The Cost of Following Jesus

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

The Cost of Following Jesus

Cái Giá Của Việc Bước Theo Chúa Giê-Xu

 

Have you ever considered the “Cost of Discipleship”? When I use the word “Discipleship”, I’m not really referring to some type of structured mentorship program, or a “hip” strategy for reaching young people, or a generic term for meeting once a week over coffee. Rather, I’m referring to the radical lifestyle that Jesus calls his followers to live. I’m not discounting structured mentorships, strategic programs, or Christian fellowship. These can be healthy and beneficial practices for the twenty-first century Christian. However, there is just simply more.

 

Đã bao giờ bạn cân nhắc “giá trả của việc làm môn đồ của Chúa” chưa? Khi tôi sử dụng cụm từ “làm môn đồ”, tôi không có ý đề cập đến một chương trình cố vấn có hệ thống, hoặc một chiến lược “tân thời” để tiếp cận giới trẻ, hoặc một thuật ngữ chung chung cho cuộc gặp gỡ mỗi tuần một lần tại quán cà-phê. Thay vào đó, tôi đang đề cập đến lối sống nhiệt thành mà Chúa Giê-xu đã kêu gọi những người theo Ngài phải sống. Tôi không xem nhẹ các cố vấn có hệ thống, các chương trình chiến lược, hoặc những buổi thông công Cơ Đốc. Đây có thể là những sự thực hành lành mạnh và hữu ích cho các tín hữu thế kỷ 21. Tuy nhiên, còn nhiều điều hơn thế nữa.

 

There’s more to discipleship than a routine meeting or generic program. In Luke 9, Jesus gives three very difficult illustrations concerning the weighty cost of abandoning the “common life” as we know it and grasping on to the purpose-filled life of discipleship. Jesus interacts with three would-be followers; 1.) one who holds too firmly to material comforts, 2.) one who allows earthly obstacles to interfere with a higher calling, and 3.) one who stumbles to rightly prioritize relationships.

 

Có nhiều điều liên hệ đến việc làm môn đồ hơn chỉ là một buổi gặp mặt thường lệ hay một chương trình chung chung. Trong Lu-ca 9, Chúa Giê-xu đưa ra ba minh hoạ rất khó khăn liên quan đến cái giá đắt của việc từ bỏ “một lối sống tầm thường” như chúng ta biết và đeo đuổi một cuộc đời đúng mục đích của việc làm môn đồ. Chúa Giê-xu tương tác với ba đối tượng muốn làm môn đồ Ngài: 1) người nắm giữ quá chặt đối với sự thoải mái về của cải vật chất, 2) người cho phép những trở ngại thuộc về đời này ngăn trở sự kêu gọi cao cả hơn, và 3) người thất bại trong việc đưa ra thứ tự ưu tiên đúng trong các mối quan hệ.

 

 

The life of a true disciple is marked by each of these areas that the would-be disciples fail. True disciples count the cost of abandoning material comforts, earthly desires and self-centered relational priorities and value Christ above all else. The path of following Jesus is not easy and comfortable, the Kingdom takes priority over family, and being a follower means we never look back. Jesus is our highest commitment.

 

Đời sống của một môn đồ đích thực được đánh dấu bởi mỗi lĩnh vực mà những người muốn làm môn đồ trên đã thất bại. Môn đồ đích thực sẽ trả cái giá của việc từ bỏ những tiện nghi vật chất, những ham muốn trần thế và những ưu tiên quan trọng liên quan đến bản thân mình và để Đấng Christ là điều quan trọng hơn hết. Bước đường đi theo Chúa Giê-xu không phải là dễ dàng và thoải mái, Nước Trời cần được ưu tiên hơn gia đình, và để là một môn đồ đích thực chúng ta không bao giờ được ngoảnh lại đằng sau. Chúa Giê-xu là sự cam kết cao nhất của chúng ta.

 

 

In 2014, I spent two months traveling thru Vietnam teaching the strategy of Jesus for making disciples. At some of those meetings local leaders commented on this subject by explaining (paraphrase): “Jonathan, following Jesus means everything to us. We genuinely desire to submit to the local authorities when what they command is opposed to our first commitment to follow Jesus. As a result, we find ourselves in severe conflicts often, sometimes daily.” What I quickly perceived was these men aren’t proud of persecution. They do not see it as noble, but simply part of life, if they intend to closely obey Jesus as Lord.

 

Vào năm 2014, tôi đã dành hai tháng đi khắp đất nước Việt Nam để giảng dạy về chiến lược môn đồ hóa của Chúa Giê-xu. Trong một số buổi nhóm, các lãnh đạo hội thánh địa phương đã bình luận về đề tài này bằng cách giải thích (diễn giải): “Jonathan, theo Chúa Giê-xu có nghĩa mọi thứ với chúng tôi. Chúng tôi thực lòng muốn thuận phục chính quyền địa phương dù những gì họ làm là trái ngược với cam kết đầu tiên của chúng tôi để đi theo Chúa Giê-xu. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với những xung đột nghiêm trọng, đôi khi là hàng ngày.” Điều mà tôi đã nhanh chóng nhận ra là những người này không tự hào về sự bắt bớ. Họ không xem nó là điều gì đó xa xỉ, nhưng chỉ đơn giản là một phần của cuộc sống, nếu họ có ý định hoàn toàn vâng theo Chúa Giê-xu là Chúa.

 

As I spoke to some of these men, it was clear to me that following Jesus meant far more to them than any material comfort, fleshly desire or self-centered relational priority. In fact, their word paralleled the words of Paul in Philippians 3:7, (ESV) “But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ.” Paul enjoyed the benefits of an elite education, a prestigious citizenship in Rome, and power and influence over men.  Paul gave it all up to be obedient and accept the challenge to follow Jesus, a man who in the eyes of most men had only died a humiliating death on a cross. But this same Jesus, who never traveled more than 200 miles from home, miraculously rose from his grave on the 3rd day to lead his followers on a purpose driven journey to bring the best news to the world. That is the journey I want to be on.

 

Khi tôi nói chuyện với những anh em này, tôi thấy rõ rằng việc theo Chúa Giê-xu có ý nghĩa đối với họ nhiều hơn bất kỳ sự tiện nghi nào về vật chất, ham muốn của con người hoặc ưu tiên quan trọng. Trên thực tế, lời của họ song song với những lời của Phao-lô trong Phi-líp 3:7, “Vì Chúa Giê-xu tôi coi mọi sự như là sự lỗ.” Phao-lô được hưởng những quyền lợi của một nền giáo dục ưu tú, quyền công dân La-mã, quyền lực và ảnh hưởng trên nhiều người. Phao-lô từ bỏ mọi sự, vâng lời và chấp nhận thử thách để bước theo Chúa Giê-xu, một người mà trong mắt của nhiều người chỉ là một tử tội chết một cái chết nhục nhã trên cây thập tự. Nhưng chính Chúa Giê-xu này, người không đi quá 200 dặm khỏi quê hương mình, người đã sống lại cách diệu kỳ từ mộ phần vào ngày thứ 3 để dẫn những người người theo Ngài vào một cuộc hành trình đúng mục đích để đem tin tức tốt lành nhất cho thế giới. Đó là cuộc hành trình tôi muốn được dự phần.

 

 

 

Jonathan Hunt

Training Consultant for 2ND Mission

Chuyên Viên Huấn Luyện Của 2ND Mission

Church Planter (The Heights Church), Denver, CO -  USA

Người Mở Mang Hội Thánh, Denver, CO - USA