Discipleship That Bears Fruit

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY
Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

 

Discipleship That Bears Fruit
Môn Đệ Hóa Có Kết Quả

Recently I shared in a post that Discipleship is more than an academic exercise. During the life and times of Jesus, few people were educated. Some of the educated enjoyed using their knowledge as status over those who were not educated. This caused at least two problems: 1.) The people who were God-Fearers and educated were tempted by the devil to depend on their knowledge rather than faith and they never matured spiritually and 2.) it caused separation between the educated people who knew God, and those who were seeking God.

Gần đây, tôi đã chia sẻ trong một bài viết rằng Môn đệ hóa còn hơn cả một bài tập mang tính trường lớp. Trong suốt cuộc đời và thời đại của Chúa Giê-xu, có rất ít người có học vấn. Những người có học vấn rất thích sử dụng kiến thức của mình để lên mặt với những người thất học. Điều này gây ra ít nhất hai rắc rối: 1.) Những người kính sợ Chúa và có học vấn thường bị ma quỉ cám dỗ để nương cậy vào kiến thức của họ hơn là đức tin và họ khó trưởng thành về phương diện thuộc linh và 2.) điều này gây ra một khoảng cách giữa những người có học mà biết về Chúa, và những người đang tìm kiếm Chúa.

Becoming a follower of Jesus does require some knowledge, but the information we gain from our study of the Bible is not the end goal. It would serve us well if we resisted the tendency to equate being a follower of Jesus with only being educated and informed on the history of Jesus. As believers, the purpose of the knowledge gained is to encounter Jesus in such a way that we learn to form our lives around him. It is all about how we live, not what we know.

Việc trở thành một môn đồ của Chúa Giê-xu không đòi hỏi nhiều kiến thức, nhưng những thông tin chúng ta có được từ việc nghiên cứu Kinh Thánh không phải là mục tiêu cuối cùng. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta nếu chúng ta chống lại xu hướng cho rằng là một môn đồ của Chúa Giê-xu chỉ cần có học thức và nắm bắt được thông tin về lai lịch của Chúa Giê-xu. Là tín hữu, mục đích của những kiến thức thu được là để gặp gỡ Chúa Giê-xu theo cách mà chúng ta học biết để biết mình phải sống như thế nào trước mặt Ngài. Điều quan trọng là chúng ta sống như thế nào chứ không phải chúng ta biết được những gì.

I live in a culture where many people know about the life of Jesus. They want to follow HIM with their feet and not with their heart. They depend on being involved in Christian activities and trusting in those activities for fulfillment in life. Others have the joy of having a healthy relationship with God. Why do some people have a full understanding of what it means to follow Jesus, while others want some activity or another book to read in order to feel right with God? What is the difference? The difference is called the gospel.

Tôi sống trong một nền văn hóa mà nhiều người biết về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Họ muốn bước theo NGÀI bằng đôi chân chứ không phải bằng con tim của mình. Họ nương dựa vào việc tham gia vào các hoạt động mang tính Cơ-đốc và tin cậy nơi những hoạt động này để được thỏa nguyện trong đời. Số khác có được sự vui mừng từ việc có một mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Tại sao một số người có sự hiểu biết đầy trọn về ý nghĩa của việc bước theo Chúa Giê-xu, trong khi những người khác muốn có một số hoạt động hoặc có thêm một cuốn sách khác để đọc để cảm thấy ổn thỏa với Đức Chúa Trời? Sự khác biệt ở đây là gì? Sự khác biệt ở đây là phúc âm.

The truths of the gospel must move from our minds to our hearts. We need to shorten the gap between our minds and our emotions when it comes to the life and work of Jesus. You will know this is happening in your life when you have a daily sense that the love for God in your heart is replacing the love for self. That old jealous heart that had been consuming you will be replaced by a desire to see others prosper.

Những lẽ thật của phúc âm cần phải được chuyển từ tâm trí của chúng ta đến tấm lòng của chúng ta. Chúng ta cần phải rút ngắn khoảng cách giữa tâm trí và cảm xúc của chúng ta khi liên hệ đến cuộc đời và công tác của Chúa Giê-xu. Bạn sẽ nhận biết điều này đang xảy ra trong đời sống của bạn khi hàng ngày bạn có một cảm nhận rằng tình yêu dành cho Chúa trong lòng bạn đang thế chổ tình yêu dành cho bản thân mình. Lòng ghen tị cũ kỹ đã bị tiêu hủy đó sẽ được thay thế bởi một khao khát nhìn thấy người khác được thịnh vượng.

The goal of the gospel is to produce disciples who have a passion for God, which leads to a love for others. Passion for God comes from the beauty that is revealed in the gospel, which identifies our Lord as the God of justice, morality, and grace. There is nothing we can do that will make God love us any more than he already does, and there is nothing we have done that could make him love us any less. God’s acceptance and love for us is the same regardless of the amount of spiritual fruit we produce. When we learn that His love is unconditional, we gain the power to become fruitful in discovering and discipling others.

Mục tiêu của phúc âm là để sản sinh ra các môn đồ, những người có tấm lòng nhiệt huyết cho Chúa, là điều dẫn đến chổ chúng ta có thể yêu những người khác. Lòng nhiệt huyết cho Chúa đến từ vẻ đẹp được bày tỏ ra trong phúc âm, trong đó cho thấy Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời của sự công chính, của phẩm hạnh, và của ân điển. Chúng ta không thể làm gì để khiến Chúa yêu thương chúng ta nhiều hơn và chúng ta cũng không thể làm gì để khiến Ngài yêu thương chúng ta ít hơn. Sự chấp nhận và tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là như nhau bất kể lượng quả thuộc linh mà chúng ta sản sinh. Khi chúng ta biết được rằng tình yêu của Ngài là vô điều kiện, chúng ta có được sức mạnh để trở nên kết quả trong việc phát hiện và môn đồ hóa người khác.