Effective Disciple-Making Will Come Naturally?

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Effective Disciple-Making Will Come Naturally?

Liệu Việc Môn Đồ Hóa Hiệu Qủa Có Xảy Ra Một Cách Tự Nhiên Không?

 

Last month I wrote about the first of two myths that at one time I believed; Disciple-Making Will Just Take Care of Itself. This month I will talk about a second myth; Effective Disciple-Making Will Come Naturally. If a person has their relationship right with God, they would mature as a believer and discipleship would just be a natural process resulting from Bible reading or some other spiritual exercise.

 

Tháng trước, tôi đã viết về một trong hai huyền thoại mà tôi đã từng tin tin; Môn Đồ Hóa Là Quá Trình Tự Dưỡng. Tháng này tôi sẽ nói về một huyền thoại thứ hai; Việc Môn Đồ Hóa Hiệu Quả Sẽ Xảy Ra Một Cách Tự Nhiên. Nếu một người có quan hệ tốt với Đức Chúa Trời, họ sẽ trưởng thành như một tín đồ và môn đồ hóa sẽ là một quá trình tự nhiên do việc đọc Kinh thánh hoặc làm một số bài tập thuộc linh khác.

 

In 2 Timothy 2:2, the apostle Paul is challenging Timothy to share what he has learned from Paul with others.  He is saying; give away your Biblical knowledge, your insightful experiences, your acquired wisdom, your spiritual maturity; give it all away to other believers. But, there is more to it! There is a process.

 

Trong 2 Ti-mô-thê 2:2, sứ đồ Phao-lô đang thách thức Ti-mô-thê chia sẻ những gì ông đã học được từ Phao-lô với những người khác. Ý ông là; Hãy truyền đạt lại kiến thức Kinh thánh của bạn, những kinh nghiệm sâu sắc của bạn, sự khôn ngoan lĩnh hội được của bạn, sự trưởng thành thuộc linh của bạn; Trao nó cho các tín hữu khác. Nhưng, còn nhiều hơn thế nữa! Đó là một quá trình.

 

The first stage of this well- structured plan is carefully receiving and studying the things which you have been taught from your spiritual mentors over the years. We are to understand and respect how valuable these learning experiences have been to us, and the treasure they can be to others.

 

Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch được thiết lập cách bài bản này là tiếp nhận và nghiên cứu cẩn thận những điều mà bạn đã được giảng dạy từ các cố vấn thuộc linh của bạn qua nhiều năm. Bản thân chúng ta phải hiểu và tôn trọng những kinh nghiệm học tập có giá trị này, để từ đó chuyển tải những giá trị này đến với những người khác.

 

Secondly, just as Timothy had to be trained (discipled) by Paul, we need to look for believers to disciple. We are to entrust what we have learned to people who have fully trusted Jesus Christ as Savior and Lord and are known to be faithful men and women. We are to pass on this in-depth teaching (beyond the basic Gospel message) to those who reflect the faithfulness of God. Men are to mentor men and women are to mentor women; this protects the church and your ministry from scandal.

 

Thứ hai, giống như Ti-mô-thê đã được Phao-lô huấn luyện (môn đồ hóa), chúng ta cần phải tìm kiếm những môn đồ để huấn luyện. Chúng ta phải ủy thác những gì chúng ta đã học được cho những người hoàn toàn tin cậy Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Thế và Chúa của họ và được biết đến là những người nam người nữ trung tín. Chúng ta phải truyền dạy những sự dạy dỗ sâu nhiệm (ngoài thông điệp Phúc Âm cơ bản) cho những người phản ảnh long trung tín với Chúa. Nam giới nên cố vấn cho nam giới và nữ giới nên cố vấn cho nữ giới; Điều này bảo vệ hội thánh và chức vụ của bạn khỏi những vụ bê bối.

 

And thirdly, the people to whom we share our knowledge, experiences, and wisdom are to be reliable people. They are to be reliable, because Paul’s challenge is for those who carefully receive this wisdom, to in turn share it with others as a continuous process of spiritual reproduction. This is where the process mostly breaks down.

 

Và thứ ba, những người mà chúng ta chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và sự khôn ngoan của chúng ta phải là những người đáng tin cậy. Họ phải là những người đáng tin cậy, bởi vì thách thức mà Phao-lô dành cho những ai cẩn thận nhận lãnh sự khôn ngoan này là đến lượt họ phải chia sẻ nó với người khác như là một quá trình tái sinh thuộc linh. Đây là chổ mà đa phần quá trình này rơi vào bế tắt.

 

It reminds me of the Dead Sea in the nation of Israel. Every day fresh waters come into the Dead Sea from the Jordan River, but water never flows out and the Dead Sea continues to drop in water level. Could it be that since this body of water never gives up anything, the salt and chemicals of the sea take over and dry it up.

 

Điều này nhắc nhở tôi về Biển Chết tại Israel. Hàng ngày nước ngọt đi vào Biển Chết từ sông Giô-đanh, nhưng nước không bao giờ chảy ra và mực nước tại Biển Chết tiếp tục giảm. Có thể là vì hồ nước này không bao giờ cho ra bất cứ điều gì, muối và hóa chất của biển tiếp nhận và làm nó bị khô.

 

To make disciples, we have to invest our lives into other believers. We have a tendency to keep our relationships among people we already know. To be a disciple maker, we must actively seek out and develop new relationships with believers who are faithful and reliable.  Jesus sought out the 12. He did not ask for a show of hands for volunteers, He strategically sought out those who were faithful and reliable.

 

Để môn đệ hóa, chúng ta phải đầu tư đời sống của mình vào các tín hữu khác. Chúng ta có khuynh hướng giữ mối quan hệ giữa vòng những người mà chúng ta đã biết. Để đào tạo môn đệ, chúng ta phải tích cực tìm kiếm và phát triển mối quan hệ mới với các tín hữu là những người trung tín và đáng tin cậy. Chúa Giê-xu tìm kiếm 12 người. Ngài đã không yêu những cánh tay xung phong của các tình nguyện viên, Ngài đã tìm kiếm những người trung thành và đáng tin cậy.

 

I do not want to be like the Dead Sea (never giving up anything) or the Jordan River (flowing into something that is already dead). Water always takes the path of least resistance. May our discipleship efforts strategically grow and flourish in the lives of other believers, believers who will disciple other believers. Friendships happen naturally, discipleship is accomplished with a process.

 

Tôi không muốn giống như Biển Chết (không bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì) hoặc sông Giô-đanh (chỉ chảy vào cái gì đó đã chết). Nước luôn luôn tìm đến lối dể chảy. Nguyện nỗ lực mang tính chiến lược của chúng ta trong việc môn đồ hóa được phát triển và thăng hoa trong đời sống của những tín hữu khác, là những người sẽ môn đồ hóa những tín hữu khác. Tình bạn xảy ra cách tự nhiên, nhưng môn đồ hóa được hoàn tất qua một tiến trình.

 

Norman Coe- Director, 2ND Mission