DYNAMIC-ORGANIC-RELATIONAL

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

MỘT CÁCH CÓ CHỦ Môn Đồ Hóa–Theo Cùng Cách Thức Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm:ĐÍCH

Dynamic-Organic-Relational

Năng Động – Có Hệ Thống – Đề Cao Mối Quan Hệ

Dynamic

Beginning a mentoring relationship involves taking a risk. It all comes down to taking initiative and seeking people out to spend time with them in a relational setting. It’s about being assertive. All of us can do that, however it does not come easy for some of us. But whether it comes easy for us or not, we must discipline ourselves to pursue being with people in a mentoring relationship; people whom you think may value your intentional investment in them.

Whether it is a meeting in a coffee shop, a home, or at the city park, it will need to be intentional. Some have made the mistake of attempting discipleship in the same way churches do programs. Making disciples is not a program. When we intentionally invest productive activity into someone else, that energy not only produces change in them, but it dynamically encourages your disciple to ultimately invest in someone else.

Năng động

Bắt đầu một mối quan hệ môn đồ hóa liên quan đến việc chấp nhận rủi ro. Tất cả đều nhằm chủ động và tìm kiếm những con người để dành nhiều thời gian với họ trong việc thiết lập quan hệ. Điều đó đòi hỏi tính quyết đoán. Tất cả chúng ta có thể làm điều đó, tuy nhiên điều này không dễ dàng đối với một số người trong chúng ta. Nhưng cho dù việc này có trở nên dễ dàng cho chúng ta hay không, chúng ta phải kỷ luật bản thân để giúp đỡ một ai đó trong mối quan hệ môn đồ hóa; đặc biệt là những người mà bạn nghĩ rằng họ trân trọng sự đầu tư có chủ đích của bạn dành cho họ.

Cho dù đó là một cuộc gặp tại một quán cà phê, ở nhà, hoặc tại công viên thành phố, thì cũng đều cần phải có mục đích rõ ràng. Một số người đã phạm sai lầm khi cố gắng môn đệ hóa theo cách thức mà hội thánh tổ chức các chương trình. Môn đồ hóa không phải là một chương trình. Khi chúng ta đầu tư có chủ đích hoạt động có hiệu quả vào những người khác, năng lượng đó không chỉ tạo ra sự thay đổi trong họ, nhưng nó còn khích lệ một cách năng động những môn đồ của bạn để cuối cùng họ cũng đầu tư vào những người khác nữa.

Organic

The 15th chapter of the Gospel of John indicates that the key to reproducing ourselves in the life of someone else (bearing fruit) is to abide in Christ. God is glorified not by praise and worship alone, but also by his disciples bearing fruit for the advancement of the kingdom.

There is no one certain way to be a mentor. We are all made in the image of God, so we have that in common. But we all come to God with different experiences, spiritual gifts, and spiritual goals. But at the end of the day, the disciples you are making will develop some of the same characteristics you have in your own spiritual walk. Therefore we must abide in Christ to organically reproduce a disciple who will live in the likeness of Christ.

Có hệ thống

Tin Lành Giăng chương 15 chỉ ra rằng chìa khóa để sản sinh chính mình trong cuộc đời của người khác (sinh bông trái) là cứ ở trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời được tôn vinh không phải chỉ bởi lời ngợi khen và thờ phượng mà thôi, mà còn bởi việc các môn đồ kết quả trong sự mở rộng vương quốc Chúa.

Không có một cách thức nhất định nào để trở thành người đào tạo môn đồ. Tất cả chúng ta đều được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta có điều đó là điểm chung. Nhưng tất cả chúng ta đều đến với Chúa với những kinh nghiệm khác nhau, những ân tứ thuộc linh và những mục tiêu thiêng liêng khác nhau. Nhưng suy cho cùng thì những môn đồ mà bạn đang môn đồ hóa đó sẽ có cùng một số những phẩm chất mà bạn có trong bước đường thuộc linh của riêng bạn. Vì vậy chúng ta phải ở trong Đấng Christ để tái sản sinh một cách có hệ thống những người sẽ sống theo ảnh tưởng của Đấng Christ.

Relational

When you are with the one you are mentoring, be fully present. There is a real temptation today to multitask relationships. A lot of this is happening because of Social Media. We want to be informed and connected to all our friends, all the time. But this robs the one whom you are mentoring of your undivided attention, which is exactly what your disciple needs.

Jesus placed the highest value on relationships. While being pressured to hurry through the crowds to see the daughter of Jairus (who was near death), Jesus stops to affirm the faith of a shy woman (Luke 8:40-48), who had just been healed. Now there was plenty of reason for Jesus to be in a hurry, after all he was headed to the home of a very important person and his daughter was near death. However, Jesus resisted the temptation to make the task more important than the relationship.

Multitasking is just fine for doing tasks; just not with people! People deserve our full attention. Disciples need mentors to slow down and give them their undivided attention. Jesus was busy, yet he was fully present with those around him. Your ability to make an impact on the life of someone will depend on how they feel when you are present. Please do not underestimate the need of your disciple for you to be all there.

Đề cao mối quan hệ

Khi bạn đang ở với những bạn đang chăm sóc, hãy thực sự ở đó. Có một cám dỗ thực sự hiện nay là việc đảm nhiệm nhiều mối quan hệ. Những điều này đang xảy ra là bởi vì sự phát triển của

truyền thông. Chúng ta luôn muốn được thông tin và kết nối với tất cả bạn bè. Nhưng điều này cướp đi người mà bạn đang chăm sóc trong khi họ mới là trung tâm chú ý của bạn, đó chính xác là những gì môn đồ của bạn cần.

Chúa Giê-xu đề cao giá trị của các mối quan hệ. Trong khi bị chen lấn và phải vội vàng đi qua đám đông để đến cùng con gái của Giai-ru (người đang hấp hối), Chúa Giê-xu đã dừng lại để xác chứng cho đức tin của một người phụ nữ rụt rè, (Lu-ca 8: 40-48), người vừa được chữa lành. Bấy giờ, vẫn còn rất nhiều lý do để Chúa Giê-xu phải vội vàng hơn hết, Ngài đang trên đường đến nhà của một người rất quan trọng và con gái của ông sắp chết. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu chống lại sự cám dỗ đề cao công tác hơn mối quan hệ.

Đa nhiệm chỉ tốt khi làm nhiệm vụ; nhưng không tốt trong mối quan hệ với con người! Con người đáng được quan tâm hết sức. Các môn đồ cần những người đào tạo môn đồ đi chậm lại và thật sự chú ý đến họ. Chúa Giê-xu bận rộn, nhưng Ngài thật sự hiện diện với những người xung quanh Ngài. Khả năng mà bạn ảnh hưởng trên cuộc đời của một ai đó nào đó sẽ phụ thuộc vào cách họ cảm nhận được khi bạn có mặt. Xin đừng đánh giá thấp nhu cầu của những môn đồ của bạn, bạn phải hết mình với họ.