Big Things from Small Beginnings

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY
Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH


Big Things from Small Beginnings
Thành Công Lớn Từ Những Khởi Đầu Nhỏ

I have been a Christ follower now for over 50 years. In looking back over my pilgrimage as a Christian, I often wonder what life would have been like if I had had a personal mentor, someone like Paul who invested time in Timothy. However, the past is gone, and I have chosen to make disciples now because I have learned that is the command of Christ (Matthew 28:18-20). So the question for today is, how did Jesus make disciples or how did he mentor the 12? Also, how was he able to make such a huge impact in the world in such a short time?


Tôi là một người bước theo Chúa đến nay đã hơn 50 năm. Nhìn lại hành trình của mình với tư cách là một Cơ-đốc nhân, tôi thường tự hỏi rằng cuộc sống sẽ như thế nào nếu tôi có một người cố vấn riêng, một người như Phao-lô, người đã đầu tư thời gian cho Ti-mô-thê. Tuy nhiên, quá khứ đã trôi qua, và tôi đã chọn để môn đệ hóa người khác vì tôi đã học biết được rằng đó là mạng lệnh của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 28:18-20). Vậy câu hỏi cho ngày hôm nay là, làm thế nào Chúa Giê-xu môn đệ người khác hay làm thế nào Ngài đã cố vấn cho 12 môn đệ của Ngài? Hơn nữa, làm thế nào Ngài có thể tạo ra một tầm ảnh hưởng to lớn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?


For some reason we have a tendency to not think of Jesus as a mentor. Probably that is because he was both human and divine. But as Jesus was going about his ministry, he was preparing men and women to take over his work at a future time. The reason Jesus came to earth was stated in Luke 19:10, “For the Son of Man has come to seek and to save the lost.”


Có một số lý do khiến chúng ta có xu hướng nghĩ về Chúa Giê-xu như một người cố vấn. Có lẽ đó là bởi vì Ngài vừa là con người và Ngài cũng vừa là thần linh. Tuy nhiên, vì Chúa Giê-xu đã thi hành chức vụ của mình, Ngài chuẩn bị những người nam, người nữ để tiếp quản công việc của Ngài trong tương lai. Lý do Chúa Giê-xu đã đến thế gian đã được nêu trong Lu-ca 19:10: “Vì Con Người đã đến để tìm và cứu những kẻ bị hư mất.”


It all began when Jesus started to gather men around him. He had not scheduled any activities or programs. He had not even preached his first public sermon. He simply said, “follow me.” The immediate impact was not all that impressive. But it did seem like these men were devoted to Jesus and their hearts were turned toward the need of the people.


Tất cả bắt đầu khi Chúa Giê-xu lần đầu tiên tụ họp một số người xung quanh Ngài. Ngài đã không lên kế hoạch cho các hoạt động hay các chương trình. Ngài thậm chí cũng không giảng bài giảng công khai đầu tiên của mình. Ngài chỉ nói: “Hãy theo ta.” Sự ảnh hưởng tức thời không phải là những điều gây ấn tượng. Nhưng có vẻ như những người đàn ông này đã tận hiến cho Chúa Giê-xu và tấm lòng của họ đã hướng về phía nhu cầu của người khác.

This was the first part of his strategy, he selected men who had big hearts, hearts so big that Jesus knew they would go out and select more men to mentor in the same way they were being trained. The secret is it only takes a few individuals, a small enough group with whom to work effectively and consistently. Once transformed, they in turn can impact others in the same way.


Đây là phần đầu tiên trong chiến lược của Ngài, Ngài đã chọn những người đàn ông có tấm lòng rộng lớn, tấm lòng rộng lớn đến nỗi Chúa Giê-xu biết họ sẽ đi ra và chọn nhiều người khác để cố vấn theo cùng một cách mà họ đã được đào tạo. Bí quyết ở đây là chỉ cần một vài cá nhân, một nhóm nhỏ mà làm việc hiệu quả và nhất quán. Sau khi được biến đổi, và đến lượt họ, họ có thể ảnh hưởng đến những người khác trong cùng một cách đó.


We love reading the stories of how Jesus calmed the storm, healed people of diseases, and fed the 5,000; but it was his consistent devotion to the few disciples that had the lasting impact on the world. Why did Jesus deliberately concentrate his life on so few? The truth, he was building leaders, not just converts. Jesus selected the people he could mentor and train, people who had a heart to mentor and train others. Rather than just look for all the lost sheep he could gather, he selected people who were teachable.


Chúng ta thích đọc những câu chuyện về cách Chúa Giê-xu dẹp yên cơn bão, chữa lành người bệnh, và cho 5000 ăn; nhưng chính lòng tận tụy kiên trì của Ngài đối với các một đồ đã tạo nên tầm ảnh hưởng lâu dài trên thế giới. Tại sao Chúa Giê-xu không quá chú tâm vào cuộc sống của chính Ngài? Thật ra, Ngài đang xây dựng những nhà lãnh đạo chứ không phải chỉ đơn thuần là những người cải đạo. Chúa Giê-xu đã chọn những người mà Ngài có thể cố vấn và đào tạo, những người có một tấm lòng để tư vấn và đào tạo những người khác. Thay vì chỉ tìm kiếm tất cả những con chiên lạc mà có thể tụ họp lại, Ngài đã chọn những người chịu học hỏi.


What we learn here is that our first duty as a disciple is to see to it that our personal ministry has a foundation upon which to build a future ministry of evangelism to the multitudes. Some may even object to this approach saying it shows favoritism to a select group. And it may be, but it is the method which Jesus utilized, and it produced lasting leadership.


Những gì chúng ta học được ở đây là nhiệm vụ trước tiên của chúng ta với tư cách là một môn đồ, là nhìn vào đó để chức vụ cá nhân của chúng ta có một nền tảng mà trên đó có thể xây dựng một chức vụ truyền giảng tương lai cho những đám đông. Một số người thậm chí có thể phản đối cách tiếp cận này, họ cho rằng nó cho thấy sự thiên vị trong một nhóm được chọn. Và có thể là như vậy, nhưng đó là phương pháp mà Chúa Giê-xu đã áp dụng, và nó tạo ra những nhà lãnh đạo còn lại lâu dài.


No matter who you are, how young or how experienced you are, there is always someone you can influence and who will find value in your relationship with them. The Kingdom of God is always relational and as believers, we are to invest relationally in others. After all, since Jesus gave up his life for us, we can affirm that our lives are not about us, but we are designed to serve and invest in others.


Cho dù bạn là ai, bạn còn trẻ hay là bạn đã từng trải như thế nào đi nữa, luôn luôn có một ai đó mà bạn có thể ảnh hưởng và những người sẽ tìm thấy giá trị trong mối quan hệ của bạn với họ. Vương quốc của Đức Chúa Trời luôn có những mối quan hệ và là tín hữu, chúng ta phải đầu tư mối quan hệ ở những người khác. Sau cùng, vì Chúa Giê-xu đã từ bỏ mạng sống của Ngài cho chúng ta, chúng ta cũng có thể khẳng định rằng cuộc sống của chúng ta không phải là tập trung vào chúng ta, nhưng chúng ta được tạo nên để phục vụ và đầu tư vào những người khác.