waiting for them to ask. Could it be that Jesus knew when their curiosity or their desire to  know was peaked enough, then they would accept this teaching/instruction and  take it seriously enough for daily involvement.

 

Ở đoạn giữa sách Luka (chương 11), một môn đệ nói với Chúa Giê-xu "xin dạy chúng con cách cầu nguyện". Họ đã chứng kiến Chúa Giê-xu cầu nguyện nhiều lần. Bạn có thể sẽ nghĩ là họ đã từng hỏi câu như thế trước đây hoặc điều này nên được Chúa Giê-xu chủ động dạy họ sớm hơn trước đó. Có thể Chúa chỉ đang đợi họ đặt câu hỏi. Nếu đó là lúc Chúa Giê-xu biết sự hiếu kỳ hoặc khao khát được biết của họ đã đủ tới đỉnh điểm, thì họ sẽ đón nhận bài giảng/ lời chỉ dẫn này và nghiêm túc thực hiện nó hằng ngày.

 

When we see it this way, we understand as disciple makers, we are not in control of the details. Therefore, we cannot give our new disciples the details or a complete schedule. Much of it will depend on the questions they ask, or the experiences we have in the disciple-making process. We just need to look for teachable people, who are willing and trustworthy; who trust us as disciple-makers to guide them correctly. And experience the details as they develop!

 

Khi chúng ta nhìn nhận theo cách này, chúng ta đang hiểu theo cách của người làm môn đệ hoá, mà không bị trói buộc bởi vấn đề chi tiết. Vì vậy, chúng ta không nên đưa cho những môn đệ mới những chi tiết cần làm hay một lịch biểu hoàn chỉnh. Đa phần điều đó sẽ phụ thuộc vào những câu hỏi mà họ thắc mắc, hay những trải nghiệm mà chúng ta có trong quá trình làm môn đệ hoá. Chúng ta chỉ cần tìm người có thể chỉ bảo, người sẵn sàng và đáng tin; người tin tưởng chúng ta là những người làm môn đệ hoá có thể dẫn dắt họ. Và hãy dần chỉ ra những chi tiết khi họ đã phát triển!