ABLE TO TEACH - COMMUTATING SENSITIVELY

Making Disciples-The Same Way Jesus Christ Did: INTENTIONALLY
Môn Đồ Hóa – Theo Cùng Một Cách Mà Chúa Giê-xu Christ Đã Làm: MỘT CÁCH CÓ CHỦ ĐÍCH

“Able to Teach” - Communicating Sensitively
“Có Tài Dạy Dỗ” – Nhạy Bén Trong Giao Tiếp

Once we become committed to “making disciples”, our conversations naturally move towards how to do it. Paul communicates with Timothy in 2 Timothy 2:2, “And what you have heard from me in the presence of many witnesses, commit to faithful men who will be able to teach others also.” He is facing death at the time he writes this and he is sharing a plan so that the Gospel is proclaimed correctly to the coming generations. Paul is telling Timothy to have a very intentional process because the teacher is the link in the living chain that goes all the way back to Jesus Christ.

Một khi chúng ta bắt đầu cam kết “đào tạo môn đồ”, các cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu chuyển hướng đến phương cách để môn đồ hóa. Phao-lô truyền đạt cho Ti-mô-thê trong 2 Ti-mô-thê 2:2, “Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người trung tín, để họ có khả năng huấn luyện người khác.” Thời điểm mà ông nói điều này là lúc ông đang đối mặt với kỳ qua đời của mình và ông đang chia sẻ một kế hoạch để Tin Lành có thể được truyền bá một cách chính xác đến với các thế hệ mai sau. Phao-lô đang dạy dỗ Ti-mô-thê rằng ông cần phải có một tiến trình rất có chủ đích bởi vì người dạy lời Chúa là một mắc xích trong một dây xích sống động để đưa tất cả trở lại cùng Chúa Giê-xu Christ.

Paul warns Timothy to expect hardship and to prepare to be persecuted. Paul is instructing Timothy to follow the pattern of life that he had demonstrated, a totally different model from that of the false teachers. The false teachers love to take advantage of the weak people in the church because they are lovers of money and pleasure. Timothy is to focus on winning God’s approval as a workman who is ashamed of nothing. Truth will win out in the end and his knowledge of the truth will be his safeguard, if Timothy will simply hold fast to what is true.


Phao-lô cảnh báo Ti-mô-thê về những khó khăn phía trước và chuẩn bị cho ông để đối mặt với sự bắt bớ. Phao-lô hướng dẫn Ti-mô-thê bước theo đời sống mẫu mực mà ông đã sống, một mẫu mực hoàn toàn khác biệt với các giáo sư giả. Các giáo sư giả muốn lợi dụng các tín hữu yếu đuối trong hội thánh, bởi vì họ là những người ham mê tiền bạc và yêu thích những vui thú của thế gian. Nhưng về phần Ti-mô-thê thì cần phải tập trung vào việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời như một người làm công không chổ trách được. Cuối cùng thì lẽ thật sẽ thắng thế và sự hiểu biết về lẽ thật sẽ bảo vệ Ti-mô-thê, nếu ông chỉ cần giữ vững lẽ thật.

The truth Paul is talking about here is beyond the basic Gospel of salvation, he is referring to a systematic way of training church leaders who will teach and disciple other believers. But it is more than that. It is a selective ministry. It is reserved for faithful men and women, who in turn will be able to teach others, He is directing Timothy to invest in the lives of spiritually devout men who are gifted to teach potential church leaders. These people, who have already proved their love of the Lord, just need a mentor. Below is a summary of how Paul illustrated this to Timothy:

Lẽ thật mà Phao-lô đề cập đến ở đây không chỉ là lẽ thật Phúc Âm cứu rỗi nền tảng, mà còn liên hệ đến một phương cách mang tính hệ thống để huấn luyện lãnh đạo hội thánh là những người sẽ dạy dỗ và môn đồ hóa những tín hữu khác. Nhưng còn hơn thế. Đó là một sự chọn lọc cho chức vụ. Đó là việc tìm kiếm những người nam, người nữ trung thành, là những người đến lượt họ sẽ dạy cho người khác. Phao-lô đã hướng dẫn cho Ti-mô-thê đầu tư vào đời sống của những người sống tận hiến và có tài dạy dỗ, tức là những người có tiềm năng để trở thành những nhà lãnh đạo hội thánh. Những người này đã chứng thực được lòng yêu mến Chúa của mình, họ chỉ cần có một người cố vấn. Dưới đây là một tóm tắt về phương cách mà Phao-lô đã minh họa điều này cho Ti-mô-thê:

  • The Bible is True. Every teacher is to guard the purity and integrity of God’s word. If the church is weak, it is because the leaders are weak, and conversely, if the church is strong it will be because the leaders are strong. Strong leaders come from having been built up in the word of God. We have all received the truth, now it is up to us to correctly pass it on.

Kinh Thánh là chân lý. Mỗi người giảng dạy lời Chúa đều cần phải bảo vệ sự thuần khiết và tính toàn vẹn của lời Chúa. Nếu hội thánh yếu đuối, đó là vì các lãnh đạo của hội thánh ấy là người yếu đuối, và ngược lại, nếu hội thánh mạnh mẽ đó là vì các lãnh đạo của hội thánh đó mạnh mẽ. Các nhà lãnh đạo mạnh mẽ là những người đã được lập nền vững chắc trong Lời Chúa. Tất cả chúng ta đều đã nhận được lẽ thật, việc còn lại là chúng ta có muốn truyền đạt lại lẽ thật đó cho người khác không.

  • Be Self-Controlled. You have heard me talk about the teaching aspect of discipleship as more than an academic exercise; more than a classroom experience. The second chapter of Timothy is a great illustration of this. Even though a mature believer is “able to teach”, this powerful phrase is sandwiched in between some very important traits we are to have as mature believers. Those traits are: 1). Avoid arguments, 2). Be kind, 3). Be patient, and 4). Be gentle to those who oppose you. The best way I know to have these traits is to believe that the Bible is all sufficient as you share the truth with others.

Hãy sống tiết độ. Bạn đã nghe tôi nói về khía cạnh giảng dạy của công tác môn đồ hóa, nó hơn cả một bài tập mang tính trường lớp; hơn cả một trải nghiệm tại lớp học. Chương hai của thư tín Ti-mô-thê là một minh họa tuyệt vời cho điều này. Thậm chí một tín hữu trưởng thành cũng “có khả năng dạy dỗ”, cụm từ mạnh mẽ này được đặt ở giữa một số phẩm chất rất quan trọng mà chúng ta phải có trong cương vị là các tín hữu trưởng thành. Những phẩm chất đó là: 1). Không ham cãi lẫy, 2). Phải thân thiện với mọi người, 3). Nhịn nhục, và 4). Sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã. Cách tốt nhất mà tôi biết để có được những phẩm chất này là tin rằng Kinh Thánh có đầy đủ mọi điều cần thiết khi bạn chia sẽ lẽ thật với người khác.

.