Comfort: The Enemy of Discipleship

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY

Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

Comfort: The Enemy of Discipleship

Sự thỏa mái: Kẻ thù của Môn Đồ Hóa

Comfort is something we all seek from time to time. There is a clear purpose for comfort, just like there is a purpose for sleep at night. The idea of comfort is to give someone consolation in a time of trouble or worry. It can be a feeling of relief, of encouragement,  or  a contented well being. It is a gift from God. Then, why would I say that comfort is the enemy of spiritual growth?  It is like a lot of other things, when comfort becomes our main goal in life, we get our life out of balance.

Thỏa mái là điều mà ai trong chúng ta cũng luôn tìm kiếm. Có một mục đích rõ ràng cho sự thoải mái, giống như có một mục đích rõ ràng cho giấc ngủ vào ban đêm. Ý tưởng về sự thoải mái là để đem lại cho ai đó sự an ủi trong một thời điểm khó khăn hay lo lắng. Nó có thể là một cảm giác nhẹ nhõm, được khích lệ, hay một trạng thái thỏa nguyện. Đó là một món quà từ Đức Chúa Trời. Vậy thì tại sao tôi nói rằng sự thoải mái là kẻ thù của sự tăng trưởng thuộc linh? Nó cũng giống như rất nhiều thứ khác, khi sự thoải mái trở thành mục tiêu chính yếu của chúng ta trong cuộc sống, thì lúc đó chúng ta đang mất quân bình trong đời sống.

The Bible speaks a good bit about comfort. We are all familiar with the passages about being comforted from the Psalms or the Beatitudes. So it would seem like we should make it a big part of our lives. But, whenever the Bible speaks of comfort, it is talking about someone who has had a recent affliction and now is in need of some short-term relief. But if you take it to mean that just because you are a believer, you should always be in comfort, Satan will use it against you.

Kinh Thánh có đề cập đến một số ích lợi của sự thoải mái. Chúng ta thảy đều quen thuộc với những phân đoạn nói về sự an ủi mà chúng ta có thể nhận được từ các Thi Thiên hay Bài Giảng Trên Núi. Vì vậy, nó có vẻ như chúng ta nên làm cho sự an ủi này trở thành một phần lớn trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng, bất cứ khi nào Kinh Thánh nói đến sự thoải mái, Kinh Thánh đang nói về một người vừa mới gặp một hoạn nạn và bây giờ thực sự cần sự cứu giúp ngắn hạn. Nhưng nếu bạn đem điều đó đi xa hơn để lý giải rằng chỉ vì bạn là một tín hữu, nên bạn luôn luôn được thoải mái, Sa-tan sẽ sử dụng điều đó để chống lại bạn.

It was in the spring of the year and King David had sent all of his men out to battle (2 Samuel 11). But David remained in Jerusalem.  One afternoon as the King walked out on the rooftop of his house, he saw Bathsheba bathing.  Since David had lingered too long in the city and sought the comfort of his palace instead of being out on the battle field with his army, Satan was tempting him to have something that was not his to take. He requested for Bathsheba to be brought to his house, and he committed adultery with her. David goes from being a man on the rise to a man of failure. The desire for comfort led David to commit adultery and to ultimately murder one of his best military leaders. And the list of his failures after this sin just continues to grow.

Lúc đó là vào mùa xuân và vua Đa-vít đã sai tất cả những lính tráng của mình ra chiến trường  (2 Sa-mu-ên 11). Nhưng Đa-vít vẫn ở lại Giê-ru-sa-lem. Một buổi chiều nọ lúc Vua bước ra trên tầng thượng của cung điện, ông thấy Bát-sê-ba đang tắm. Kể từ khi Đa-vít nán lại quá lâu trong thành và tìm kiếm sự thoải mái của cung điện thay vì ra chiến trường với quân đội của mình, Sa-tan đã cám dỗ ông lấy cái điều mà không thuộc về ông. Ông yêu cầu người ta đưa Bát-sê-ba đến nhà của mình, và ông ta đã phạm tội ngoại tình với cô ấy. Đa-vít đi từ chổ một người đàn ông đang thăng tiến đến chổ một người đàn ông thất bại. Mong muốn được thoải mái đã dẫn Đa-vít đến chổ phạm tội ngoại tình và cuối cùng đến chổ sát hại một trong những lãnh đạo quân sự tốt nhất của mình. Và danh sách các thất bại của ông sau khi tội lỗi này tiếp tục dài thêm.

Caleb, was a man on a mission for God. He had been sent along with 11 other men to spy out the land of Canaan, and bring back a report to Moses of their observations of the Promised Land (Numbers 13). Of the twelve men who made the forty day journey, ten of them returned with the hope of remaining to live in the comfort of the familiar surroundings of the wilderness of Paran. Even though the new land had the capacity to produce a lot more food than the wilderness in which they currently lived, the majority of the group of 12 wanted to stay in the wilderness. They voted to please the people rather than be obedient to God.

Ca-lép, là một người đàn ông của sứ mạng cho Chúa. Ông được sai đi cùng với 11 người đàn ông khác để do thám đất Ca-na-an, và mang về một báo cáo cho Môi-se về những gì họ đã thấy liên quan đến vùng Đất Hứa (Dân số 13). Trong số mười hai người thực hiện trong sự thoải mái của môi trường quen thuộc của đồng vắng Pha-ran. Mặc dù vùng đất mới có khả năng sản xuất lương thực nhiều hơn so vùng đồng vắng nơi mà họ đang sống, phần lớn số người trong nhóm 12 muốn lại ở trong đồng vắng. Họ đã bỏ phiếu để được lòng dân chúng hơn là vâng lời Đức Chúa Trời.

When you have a choice between comfort and the Lord’s way of doing the mission, are you like Caleb; choosing God’s Plan even though it involves a risk? Or would you prefer to just hang around the comfortable surroundings like King David. God has a plan for you and you will miss out on the adventure, if you must always desire to live in comfort.

Khi bạn có một sự lựa chọn giữa sự thoải mái và phương cách thực thi sứ mạng của Chúa, thì bạn giống như Ca-lép; hãy lựa chọn kế hoạch của Đức Chúa Trời mặc dù nó có có chút mạo hiểm? Hoặc bạn chỉ muốn ở lại tại nơi thoải mái quen thuộc của bạn như vua Đa-vít. Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho bạn và bạn sẽ bỏ lỡ những cuộc phiêu lưu của kế hoạch ấy, nếu bạn cứ luôn muốn được sống thoải mái.