Laborers for the Harvest

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

 Making Disciples - Laborers for the Harvest

Môn đệ hóa - Những thợ gặt trong cánh đồng

 

Growing up on a farm taught me many valuable lessons. Some were very practical like how to properly plant a garden, how to clean, sharper, and maintain tools, and how to harvest the crop, when it was ready. There were many other lessons learned, such as what work needed to be done in the present in order to have a harvest in the future. Farming also taught me how to live in the faith that God would supply the needed rain and sunshine to produce the harvest.

 

Việc lớn lên trong một nông trại đã dạy tôi nhiều bài học quý giá. Một vài trong số đó mang tính ứng dụng cao như làm thế nào để trồng một vườn cây, làm thế nào để vệ sinh, mài giũa và giữ gìn các nông cụ, và làm thế nào để thu hoạch khi đã vào mùa. Có nhiều bài học đã được đúc kết, như điều gì cần hoàn tất bây giờ để có được mùa vụ trong những ngày sau. Việc nông trại cũng đã dạy tôi làm sao để sống trong đức tin rằng Chúa đã cung ứng mưa và nắng cần thiết để sản sinh ra mùa gặt.

 

A farmer struggles with hard work that may go un-noticed by others. Few really know how much work the farmer has put in and practically no one notices his efforts during planting and cultivation. The work of the disciple maker may be very similar to that of the farmer, going un-noticed, so when the plea goes out for more people to become disciple makers, few respond. It takes faith to invest the needed time to help someone mature to the point where they can disciple someone else.  The ongoing work of discipling someone can easily overtake the wait of ultimately seeing your disciple grow and mature. But the reward from Jesus Christ to His faithful disciples is never deficient.

 

Người nông dân đối diện với những công việc khó khăn mà có thể những người khác ít biết tới. Rất ít người thực sự biết tới việc người nông dân đã bỏ công sức bao nhiêu và thực tế là không ai chú ý đến những nỗ lực của họ trong việc gieo trồng và vun xới. Công việc của người đi gây dựng môn đồ có nhiều điểm tương đồng với công việc của người nông dân, được ít ai chú ý, vì vậy khi lời kêu gọi mọi người trở thành người đi gây dựng môn đồ, ít ai dám chấp nhận. Điều đó cần đức tin để sẵn sàng dành ra những thời gian cần thiết nhằm giúp đỡ ai đó lớn mạnh đủ để đến lượt họ có thể làm nhiệm vụ tương tự với người khác. Công việc môn đệ hóa có thể gian nan làm chúng ta chùn bước, không thể tiếp tục cho đến ngày nhìn thấy được những môn đệ mình lớn mạnh. Nhưng phần thưởng mà Chúa Giê-xu cho những môn đệ trung tín của Ngài là luôn xứng đáng.

 

A farmer begins his work early in the day and sometimes continues late in the night. He endures whatever conditions there are because he cannot wait for a more convenient time. The seasons of the year do not wait. The harvest is what motivates the farmer. But a believer who disciples others, has a greater reward. As a disciple maker, he gets to see his young disciple grow and mature to the point of discipling another (like the blessing of harvest). But he also gets the satisfaction of knowing and living his life daily in obedience to the Lord, no matter the outcome.

 

Một người nông dân bắt đầu công việc của mình từ lúc sáng sớm và đôi lúc phải đến đêm mới xong. Họ chịu khó cho dù bất kể điều kiện như thế nào vì họ không thể cứ bỏ mặc đợi đến lúc thuận tiện mới tiếp tục. Các mùa trong năm không bao giờ chờ đợi. Mùa gặt là điều thúc dục người nông dân. Nhưng một người làm mộn đệ hóa có một phần thưởng tuyệt vời hơn thế. Là một người đi gây dựng môn đệ, họ sẽ nhận ra được sự trưởng thành và lớn mạnh đến lúc mà chính những môn đệ của mình sẽ đi môn đệ hóa người khác (giống như sự ban phước của mùa gặt). Nhưng, chính người đó cũng sẽ có được sự thỏa lòng khi biết và sống đời sống hàng ngày của mình trong việc vâng phục Chúa cho dù kết quả như thế nào.

 

Unlike the farmer, each time a disciple maker plans an intentional encounter with his disciple, it is an act of obedience, working out his salvation. Demonstrating what he wants his disciple to do when on his own, is a big part of making disciples. We have been created for good works (Titus 2:14).

 

Không giống như người nông dân, mỗi lần người đi gây dựng môn đệ chủ đích gặp trao đổi với môn đệ mình chính là một hành động thể hiện việc vâng phục Chúa, rao truyền sự cứu chuộc của Ngài. Việc chứng tỏ cho các môn đệ việc họ phải làm khi họ phải đương đầu một mình là một phần lớn trong việc môn đệ hóa. Chúng ta được tạo ra để làm những điều tốt (Tích 2:14)

 

Why this comparison? Some believers seem to think that disciple making is for a select few. Others would like to get involved, but may be fearful of asking someone if they could disciple them. However, the command of Jesus in Matthew 28:19 is go and make disciples.

 

Tại soa lại có sự so sánh này? Một vài môn đệ Chúa dường như suy nghĩ rằng việc môn đệ hóa chỉ dành riêng cho vài người được chọn. Những người khác muốn tham gia nhưng có thể sợ sệt trong việc hỏi xin ai đó việc liệu mình có thể làm công việc môn đệ hóa hay không. Tuy nhiên, Chúa đã có lệnh trong Ma-thi-ơ 28:19 rằng hãy đi và làm cho mọi dân trở thành môn đệ Ngài.

 

Making disciples does not limit who participates in the going. Had there been limitations on which believers are to become disciple makers, all of the disciple making would have stopped when the eleven (disciples) died. The eleven were the very ones that Matthew records as receiving this command. Making disciples is not an option. It leads to the abundant life that Jesus talked about in John 10:10. Disciple makers, like hard working farmers, realize they must work hard today and trust God in order to see their disciple mature and initiate disciple making with others.

 

Việc môn đệ hóa không giới hạn ai tham gia. Nếu có bất cứ sự giới hạn nào trong việc môn đệ nào sẽ trở thành người đi làm môn đệ hóa , thì tất cả những công việc đó có thể đã ngưng lại khi mười một môn đệ của Cháu mất đi. Chính mười một môn đệ này là những người nhận được mệnh lệnh của Chúa theo ghi chép trong sách Ma-thi-ơ. Môn đệ hóa không phải là một lựa chọn. Điều đó sẽ dẫn tới một đời sống dư dật mà Chúa đã nói đến trong Giăng 10:10. Người làm môn đệ hóa, giống như những nông dân siêng năng, nhân ra họ phải làm việc chăm chỉ hôm nay và tin ở Chúa để có thể thấy được sự trưởng thành của những môn đệ và khi chính những môn đệ đó bắt tay vào việc môn đệ hóa người khác.                                  Norman Coe – 2ND Mission