Becoming a Risk Taking Builder

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Becoming a Risk Taking Builder

Trở Thành Một Người Xây Dựng Vương Quốc Dám Chấp Nhận Rủi Ro

An essential set of skills for those of us who mentor others is to become a Kingdom Builder. I know we generally think of the word builder as one who constructs a building, bridge or a road. Think with me for a moment what a builder does. They develop a plan and a schedule along with the resources to coordinate the people to the completion of the project. Essentially, they create opportunities for people to be a part of a new experience toward a common goal.

Một trong những kỹ năng cần thiết cho chúng ta trong vai trò là những người cố vấn là trở thành một Người Dựng Xây Vương Quốc. Tôi biết chúng ta thường nghĩ đến từ ngữ thợ xây là người xây dựng một tòa nhà, một chiếc cầu, hay một con đường. Hãy cùng tôi để chút thời gian suy gẫm về công việc của một người thợ xây. Họ triển khai một kế hoạch và một lịch trình cùng với các nguồn lực để phối hợp với nhau để hoàn thành một dự án.  Thực ra, họ tạo cho những người khác cơ hội để trở thành một phần của một trải nghiệm mới hướng tới một mục tiêu chung.

In the same way, Kingdom Builders rally together others (non-believers) to experience the Kingdom of God, now and forever. They strive to introduce people to the way of Jesus and help them to live in this reality as part of an ordinary life. They understand the need to save those who are perishing. A Kingdom Builder will think more about others than himself.

Trong cùng một cách như vậy, những Người Xây Dựng Vương Quốc tập hợp những người khác lại (những người chưa tin) để cùng trải nghiệm Vương Quốc Đức Chúa Trời, ngay bây giờ và cả trong cõi đời đời. Họ cố gắng để giới thiệu cho mọi người biết về con đường của Chúa Giê-su và giúp họ sống trong thực tại này như là một phần của đời sống thường nhật. Họ hiểu được nhu cầu cần phải cứu những người đang bị hư mất. Một Người Xây Dựng Vương Quốc sẽ nghĩ về người khác nhiều hơn chính mình.

Kingdom Builders take initiative by starting new activities that meet a need in the lives of the people they mentor; a need that currently is not being met. One great example of this is the ‘Gift of Love’ project for the incoming students at the University Campuses. Freshmen students are in need of activity, information and relationships. Those who understand this and take the risk of acting upon this need, will make a huge impact in the lives of these new students as they share the Gospel with them early in their university experience.

Những Người Dựng Xây Vương Quốc khởi xướng bằng cách bắt đầu những hoạt động mới đáp ứng một nhu cầu trong đời sống của những người mà họ cố vấn; một nhu cầu hiện tại chưa được đáp ứng. Một ví dụ tuyệt vời cho điều này là dự án “Món Quà Yêu Thương” cho các sinh viên ở các trường Đại học. Những sinh viên năm nhất đang có nhu cầu về những hoạt động, những thông tin và các mối quan hệ. Những người hiểu được điều này và dám chấp nhận rủi ro hành động theo nhu cầu này, sẽ tạo được một sự ảnh hưởng rất lớn trong đời sống của những sinh viên mới khi họ chia sẻ Tin Lành với những sinh viên này ngay khi họ mới bước vào giảng đường đại học.

We normally think of a builder being motivated by the final design of the project. But in the Kingdom, it is all about eternal value. It starts with a courageous decision, a willingness to risk failure, the potential of rejection by other believers whose opinion you value, and a desire to be effective. Effectiveness seldom if ever comes from continuing to do the same thing over and over. We have to be willing to invest in the lives of others and trust God for the final design of their lives.

Chúng ta thường nghĩ về một thợ xây được thúc đẩy bởi thiết kế cuối cùng của dự án. Nhưng trong Vương Quốc Chúa, việc này có giá trị đến đời đời. Nó bắt đầu với một quyết định can đảm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, khả năng bị khước từ bởi các tín hữu khác là những người mà bạn xem trọng ý kiến của họ và một mong muốn được trở nên hiệu quả. Không thể nào có hiệu quả nếu cứ làm đi làm lại cùng một việc. Chúng ta phải sẵn sàng đầu tư vào đời sống của những người khác và tín thác nơi Đức Chúa Trời về thiết kế cuối cùng của cuộc đời họ.

Kingdom Builders create new ministry opportunities to help non-believers experience Christ in a way they would not experience in a normal church setting. They build relationships that form a community with a cause. We make a huge mistake if we think that only believers are looking to make a difference in the world. Many of the non-believers you encounter are ready to join you in an effort to change the world; they just are not ready to fully embrace Christ as of yet.

Những Người Xây Dựng Vương Quốc tạo ra những cơ hội chức vụ mới để giúp những người chưa tin trải nghiệm Đấng Christ theo cách mà họ sẽ không trải nghiệm được ở một buổi nhóm bình thường. Họ xây dựng các mối quan hệ, tạo nên một cộng đồng vì một lý do. Chúng ta sẽ mắc một sai lầm rất lớn nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ có những tín hữu mới tìm cách để tạo nên sự khác biệt trên thế giới này. Nhiều người chưa tin mà bạn gặp cũng sẵn sàng để tham gia vào một nỗ lực để thay đổi thế giới; chỉ là họ chưa sẵn sàng để nắm bắt được Đấng Christ cách đầy trọn.

The networks of relationships within Vietnam (business, campuses, neighborhoods, etc.) are in need of Kingdom Builders who enable believers to have a broader impact. As a mentor, we need to be a bold risk taker like Lydia from Thyatira of Macedonia. She opened her heart to the words spoken by the missionary Paul. After she and her household were baptized, she risked her standing and her unique position within the business community to persuade these strange evangelists to stay at her house, thus building eternal value.

Các mạng lưới những mối quan hệ ở Việt Nam (doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, vv) đang cần những Người Xây Dựng Vương Quốc là người có thể làm cho những tín hữu có một tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn.  Là một thợ xây, chúng ta cần phải trở thành một người dám chấp nhận rủi ro giống như Li-đy từ Thi-a-ti-rơ xứ Ma-xê-đoan. Cô mở lòng mình ra với những lời của nhà truyền giáo Phao-lô. Sau khi cô và nhà mình được báp-têm, cô đã chấp nhận rủi ro về chỗ đứng và vị trí đặc biệt của mình trong cộng đồng buôn bán của mình để thuyết phục những nhà truyền giáo xa lạ ở lại nhà mình, và đó chính là xây dựng giá trị vĩnh cửu.