If You Don’t Ask, The Answer is Always No

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

If You Don’t Ask, The Answer is Always No

Nếu bạn không hỏi, câu trả lời sẽ luôn là không

 

A disciple maker is a believer who enters into a relationship with people to help them trust and follow Jesus Christ. As Jesus showed us in His life and teachings, reaching lost people (evangelism) and helping believers to grow are both part of discipleship (and disciple making). Evangelism is the front end of disciple making, and spiritual growth is the back end of disciple making; linking them together.

 

Người làm môn đệ hóa là một người tín đồ gắn chắn mối quan hệ với những người khác để giúp họ tin và theo Chúa Giê-xu. Cũng như việc Chúa Giê-xu đã cho chúng ta thấy được cuộc sống và bài giảng của Ngài, đụng chạm đến nhiều người hư mất (công việc truyền giáo), và giúp đỡ những tín đồ lớn mạnh là hai mảng trong việc môn đệ hóa (gây dựng môn đệ).

 

Intentionality is at the heart of following Jesus strategy of disciple making. This can be hard for many people to accept. Most people find it difficult to talk one on one with others about spiritual matters. They especially find it hard to personally ask someone if they could disciple them.  However, today’s disciple makers find success by being intentional.

 

Tính chủ đích là điều cốt lõi trong việc theo những chiến lược môn đệ hóa của Chúa Giê-xu. Điều này có thể khiến mọi người khó chấp nhận. Hầu hết mọi người cảm thấy khó khăn trong việc chia sẻ cá nhân từng người về những vấn đề thuộc linh. Đặc biệt là khi phải đề cập đến vấn đề có thể môn đệ hóa người đó hay không. Tuy nhiên, những người đi gây dựng môn đệ ngày nay lại có thể tìm thấy được sự thành công bằng cách có chủ đích.

 

Jesus practiced it, Paul modeled it (2 Timothy 2:2) and today, those who are making disciples are using the very same strategy that Jesus used. Intentionality is being deliberate or purposeful. It is having and following a strategy. Jesus demonstrated that plan with the twelve disciples and insisted, unless you’re intentionally making disciples, you have not yet become a mature disciple.

 

Chúa Giê-xu đã thực hiện điều đó, Phao-lô cũng đã làm theo (2 Ti-mô-thê 2:2) và ngày nay, những người đi gây dựng môn đệ đang làm theo cách mà Chúa Giê-xu đã dùng. Tính chủ định nghĩa là có chủ tâm và có mục đích. Việc đó có và làm theo một chiến lược nào đó. Chúa Giê-xu đã minh chứng điều đó với mười hai môn đệ và luôn kiên định, trừ phi bạn đang môn đệ hóa ai đó một cách chủ đích, bạn sẽ không thể trở thành một môn đệ lớn mạnh.

 

After the ascension of Jesus, his disciples assumed that they were responsible for making disciples. They did not need to put it on their list of things to do. No one had to hold them accountable, it was a natural function of life for them, just like breathing.

 

Sau sự thăng thiên của Chúa Giê-xu, những môn đệ của Ngài nhận ra rằng họ có trách nhiệm gây dựng môn đệ. Họ không cần phải liệt kê điều đó trong danh sách cần phải làm. Không ai phải giám sát hay thúc dục, đó giống như một chức năng tự nhiên của họ, giống như việc thở vậy.

 

And Paul was all about modeling this same behavior as we see very clearly in the several churches he planted. Actually, the planting of these churches was the result of Paul’s disciple making. For Paul, disciple making wasn’t a classroom experience, nor was it just a small group experience; it was a life on life experience, similar to the life of Jesus.

 

Và chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng sứ đồ Phao-lô đã ứng dụng cách này trong những hội thánh mà ông gây dựng. Thực sự việc hội thánh ra đời là kết quả của việc gây dựng môn đệ của sứ đồ Phao-lô. Đối với Phao-lô, môn đệ hóa không phải là những bài thuyết giảng trong hội đường, cũng không phải những trải nghiệm ở một nhóm nhỏ; nó là trải nghiệm trong chính cuộc sống, giống như đời sống của Chúa Giê-xu.

 

Today, it seems like so much energy goes into drawing a crowd. However, as soon as the crowd is dismissed, the same work starts all over again, the planning of drawing the next crowd. Paul ignited a movement. Movements are made of men and women, who have a passion to be like Jesus wherever God has placed them; family, community, work, study, recreation, etc. Making disciples who make disciples keeps the focus on changed lives rather than gathering the crowd for the sake of the gathering. Movements take on a life of its own.

 

Ngày nay, dường như mọi người tập trung vào việc làm sao để thu hút đám đông. Tuy nhiên, ngay khi đám đông bị giải tán, công việc lại như phải bắt đầu từ đầu, làm sao để thu hút đám đông kế tiếp. Phao-lô đã nảy ra một đường hướng mới. Đường hướng ở đây chính là những người nam, người nữ có một lòng khao khát như Chúa Giê-xu ở bất kể nơi nào Chúa đặt để họ; gia đình, cộng đồng, công việc, học tập, giải trí... Người làm môn đệ hóa chú tâm vào những cuộc sống đã được thay đổi hơn là tập trung chỉ vào việc thu hút đám đông. Đường hướng này sẽ phát triển một cách mạnh mẽ và thịnh vượng.

 

I have been amazed at the people who are willing to ask someone if they want to accept Jesus as their Savior and Lord (evangelism), but they are not willing to ask the same person if they could disciple them over a period of one year (disciple making). What is the problem; are we fearful of rejection, are we prideful, are we lazy? New believers are just waiting for someone to disciple them. The hope of them maturing as a disciple will be much better if you guide them. But please remember, “If you don’t ask, the answer is always NO.”

 

Tôi rất bất ngờ với những người không ngần ngại hỏi người khác liệu rằng họ có muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu là Đấng giải cứu và Chủ của họ không (truyền giáo), nhưng lại không sẵn lòng để đặt vấn về môn đệ hóa người đó trong thời gian một năm. Vấn đề là gì? Chúng ta sợ bị chối bỏ, chúng ta cao ngạo hay chúng ta lười? Những tín đồ mới đang đợi ai đó dẫn dắt họ. Niềm hy vọng để họ trưởng thành như một môn đệ thực sự sẽ tốt hơn nhiều nếu được chúng ta dẫn dắt. Nhưng hãy nhớ rằng, “Nếu bạn không hỏi thì câu trả lời luôn là KHÔNG.”