Difficult Communication

 

Career Boosters

ThúcĐẩyNghềNghiệp

Difficult Communication.

Truyền thông khó khăn

As a leader, you can’t avoid tough talks to employees. We tend to avoid difficult conversations with people and just hope the problems they are causing will go away.We all want the other person to think the very bestof us. If you are the boss, you are responsible for addressing these difficult issues. It may be an employee who is coming to work late, the one who is always negative about everyone else, or one who does not complete their work on time.

Là một người lãnh đạo, bạn không thể tránh các cuộc nói chuyện gay gắt với nhân viên. Chúng ta thường có xu hướng lảng tránh những cuộc đối thoại gay gắt với người khác và chỉ hy vọng rằng mọi vấn đề do họ gây ra sẽ nhanh chóng qua đi. Chúng ta đều muốn người khác suy nghĩ tốt nhất về chúng ta. Nếu bạn là một người sếp, bạn có trách nhiệm phải giải quyết những vấn đề khó khăn. Đó có thể là việc một người nhân viên đi làm trễ, một người luôn suy nghĩ tiêu cực về người khác, hoặc một ai đó thường không hoàn thành công việc đúng thời hạn được giao.

Avoiding the difficult decisions creates additional problems. As long as you ignore the problem, the person you need to talk to may be very happy, but the rest of the team (those who are in the very same working environment) may be very unhappy. As a leader, your lack of leadership in not addressing the problem may be holding back all of the other workers.

Việc né tránh những quyết định khó khăn sẽ tạo ra thêm những nan đề khác. Một khi bạn phớt lờ những nan đề, có thể người mà bạn cần phải nói chuyện sẽ rất vui vẻ, nhưng những người còn lại trong nhóm (là những người làm việc trong môi trường giống nhau) có thể không vui lòng. Là một người lãnh đạo, việc thiếu kỹ năng lãnh đạo trong việc không giải quyết các nan đề có thể làm cản trở tất cả những nhân viên  khác.

What has been your history in handling these problems? Do you tend to:

  •  Hold UP-Wait in hopes the problem will go away.
  • Blow UP- This brings a short relief, but makes things worse.
  • Give UP- Undermines your leadership and hurts the entire team.

As you can see, none of the above options are good solutions to the problem. Instead, let me suggest that you STEP –UP. Step up and help your team and strengthen your leadership visibility and ability at the same time. The important thing is to get to the truth. Here are the steps to take as you STEP-UP.

 Bạn đã từng làm điều gì trong quá khứ để xử lý những nan đề này? Bạn có xu hướng:

Đình trệ - Chờ đợi trong sự hy vọng rằng nan đề sẽ tự biến mất.

La mắng - Điều này có thể mang lạị sự sửa phạt ngắn, nhưng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.

Từ bỏ - Làm suy yếu vai trò lãnh đạo của bạn và gây tổn thương đến cả đội nhóm.

Như bạn có thể thấy, không có chọn lựa nào ở trên là giải pháp tốt cho vấn đề. Thay vào đó, hãy để tôi đề nghị bạn nên TIẾN LÊN. Tiến lên và giúp đỡ đội nhóm của bạn và làm mạnh mẽ hơn tầm nhìn và khả năng lãnh đạo cùng một lúc. Điều quan trọng là làm sáng tỏ sự thật. Sau đây là các bước cần thực hiện khi bạn TIẾN LÊN.

 1.      Meet privately- You will not want to embarrass the employee.In this way you can address the problem without a lot of distractions. Also, the best time to meet is now; as soon as possible.

 Gặp gỡ cá nhân - Bạn có lẽ không muốn làm mất mặt các nhân viên. Với cách này, bạn có thể giải quyết nan đề mà không bị xao nhãng. Và cũng thế, thời điểm tốt nhất để gặp mặt là ngay bây giờ, càng sớm càng tốt.

 2.      Assume Good Motives- Going in to the meeting with the assumption that the employee’s motives were good will deepen your relationship rather than damage it. This will enable you to have a good attitude and keep the other person from becoming defensive.

 Giả định về những động cơ tốt đẹp – Đi đến cuộc gặp gỡ với việc giả định rằng những động cơ của người nhân viên là tốt đẹp sẽ làm sâu sắc mối quan hệ của bạn hơn là phá hủy nó. Điều này khiến cho bạn có một thái độ tốt và giúp người khác tránh việc trở nên phòng thủ.

 3.      Offer Solutions.By making specific observations and explaining their negative impact, you can eliminate your employee having a vague impression of your concern. List potential solutions.

 Đưa ra những giải pháp – Bằng việc quan sát cụ thể và giải thích tác động tiêu cực của họ, bạn có thể loại bỏ trong nhân viên một ấn tượng mơ hồ về mối quan tâm của bạn. Liệt kê các giải pháp tiềm năng.

 4.      Listen. Ask for their side of the story. Why; because you may not be right or you may not have all the facts.

 Lắng nghe. Hỏi về câu chuyện từ phía quan điểm của họ. Lý do tại sao, bởi vì bạn có thể không đúng hoặc bạn có thể không có tất cả dữ kiện.

 5.      Agree on the Solution.  List the actions (corrections) that the employee is to complete and the timetable for completion. Set up the expectations and let them know when you will meet again to make assessments.

 Thống nhất các giải pháp. Liệt kê các hành động (sửa chữa) mà nhân viên sẽ thực hiện và khung thời gian để hoàn thành. Thiết lập những kỳ vọng và cho họ biết khi nào các bạn sẽ gặp lại để đưa ra đánh giá.

 6.      Validate the Person. Affirm the value they are as a person and offer assistance to help.Treat others based upon what you want them to become.

 Xác nhận người đó. Khẳng định những giá trị trong con người họ và đưa ra những sự trợ giúp để giúp đỡ. Hãy đối xử với những người khác dựa trên những gì mà bạn muốn họ trở nên vậy.