An Attitude of Gratitude

Career Boosters

Thúc Đẩy Nghề Nghiệp

An Attitude of Gratitude

Một Thái Độ Biết Ơn

In the world of volunteerism, you cannot survive unless you show gratefulness toward those who volunteer. But once we check in on the world whereby people are paid to work, the majority of managers seem to think the paycheck is sufficient enough for an employee to continue working at a productive pace. But when regular paydays get to be routine, workers will soon start looking for personal compliments of appreciation for a job well done.

Trong thế giới của hoạt động tình nguyện, bạn sẽ không thể tồn tại nếu bạn không bày tỏ lòng biết ơn đối với tình nguyện viên. Nhưng khi liên hệ đến thế giới nơi mà người ta được trả tiền để làm việc, đa số các nhà quản lý dường như nghĩ rằng tiền lương là đủ để một nhân viên tiếp tục làm việc ở một tiến độ sản xuất. Nhưng khi việc trả lương trở nên thường lệ, các nhân viên sẽ sớm bắt đầu tìm kiếm những lời khen ngợi bày tỏ sự trân quý mang tính cá nhân để có thể làm việc tốt hơn.

But the value of your team developing an attitude of gratitude goes beyond just the employee being more productive. Research has shown that grateful employers also become better managers. They experience less stress and depression. Optimism and a more positive emotion returns to the workplace. Happy and contented employees are easier to work with and are likely to work longer hours and create productive relationships with the rest of the team.

Nhưng giá trị của việc phát triển một thái độ biết ơn, trân quý vượt xa hơn việc chỉ để khích lệ các nhân viên làm việc hiệu quả hơn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những ông chủ biết ơn cũng thường trở thành những nhà quản lý tốt hơn. Họ ít gặp căng thẳng và trầm cảm. Lạc quan và một cảm xúc tích cực hơn trở lại nơi làm việc. Nhân viên vui vẻ và thỏa lòng sẽ dễ làm việc và có khả năng làm nhiều giờ hơn và tạo ra các mối quan hệ hiệu quả hơn với số còn lại.

Here are a few hints on how to show gratitude.

Dưới đây là một vài gợi ý về cách để bày tỏ lòng biết ơn.

1.     Express appreciation to individuals. Generally speaking, when people get a group compliment, while nice, no one feels specifically appreciated. Take the time needed to complement those who deserve it, on an individual basis.

 Hãy đánh giá cao các cá nhân. Nói chung, khi mọi người nhận được một lời khen mang tính tập thể thì không ai cảm thấy mình được đánh giá cao một cách cá nhân. Hãy dành thời gian cần có để khen ngợi những cá nhân nào xứng đáng được khen ngợi.

2.     Express appreciation at times when it might not be expected. Celebrate when there is something to celebrate. Routine celebrations at traditional times become bland and lethargic.

Hãy đánh giá cao ngay cả khi điều đó có thể không được mong đợi. Hãy ăn mừng khi có cái gì đó để ăn mừng. Tiệc tùng thường lệ theo kiểu truyền thống thường trở nên nhạt nhẽo và lãnh đạm.

3.     Reward your employees. Money is good, but it is not always the main motivation factor. When showing appreciation, be flexible when you reward your employees and consider their family situation. Perhaps an afternoon off from work (while still being paid) would be just what a young parent would desire in order to be at home with the children. 

Khen thưởng cho nhân viên của bạn. Thưởng tiền là tốt, nhưng nó không phải luôn luôn là yếu tố mang tính thúc đẩy chính. Khi thể hiện sự đánh giá cao, sự trân trọng một ai đó, hãy linh hoạt khi bạn thưởng cho nhân viên của bạn và xem xét hoàn cảnh gia đình của họ. Có lẽ một buổi chiều được nghỉ việc (trong khi vẫn được trả lương) sẽ là điều mà người ông bố bà mẹ trẻ tuổi mong muốn, đó là họ được ở nhà với con cái của mình.

Happy and contented employees are easier to work with and are more eager to solve the everyday problems in work environments.

Nhân viên vui vẻ và thỏa lòng thì sẽ dễ dàng làm việc hơn và họ sẽ hăng hái hơn trong việc giải quyết các rắc rối hàng ngày trong môi trường làm việc.