The Movement / Program

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

The Movement / Program

Cách mạng chuyển đổi/ Chương trình có sẵn

There has always been and will always be discussions about the nature of Discipleship. Is it a program or a movement? Some have attempted to make it a program in their ministry by having people sign-up to be involved. Sign-ups prevent people with prior relationships from working together, and also reduces the opportunity to count the cost of the commitment they are about to make. Others have resisted the programming nature of discipleship by not having any organized strategy. While others have strictly focused on a Bible Study to the exclusion of life experiences.   

Đã, đang và sẽ luôn có những thảo luận về bản chất của Môn đệ hóa. Đây là một chương trình lên sẵn hay một cách mạng chuyển đổi? Vài người đã cố gắng tạo ra những chương trình khi thực hiện nhiệm vụ của mình bằng việc bắt mọi người đăng ký để tham gia. Việc đăng ký như vậy ngăn cản những người đã có sẵn mối quan hệ với nhau trước đó làm việc tập thể cùng nhau, và cũng làm giảm đi những cơ hội để đo lường được mức cam kết của họ. Những người khác từ chối việc môn đệ hóa được chương trình hóa bởi vì nó không có ra những chiến lược được tổ chức bài bản. Trong khi những người khác thực sự rập khuôn tập trung vào Lớp học Kinh thánh để loại bỏ đi những trải nghiệm thực trong cuộc sống.

The strategy of Jesus was to select people to disciple. The selection process not only eliminates sign-ups, but it is also a part of the overall process of discipling someone. As we select someone, we are sharing with them the devotion we see them displaying for God, and why we feel they would flourish for the Kingdom of God.

Cách thức của Chúa là chọn người để môn đệ hóa. Quá trình tuyển chọn không chỉ bỏ đi việc đăng ký, mà còn góp phần vào quy trình chung trong việc môn đệ hóa ai đó. Khi chúng ta lựa chọn một người, chúng ta chia sẻ họ những sự tâm huyết ta nhận thấy được qua cách họ thực hiện vì Chúa, và cũng cho họ thấy được lý do ta cảm thấy rằng những công việc họ làm sẽ xây dựng mạnh mẽ thêm Vương quốc của Đức Chúa trời.

On the other hand, when we are engaging others in this process of associating with one another, it has to be more than relational. We must have some teaching in mind that challenges both the mentor and the mentee, or it all becomes about us. That is where the Biblical interaction comes in. A curriculum guide is most important to keep us focused on the most foundational topics of the Bible. This teaching allows the mentor to impart his own life to the mentee. Every believer needs to know that the teaching of God’s Word will always be of value as we walk together, communicate, and multiply our faith.

Mặt khác, khi chúng ta gắn bó cùng một người khác, nó có ý nghĩa không chỉ về mặt mối quan hệ tương giao. Chúng ta cần có những bài giảng dạy để thách thức cả người truyền dạy và người được truyền dạy, hoặc không nó sẽ chỉ toàn tập trung về chúng ta mà thôi. Đó là khi những tương tác được nói trong Kinh thánh được tạo ra. Một hướng dẫn được lên chương trình có vai trò quan trọng nhất để giữ chúng ta tập trung vào những chủ đề Kinh thánh có tính nền tảng nhất. Những bài giảng dạy này cho phép người truyền dạy chuyển giao cuộc sống của chính mình cho người được truyền dạy. Mỗi người đã tin Chúa cần biết rằng bài giảng về lời Chúa sẽ luôn luôn có những giá trị khi chúng ta cùng đồng hành, giao tiếp và nhân rộng đức tin.

However, the danger of having a Biblical curriculum before us each time we meet is the temptation to make it all about completing the curriculum. If all we want to do is teach people what they should know, we can continue to rely on curriculum. Bible study by itself to the exclusion of delegating responsibilities and tasks or dealing with life experiences does not get us outside our comfort zone. That is why we must challenge each other with real world experiences. Jesus spent time demonstrating what needed to be done and delegating responsibilities to the 12. These responsibilities were not case studies, but actual ministry that needed to be done. He trusted them to complete the task and later gave them feedback.

Tuy nhiên, sự nguy hiểm của việc đặt tài liệu chương trình học Kinh thánh trước mặt mỗi lần chúng ta gặp gỡ có thể là sự cám dỗ chỉ để hoàn thành những chương trình học đó. Nếu tất cả những gì chúng muốn làm là dạy ai đó điều họ nên biết, chúng ta có thể dựa vào những chương trình này. Bản thân lớp học Kinh thánh nếu có xu hướng bỏ qua việc giao trách nhiệm hay giải quyết những vấn đề thực trong cuộc sống thì sẽ không giúp ta thoát khỏi được vùng an toàn của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải thách thức mỗi người với những trải nghiệm thực trong cuộc sống. Chua Giê-xu đã giành thời gian minh chứng cho 12 môn đồ mình về những điều cần phải làm và giao trách nhiệm cho họ. Những trách nhiệm này không phải đơn thuần là ví dụ đưa ra để học hỏi, mà phải thực sự là nhiệm vụ cần hoàn thành. Ngài tin họ sẽ hoàn thành sứ mệnh và cho họ những phảm hồi sau đó.

Programs don’t allow you to do that. The person writing the program doesn’t know what needs to be done in your church or community. They don’t know the Spiritual Gift(s) of your mentee.  Without knowing the need or the ability to meet that need, any task that you assign from a pre-written curriculum may not be meaningful to the mentee or the Kingdom of God. Helpful advice as well as directions on how to carry out that advice should be based on the current situation; such as Jethro’s advice to Moses (Exodus 18). Prior to Jethro coming to Moses for a visit, he had no knowledge of the challenges Moses was facing. But once he saw what Moses was dealing with, he gave him some very good advice. A movement was created as Moses immediately implemented the advice of his father-in-law, Jethro. That advise (principles of leadership) are still utilized today all around the world by all types of organizations from the military to businesses.

Chương trình đã lên kế hoạch sẵn sẽ không cho bạn cơ hội làm như vậy. Người lên chương trình không biết điều gì cần làm trong hội thánh hay trong nhóm của bạn. Họ không biết những Món quà Thuộc linh của người được truyền dạy. Với việc không nắm được những nhu cầu và khả năng để đáp ứng nhu cầu đó, bất cứ công việc nào mà bạn giao cho người được truyền dạy của mình từ một chương trình được viết sẵn có thể không mang lại ý nghĩa gì đối với họ hay với Vương quốc Đức Chúa trời. Lời khuyên hữu ích cùng định hướng rõ vào việc làm sao thực hiện được những lời khuyên đó dựa trên những tình huống hiện tại; giống như lời khuyên mà Giê-trô dành cho Mô-se (Xuất Ai Cập ký 18). Trước khi Giê-trô thăm Mô-se, ông không biết gì về những thách thức mà Mô-se đang đối mặt. Nhưng khi nhìn thấy điều mà Mô-se đang đương đầu, Giê-trô đã đưa ra những lời khuyên bổ ích. Và một cuộc cách mạng đã được tạo ra khi Mô-se ngay lập tức áp dụng lời khuyên của cha vợ mình, ông Giê-trô. Lời khuyên đó (những nguyên tắc lãnh đạo) vẫn được sử dụng cho đến ngày nay trên toàn cầu trong nhiều tổ chức khác nhau từ quân sự cho đến kinh doanh.

This illustrates the value of movements. Movements are powerful, because they identify and solve the problems that are bigger than one person can solve alone. Movements reimagine our world — and in the process, make the impossible; possible. They allow for vision to be cast, relationships to be purposeful, and strategies to be implemented. (Again Exodus 18)

Điều này đã minh họa giá trị của những cuộc cách mạng. Cuộc chuyển đổi cách mạng rất quyền năng, vì chúng định hình và giải quyết được các vấn đề mà lớn hơn nhiều so với sức một người có thể tự mình giải quyết. Cuộc cách mạng đã tái hiện thế giới của chúng ta – và theo quy trình, biến điều không thể thành có thể. Chúng cho phép những tầm nhìn được giao truyền, những mối quan hệ được tràn đầy mục đích, và những chiến lược được hiện thực. (Xuất Ai Cập ký 18)

At the end of the day, we need both; the freedom and creativity of a movement and the consistency of a program of Bible study. In this way, both mentor and mentee can be on the same page; this is essential if we are to reproduce ourselves. How you choose to do blend these two differing natures together will be a decision you are to make as their mentor. But be sure you recognize the need for both disciplines. Yes, discipleship is a Movement Program.

Cuối cùng, chúng ta cần cả hai; tự dosáng tạo của một cuộc cách mạngtính kiên định của một chương trình Lớp học Kinh thánh. Theo cách này, cả người truyền dạy và người được truyền dạy có thể cùng trên một chiếc thuyền; điều này thực sự thiết yếu nếu chúng ta muốn nhân cấp bản thân. Bạn chọn cách nào để uốn nắn hai bản tính khác nhau thành một thể tương hợp là một quyết định mà bạn cần đưa ra với tư cách là người truyền dạy của họ. Nhưng cũng hãy chắc chắn là bạn nhận ra được nhu cầu cho cả hai kỷ luật cương này. Vâng, môn đệ hóa là một Chương trình mang tính Cách mạng chuyển đổi.